Siswati 1996 (SWA96)
9

BaseGibeyoni bayenga Joshuwa

91

9:1
Dut. 1:7
Kwatsi kube onkhe emakhosi langasenshonalanga kwemfula iJordane eve ngaletintfo, labo labaseveni letintsaba nangasematsafeni langasenshonalanga, kugudla lusentse lweLwandle Lolukhulu kuze kuyewufika eLebanoni, emakhosi emaHethi, nema-Amori, nemaKhenani, nemaPheresi, nemaHivi, nemaJebhusi, 2ahlangana akha imphi yekuhlasela Joshuwa kanye nema-Israyeli.

3

9:3
Josh. 6:21,24
8:26
Kodvwa satsi sive saseGibeyoni kube sive kutsi Joshuwa kanye nema-Israyeli wentani eJerikho nase-Ayi, 4sakha licebo: Sahamba njengetitfunywa letichuba timbongolo letetfwele imitfwalo ngemasaka lasagugile nangemadlelantfongeni lamadzala lasadzabuka abuye achitjelwa. 5Lamadvodza etinyaweni tawo abefake tincabule letindzala letase tichitjelwe, abembetse netimphahla letase tigugile. Tonkhe tinkhwa letatingimiphako yawo tase tomile, tikhuntsile. 6Esuka acondza kuJoshuwa enkambu leyayiseGilgali, afike atsi kuye nakulamadvodza aka-Israyeli: “Siphuma eveni lelikhashane kakhulu; yentani sivumelwane natsi.”

7

9:7
Eks. 23:32
34:12
Dut. 7:2
Emadvodza aka-Israyeli akhuluma kulamaHivi, atsi: “Kodvwa mhlawumbe nakhelene nje natsi. Singasenta kanjani sivumelwane nani?”

8LamaHivi akhuluma kuJoshuwa, atsi: “Sitinceku takho.”

Kodvwa Joshuwa wawabuta watsi: “Nibobani nine? Niphumaphi?”

9EmaHivi aphendvula atsi: “Tinceku takho tiphuma eveni lelikhashane kakhulu, ngobe sivile ngeludvumo lwaSimakadze Nkulunkulu wenu. Sivile imibiko ngaye nangako konkhe lakwenta eveni laseGibhithe, 10

9:10
Num. 21:23,33
Dut. 1:4
2:32
3:3
Josh. 2:10
nako konkhe lakwenta kulamakhosi lamabili ema-Amori ngasemphumalanga kweJordane, boSihoni, inkhosi yaseHeshboni, na-Ogi, inkhosi yaseBhashani, labebusa e-Ashtarothe. 11Baholi betfu nabo bonkhe labahlala eveni letfu basitfumile, batsi: ‘Tsatsani imiphako yendlela yenu, nihambe niyewuhlangabeta baka-Israyeli nitsi kubo: “Sitinceku tenu; yentani sivumelwane natsi.” 12Letinkhwa tetfu tatishisa ngesikhatsi sitipakisha, sisesuka ekhaya ngelilanga lesaphuma ngalo kuta lapha kini. Kodvwa manje asenibuke kutsi setome kanjani taze takhuntsa. 13Lamadlelantfongeni etfu eliwayini abemasha, kodvwa ase niwabuke nyalo kutsi asadzabuke kanjani. Naletingubo tetfu netincabule tetfu setigugile ngenca yebudze balendlela.’ ”

14

9:14
Num. 27:21
Emadvodza aka-Israyeli ayihlola lemiphako yawo, kodvwa akazange abute lutfo kuSimakadze. 15
9:15
Josh. 11:19
Joshuwa wavuma wase wenta sivumelwane sekuthula nawo sekutsi bawayekele aphile, nebaholi besive basicinisa ngekufunga.

