Siswati 1996 (SWA96)
11

Joshuwa wehlula Jabini nebangani bakhe

111Watsi kube Jabini, inkhosi yaseHasori, akuve loku, watfumela livi kuJobabi, inkhosi yaseMadoni, nasenkhosini yaseShimironi neyase-Akshafu, 2kanye nasemakhosini angasenyakatho labakhe etintsabeni, nase-Arabha, eningizimu neKhinerethi, nangasematsafeni eNafothi Dori“Nafothi Dori” nome “etintsabeni taseDori” ngasenshonalanga. 3Watfumela nakumaKhenani emphumalanga nasenshonalanga, kuma-Amori, nakumaHethi, nakumaPheresi, nakumaJebhusi eveni letintsaba, nakumaHivi ngaphansi kweHemoni esifundzeni saseMispa. 4Bonkhe baphuma nemabutfo abo kanye nemahhashi netincola, baba yimphi lenkhulukati leyayiyinyenti ingangesihlabatsi saselwandle. 5Onkhe lamakhosi ahlangana ndzawonye emisa ngaseMantini aseMeromu kutekulwa nema-Israyeli.

6Simakadze wakhuluma kuJoshuwa, watsi: “Ungabesabi, ngobe ngalesikhatsi kusasa bonkhe ngitawubaniketela kuma-Israyeli kutsi ababulale. Kufanele lamahhashi niwajube imisipha yemilente, bese nishisa letincola tabo.”

7Ngako Joshuwa nemphi yakhe yonkhe wabahlasela masinyane ngaseMantini aseMeromu, 8

11:8
Josh. 13:6
Simakadze wabaniketela esandleni sema-Israyeli. Ema-Israyeli abehlula abacosha, aze abashonisa eSidoni Lenkhulu, naseMisrefothi Mayimu, naseSihosheni saseMispa ngasemphumalanga, kwaze kwabate nome munye lowaphunyula. 9Joshuwa wenta kubo kona loko labetjelwe nguSimakadze kutsi akwente: Wajuba imisipha yemilente yemahhashi abo, washisa netincola tabo.

10Ngaleso sikhatsi Joshuwa wagucuka watfumba iHasori, wagwaza inkhosi yakhona ngenkemba. IHasori bekuyinhlokodolobha yayo yonkhe lemibuso. 11Bonkhe bantfu lababelapho badliwa lusiko lwenkemba. Joshuwa wababhubhisa bonkhe, wangete washiya ngisho nakunye lokuphefumulako, wase ushisa iHasori ngemlilo.

12

11:12
Eks. 23:32
Num. 33:52,55
Dut. 20:16
Joshuwa wawadla onkhe lamadolobha alawo makhosi, nemakhosi awo wawacedza ngelusiko lwenkemba. Wawabhubhisa onkhe, njengobe Mosi, inceku yaNkulunkulu, abemyalile. 13Noko ema-Israyeli akazange awashise lamadolobha labesetintsabeni, ngaphandle kweHasori leyashiswa nguJoshuwa. 14Ema-Israyeli atitsatsela yonkhe imphango kanye netifuyo talamadolobha; kodvwa bonkhe bantfu babacedza ngelusiko lwenkemba, baze baphela bonkhe, kwabate ngisho namunye lowasala aphila. 15
11:15
Eks. 34:12
Dut. 7:2
Njengobe Simakadze abeyale Mosi, inceku yakhe, kanjalo naMosi wayala Joshuwa, naJoshuwa wakwenta loko. Kute lakushiya angakakwenti kuko konkhe loko Simakadze abeyale Mosi kutsi akwente.

Live lidliwa nguJoshuwa

16

11:16
Josh. 10:11
Ngako Joshuwa walidla lonkhe lelo live: Live letintsaba, yonkhe iNegevu, lekuyiningizimu yelive, sonkhe sifundza saseGosheni, nematsafa langasenshonalanga, i-Arabha, nelive laka-Israyeli letintsaba kanye nematsafa alo, 17kusuka eNtsabeni iHalaki, levele ngaseSeyiri, kuya eBhali Gadi eSihosheni saseLebanoni, ngaphansi kweNtsaba iHemoni. Watfumba onkhe emakhosi, wawahlasela, wawabulala. 18
11:18
Eks. 23:29
Dut. 7:22
Josh. 14:7,10
Joshuwa wawahlasela onkhe lawo makhosi sikhatsi lesidze. 19
11:19
Josh. 9:15,18
Ngaphandle kwemaHivi labehlala eGibeyoni, kute nome linye lidolobha lelenta sivumelwane sekuthula nema-Israyeli; onkhe ehlulwa ngema-Israyeli awadla. 20
11:20
Dut. 2:30
Ngobe kwaba nguSimakadze matfupha lowenta tinhlitiyo talamadolobha taba lukhuni ngekutsi tihlasele ema-Israyeli, entela kutsi atekuwabhubhisa onkhe, aphele ngaphandle kwemusa, njengobe Simakadze abeyale Mosi.

