Siswati 1996 (SWA96)
14

Kwabiwa kwelive langasenshonalanga neJordane

141

14:1
Num. 34:17
Leti-ke tindzawo ema-Israyeli labelwa tona taba lifa lawo eveni laseKhenani, lekwatsi Eleyazare, umphristi, naJoshuwa, umsa waNuni, nebaholi betive taka-Israyeli bawabela tona. 2
14:2
Num. 26:55
33:54
34:13
Imis. 13:19
Lamafa abiwa ngenkatho etiveni letiyimfica nencenye, njengobe Simakadze abeshito ngaMosi. 3
14:3
Dut. 3:12
Mosi letive letimbili nencenye abesatabele lifa lato ngasemphumalanga neJordane; kodvwa akazange emaLevi awabele lifa emkhatsini wato, 4
14:4
Gen. 48:5
Num. 35:2
ngobe emadvodzana aJosefa abesative letimbili: sive sakaManase, nesaka-Efrayimu. EmaLevi akazange abelwe live, kodvwa abelwa emadolobha lapho abetawuhlala khona, abelwa nemadlelo etifuyo tawo. 5Ngako-ke ema-Israyeli abelana live, kwaya njengobe Mosi abeyalwe nguSimakadze.

IHebroni inikwa Khalebi

6

14:6
Num. 14:24,30
32:11
Dut. 1:36,38
Emadvodzana akaJuda aya kuJoshuwa eGilgali, Khalebi, umsa waJefune, umKhenizi, wafike watsi: “Uyati kutsi Simakadze watsini ngawe nami, kuMosi, inceku yaNkulunkulu, eKhadeshi Bhaneya? 7
14:7
Num. 13:7
14:6
Ngangineminyaka lengema-40 budzala ngesikhatsi Mosi, inceku yaNkulunkulu, angitfuma eKhadeshi Bhaneya kutsi ngiyewuhlola live. Ngamletsela umbiko lowetsembekile ngaloko lengakubona, 8
14:8
Num. 13:31
Dut. 1:28
kodvwa bomnaketfu lengangenyuke nabo benta tinhlitiyo tesive tatfutfumela, tashona phansi ngenca yekwesaba. Noko, mine ngalandzela Simakadze Nkulunkulu wami ngayo yonkhe inhlitiyo yami. 9
14:9
Dut. 11:24
Josh. 1:3
Khu. 1:20
Ngako, ngalelo langa Mosi wafunga kimi, watsi: ‘Live lapho lunyawo lwakho luke lwanyatsela khona liyawuba lifa lakho kanye nelebantfwabakho phakadze naphakadze, ngobe wena ulandzele Simakadze Nkulunkulu wami ngayo yonkhe inhlitiyo yakho.’

10“Manje, njengobe Simakadze etsembisa, ungigcinile ngaphila iminyaka lengema-45 seloku Simakadze akukhuluma loko kuMosi, ngesikhatsi ema-Israyeli azulazula ehlane. Ngako-ke naku lamuhla ngineminyaka lengema-85 budzala! 11Nalamuhla seloku emtimbeni ngitiva ngisacine njengobe nganginjalo mhlazana Mosi angitfuma. Namanje ngitiva ngicine kangangekutsi nemphi ngisengayiphuma njengobe ngangingenta nangaleso sikhatsi. 12Manje nginike nali live letintsaba, Simakadze langetsembisa lona ngalelo langa. Nawe cobo lwakho wativela ngaleso sikhatsi kutsi ema-Anaki abekhona lapho nekutsi emadolobha awo abemakhulu futsi atinqaba, kodvwa, ngekusitwa nguSimakadze, ngitawadvungulula ngiwacoshe njengobe Simakadze asho.”

13

14:13
Josh. 21:12
Ngako Joshuwa wabusisa Khalebi, umsa waJefune, wamabela iHebroni, yaba lifa lakhe. 14Kusukela ngalelo langa iHebroni yaba yaKhalebi, umsa waJefune, umKhenizi, ngobe walandzela Simakadze, Nkulunkulu wema-Israyeli, ngayo yonkhe inhlitiyo yakhe. 15IHebroni yayetsiwe nga-Abha, yabitwa ngekutsi yiKhiriyathi Abha. Abha abeyindvodza leyayidvume kakhulu esiveni sema-Anaki.

