Siswati 1996 (SWA96)
16

Live lelabelwa baka-Efrayimu nebakaManase labasenshonalanga

161Live lelalisabelo saJosefa lalisuka eJordane malungana neJerikho, ngasemphumalanga netiyalu taseJerikho, lenyuke lidzabule lihlane licondze eveni letintsaba laseBetheli. 2

16:2
Khu. 1:26
Lelive lalisuka eBetheli, licondze eLuzi, lewelele ngesheya kwelive lema-Akhi, e-Atharothe, 3lehlele ngasenshonalanga eveni lesive semaJafulethi, kuze kuyewufika esifundzeni saseBhethi Horoni Lengentasi, lendlulele eGezeri, ligcine elwandle. 4Ngako-ke Manase na-Efrayimu, titukulwane taJosefa, tabelwa lelo lifa.

Efrayimu

5Leli-ke bekulive lebaka-Efrayimu, lusendvo ngelusendvo:

Umnyele wesabelo sabo wawusuka e-Atharothe Adari ngasemphumalanga, ucondze enhla neBhethi Horoni Lengenhla, 6uchubeke uze ufike elwandle. Wawusuka eMikmethathi ngasenyakatfo, ujikele ngasemphumalanga ucondze eThanathi Shilo, ushaye edvute nayo, ucondze eJanoha ngasemphumalanga. 7Wawusuka eJanoha ucondze e-Atharothe naseNara, utsintse eJerikho, uphumele ngale eJordane. 8Kusuka eThaphuwa lomnyele wawucondza ngasenshonalanga emfudlaneni iKhana, ugcine elwandle. Leso-ke kwaba sabelo sesive saka-Efrayimu, lusendvo ngelusendvo. 9

16:9
Josh. 17:9
Sasifaka ekhatsi onkhe emadolobha kanye nemiti yawo leyayehlukaniselwe sive saka-Efrayimu kanye nesabelo sesive sakaManase.

10

16:10
Josh. 17:13
Khu. 1:29
1 Khos. 9:16,21
Atizange tikhone kuwacosha emaKhenani labehlala eGezeri; nalamuhla loku emaKhenani seloku ahlala ndzawonye nesive saka-Efrayimu, kodvwa asetjentiswa kamatima.