Siswati 1996 (SWA96)
12

Emakhosi lancotjwa nguJoshuwa

121Lawa-ke ngemakhosi elive lancotjwa ngema-Israyeli nelive lawo lelalingasemphumalanga neJordane alidla, kusukela eSihosheni sase-Anoni kuya eNtsabeni iHemoni, kanye nayo yonkhe i-Arabha kuye ngasemphumalanga kwayo:

2

12:2
Gen. 32:22
Num. 21:24
Dut. 2:36
3:6,16
Sihoni, inkhosi yema-Amori, labebusa eHeshboni. Abebusa kusukela e-Aroyeri emngcengcemeni weMsaho wase-Anoni, kusukela ekhatsi nawo, kuye eMfuleni iJabhoki, lekungumncele wema-Amoni. Lelive lalifaka ekhatsi incenye yelive lakaGileyadi. 3
12:3
Gen. 14:3
Num. 34:3
Waphindze wabusa emphumalanga ne-Arabha kusukela eLwandle iKhinerethi“Lwandle iKhinerethi” nome “Lwandle LwaseGalile” kuye eLwandle lwase-Arabha, lekuLwandle Lweluswayi, kuye eBhethi Jeshimothi, kwemuke kuye ngaseningizimu emaceleni eNtsaba iPhisga.

4

12:4
Dut. 3:11
Ema-Israyeli aphindza ancoba Ogi, inkhosi yaseBhashani, lomunye wemaRefa ekugcina labebusa i-Ashtarothe ne-Edreyi. 5Abebusa etikweNtsaba iHemoni, neSalekha, neBhashani yonkhe, kuze kufike emnyeleni wesive sakaGeshuri, neMakha kanye nencenye yakaGileyadi kuye emnyeleni waSihoni, inkhosi yaseHeshboni.

6

12:6
Num. 21:23,33
32:33
Dut. 3:1,12
BoMosi, inceku yaSimakadze, kanye nema-Israyeli bawancoba lawo makhosi lamabili. Mosi, inceku yaSimakadze, live walinika sive sakaRubeni, nesakaGadi kanye nencenye yesive sakaManase kutsi kube sabelo sato.

7Lawa-ke ngemakhosi elive Joshuwa kanye nema-Israyeli labawancoba ngasenshonalanga neJordane, kusuka eBhali Gadi eSihosheni saseLebanoni kuye eNtsabeni iHalaki, levela ngaseSeyiri, live lawo Joshuwa walabela tive tema-Israyeli, kwaba lifa lato kwaya ngekuhleleka kwetive. 8Lelive lalifaka ekhatsi live letintsaba, ematsafa langasenshonalanga, ne-Arabha, nemacele etintsaba, nelihlane kanye neNegevu, lekuyiningizimu yelive, lekwakungemave emaHethi, nema-Amori, nemaKhenani, nemaPheresi, nemaHive kanye nemaJebhusi:

9 yaba yinye,
inkhosi yase-Ayi, eceleni kweBetheli, yaba yinye,
10 yaba yinye,
inkhosi yaseHebroni yaba yinye,
11 yaba yinye,
inkhosi yaseLakhishi yaba yinye,
12 yaba yinye,
inkhosi yaseGezeri yaba yinye,
13 yaba yinye,
inkhosi yaseGederi yaba yinye,
14 yaba yinye,
inkhosi yase-Aradi yaba yinye,
15 yaba yinye,
inkhosi yase-Adulamu yaba yinye,
16 yaba yinye,
inkhosi yaseBetheli yaba yinye,
17 yaba yinye,
inkhosi yaseHeferi yaba yinye,
18 yaba yinye,
inkhosi yase-Lasharoni yaba yinye,
19 yaba yinye,
inkhosi yaseHasori yaba yinye,
20 yaba yinye,
inkhosi yase-Akshafu yaba yinye,
21 yaba yinye,
inkhosi yaseMegido yaba yinye,
22 yaba yinye,
inkhosi yaseJokneyamu,
eKhameli, yaba yinye,
23
eNafothi Dori,yaba yinye,
inkhosi yaseGoyimu,
eGilgali, yaba yinye,
24 yaba yinye.

