Siswati 1996 (SWA96)
18

Kwabiwa kwelive lelalisesele

181

18:1
Jer. 7:12
Sonkhe sive sema-Israyeli sahlangana ndzawonye eShilo semisa lithende lekuhlangana khona lapho. Ema-Israyeli abesalincobile lonkhe live, 2kodvwa bekusasele tive letisikhombisa letatisengakabelwa lifa lato.

3Ngako Joshuwa wakhuluma kuma-Israyeli, watsi: “Nitawuma kuze kube ngunini ningacali kudla lelive Simakadze Nkulunkulu waboyihlo lanipha lona? 4Khetsani emadvodza lamatsatfu kuleso nakuleso sive. Ngitawatfuma kutsi ayewuhlola lelive, abhale phansi, alichaze kutsi linjani, njengekwabelwa kwaleso naleso sive. Atawube asayabuya eta kimi. 5Lelive kufanele nilisike tigaba letisikhombisa. Sive sakaJuda kufanele sihlale endzaweni yaso eningizimu, bese kutsi sive sakaJosefa naso sibesendzaweni yaso enyakatfo. 6Nitawutsi ningacedza kubhala inchazelo ngaletindzawo letisikhombisa talelive, bese nikuletsa lapha kimi, mine-ke ngitawube senginentela inkatho embikwaSimakadze Nkulunkulu wetfu. 7

18:7
Num. 18:20
32:33
Dut. 10:9
18:2
Josh. 13:14
EmaLevi wona, angeke asitfole sabelo emkhatsini wenu, ngobe kukhonta kwabo kwebuphristi embikwaSimakadze kusabelo sabo. BakaGadi nebakaRubeni nencenye yesive sakaManase bona sebalemukele lifa labo ngasemphumalanga neJordane. Mosi, inceku yaSimakadze, wabanika lona.”

8Atsi lamadvodza asacala loluhambo lwawo kuyawudvweba libalave laleyo ndzawo, Joshuwa wawayala watsi: “Hambani niyewuhlola lelive, nibhale phansi inchazelo yalo. Nitawube seniyabuya nita kimi, mine-ke ngitawube senginentela inkatho lapha eShilo embikwaSimakadze.” 9Ngako lamadvodza ahamba alidzabula ekhatsi lonkhe lelo live. Abhala phansi inchazelo yalo encwadzini legocotwako, lidolobha ngelidolobha, tigaba letisikhombisa; ancandzeka abuyela kuJoshuwa enkambu leyayiseShilo. 10Joshuwa wabe sewuwentela inkatho eShilo embikwaSimakadze, lelive wabe sewulabela ema-Israyeli ngekwetive tawo.

Live lelabelwa sive sakaBhenjamini

11Inkatho yakhomba sive sakaBhenjamini, lusendvo ngelusendvo. Live lesabelwa lona lalisemkhatsini wesive sakaJuda nesakaJosefa, lema kanje:

12Noko sive sakaManase asizange sikhone kuwadla laNgasenyakatho umnyele wawusuka eJordane, wendlule ngaseceleni laseJerikho lelingasenyakatfo, ucondze enshonalanga, eveni letintsaba, wendlule uye ehlane laseBhethi Aveni. 13

18:13
Gen. 28:19
Kusuka lapho wawewelela eceleni lelingaseningizimu yeLuzi, lekuyiBetheli, wehlele e-Atharothi Adari egcumeni leningizimu yeBhethi Horoni Lengentansi.

14Wawusuka egcumeni lelibhekene neBhethi Horoni ngaseningizimu, lomnyele ujikele eningizimu ugudle ngasenshonalanga wendlulele eKhiriyathi Bhali, lekuyiKhiriyathi Jeyarimu, lidolobha lesive sakaJuda. Lona bekungumhlubulo wangasenshonalanga.