Live laba nekuphumula, netimphi taphela.

15

Live lelabelwa sive sakaJuda

151

15:1
Num. 34:3
Live lelasikelwa sive sakaJuda, lusendvo ngelusendvo, lalehla licondze eningizimu emnyeleni waka-Edomu liye eHlane laseSini, ngasekugcineni eningizimu.

2Umnyele walo wangaseningizimu wawusuka esikhunjini lesasingasekugcineni ngaseningizimu yeLwandle Lweluswayi, 3wewelele eningizimu neMsaho longuFecela,“Fecela” ngesiHebheru “Akrabhimu” wendlulele eSini uye eningizimu yaseKhadeshi Bhaneya. Wawendlula eHesroni, wenyukele e-Adari, ujike uye eKhakha. 4Wawendlula ucondze e-Asmoni, uhlangane neMfudlana waseGibhithe, ugcine elwandle. Kwaba ngulowo-ke umnyele wabo wangaseningizimu.

5Umnyele wangasemphumalanga bekuLwandle Lweluswayi, kuze kuyewufika ekungeneni kwemfula iJordane.

Umnyele wangasenyakatfo wawucala esikhunjini selwandle, ekungeneni kwemfula iJordane, 6

15:6
Josh. 18:17
wenyuke ucondze eBhethi Hogla, uchubekele enyakatfo yaseBhethi Arabha, ucondze eTjeni laBohani, umsa waRubeni. 7Umnyele wawenyuka ucondze eDebiri, eSihosheni sase-Akhori, ugucukele ngasenyakatfo eGilgali, lebhekene neMsaho wase-Adumimu eningizimu neMsaho. Wawuchubeka ugudle eManti ase-Eni Shemeshi, uze ufike e-Eni Rogeli. 8Wawenyuka uye eSigodzini sendvodzana yaHinomu,“sendvodzana yaHinomu” ngesiHebheru “Bheni Hinomu” kugudla iningizimu yelicele lelidolobha lemaJebhusi, lekutsiwa yiJerusalema. Wawusuka lapho ukhwele etulu esicongweni seligcuma ngasenshonalanga neSigodzi sakaHinomu ngasekugcineni kweSigodzi semaRefa, enyakatfo. 9Kusuka esicongweni saleligcuma umnyele wawuhamba ucondze ngasemtfonjeni wemanti aseNefithowa, uphumele emadolobheni eNtsaba i-Efroni, wewuke ucondze eBhala, lekuyiKhiriyathi Jeyarimu. 10Wawube sewuyajika ucondza enshonalanga, usuke eBhala uye eNtsabeni iSeyiri, uhambe ugudle licele lelingasenyakatfo neNtsaba iJeyarimu, lekuyiKhesaloni, uchubeke wewuke uye eBhethi Shemeshi, wewelele eThimna. 11Wawuhamba ucondze eceleni kweligcuma lelingasenyakatfo ne-Ekroni ujikele eShikheroni, wendlule ugudle iNtsaba iBhala ufike eJabniyeli. Umnyele wawugcina elwandle. 12Umnyele wangasenshonalanga kwakulusentse lweLwandle Lolukhulu.

Ngiyo lena-ke iminyele leyayitungeleta sive sakaJuda, lusendvo ngelusendvo.

