Siswati 1996 (SWA96)
19

Live lelabelwa sive sakaSimeyoni

191

19:1
Gen. 49:7
Inkatho yesibili yacondzana nesive sakaSimeyoni, lusendvo ngelusendvo. Live lesabelwa lona lalisekhatsi eveni lakaJuda. 2Lalifaka ekhatsi:

IBherisheba, nome iSheba, neMolada, 3neHasari Shuwali, neBhala, ne-Esemu, 4ne-Eltholadi, neBhethuweli, neHoma, 5neSikilagi, neBhethi Makhabothi, neHasari Susimu, 6neBhethi Lebayothi, neSharuheni. Kwaba ngemadolobha lali-13Bunyenti baletindzawo bungahle behluke ngenca yetindzawo letengetwe kamuva akanye nemiti yawo.

7Bekuyi-Ayini, neRimona, ne-Etheri, ne-Ashani. Kwaba ngemadolobha lamane akanye nemiti yawo, 8nayo yonkhe imiti leyayitungelete lamadolobha, kuze kuyewufika eBhalathi Bheri, lekwakuyiRama yaseNegevu, iningizimu nelive.

Kwaba ngulelo-ke live lelaba sabelo sesive sakaSimeyoni, lusendvo ngelusendvo. 9Lifa lesive sakaSimeyoni latsatfwa esabelweni sakaJuda, ngobe live lakaJuda lalilikhulu kunabo. Ngako-ke sive sakaSimeyoni sabelwa lifa eveni lakaJuda.

Live lelabelwa sive sakaZebuloni

10Inkatho yesitsatfu yacondzana nesive sakaZebuloni, lusendvo ngelusendvo:

Umnyele welive labo wawuhamba uze ufike eSaridi. 11Wawusuka lapho ucondze enshonalanga, eMarala, ufike eDabheshethi, wendlulele emfudlaneni lowawusedvute neJokneyamu. 12Wawusuka eSaridi ucondze emphumalanga ucondzane nekuphuma kwelilanga eveni laKhislothi Thabori, uhambe ucondze eDabherathi, wenyuke ucondze eJafiya. 13Wawuchubeka ucondze emphumalanga eGathi Heferi, nase-Ethi Kasini; wawufike wendlule iRimoni ujikele eNeya. 14Lapho-ke umnyele wawugega ngasenyakatfo ucondze eHanathoni, ugcine eSihosheni saseJifta Eli. 15Wawufaka ekhatsi iKhathathi, neNahalali, neShimironi, neJidala, neBhetlehema. Kwaba ngemadolobha lali-12 akanye nemiti yawo. 16Lamadolobha nemiti yawo aba lifa lelabelwa sive sakaZebuloni, lusendvo ngelusendvo.

Live lelabelwa sive saka-Isakhari

17Inkatho yesine yacondzana nesive saka-Isakhari, lusendvo ngelusendvo. 18Live laso lalifaka ekhatsi:

IJezreyeli, neKhesulothi, neShunemu, 19neHafarayimu, neShiyoni, ne-Anaharathi, 20neRabhithi, neKhishiyoni, ne-Ebesi, 21neRemethi, ne-Eni Ganimu, ne-Eni Hada, neBhethi Phasesi. 22Umnyele wawugudla iNtsaba iThabori neShahasima,Nome “Shahasajimu” neBhethi Shemeshi ugcine eJordane. Kwaba ngemadolobha lali-16 akanye nemiti yawo.

23Lamadolobha kanye nemiti yawo kwaba lifa lelabelwa sive saka-Isakhari, lusendvo ngelusendvo.