21

11:21
Num. 13:22
Khu. 1:20
Ngaleso sikhatsi Joshuwa wahamba wayawubhubhisa ema-Anaki eveni letintsaba: kusukela eHebroni, naseDebiri, nase-Anabu, nakulo lonkhe live letintsaba lakaJuda, nakulo lonkhe live letintsaba ka-Israyeli. Joshuwa wawabhubhisa onkhe kanye nemadolobha awo. 22
11:22
1 Sam. 17:4
Kute ema-Anaki lasala akhona eveni laka-Israyeli; insali yawo yabaseGaza, naseGathi, nase-Ashdodi.

23Ngako Joshuwa walidla lonkhe live, konkhe kwaya njengobe Simakadze abelayele Mosi; wase uyalaba, kwaba nguleso sive wasinika sabelo saso.

Live latfola kuphumula kuleto timphi.

12

Emakhosi lancotjwa nguJoshuwa

121Lawa-ke ngemakhosi elive lancotjwa ngema-Israyeli nelive lawo lelalingasemphumalanga neJordane alidla, kusukela eSihosheni sase-Anoni kuya eNtsabeni iHemoni, kanye nayo yonkhe i-Arabha kuye ngasemphumalanga kwayo:

2

12:2
Gen. 32:22
Num. 21:24
Dut. 2:36
3:6,16
Sihoni, inkhosi yema-Amori, labebusa eHeshboni. Abebusa kusukela e-Aroyeri emngcengcemeni weMsaho wase-Anoni, kusukela ekhatsi nawo, kuye eMfuleni iJabhoki, lekungumncele wema-Amoni. Lelive lalifaka ekhatsi incenye yelive lakaGileyadi. 3
12:3
Gen. 14:3
Num. 34:3
Waphindze wabusa emphumalanga ne-Arabha kusukela eLwandle iKhinerethi“Lwandle iKhinerethi” nome “Lwandle LwaseGalile” kuye eLwandle lwase-Arabha, lekuLwandle Lweluswayi, kuye eBhethi Jeshimothi, kwemuke kuye ngaseningizimu emaceleni eNtsaba iPhisga.

4

12:4
Dut. 3:11
Ema-Israyeli aphindza ancoba Ogi, inkhosi yaseBhashani, lomunye wemaRefa ekugcina labebusa i-Ashtarothe ne-Edreyi. 5Abebusa etikweNtsaba iHemoni, neSalekha, neBhashani yonkhe, kuze kufike emnyeleni wesive sakaGeshuri, neMakha kanye nencenye yakaGileyadi kuye emnyeleni waSihoni, inkhosi yaseHeshboni.

6

12:6
Num. 21:23,33
32:33
Dut. 3:1,12
BoMosi, inceku yaSimakadze, kanye nema-Israyeli bawancoba lawo makhosi lamabili. Mosi, inceku yaSimakadze, live walinika sive sakaRubeni, nesakaGadi kanye nencenye yesive sakaManase kutsi kube sabelo sato.

7Lawa-ke ngemakhosi elive Joshuwa kanye nema-Israyeli labawancoba ngasenshonalanga neJordane, kusuka eBhali Gadi eSihosheni saseLebanoni kuye eNtsabeni iHalaki, levela ngaseSeyiri, live lawo Joshuwa walabela tive tema-Israyeli, kwaba lifa lato kwaya ngekuhleleka kwetive. 8Lelive lalifaka ekhatsi live letintsaba, ematsafa langasenshonalanga, ne-Arabha, nemacele etintsaba, nelihlane kanye neNegevu, lekuyiningizimu yelive, lekwakungemave emaHethi, nema-Amori, nemaKhenani, nemaPheresi, nemaHive kanye nemaJebhusi:

9 yaba yinye,
inkhosi yase-Ayi, eceleni kweBetheli, yaba yinye,
10 yaba yinye,
inkhosi yaseHebroni yaba yinye,
11 yaba yinye,
inkhosi yaseLakhishi yaba yinye,
12 yaba yinye,
inkhosi yaseGezeri yaba yinye,
13 yaba yinye,
inkhosi yaseGederi yaba yinye,
14 yaba yinye,
inkhosi yase-Aradi yaba yinye,
15 yaba yinye,
inkhosi yase-Adulamu yaba yinye,
16 yaba yinye,
inkhosi yaseBetheli yaba yinye,
17 yaba yinye,
inkhosi yaseHeferi yaba yinye,
18 yaba yinye,
inkhosi yase-Lasharoni yaba yinye,
19 yaba yinye,
inkhosi yaseHasori yaba yinye,
20 yaba yinye,
inkhosi yase-Akshafu yaba yinye,
21 yaba yinye,
inkhosi yaseMegido yaba yinye,
22 yaba yinye,
inkhosi yaseJokneyamu,
eKhameli, yaba yinye,
23
eNafothi Dori,yaba yinye,
inkhosi yaseGoyimu,
eGilgali, yaba yinye,
24 yaba yinye.

Kwaba ngemakhosi langema-31 asawonkhe.
13

Live lelalisetawutsatfwa

131Kwatsi Joshuwa nasamdzala, asakhulile nangeminyaka, Simakadze wakhuluma kuye, watsi: “Sewumdzala kakhulu, kantsi kusenetifundza letinkhulu lekufanele titsatfwe.

2

13:2
1 Sam. 27:8
“Nali-ke lelive lelisasele: tonkhe tifundza temaFilisti netemaGeshuri, 3kusukela eMfuleni iShihori, emphumalanga neGibhithe, kuye eveni la-Ekroni ngasenyakatfo, lonkhe libalwa ngekutsi lemaKhenani, live lebabusi bemaFilisti labasihlanu eGaza, nase-Ashdodi, nase-Ashkeloni naseGathi, kanye nase-Ekroni kulema-Avi; 4kusukela eningizimu, kulo lonkhe live lemaKhenani, nekusukela eMeyara yemaSidoni kuze kube nguse-Afeki, emnyeleni welive lema-Amori, 5nelive lemaGebali;“live lemaGebali” nome “indzawo iBiblosi” nayo yonkhe iLebanoni ngasemphumalanga, kusukela eBhali Gadi, ngaphansi kweNtsaba iHemoni, kuye eLebo Hamathi.“Lebo Hamathi” nome “ekungeneni kweHamathi”

6

13:6
Josh. 11:8
“Tonkhe takhamiti tetifundza tetintsaba kusuka eLebanoni kuye eMisrefothi Mayimu, lokusho kutsi, onkhe emaSidoni, mine matfupha ngitatikhipha embikwema-Israyeli. Wena-ke lelive ubolabela ema-Israyeli ngenkatho, libe live lawo njengobe ngikuyalile. 7Ubolaba kube lifa, ulabele letive letiyimfica nencenye yesive sakaManase.”

Kwabiwa kwelive langasemphumalanga neJordane

8
13:8
Num. 32:33
Dut. 3:12
Josh. 1:12
22:4
Incenye yesive sakaManase, nesive sakaRubeni, nesakaGadi tona tase tisemukele sabelo lesilifa lato kuMosi, watinika live lelingasemphumalanga neJordane njengobe yena, labeyinceku yaSimakadze, abesatabele.

9Live labo lalisuka e-Aroyeri emngcengcemeni weMsaho wase-Anoni, nasedolobheni lelisemkhatsini weMsaho, lalifaka sonkhe sibebesi semmango waseMedeba kuze kuyewufika eDiboni, 10nawo onkhe emadolobha aSihoni, inkhosi yema-Amori, labebusa eHeshboni, kuze kuyewufika emnyeleni wema-Amoni. 11Laliphindze lifake ekhatsi iGileyadi, nelive lesive sakaGeshuri nesakaMakha, nayo yonkhe iNtsaba iHemoni, nalo lonkhe laseBhashani, kuze kuyewufika eSalekha; 12

13:12
Dut. 3:11
lokusho kutsi ngiwo wonkhe umbuso wa-Ogi eBhashani, labeke wabusa e-Ashtarothe nase-Edreyi, labenguyena asesele angulomunye webekugcina besive semaRefa. Mosi abesincobile wabe sewutsatsa lelive laso. 13Kodvwa ema-Israyeli akazange atidvungulule atikhiphe letive takaGeshuri nesakaMakha, ngako-ke tachubeka tahlala emkhatsini wema-Israyeli, kwaze kwaba ngulamuhla.