16Kwaphela emalanga lamatsatfu basentile lesivumelwane nemaGibeyoni, baka-Israyeli beva kutsi abomakhelwane babo, ahlala edvute nawo. 17Ngako ema-Israyeli ashuca aya khona, kwatsi ngelilanga lesitsatfu atseleka emadolobheni awo iGibeyoni, neKhefira, neBherothi, neKhiriyathi Jeyarimu. 18Kodvwa ema-Israyeli akazange awahlasele, ngobe baholi baka-Israyeli bebafunge sifungo kuwo ngaSimakadze Nkulunkulu wema-Israyeli.

Inhlangano yonkhe yema-Israyeli yakhonona ngebaholi bayo, 19

9:19
Hla. 15:4
kodvwa baholi bayiphendvula, batsi: “Sifunge kuwo ngaSimakadze, Nkulunkulu wema-Israyeli, singeke sibatsintse nyalo. 20
9:20
2 Sam. 21:1
Naku lesitakwenta kuwo: Sitawayekela aphile, kuze lulaka lungasehleli ngekutsi sephule sifungo setfu lesasenta kuwo.” 21Baholi bachubeka batsi: “Wayekeleni aphile, kodvwa niwente abandze tinkhuni, akhelele nemanti, akhelele sonkhe sive.” Ngako ema-Israyeli abalalela baholi.

22Joshuwa wase ubita emaGibeyoni, wakhuluma kuwo, watsi: “Nisiyengeleni natsi: ‘Sihlala khashane kabi nani,’ kantsi nisho nje nakhelene natsi? 23Manje-ke senicalekisiwe: Anisayikuyekela kuba tisebenti, nibe babandzi betinkhuni nebakheleli bemanti bendlu yaNkulunkulu wami.”

24

9:24
Dut. 7:1
Aphendvula Joshuwa atsi: “Tinceku takho tatjelwa kahle kamhlophe kutsi Simakadze Nkulunkulu wenu wamyala kanjani Mosi, inceku yakhe, kutsi aninike lonkhe lelive nekutsi acitse tonkhe tive letikulo embikwenu. Ngako sesabela timphilo tetfu ngenca yenu, ngiko nje sente lesento. 25Manje sesisesandleni sakho. Yenta kitsi loko lokubonakala kukuhle kuwe.”

26Ngako Joshuwa wawasindzisa esiveni sema-Israyeli, akazange awabulale. 27Ngalelo langa wenta emaGibeyoni aba babandzi betinkhuni nebakheleli bemanti besive sonkhe sema-Israyeli nelilati laSimakadze endzaweni lekhetfwe nguSimakadze. Nguloko labangiko kona ngisho nalamuhla loku.

10

Kuncotjwa kwema-Amori

101

10:1
Josh. 6:21,24
8:26
9:15
Adoni Sedeki, inkhosi yaseJerusalema, yeva kutsi Joshuwa sewulitsetse lase-Ayi, walibhubhisa lonkhe, wenta kuyo i-Ayi nasenkhosini yalo njengobe enta eJerikho nasenkhosini yayo, weva nekutsi bantfu baseGibeyoni sebente sivumelwane sekuthula nesive sema-Israyeli, futsi sesibomakhelwane. 2Adoni Sedeki nebantfu bakhe betfuka kakhulu ngaloko, ngobe iGibeyoni bekungulona dolobha lelibalulekile njengalelinye lemadolobha ebukhosi, lona lalilikhulu kunelase-Ayi, nemadvodza alo bekutingwazi letatiwako. 3Ngako Adoni Sedeki, inkhosi yaseJerusalema, wancenga boHohamu, inkhosi yaseHebroni, naPhiramu, inkhosi yaseJamuthi, naJafiya, inkhosi yaseLakhishi, naDebiri, inkhosi yase-Egloni, watsi: 4“Yenyukani ningisite, sihlasele iGibeyoni, ngobe seyente sivumelwane sekuthula naJoshuwa nesive saka-Israyeli.”

5Ngako-ke lamakhosi lasihlanu ema-Amori, inkhosi yaseJerusalema, neyaseHebroni, neyaseJamuthi, neyaseLakhishi, neyase-Egloni, ahlanganisa emabutfo awo awahlela ase ayashuca enyukela eGibeyoni, ayihlasela.