Kwaba ngemakhosi langema-31 asawonkhe.
13

Live lelalisetawutsatfwa

131Kwatsi Joshuwa nasamdzala, asakhulile nangeminyaka, Simakadze wakhuluma kuye, watsi: “Sewumdzala kakhulu, kantsi kusenetifundza letinkhulu lekufanele titsatfwe.

2

13:2
1 Sam. 27:8
“Nali-ke lelive lelisasele: tonkhe tifundza temaFilisti netemaGeshuri, 3kusukela eMfuleni iShihori, emphumalanga neGibhithe, kuye eveni la-Ekroni ngasenyakatfo, lonkhe libalwa ngekutsi lemaKhenani, live lebabusi bemaFilisti labasihlanu eGaza, nase-Ashdodi, nase-Ashkeloni naseGathi, kanye nase-Ekroni kulema-Avi; 4kusukela eningizimu, kulo lonkhe live lemaKhenani, nekusukela eMeyara yemaSidoni kuze kube nguse-Afeki, emnyeleni welive lema-Amori, 5nelive lemaGebali;“live lemaGebali” nome “indzawo iBiblosi” nayo yonkhe iLebanoni ngasemphumalanga, kusukela eBhali Gadi, ngaphansi kweNtsaba iHemoni, kuye eLebo Hamathi.“Lebo Hamathi” nome “ekungeneni kweHamathi”

6

13:6
Josh. 11:8
“Tonkhe takhamiti tetifundza tetintsaba kusuka eLebanoni kuye eMisrefothi Mayimu, lokusho kutsi, onkhe emaSidoni, mine matfupha ngitatikhipha embikwema-Israyeli. Wena-ke lelive ubolabela ema-Israyeli ngenkatho, libe live lawo njengobe ngikuyalile. 7Ubolaba kube lifa, ulabele letive letiyimfica nencenye yesive sakaManase.”

Kwabiwa kwelive langasemphumalanga neJordane

8
13:8
Num. 32:33
Dut. 3:12
Josh. 1:12
22:4
Incenye yesive sakaManase, nesive sakaRubeni, nesakaGadi tona tase tisemukele sabelo lesilifa lato kuMosi, watinika live lelingasemphumalanga neJordane njengobe yena, labeyinceku yaSimakadze, abesatabele.

9Live labo lalisuka e-Aroyeri emngcengcemeni weMsaho wase-Anoni, nasedolobheni lelisemkhatsini weMsaho, lalifaka sonkhe sibebesi semmango waseMedeba kuze kuyewufika eDiboni, 10nawo onkhe emadolobha aSihoni, inkhosi yema-Amori, labebusa eHeshboni, kuze kuyewufika emnyeleni wema-Amoni. 11Laliphindze lifake ekhatsi iGileyadi, nelive lesive sakaGeshuri nesakaMakha, nayo yonkhe iNtsaba iHemoni, nalo lonkhe laseBhashani, kuze kuyewufika eSalekha; 12

13:12
Dut. 3:11
lokusho kutsi ngiwo wonkhe umbuso wa-Ogi eBhashani, labeke wabusa e-Ashtarothe nase-Edreyi, labenguyena asesele angulomunye webekugcina besive semaRefa. Mosi abesincobile wabe sewutsatsa lelive laso. 13Kodvwa ema-Israyeli akazange atidvungulule atikhiphe letive takaGeshuri nesakaMakha, ngako-ke tachubeka tahlala emkhatsini wema-Israyeli, kwaze kwaba ngulamuhla.

14

13:14
Num. 18:20
Dut. 10:9
18:1
Hez. 44:28
Kodvwa sive sakaLevi Mosi akazange asabele lifa ngesizatfu sekutsi iminikelo leyentiwa ngemlilo kuSimakadze, Nkulunkulu wema-Israyeli, ilifa lakaLevi, njengobe abemtsembisile.