Khalebi uncoba iHebroni neDebiri

(Khu. 1:11-15)

13

15:13
Num. 14:24
Josh. 14:13
Khu. 1:20
Ngekulandzela umyalo waSimakadze, Joshuwa wabela Khalebi, umsa waJefune, indzawo letsite kaJuda, iKhiriyathi Abha, lekuyiHebroni. Abha bekungukhokho wa-Anaki. 14
15:14
Num. 13:23
Khu. 1:10
Kusukela eHebroni Khalebi wesuka wacosha lama-Anaki lamatsatfu: boSheshayi, na-Ahimani, naThalmayi, titukulwane ta-Anaki. 15Wesuka lapho wahlasela takhamiti letatihlala eDebiri, leyayike yatiwa ngekutsi yiKhiriyathi Seferi. 16Khalebi wakhuluma watsi: “Lowo lotawuhlasela ehlule iKhiriyathi Seferi, ngitamnika indvodzakati yami, Akhisa, kutsi ashade nayo.” 17
15:17
Khu. 3:9
1 Khr. 4:13
Othniyeli, umsa waKhenazi, umnakaboKhalebi, wayihlasela wayehlula; ngako-ke Khalebi wamnika indvodzakati yakhe, Akhisa, kutsi ashade nayo. 18Ngalelinye lilanga Akhisa wefika ku-Othniyeli wamncenga kutsi ayewucelaLetinye tincwadzi tekucala titsi: “Othniyeli watfuma Akhisa kutsi ayewucela” insimi kuyise, Khalebi.

Watsi Akhisa nakehla embongolweni, Khalebi wambuta watsi: “Akhisa, ngingakwentelani?”

19Akhisa waphendvula watsi: “Ase umane ungisite ngentfo yinye. Njengobe sewungabele indzawo eNegevu, iningizimu nelive lakaJuda, ase umane ungiphe naletiyalu temanti.” Ngako Khalebi wabe sewumnika letiyalu letatingenhla naletatingentansi.

Emadolobha akaJuda

20Lesi-ke sabelo sesive sakaJuda, lusendvo ngelusendvo:

21Emadolobha langaseningizimu yelive lakaJuda, kuya emnyeleni waka-Edomu, kwaba ngulawa:

KwakuyiKhabsiyeli, ne-Ederi, neJaguri, 22neKhina, neDimona, ne-Adada, 23neKhedeshi, neHasori, ne-Ithnani, 24neZifu, neThelemu, neBheyalothi, 25neHasori Hadatha, neKheriyothi Hesroni, lekuyiHasori, 26ne-Amamu, neShema, neMolada, 27neHasari Gada, neHeshmoni, neBhethi Pheleti, 28neHasari Shuwali, neBherisheba, neBhisiyothiya, 29neBhala, ne-Iyimu, ne-Esemu, 30ne-Eltholadi, neKhesili, neHoma, 31neSikilagi, neMadmana, neSansana, 32neLebayothi, neShilhimu, ne-Ayini, neRimona, lekwaba ngemadolobha langema-29 akanye nemiti yawo.Bunyenti baletindzawo bungahle behluke ngenca yetindzawo letengetwe kamuva

33Ematsafeni kwaba ngulawa:

Kwakuyi-Eshtayoli, neSora, ne-Ashna, 34neZanowa, ne-Eni Ganimu, neThaphuwa, ne-Enamu, 35neJamuthi, ne-Adulamu, neSokho, ne-Azekha, 36neSharayimu, ne-Adithayimu, neGedera, nome-ke iGederothayimu, lekwaba ngemadolobha lali-14 akanye nemiti yawo.

37KwakuyiSanani, neHadasha, neMigdali Gadi, 38neDileyani, neMispa, neJokthiyeli, 39neLakhishi, neBhoskhathi, ne-Egloni, 40neKhabhoni, neLahamasi, neKhitlishi, 41neGederothi, neBhethi Dagoni, neNama, neMakheda, lekwaba ngemadolobha lali-16 akanye nemiti yawo.

42KwakuyiLibna, ne-Etheri, ne-Ashani, 43ne-Jifta, ne-Ashna, neNesibu, 44neKheyila, ne-Akzibi, neMaresha, lekwaba ngemadolobha layimfica akanye nemiti yawo.

45I-Ekroni yaba kanye netabelo nemiti leyitungeletile; 46emphumalanga ne-Ekroni, yonkhe indzawo yase-Ashdodi, kanye nemiti yawo.

47I-Ashdodi yaba kanye netabelo nemiti leyitungeletile; iGaza yaba kanye netabelo nemiti leyitungeletile, kuze kuyewufika emfudlaneni waseGibhithe nelusentse lweLwandle Lolukhulu.