6EmaGibeyoni atfumela livi kuJoshuwa enkambu leyayiseGilgali, atsi:

“Ungatilahli tinceku takho. Phutfuma ute kitsi masinyane utesisindzisa, sisite, ngobe onkhe emakhosi ema-Amori asahlangene ngatsi; onkhe emakhosi elive letintsaba asihlasele.”

7Ngako Joshuwa washuca esuka eGilgali kanye nayo yonkhe imphi yakhe, nato tonkhe tingwazi takakhe.

8

10:8
Dut. 3:2
Josh. 6:2
8:1
Simakadze wakhuluma kuJoshuwa, watsi: “Ungabesabi, ngibanikele esandleni sakho. Kute namunye wabo loyawukhona kumelana nawe.”

9Emvakwekushuca busuku bonkhe kusuka eGilgali, Joshuwa wabetfusa. 10

10:10
Eks. 14:24
23:27
Simakadze wabatsela ngeluvalo, besaba ema-Israyeli. Ema-Israyeli awehlula ema-Amori, awancoba ngelusiko lwenkemba emphini yaseGibeyoni, abacosha abenyusa ngendlela yaseBhethi Horoni, abaphetse abagwaza kwaze kwabase-Azekha, naseMakheda. 11
10:11
Eks. 9:17,22
Ema-Amori atsi asehla abalekela baka-Israyeli, ehla ngemgwaco losuka eBhethi Horoni uye e-Azekha, Simakadze wehlisa ematje lamakhulu esangcotfo, awehlisela etikwawo. Linyenti lema-Amori labulawa ngulamatje kunalabo labafa ngekugwazwa ngema-Israyeli.

12

10:12
Isa. 28:21
Ngelilanga Simakadze lanikela ngalo ema-Amori kubaka-Israyeli, Joshuwa wakhuluma kuSimakadze embikwawo onkhe ema-Israyeli, watsi: “Wena langa mani, mani etikweGibeyoni, ungahambi; nawe nyanga, mani etikwesihosha sase-Ayaloni unganyakati.”

13

10:13
2 Sam. 1:18
Isa. 38:8
Ngako lilanga lema langete lanyakata, nenyanga yema yangete yahamba, sive saze satiphindzisela etitseni taso. Loku kubhaliwe encwadzini yaJashari.“Jashari” kusho “Lolungile”

Lilanga lema ekhatsi nesibhakabhaka langete lahamba, kwaze kwaphela lilanga linye. 14Akuzange sekube nelilanga lelinjengalelo langa, lapho Simakadze alalela umuntfu khona. Ngempela Simakadze abesilwela sive sakhe saka-Israyeli!

15Emvakwaloko Joshuwa wancandzeka nayo yonkhe imphi yema-Israyeli, babuyela enkambu eGilgali.

Joshuwa utfumba emakhosi lasihlanu ema-Amori

16Lamakhosi lasihlanu ema-Amori abesabalekile, ayakutifihla emgedzeni lowawuseMakheda. 17Kwatsi kube abikelwe Joshuwa kutsi lamakhosi lasihlanu abesatfolakele abhace emgedzeni waseMakheda, 18watsi: “Gicitelani ematje lamakhulu emnyango walomgedze, bese nibeka balindzi kutsi bawalindze. 19Kodvwa nine ningemi, chubekani niticoshe letitsa tenu kusukela kuleto letingasemuva, ningativumeli kubuyela emadolobheni ato, ngobe Simakadze Nkulunkulu wenu sewutinikele etandleni tenu.”

20Ngako Joshuwa nema-Israyeli ababulala abacedza, kwacishe kwangete kwasala muntfu, kodvwa labo labambalwa labasala babalekela emadolobheni abo latinqaba. 21Yonkhe imphi yabuyela iphephile enkambu kuJoshuwa eMakheda; kwabate namunye lokhuluma lutfo loluphambene nema-Israyeli.