15

18:15
Josh. 15:9
Emhlubulweni wangaseningizimu lomnyele wawusuka elusentseni lweKhiriyathi Jeyarimu ngasenshonalanga, uphumele emtfonjeni wemanti aseNefithowa. 16
18:16
Josh. 15:7
Lomnyele wawehla ucondze ngentansi kweligcuma lelibhekene neSigodzi sakaBheni Hinomu,“Beni Hinomu” kusho kutsi “indvodzana yaHinomu” enyakatfo neSigodzi semaRefa. Wawuchubeka wewukele eSigodzini sakaHinomu, ugudle licele lelingaseningizimu yelidolobha lemaJebhusi, uze ufike kulase-Eni Rogeli. 17
18:17
Josh. 15:6
Wawujikela ngasenyakatfo, ucondze e-Eni Shemeshi uchubeke uye eGelilothi, lebhekene neMsaho wase-Adumimu, uze wehlele eTjeni laBohani, umsa waRubeni. 18Wawendlula ucondze enyakatfo eceleni laseBhethi Arabha,“ucondze enyakatfo eceleni laseBhethi Arabha” nome “waya eceleni lelibhekene ne-Arabha ngasenyakatfo” wehlele e-Arabha. 19Wawuhamba ucondze enyakatfo eceleni leBhethi Hogla, wendlulele esikhunjini lesingasenyakatfo neLwandle Lweluswayi, ekungeneni kwemfula iJordane ngaseningizimu. Lona-ke bekungumnyele lowawungaseningizimu.

20IJordane yayingumnyele longasemhlubulweni wangasemphumalanga.

Ngiyo lena-ke iminyele leyayikhombisa sabelo sesive sakaBhenjamini, lusendvo ngelusendvo.

21Sive sakaBhenjamini lusendvo ngelusendvo, sasinalamadolobha lalandzelako:

BekuyiJerikho, neBhethi Hogla, ne-Emeki Khesisi, 22neBhethi Arabha, neSemarayimu, neBetheli, 23ne-Avimu, nePhara, ne-Ofra, 24neKhefari Amoni, ne-Ofni, neGeba. Kwaba ngemadolobha lali-12 akanye nemiti yawo.

25BekuyiGibeyoni, neRama, neBherothi, 26neMispa, neKhefira, neMosa, 27neRekhemu, ne-Iripheyeli, neTharala, 28neSela, ne-Helefu, lidolobha lemaJebhusi, lekuyiJerusalema, neGibeya, neKhiriyathi. Kwaba ngemadolobha lali-14 akanye nemiti yawo.

Leli-ke kwaba lifa lelabelwa sive sakaBhenjamini, lusendvo ngelusendvo.
19

Live lelabelwa sive sakaSimeyoni

191

19:1
Gen. 49:7
Inkatho yesibili yacondzana nesive sakaSimeyoni, lusendvo ngelusendvo. Live lesabelwa lona lalisekhatsi eveni lakaJuda. 2Lalifaka ekhatsi:

IBherisheba, nome iSheba, neMolada, 3neHasari Shuwali, neBhala, ne-Esemu, 4ne-Eltholadi, neBhethuweli, neHoma, 5neSikilagi, neBhethi Makhabothi, neHasari Susimu, 6neBhethi Lebayothi, neSharuheni. Kwaba ngemadolobha lali-13Bunyenti baletindzawo bungahle behluke ngenca yetindzawo letengetwe kamuva akanye nemiti yawo.

7Bekuyi-Ayini, neRimona, ne-Etheri, ne-Ashani. Kwaba ngemadolobha lamane akanye nemiti yawo, 8nayo yonkhe imiti leyayitungelete lamadolobha, kuze kuyewufika eBhalathi Bheri, lekwakuyiRama yaseNegevu, iningizimu nelive.

Kwaba ngulelo-ke live lelaba sabelo sesive sakaSimeyoni, lusendvo ngelusendvo. 9Lifa lesive sakaSimeyoni latsatfwa esabelweni sakaJuda, ngobe live lakaJuda lalilikhulu kunabo. Ngako-ke sive sakaSimeyoni sabelwa lifa eveni lakaJuda.

Live lelabelwa sive sakaZebuloni

10Inkatho yesitsatfu yacondzana nesive sakaZebuloni, lusendvo ngelusendvo:

Umnyele welive labo wawuhamba uze ufike eSaridi. 11Wawusuka lapho ucondze enshonalanga, eMarala, ufike eDabheshethi, wendlulele emfudlaneni lowawusedvute neJokneyamu. 12Wawusuka eSaridi ucondze emphumalanga ucondzane nekuphuma kwelilanga eveni laKhislothi Thabori, uhambe ucondze eDabherathi, wenyuke ucondze eJafiya. 13Wawuchubeka ucondze emphumalanga eGathi Heferi, nase-Ethi Kasini; wawufike wendlule iRimoni ujikele eNeya. 14Lapho-ke umnyele wawugega ngasenyakatfo ucondze eHanathoni, ugcine eSihosheni saseJifta Eli. 15Wawufaka ekhatsi iKhathathi, neNahalali, neShimironi, neJidala, neBhetlehema. Kwaba ngemadolobha lali-12 akanye nemiti yawo. 16Lamadolobha nemiti yawo aba lifa lelabelwa sive sakaZebuloni, lusendvo ngelusendvo.