Live lelabelwa sive sakaRubeni

15Nali-ke live Mosi lalabela sive sakaRubeni, lusendvo ngelusendvo:

16Live kusuka e-Aroyeri emngcengcemeni weMsaho wase-Anoni, nekusuka edolobheni lelisemkhatsini weMsaho, lifake ekhatsi sonkhe sibebesi semmango waseMedeba, 17kuye eHeshboni kanye nawo emadolobha ayo labesetulu esibebesini labefaka ekhatsi iDiboni, neBhamothi Bhali, neBhethi Bhali Meyoni, 18neJahasi, neKhedemothi, neMefathi, 19neKhiriyathayimu, neSibima, neSerethi Shahari, egcumeni lelikuleso sihosha, 20neBhethi Pheyori, nemacele ePhisga, neBhethi Jeshimothi, 21

13:21
Num. 31:8
nawo onkhe lamanye emadolobha labesesibebesini nakuwo wonkhe umbuso waSihoni, inkhosi yema-Amori, labebusa eHeshboni. Mosi wayincoba lenkhosi kanye nebabusi baseMidiyani: bo-Evi, naRekhemu, naSuri, naHure, naReba, lababetihlanganise naSihoni, lababehlala kulelo live. 22
13:22
Num. 22:5
Ngetulu kwalabo lababebulewe emphini, ema-Israyeli abebulele agwaza Bhalamu, umsa waBheyori, labesangoma. 23Umnyele wemaRubeni kwakungumfula iJordane. Lamadolobha kanye nemiti yawo kwaba lifa lemaRubeni, lusendvo ngelusendvo.

Live lelabelwa sive sakaGadi

24Nali-ke live Mosi lalabela sive sakaGadi, lusendvo ngelusendvo:

25Kwaba live laseJazeri, nawo onkhe emadolobha akaGileyadi, nencenye yelive lema-Amoni kuze kuyewufika e-Aroyeri, eceleni kweRabha; 26nekusukela eHeshboni kuye eRamathi Mispa naseBhetonimu, nekusuka eMahanayimu kuye eveni laseDebiri, 27nasetihosheni eBhethi Haramu, naseBhethi Nimra, naseSukhothi, naseSafoni nawo wonkhe umbuso waSihoni, inkhosi yaseHeshboni, ngasemphumalanga neJordane, live lelenyuka liyewugcina ngeLwandle lwaseKhinerethi.“Lwandle lwaseKhinerethi” nome “Lwandle lwaseGalile” nome “Lwandle iGenesaretha” 28Lamadolobha kanye nemiti yawo kwaba lifa lesive sakaGadi, lusendvo ngelusendvo.

Live lelabelwa sive sakaManase ngasemphumalanga

29Nali-ke live Mosi lalabela incenye yesive sakaManase, lokusho incenye yemindeni yetitukulwane takaManase, lusendvo ngelusendvo:

30

13:30
Dut. 3:14
Live lelisuka eMahanayimu lifaka ekhatsi yonkhe iBhashani, nawo wonkhe umbuso wa-Ogi, inkhosi yaseBhashani, nayo yonkhe imiti yaJayire lebeyiseBhashani, emadolobha langema-60, 31
13:31
Num. 32:39
Josh. 17:1
nencenye yaseGileyadi, ne-Ashtarothe, ne-Edreyi, emadolobha a-Ogi, inkhosi yaseBhashani. Lelo-ke laba ngeletitukulwane taMakhire, umsa waManase, incenye yemadvodzana aMakhire, lusendvo ngelusendvo.

32Leli-ke lifa Mosi labelabile ngesikhatsi asesematsafeni akaMowabi ngesheya kweJordane, emphumalanga neJerikho. 33Kodvwa sive semaLevi Mosi akazange asabele lifa, ngobe Simakadze, Nkulunkulu waka-Israyeli, ulifa laso, njengobe abesetsembisile.

