Siswati 1996 (SWA96)
13

Live lelalisetawutsatfwa

131Kwatsi Joshuwa nasamdzala, asakhulile nangeminyaka, Simakadze wakhuluma kuye, watsi: “Sewumdzala kakhulu, kantsi kusenetifundza letinkhulu lekufanele titsatfwe.

2

13:2
1 Sam. 27:8
“Nali-ke lelive lelisasele: tonkhe tifundza temaFilisti netemaGeshuri, 3kusukela eMfuleni iShihori, emphumalanga neGibhithe, kuye eveni la-Ekroni ngasenyakatfo, lonkhe libalwa ngekutsi lemaKhenani, live lebabusi bemaFilisti labasihlanu eGaza, nase-Ashdodi, nase-Ashkeloni naseGathi, kanye nase-Ekroni kulema-Avi; 4kusukela eningizimu, kulo lonkhe live lemaKhenani, nekusukela eMeyara yemaSidoni kuze kube nguse-Afeki, emnyeleni welive lema-Amori, 5nelive lemaGebali;“live lemaGebali” nome “indzawo iBiblosi” nayo yonkhe iLebanoni ngasemphumalanga, kusukela eBhali Gadi, ngaphansi kweNtsaba iHemoni, kuye eLebo Hamathi.“Lebo Hamathi” nome “ekungeneni kweHamathi”

6

13:6
Josh. 11:8
“Tonkhe takhamiti tetifundza tetintsaba kusuka eLebanoni kuye eMisrefothi Mayimu, lokusho kutsi, onkhe emaSidoni, mine matfupha ngitatikhipha embikwema-Israyeli. Wena-ke lelive ubolabela ema-Israyeli ngenkatho, libe live lawo njengobe ngikuyalile. 7Ubolaba kube lifa, ulabele letive letiyimfica nencenye yesive sakaManase.”

Kwabiwa kwelive langasemphumalanga neJordane

8
13:8
Num. 32:33
Dut. 3:12
Josh. 1:12
22:4
Incenye yesive sakaManase, nesive sakaRubeni, nesakaGadi tona tase tisemukele sabelo lesilifa lato kuMosi, watinika live lelingasemphumalanga neJordane njengobe yena, labeyinceku yaSimakadze, abesatabele.

9Live labo lalisuka e-Aroyeri emngcengcemeni weMsaho wase-Anoni, nasedolobheni lelisemkhatsini weMsaho, lalifaka sonkhe sibebesi semmango waseMedeba kuze kuyewufika eDiboni, 10nawo onkhe emadolobha aSihoni, inkhosi yema-Amori, labebusa eHeshboni, kuze kuyewufika emnyeleni wema-Amoni. 11Laliphindze lifake ekhatsi iGileyadi, nelive lesive sakaGeshuri nesakaMakha, nayo yonkhe iNtsaba iHemoni, nalo lonkhe laseBhashani, kuze kuyewufika eSalekha; 12

13:12
Dut. 3:11
lokusho kutsi ngiwo wonkhe umbuso wa-Ogi eBhashani, labeke wabusa e-Ashtarothe nase-Edreyi, labenguyena asesele angulomunye webekugcina besive semaRefa. Mosi abesincobile wabe sewutsatsa lelive laso. 13Kodvwa ema-Israyeli akazange atidvungulule atikhiphe letive takaGeshuri nesakaMakha, ngako-ke tachubeka tahlala emkhatsini wema-Israyeli, kwaze kwaba ngulamuhla.

14

13:14
Num. 18:20
Dut. 10:9
18:1
Hez. 44:28
Kodvwa sive sakaLevi Mosi akazange asabele lifa ngesizatfu sekutsi iminikelo leyentiwa ngemlilo kuSimakadze, Nkulunkulu wema-Israyeli, ilifa lakaLevi, njengobe abemtsembisile.

Live lelabelwa sive sakaRubeni

15Nali-ke live Mosi lalabela sive sakaRubeni, lusendvo ngelusendvo:

16Live kusuka e-Aroyeri emngcengcemeni weMsaho wase-Anoni, nekusuka edolobheni lelisemkhatsini weMsaho, lifake ekhatsi sonkhe sibebesi semmango waseMedeba, 17kuye eHeshboni kanye nawo emadolobha ayo labesetulu esibebesini labefaka ekhatsi iDiboni, neBhamothi Bhali, neBhethi Bhali Meyoni, 18neJahasi, neKhedemothi, neMefathi, 19neKhiriyathayimu, neSibima, neSerethi Shahari, egcumeni lelikuleso sihosha, 20neBhethi Pheyori, nemacele ePhisga, neBhethi Jeshimothi, 21

13:21
Num. 31:8
nawo onkhe lamanye emadolobha labesesibebesini nakuwo wonkhe umbuso waSihoni, inkhosi yema-Amori, labebusa eHeshboni. Mosi wayincoba lenkhosi kanye nebabusi baseMidiyani: bo-Evi, naRekhemu, naSuri, naHure, naReba, lababetihlanganise naSihoni, lababehlala kulelo live. 22
13:22
Num. 22:5
Ngetulu kwalabo lababebulewe emphini, ema-Israyeli abebulele agwaza Bhalamu, umsa waBheyori, labesangoma. 23Umnyele wemaRubeni kwakungumfula iJordane. Lamadolobha kanye nemiti yawo kwaba lifa lemaRubeni, lusendvo ngelusendvo.

Live lelabelwa sive sakaGadi

24Nali-ke live Mosi lalabela sive sakaGadi, lusendvo ngelusendvo:

25Kwaba live laseJazeri, nawo onkhe emadolobha akaGileyadi, nencenye yelive lema-Amoni kuze kuyewufika e-Aroyeri, eceleni kweRabha; 26nekusukela eHeshboni kuye eRamathi Mispa naseBhetonimu, nekusuka eMahanayimu kuye eveni laseDebiri, 27nasetihosheni eBhethi Haramu, naseBhethi Nimra, naseSukhothi, naseSafoni nawo wonkhe umbuso waSihoni, inkhosi yaseHeshboni, ngasemphumalanga neJordane, live lelenyuka liyewugcina ngeLwandle lwaseKhinerethi.“Lwandle lwaseKhinerethi” nome “Lwandle lwaseGalile” nome “Lwandle iGenesaretha” 28Lamadolobha kanye nemiti yawo kwaba lifa lesive sakaGadi, lusendvo ngelusendvo.

Live lelabelwa sive sakaManase ngasemphumalanga

29Nali-ke live Mosi lalabela incenye yesive sakaManase, lokusho incenye yemindeni yetitukulwane takaManase, lusendvo ngelusendvo:

30

13:30
Dut. 3:14
Live lelisuka eMahanayimu lifaka ekhatsi yonkhe iBhashani, nawo wonkhe umbuso wa-Ogi, inkhosi yaseBhashani, nayo yonkhe imiti yaJayire lebeyiseBhashani, emadolobha langema-60, 31
13:31
Num. 32:39
Josh. 17:1
nencenye yaseGileyadi, ne-Ashtarothe, ne-Edreyi, emadolobha a-Ogi, inkhosi yaseBhashani. Lelo-ke laba ngeletitukulwane taMakhire, umsa waManase, incenye yemadvodzana aMakhire, lusendvo ngelusendvo.

32Leli-ke lifa Mosi labelabile ngesikhatsi asesematsafeni akaMowabi ngesheya kweJordane, emphumalanga neJerikho. 33Kodvwa sive semaLevi Mosi akazange asabele lifa, ngobe Simakadze, Nkulunkulu waka-Israyeli, ulifa laso, njengobe abesetsembisile.