Live lelabelwa sive saka-Isakhari

17Inkatho yesine yacondzana nesive saka-Isakhari, lusendvo ngelusendvo. 18Live laso lalifaka ekhatsi:

IJezreyeli, neKhesulothi, neShunemu, 19neHafarayimu, neShiyoni, ne-Anaharathi, 20neRabhithi, neKhishiyoni, ne-Ebesi, 21neRemethi, ne-Eni Ganimu, ne-Eni Hada, neBhethi Phasesi. 22Umnyele wawugudla iNtsaba iThabori neShahasima,Nome “Shahasajimu” neBhethi Shemeshi ugcine eJordane. Kwaba ngemadolobha lali-16 akanye nemiti yawo.

23Lamadolobha kanye nemiti yawo kwaba lifa lelabelwa sive saka-Isakhari, lusendvo ngelusendvo.

Live lelabelwa sive saka-Asheri

24Inkatho yesihlanu yacondzana nesive saka-Asheri, lusendvo ngelusendvo. 25Live laso lalifaka ekhatsi:

IHelkathi, neHali, neBheteni, ne-Akshafu, 26ne-Alameleki, ne-Amadi, neMishali. Ngasenshonalanga lomnyele wawugudla iKhameli neShihori Libnathi. 27Wawusuka lapho ujikele ngasemphumalanga ucondze eBhethi Dagoni, ufike kaZebuloni naseSihosheni sase-Jifta Eli, ucondze enyakatfo eBhethi Emeki, naseNeyiyeli, wendlulele eKhabuli, ngesancele. 28Wawuhamba ucondze e-Abdoni,Letinye tincwadzi tekucala titsi “Ebroni” naseRehobu, naseHamoni, naseKhana, uze ufike eSidoni Lenkhulu. 29Umnyele wawube sewujikela ngaseRama, ucondze eThire, lidolobha leliyinqaba, bese ujikela ngaseHosa, uphumele elwandle esifundzeni saseMahalabi nase-Akzibi, 30nase-Uma, nase-Afeki, naseRehobu. Kwaba ngemadolobha langema-22 akanye nemiti yawo.

31Lamadolobha kanye nemiti yawo kwaba lifa lelabelwa sive saka-Asheri, lusendvo ngelusendvo.

Live lelabelwa sive sakaNaftali

32Inkatho yesitfupha yacondzana nesive sakaNaftali, lusendvo ngelusendvo:

33Umnyele wabo wawusuka eHelefu esihlahleni lesikhulu saseSananimu, wendlule e-Adami Nekhebi, neJabniyeli ucondze eLakhumu, uze uyewungena eJordane. 34Lomnyele wawujika ucondze ngasenshonalanga udzabule ekhatsi i-Aznothi Thabhori, uze uphumele eHukhoki. Wawufike ugudle emnyeleni wakaZebuloni ngaseningizimu, bese kutsi ngasenshonalanga ugudle umnyele waka-Asheri, ngasemphumalanga kube ngumfula iJordane. 35Emadolobha latinqaba kwaba yiSidimu, neSeri, neHamathi, neRakhathi, neKhinerethi, 36ne-Adama, neRama, neHasori, 37neKhedeshi, ne-Edreyi, ne-Eni Hasori, 38neJironi, neMigdali Eli, neHoremu, neBhethi Anathi, neBhethi Shemeshi. Kwaba ngemadolobha lali-19 akanye nemiti yawo.

39Lamadolobha kanye nemiti yawo kwaba lifa lelabelwa sive sakaNaftali, lusendvo ngelusendvo.