22Joshuwa watsi: “Vulani umnyango wemgedze, nikhiphe lawo makhosi lasihlanu niwaletse lapha kimi.” 23Ngako bawakhipha emgedzeni lamakhosi lasihlanu: inkhosi yaseJerusalema, neyaseHebroni, neyaseJamuthi, neyaseLakhishi kanye neyase-Egloni. 24Batsi kube bawaletse kuJoshuwa lamakhosi, Joshuwa wabutsa onkhe emadvodza aka-Israyeli, wakhuluma etindvuneni temabutfo labekahambe nato, watsi: “Wotani lapha ninyatsele etintsanyeni talamakhosi.” Ngako teta ngembili tanyatsela etintsanyeni talamakhosi.

25Joshuwa wakhuluma kuto, watsi: “Ningesabi, ningapheli emandla. Cinani, nibe nesibindzi. Ngiko kona loku Simakadze latakwenta kuto tonkhe titsa tenu leniyakulwa nato.” 26

10:26
Dut. 21:22
Josh. 8:29
Ngako Joshuwa wawagwaza lamakhosi wawabulala, wase uwalengisa etihlahleni letisihlanu, kwaze kwahlwa.

27Kwatsi nakushona lilanga, Joshuwa wabatfuma batetfula letidvumbu etihlahleni, batijika kulomgedze labebhace kuwo lamakhosi. Emnyango wawo babeka tingcuzuma tematje lasolomane ahlala lapho kuze kube ngulamuhla.

Joshuwa utfumba lelinye live lema-Amori

28Ngalelo langa Joshuwa wahlasela wadla iMakheda. Wahlasela lidolobha layo nenkhosi yakhona; wabagwaza bonkhe, kwabate namunye lowaphunyula. Washiya kute muntfu. Wenta enkhosini yaseMakheda njengobe enta enkhosini yaseJerikho.

29Joshuwa nawo onkhe emabutfo aka-Israyeli besuka eMakheda bacondza eLibna, bafike bayihlasela. 30Simakadze waniketela lelo dolobha kanye nenkhosi yalo etandleni tema-Israyeli. Lidolobha nabo bonkhe labakulo Joshuwa wabagwaza, bafa; kwabate ngisho namunye lowaphunyula. Wenta enkhosini yalo njengaloku enta enkhosini yaseJerikho.

31Ngako Joshuwa naso sonkhe sive saka-Israyeli besuka eLibna befika eLakhishi, wacondzana nayo; wafike wahlela emabutfo akhe, wahlasela iLakhishi. 32Simakadze waniketela iLakhishi kuma-Israyeli, Joshuwa wayidla ngelilanga lesibili. Lidolobha nabo bonkhe labakulo Joshuwa wabagwaza, bafa, njengobe abentile nakulo lidolobha laseLibna. 33Horamu, inkhosi yaseGezeri, abekhuphuke nemphi yakhe naye atsi utewusita baseLakhishi, kodvwa Joshuwa wabehlula yena nemphi yakhe yonkhe; kwabate ngisho namunye lowaphunyula.

34Joshuwa kanye nawo onkhe ema-Israyeli wesuka eLakhishi, wachubekela e-Egloni, wemisa macondzana nayo, wahlela emabutfo akhe wayihlasela. 35I-Egloni bayincoba ngalona lelo langa bayicedza ngelusiko lwenkemba; boJoshuwa babulala bonkhe lababekulo lelo dolobha njengobe babentile naseLakhishi.

36Joshuwa kanye nayo yonkhe imphi yakhe wesuka e-Egloni wachubekela eHebroni wayakuyihlasela. 37Bahlasela lelidolobha, balingenela balicedza ngelusiko lwenkemba, lona kanye nenkhosi yalo, nemiti yalo nabo bonkhe lababekulo. Kwabate ngisho namunye umuntfu lowaphunyula kulo njengase-Egloni, balibhubhisa nako konkhe kwalo.

38Joshuwa kanye nawo onkhe ema-Israyeli bagucukela eDebiri, balihlasela nalo. 39Badla lelidolobha, batfumba inkhosi yalo nemiti yalo, bonkhe labo bantfu babagwaza, bafa. Babulala bonkhe lababekulelo dolobha bangete bashiya lutfo. Benta eDebiri nasenkhosini yayo njengobe benta kubaseLibna nasenkhosini yayo kanye naseHebroni.