48Eveni letintsaba:

Kwaba yiShamiri, neJathiri, neSokho, 49neDana, neKhiriyathi Sana, lekuyiDebiri, 50ne-Anabu, ne-Eshtemoya, ne-Animu, 51neGosheni, neHoloni, neGilo, lekwaba ngemadolobha lali-11 akanye nemiti yawo.

52Kwakuyi-Arabu, neDuma, ne-Eshani, 53neJanumi, neBhethi Thaphuwa, ne-Afekha, 54neHumtha, neKhiriyathi Abha, lekuyiHebroni, neSiyori, lekwaba ngemadolobha layimfica akanye nemiti yawo.

55KwakuyiMayoni, neKhameli, neZifu, neJutha, 56neJezreyeli, neJokdeyamu, neZanowa, 57neKhayini, neGibeya, neThimna, lekwaba ngemadolobha lalishumi akanye nemiti yawo.

58KwakuyiHalhuli, neBhethi Suri, neGedori, 59neMarathi, neBhethi Anothi, ne-Elthekoni, lekwaba ngemadolobha lasitfupha nemiti yawo.

60KwakuyiKhiriyathi Bhali, lekuyiKhiriyathi Jeyarimu, neRabha, lekwaba ngemadolobha lamabili nemiti yawo.

61Ehlane:

Kwaba yiBhethi Arabha, neMidini, neSekhakha, 62neNibshani, Lidolobha Leluswayi, ne-Eni Gedi, lekwaba ngemadolobha lasitfupha akanye nemiti yawo.

63

15:63
Khu. 1:21
2 Sam. 5:6
Juda akazange akhone kuwacosha emaJebhusi labehlala eJerusalema; nalamuhla loku emaJebhusi seloku ahlala ndzawonye nesive sakaJuda.

16

Live lelabelwa baka-Efrayimu nebakaManase labasenshonalanga

161Live lelalisabelo saJosefa lalisuka eJordane malungana neJerikho, ngasemphumalanga netiyalu taseJerikho, lenyuke lidzabule lihlane licondze eveni letintsaba laseBetheli. 2

16:2
Khu. 1:26
Lelive lalisuka eBetheli, licondze eLuzi, lewelele ngesheya kwelive lema-Akhi, e-Atharothe, 3lehlele ngasenshonalanga eveni lesive semaJafulethi, kuze kuyewufika esifundzeni saseBhethi Horoni Lengentasi, lendlulele eGezeri, ligcine elwandle. 4Ngako-ke Manase na-Efrayimu, titukulwane taJosefa, tabelwa lelo lifa.

Efrayimu

5Leli-ke bekulive lebaka-Efrayimu, lusendvo ngelusendvo:

Umnyele wesabelo sabo wawusuka e-Atharothe Adari ngasemphumalanga, ucondze enhla neBhethi Horoni Lengenhla, 6uchubeke uze ufike elwandle. Wawusuka eMikmethathi ngasenyakatfo, ujikele ngasemphumalanga ucondze eThanathi Shilo, ushaye edvute nayo, ucondze eJanoha ngasemphumalanga. 7Wawusuka eJanoha ucondze e-Atharothe naseNara, utsintse eJerikho, uphumele ngale eJordane. 8Kusuka eThaphuwa lomnyele wawucondza ngasenshonalanga emfudlaneni iKhana, ugcine elwandle. Leso-ke kwaba sabelo sesive saka-Efrayimu, lusendvo ngelusendvo. 9

16:9
Josh. 17:9
Sasifaka ekhatsi onkhe emadolobha kanye nemiti yawo leyayehlukaniselwe sive saka-Efrayimu kanye nesabelo sesive sakaManase.

10

16:10
Josh. 17:13
Khu. 1:29
1 Khos. 9:16,21
Atizange tikhone kuwacosha emaKhenani labehlala eGezeri; nalamuhla loku emaKhenani seloku ahlala ndzawonye nesive saka-Efrayimu, kodvwa asetjentiswa kamatima.