Live lelabelwa sive sakaDani

40Inkatho yesikhombisa yacondzana nesive sakaDani, lusendvo ngelusendvo. 41Lelive lalifaka nati tindzawo:

Kwaba yiSora, ne-Eshtayoli, ne-Iri Shemeshi, 42neShalbimu, ne-Ayaloni, ne-Jithila, 43ne-Eloni, neThimna, ne-Ekroni, 44ne-Eltheke, neGibhethoni, neBhalathi, 45neJehudi, neBhene Bheraki, neGathi Rimoni, 46neMe Jakhoni, neRakhoni, kanye nalendzawo lebhekene neJopha.

47

19:47
Khu. 1:34
18:27
Kodvwa sive sakaDani saba nenkinga kutsi silidle lelive laso, ngako senyuka sayakuhlasela iLeshemu, sayidla, sayicedza ngenkemba, sayitfumba. Sahlala eLeshemu sase siyetsa libito ngakhokho waso satsi yiDani.

48Lamadolobha kanye nemiti yawo kwaba lifa lelabelwa sive sakaDani, lusendvo ngelusendvo.

Live lelabelwa sive sakaJoshuwa

49Batsi kube bacedze kwaba lelive ngekwetigaba talo, baka-Israyeli banika Joshuwa, umsa waNuni, sabelo lesilifa lakhe emkhatsini wabo, 50njengobe Simakadze abeyalile. Bamnika lidolobha labelicelile, iThimnathi Sera,“Thimnathi Sera” nome “Thimnathi Heresi” liseveni letintsaba ka-Efrayimu. Walakha lelidolobha, wase uhlala kulo.

51

19:51
Josh. 14:1
18:1
Lawa-ke ngemave, Eleyazare, umphristi, naJoshuwa, umsa waNuni, nebaholi betive taka-Israyeli, labawaba ngenkatho eShilo embikwaSimakadze, ekungeneni kwelithende lekuhlangana. Kwaba kucedza kwabo-ke kwabelana live.

20

Emadolobha ekukhosela

201

20:1
Eks. 21:13
Num. 35:9
Dut. 19:2
Simakadze wakhuluma kuJoshuwa, watsi: 2“Tjela ema-Israyeli kutsi akakhetse lamanye emadolobha ekukhosela, njengobe ngasho ngaMosi, 3kuze kutsi nakukhona lobulele umuntfu ngesiphosiso angakacondzi, abalekele khona, atewusindza kulowo longumphindziseli, losihlobo sengati salowo lambulele.

4“Utawutsi nakabalekela kulelinye lalamadolobha afike eme esangweni lalelo dolobha alandzise yonkhe indzaba yakhe embikwabandlancane walelo dolobha. Kufanele lobandlancane amngenise ngekhatsi, bese umnika indzawo yekuhlala naye. 5Nangabe lona longumphindziseli, losihlobo sengati salowo lambulele, amcosha, lobandlancane akufanele anikele lomkhoseliswa kulomphindziseli, ngobe phela ubulele lomakhelwane wakhe ngesiphosiso angakacondzi, kantsi futsi abengesiso sitsa sakhe ngaphambili. 6Lomkhoseliswa kufanele ahlale kulelo dolobha, lize licala lakhe litekwe ngulelo bandla, kuze kufe nalomPhristi Lomkhulu labephetse ngaleso sikhatsi. Emvakwaloko-ke sangancandzeka abuyele ekhaya kakhe kulelo dolobha labaleka kulo.”

7Ngako base bakhetsa iKhedeshi yaseGalile eveni letintsaba kulakaNaftali, neShekhemu, eveni letintsaba kulaka-Efrayimu, neKhiriyathi Abha, lekuyiHebroni, eveni letintsaba kulakaJuda. 8

20:8
Dut. 4:41
Ngasemphumalanga kweJordane ngesheya kweJerikhoSiHebheru sitsi “kweJordane yaseJerikho”, kungenteka kutsi kwakulibito ehlane, esibebesini setintsaba, bakhetsa iBheseri, esiveni sakaRubeni, neRamothi kulakaGileyadi, esiveni sakaGadi, neGolani kulaseBhashani, esiveni sakaManase. 9Nakwenteka um-Israyeli nome wetive lohlala emkhatsini wabo abulala lomunye umuntfu ngesiphosiso angakacondzi, abengabalekela kulamadolobha lakhetsiwe, angabe asabulawa ngulomphindziseli, losihlobo sengati salowo lambulele, licala lakhe lisengakatekwa ebandla.