14

Kwabiwa kwelive langasenshonalanga neJordane

141

14:1
Num. 34:17
Leti-ke tindzawo ema-Israyeli labelwa tona taba lifa lawo eveni laseKhenani, lekwatsi Eleyazare, umphristi, naJoshuwa, umsa waNuni, nebaholi betive taka-Israyeli bawabela tona. 2
14:2
Num. 26:55
33:54
34:13
Imis. 13:19
Lamafa abiwa ngenkatho etiveni letiyimfica nencenye, njengobe Simakadze abeshito ngaMosi. 3
14:3
Dut. 3:12
Mosi letive letimbili nencenye abesatabele lifa lato ngasemphumalanga neJordane; kodvwa akazange emaLevi awabele lifa emkhatsini wato, 4
14:4
Gen. 48:5
Num. 35:2
ngobe emadvodzana aJosefa abesative letimbili: sive sakaManase, nesaka-Efrayimu. EmaLevi akazange abelwe live, kodvwa abelwa emadolobha lapho abetawuhlala khona, abelwa nemadlelo etifuyo tawo. 5Ngako-ke ema-Israyeli abelana live, kwaya njengobe Mosi abeyalwe nguSimakadze.

IHebroni inikwa Khalebi

6

14:6
Num. 14:24,30
32:11
Dut. 1:36,38
Emadvodzana akaJuda aya kuJoshuwa eGilgali, Khalebi, umsa waJefune, umKhenizi, wafike watsi: “Uyati kutsi Simakadze watsini ngawe nami, kuMosi, inceku yaNkulunkulu, eKhadeshi Bhaneya? 7
14:7
Num. 13:7
14:6
Ngangineminyaka lengema-40 budzala ngesikhatsi Mosi, inceku yaNkulunkulu, angitfuma eKhadeshi Bhaneya kutsi ngiyewuhlola live. Ngamletsela umbiko lowetsembekile ngaloko lengakubona, 8
14:8
Num. 13:31
Dut. 1:28
kodvwa bomnaketfu lengangenyuke nabo benta tinhlitiyo tesive tatfutfumela, tashona phansi ngenca yekwesaba. Noko, mine ngalandzela Simakadze Nkulunkulu wami ngayo yonkhe inhlitiyo yami. 9
14:9
Dut. 11:24
Josh. 1:3
Khu. 1:20
Ngako, ngalelo langa Mosi wafunga kimi, watsi: ‘Live lapho lunyawo lwakho luke lwanyatsela khona liyawuba lifa lakho kanye nelebantfwabakho phakadze naphakadze, ngobe wena ulandzele Simakadze Nkulunkulu wami ngayo yonkhe inhlitiyo yakho.’

10“Manje, njengobe Simakadze etsembisa, ungigcinile ngaphila iminyaka lengema-45 seloku Simakadze akukhuluma loko kuMosi, ngesikhatsi ema-Israyeli azulazula ehlane. Ngako-ke naku lamuhla ngineminyaka lengema-85 budzala! 11Nalamuhla seloku emtimbeni ngitiva ngisacine njengobe nganginjalo mhlazana Mosi angitfuma. Namanje ngitiva ngicine kangangekutsi nemphi ngisengayiphuma njengobe ngangingenta nangaleso sikhatsi. 12Manje nginike nali live letintsaba, Simakadze langetsembisa lona ngalelo langa. Nawe cobo lwakho wativela ngaleso sikhatsi kutsi ema-Anaki abekhona lapho nekutsi emadolobha awo abemakhulu futsi atinqaba, kodvwa, ngekusitwa nguSimakadze, ngitawadvungulula ngiwacoshe njengobe Simakadze asho.”

13

14:13
Josh. 21:12
Ngako Joshuwa wabusisa Khalebi, umsa waJefune, wamabela iHebroni, yaba lifa lakhe. 14Kusukela ngalelo langa iHebroni yaba yaKhalebi, umsa waJefune, umKhenizi, ngobe walandzela Simakadze, Nkulunkulu wema-Israyeli, ngayo yonkhe inhlitiyo yakhe. 15IHebroni yayetsiwe nga-Abha, yabitwa ngekutsi yiKhiriyathi Abha. Abha abeyindvodza leyayidvume kakhulu esiveni sema-Anaki.

Live laba nekuphumula, netimphi taphela.