Siswati 1996 (SWA96)
18

Kwabiwa kwelive lelalisesele

181

18:1
Jer. 7:12
Sonkhe sive sema-Israyeli sahlangana ndzawonye eShilo semisa lithende lekuhlangana khona lapho. Ema-Israyeli abesalincobile lonkhe live, 2kodvwa bekusasele tive letisikhombisa letatisengakabelwa lifa lato.

3Ngako Joshuwa wakhuluma kuma-Israyeli, watsi: “Nitawuma kuze kube ngunini ningacali kudla lelive Simakadze Nkulunkulu waboyihlo lanipha lona? 4Khetsani emadvodza lamatsatfu kuleso nakuleso sive. Ngitawatfuma kutsi ayewuhlola lelive, abhale phansi, alichaze kutsi linjani, njengekwabelwa kwaleso naleso sive. Atawube asayabuya eta kimi. 5Lelive kufanele nilisike tigaba letisikhombisa. Sive sakaJuda kufanele sihlale endzaweni yaso eningizimu, bese kutsi sive sakaJosefa naso sibesendzaweni yaso enyakatfo. 6Nitawutsi ningacedza kubhala inchazelo ngaletindzawo letisikhombisa talelive, bese nikuletsa lapha kimi, mine-ke ngitawube senginentela inkatho embikwaSimakadze Nkulunkulu wetfu. 7

18:7
Num. 18:20
32:33
Dut. 10:9
18:2
Josh. 13:14
EmaLevi wona, angeke asitfole sabelo emkhatsini wenu, ngobe kukhonta kwabo kwebuphristi embikwaSimakadze kusabelo sabo. BakaGadi nebakaRubeni nencenye yesive sakaManase bona sebalemukele lifa labo ngasemphumalanga neJordane. Mosi, inceku yaSimakadze, wabanika lona.”

8Atsi lamadvodza asacala loluhambo lwawo kuyawudvweba libalave laleyo ndzawo, Joshuwa wawayala watsi: “Hambani niyewuhlola lelive, nibhale phansi inchazelo yalo. Nitawube seniyabuya nita kimi, mine-ke ngitawube senginentela inkatho lapha eShilo embikwaSimakadze.” 9Ngako lamadvodza ahamba alidzabula ekhatsi lonkhe lelo live. Abhala phansi inchazelo yalo encwadzini legocotwako, lidolobha ngelidolobha, tigaba letisikhombisa; ancandzeka abuyela kuJoshuwa enkambu leyayiseShilo. 10Joshuwa wabe sewuwentela inkatho eShilo embikwaSimakadze, lelive wabe sewulabela ema-Israyeli ngekwetive tawo.

Live lelabelwa sive sakaBhenjamini

11Inkatho yakhomba sive sakaBhenjamini, lusendvo ngelusendvo. Live lesabelwa lona lalisemkhatsini wesive sakaJuda nesakaJosefa, lema kanje:

12Noko sive sakaManase asizange sikhone kuwadla laNgasenyakatho umnyele wawusuka eJordane, wendlule ngaseceleni laseJerikho lelingasenyakatfo, ucondze enshonalanga, eveni letintsaba, wendlule uye ehlane laseBhethi Aveni. 13

18:13
Gen. 28:19
Kusuka lapho wawewelela eceleni lelingaseningizimu yeLuzi, lekuyiBetheli, wehlele e-Atharothi Adari egcumeni leningizimu yeBhethi Horoni Lengentansi.

14Wawusuka egcumeni lelibhekene neBhethi Horoni ngaseningizimu, lomnyele ujikele eningizimu ugudle ngasenshonalanga wendlulele eKhiriyathi Bhali, lekuyiKhiriyathi Jeyarimu, lidolobha lesive sakaJuda. Lona bekungumhlubulo wangasenshonalanga.

15

18:15
Josh. 15:9
Emhlubulweni wangaseningizimu lomnyele wawusuka elusentseni lweKhiriyathi Jeyarimu ngasenshonalanga, uphumele emtfonjeni wemanti aseNefithowa. 16
18:16
Josh. 15:7
Lomnyele wawehla ucondze ngentansi kweligcuma lelibhekene neSigodzi sakaBheni Hinomu,“Beni Hinomu” kusho kutsi “indvodzana yaHinomu” enyakatfo neSigodzi semaRefa. Wawuchubeka wewukele eSigodzini sakaHinomu, ugudle licele lelingaseningizimu yelidolobha lemaJebhusi, uze ufike kulase-Eni Rogeli. 17
18:17
Josh. 15:6
Wawujikela ngasenyakatfo, ucondze e-Eni Shemeshi uchubeke uye eGelilothi, lebhekene neMsaho wase-Adumimu, uze wehlele eTjeni laBohani, umsa waRubeni. 18Wawendlula ucondze enyakatfo eceleni laseBhethi Arabha,“ucondze enyakatfo eceleni laseBhethi Arabha” nome “waya eceleni lelibhekene ne-Arabha ngasenyakatfo” wehlele e-Arabha. 19Wawuhamba ucondze enyakatfo eceleni leBhethi Hogla, wendlulele esikhunjini lesingasenyakatfo neLwandle Lweluswayi, ekungeneni kwemfula iJordane ngaseningizimu. Lona-ke bekungumnyele lowawungaseningizimu.

20IJordane yayingumnyele longasemhlubulweni wangasemphumalanga.

Ngiyo lena-ke iminyele leyayikhombisa sabelo sesive sakaBhenjamini, lusendvo ngelusendvo.

21Sive sakaBhenjamini lusendvo ngelusendvo, sasinalamadolobha lalandzelako:

BekuyiJerikho, neBhethi Hogla, ne-Emeki Khesisi, 22neBhethi Arabha, neSemarayimu, neBetheli, 23ne-Avimu, nePhara, ne-Ofra, 24neKhefari Amoni, ne-Ofni, neGeba. Kwaba ngemadolobha lali-12 akanye nemiti yawo.

25BekuyiGibeyoni, neRama, neBherothi, 26neMispa, neKhefira, neMosa, 27neRekhemu, ne-Iripheyeli, neTharala, 28neSela, ne-Helefu, lidolobha lemaJebhusi, lekuyiJerusalema, neGibeya, neKhiriyathi. Kwaba ngemadolobha lali-14 akanye nemiti yawo.

Leli-ke kwaba lifa lelabelwa sive sakaBhenjamini, lusendvo ngelusendvo.