Live lelabelwa sive saka-Asheri

24Inkatho yesihlanu yacondzana nesive saka-Asheri, lusendvo ngelusendvo. 25Live laso lalifaka ekhatsi:

IHelkathi, neHali, neBheteni, ne-Akshafu, 26ne-Alameleki, ne-Amadi, neMishali. Ngasenshonalanga lomnyele wawugudla iKhameli neShihori Libnathi. 27Wawusuka lapho ujikele ngasemphumalanga ucondze eBhethi Dagoni, ufike kaZebuloni naseSihosheni sase-Jifta Eli, ucondze enyakatfo eBhethi Emeki, naseNeyiyeli, wendlulele eKhabuli, ngesancele. 28Wawuhamba ucondze e-Abdoni,Letinye tincwadzi tekucala titsi “Ebroni” naseRehobu, naseHamoni, naseKhana, uze ufike eSidoni Lenkhulu. 29Umnyele wawube sewujikela ngaseRama, ucondze eThire, lidolobha leliyinqaba, bese ujikela ngaseHosa, uphumele elwandle esifundzeni saseMahalabi nase-Akzibi, 30nase-Uma, nase-Afeki, naseRehobu. Kwaba ngemadolobha langema-22 akanye nemiti yawo.

31Lamadolobha kanye nemiti yawo kwaba lifa lelabelwa sive saka-Asheri, lusendvo ngelusendvo.

Live lelabelwa sive sakaNaftali

32Inkatho yesitfupha yacondzana nesive sakaNaftali, lusendvo ngelusendvo:

33Umnyele wabo wawusuka eHelefu esihlahleni lesikhulu saseSananimu, wendlule e-Adami Nekhebi, neJabniyeli ucondze eLakhumu, uze uyewungena eJordane. 34Lomnyele wawujika ucondze ngasenshonalanga udzabule ekhatsi i-Aznothi Thabhori, uze uphumele eHukhoki. Wawufike ugudle emnyeleni wakaZebuloni ngaseningizimu, bese kutsi ngasenshonalanga ugudle umnyele waka-Asheri, ngasemphumalanga kube ngumfula iJordane. 35Emadolobha latinqaba kwaba yiSidimu, neSeri, neHamathi, neRakhathi, neKhinerethi, 36ne-Adama, neRama, neHasori, 37neKhedeshi, ne-Edreyi, ne-Eni Hasori, 38neJironi, neMigdali Eli, neHoremu, neBhethi Anathi, neBhethi Shemeshi. Kwaba ngemadolobha lali-19 akanye nemiti yawo.

39Lamadolobha kanye nemiti yawo kwaba lifa lelabelwa sive sakaNaftali, lusendvo ngelusendvo.

Live lelabelwa sive sakaDani

40Inkatho yesikhombisa yacondzana nesive sakaDani, lusendvo ngelusendvo. 41Lelive lalifaka nati tindzawo:

Kwaba yiSora, ne-Eshtayoli, ne-Iri Shemeshi, 42neShalbimu, ne-Ayaloni, ne-Jithila, 43ne-Eloni, neThimna, ne-Ekroni, 44ne-Eltheke, neGibhethoni, neBhalathi, 45neJehudi, neBhene Bheraki, neGathi Rimoni, 46neMe Jakhoni, neRakhoni, kanye nalendzawo lebhekene neJopha.

47

19:47
Khu. 1:34
18:27
Kodvwa sive sakaDani saba nenkinga kutsi silidle lelive laso, ngako senyuka sayakuhlasela iLeshemu, sayidla, sayicedza ngenkemba, sayitfumba. Sahlala eLeshemu sase siyetsa libito ngakhokho waso satsi yiDani.

48Lamadolobha kanye nemiti yawo kwaba lifa lelabelwa sive sakaDani, lusendvo ngelusendvo.

Live lelabelwa sive sakaJoshuwa

49Batsi kube bacedze kwaba lelive ngekwetigaba talo, baka-Israyeli banika Joshuwa, umsa waNuni, sabelo lesilifa lakhe emkhatsini wabo, 50njengobe Simakadze abeyalile. Bamnika lidolobha labelicelile, iThimnathi Sera,“Thimnathi Sera” nome “Thimnathi Heresi” liseveni letintsaba ka-Efrayimu. Walakha lelidolobha, wase uhlala kulo.

51

19:51
Josh. 14:1
18:1
Lawa-ke ngemave, Eleyazare, umphristi, naJoshuwa, umsa waNuni, nebaholi betive taka-Israyeli, labawaba ngenkatho eShilo embikwaSimakadze, ekungeneni kwelithende lekuhlangana. Kwaba kucedza kwabo-ke kwabelana live.