14

13:14
Num. 18:20
Dut. 10:9
18:1
Hez. 44:28
Kodvwa sive sakaLevi Mosi akazange asabele lifa ngesizatfu sekutsi iminikelo leyentiwa ngemlilo kuSimakadze, Nkulunkulu wema-Israyeli, ilifa lakaLevi, njengobe abemtsembisile.

Live lelabelwa sive sakaRubeni

15Nali-ke live Mosi lalabela sive sakaRubeni, lusendvo ngelusendvo:

16Live kusuka e-Aroyeri emngcengcemeni weMsaho wase-Anoni, nekusuka edolobheni lelisemkhatsini weMsaho, lifake ekhatsi sonkhe sibebesi semmango waseMedeba, 17kuye eHeshboni kanye nawo emadolobha ayo labesetulu esibebesini labefaka ekhatsi iDiboni, neBhamothi Bhali, neBhethi Bhali Meyoni, 18neJahasi, neKhedemothi, neMefathi, 19neKhiriyathayimu, neSibima, neSerethi Shahari, egcumeni lelikuleso sihosha, 20neBhethi Pheyori, nemacele ePhisga, neBhethi Jeshimothi, 21

13:21
Num. 31:8
nawo onkhe lamanye emadolobha labesesibebesini nakuwo wonkhe umbuso waSihoni, inkhosi yema-Amori, labebusa eHeshboni. Mosi wayincoba lenkhosi kanye nebabusi baseMidiyani: bo-Evi, naRekhemu, naSuri, naHure, naReba, lababetihlanganise naSihoni, lababehlala kulelo live. 22
13:22
Num. 22:5
Ngetulu kwalabo lababebulewe emphini, ema-Israyeli abebulele agwaza Bhalamu, umsa waBheyori, labesangoma. 23Umnyele wemaRubeni kwakungumfula iJordane. Lamadolobha kanye nemiti yawo kwaba lifa lemaRubeni, lusendvo ngelusendvo.

Live lelabelwa sive sakaGadi

24Nali-ke live Mosi lalabela sive sakaGadi, lusendvo ngelusendvo:

25Kwaba live laseJazeri, nawo onkhe emadolobha akaGileyadi, nencenye yelive lema-Amoni kuze kuyewufika e-Aroyeri, eceleni kweRabha; 26nekusukela eHeshboni kuye eRamathi Mispa naseBhetonimu, nekusuka eMahanayimu kuye eveni laseDebiri, 27nasetihosheni eBhethi Haramu, naseBhethi Nimra, naseSukhothi, naseSafoni nawo wonkhe umbuso waSihoni, inkhosi yaseHeshboni, ngasemphumalanga neJordane, live lelenyuka liyewugcina ngeLwandle lwaseKhinerethi.“Lwandle lwaseKhinerethi” nome “Lwandle lwaseGalile” nome “Lwandle iGenesaretha” 28Lamadolobha kanye nemiti yawo kwaba lifa lesive sakaGadi, lusendvo ngelusendvo.

Live lelabelwa sive sakaManase ngasemphumalanga

29Nali-ke live Mosi lalabela incenye yesive sakaManase, lokusho incenye yemindeni yetitukulwane takaManase, lusendvo ngelusendvo:

30

13:30
Dut. 3:14
Live lelisuka eMahanayimu lifaka ekhatsi yonkhe iBhashani, nawo wonkhe umbuso wa-Ogi, inkhosi yaseBhashani, nayo yonkhe imiti yaJayire lebeyiseBhashani, emadolobha langema-60, 31
13:31
Num. 32:39
Josh. 17:1
nencenye yaseGileyadi, ne-Ashtarothe, ne-Edreyi, emadolobha a-Ogi, inkhosi yaseBhashani. Lelo-ke laba ngeletitukulwane taMakhire, umsa waManase, incenye yemadvodzana aMakhire, lusendvo ngelusendvo.

32Leli-ke lifa Mosi labelabile ngesikhatsi asesematsafeni akaMowabi ngesheya kweJordane, emphumalanga neJerikho. 33Kodvwa sive semaLevi Mosi akazange asabele lifa, ngobe Simakadze, Nkulunkulu waka-Israyeli, ulifa laso, njengobe abesetsembisile.