Siswati 1996 (SWA96)
12

Emakhosi lancotjwa nguJoshuwa

121Lawa-ke ngemakhosi elive lancotjwa ngema-Israyeli nelive lawo lelalingasemphumalanga neJordane alidla, kusukela eSihosheni sase-Anoni kuya eNtsabeni iHemoni, kanye nayo yonkhe i-Arabha kuye ngasemphumalanga kwayo:

2

12:2
Gen. 32:22
Num. 21:24
Dut. 2:36
3:6,16
Sihoni, inkhosi yema-Amori, labebusa eHeshboni. Abebusa kusukela e-Aroyeri emngcengcemeni weMsaho wase-Anoni, kusukela ekhatsi nawo, kuye eMfuleni iJabhoki, lekungumncele wema-Amoni. Lelive lalifaka ekhatsi incenye yelive lakaGileyadi. 3
12:3
Gen. 14:3
Num. 34:3
Waphindze wabusa emphumalanga ne-Arabha kusukela eLwandle iKhinerethi“Lwandle iKhinerethi” nome “Lwandle LwaseGalile” kuye eLwandle lwase-Arabha, lekuLwandle Lweluswayi, kuye eBhethi Jeshimothi, kwemuke kuye ngaseningizimu emaceleni eNtsaba iPhisga.

4

12:4
Dut. 3:11
Ema-Israyeli aphindza ancoba Ogi, inkhosi yaseBhashani, lomunye wemaRefa ekugcina labebusa i-Ashtarothe ne-Edreyi. 5Abebusa etikweNtsaba iHemoni, neSalekha, neBhashani yonkhe, kuze kufike emnyeleni wesive sakaGeshuri, neMakha kanye nencenye yakaGileyadi kuye emnyeleni waSihoni, inkhosi yaseHeshboni.

6

12:6
Num. 21:23,33
32:33
Dut. 3:1,12
BoMosi, inceku yaSimakadze, kanye nema-Israyeli bawancoba lawo makhosi lamabili. Mosi, inceku yaSimakadze, live walinika sive sakaRubeni, nesakaGadi kanye nencenye yesive sakaManase kutsi kube sabelo sato.

7Lawa-ke ngemakhosi elive Joshuwa kanye nema-Israyeli labawancoba ngasenshonalanga neJordane, kusuka eBhali Gadi eSihosheni saseLebanoni kuye eNtsabeni iHalaki, levela ngaseSeyiri, live lawo Joshuwa walabela tive tema-Israyeli, kwaba lifa lato kwaya ngekuhleleka kwetive. 8Lelive lalifaka ekhatsi live letintsaba, ematsafa langasenshonalanga, ne-Arabha, nemacele etintsaba, nelihlane kanye neNegevu, lekuyiningizimu yelive, lekwakungemave emaHethi, nema-Amori, nemaKhenani, nemaPheresi, nemaHive kanye nemaJebhusi:

9 yaba yinye,
inkhosi yase-Ayi, eceleni kweBetheli, yaba yinye,
10 yaba yinye,
inkhosi yaseHebroni yaba yinye,
11 yaba yinye,
inkhosi yaseLakhishi yaba yinye,
12 yaba yinye,
inkhosi yaseGezeri yaba yinye,
13 yaba yinye,
inkhosi yaseGederi yaba yinye,
14 yaba yinye,
inkhosi yase-Aradi yaba yinye,
15 yaba yinye,
inkhosi yase-Adulamu yaba yinye,
16 yaba yinye,
inkhosi yaseBetheli yaba yinye,
17 yaba yinye,
inkhosi yaseHeferi yaba yinye,
18 yaba yinye,
inkhosi yase-Lasharoni yaba yinye,
19 yaba yinye,
inkhosi yaseHasori yaba yinye,
20 yaba yinye,
inkhosi yase-Akshafu yaba yinye,
21 yaba yinye,
inkhosi yaseMegido yaba yinye,
22 yaba yinye,
inkhosi yaseJokneyamu,
eKhameli, yaba yinye,
23
eNafothi Dori,yaba yinye,
inkhosi yaseGoyimu,
eGilgali, yaba yinye,
24 yaba yinye.

Kwaba ngemakhosi langema-31 asawonkhe.