40

10:40
Dut. 7:2
20:16
Ngako Joshuwa wasincoba sonkhe leso sifundza, ngisho nelive letintsaba imbala, nelaseNegevu, lekuyiningizimu yelive, nematsafa langasenshonalanga, nemacele etintsaba kanye nawo onkhe emakhosi akhona. Kwabate ngisho namunye lowasindza. Wabhubhisa bonkhe bantfu bakuleto tindzawo, njengobe Simakadze Nkulunkulu wema-Israyeli abeshito. 41
10:41
Josh. 11:16
15:51
Joshuwa wabancoba kusukela eKhadeshi Bhaneya kuze kuyewufika eGaza, nekusukela kuso sonkhe sifundza saseGosheni kuze kuyewufika eGibeyoni. 42Onkhe lawo makhosi kanye nemave awo Joshuwa wawancoba ngemkhankhaso munye, ngobe Simakadze Nkulunkulu wema-Israyeli abewalwela ema-Israyeli.

43Joshuwa wabe sewuyancandzeka-ke kanye nawo onkhe ema-Israyeli, babuyela enkambu leyayiseGilgali.

11

Joshuwa wehlula Jabini nebangani bakhe

111Watsi kube Jabini, inkhosi yaseHasori, akuve loku, watfumela livi kuJobabi, inkhosi yaseMadoni, nasenkhosini yaseShimironi neyase-Akshafu, 2kanye nasemakhosini angasenyakatho labakhe etintsabeni, nase-Arabha, eningizimu neKhinerethi, nangasematsafeni eNafothi Dori“Nafothi Dori” nome “etintsabeni taseDori” ngasenshonalanga. 3Watfumela nakumaKhenani emphumalanga nasenshonalanga, kuma-Amori, nakumaHethi, nakumaPheresi, nakumaJebhusi eveni letintsaba, nakumaHivi ngaphansi kweHemoni esifundzeni saseMispa. 4Bonkhe baphuma nemabutfo abo kanye nemahhashi netincola, baba yimphi lenkhulukati leyayiyinyenti ingangesihlabatsi saselwandle. 5Onkhe lamakhosi ahlangana ndzawonye emisa ngaseMantini aseMeromu kutekulwa nema-Israyeli.

6Simakadze wakhuluma kuJoshuwa, watsi: “Ungabesabi, ngobe ngalesikhatsi kusasa bonkhe ngitawubaniketela kuma-Israyeli kutsi ababulale. Kufanele lamahhashi niwajube imisipha yemilente, bese nishisa letincola tabo.”

7Ngako Joshuwa nemphi yakhe yonkhe wabahlasela masinyane ngaseMantini aseMeromu, 8

11:8
Josh. 13:6
Simakadze wabaniketela esandleni sema-Israyeli. Ema-Israyeli abehlula abacosha, aze abashonisa eSidoni Lenkhulu, naseMisrefothi Mayimu, naseSihosheni saseMispa ngasemphumalanga, kwaze kwabate nome munye lowaphunyula. 9Joshuwa wenta kubo kona loko labetjelwe nguSimakadze kutsi akwente: Wajuba imisipha yemilente yemahhashi abo, washisa netincola tabo.

10Ngaleso sikhatsi Joshuwa wagucuka watfumba iHasori, wagwaza inkhosi yakhona ngenkemba. IHasori bekuyinhlokodolobha yayo yonkhe lemibuso. 11Bonkhe bantfu lababelapho badliwa lusiko lwenkemba. Joshuwa wababhubhisa bonkhe, wangete washiya ngisho nakunye lokuphefumulako, wase ushisa iHasori ngemlilo.

12

11:12
Eks. 23:32
Num. 33:52,55
Dut. 20:16
Joshuwa wawadla onkhe lamadolobha alawo makhosi, nemakhosi awo wawacedza ngelusiko lwenkemba. Wawabhubhisa onkhe, njengobe Mosi, inceku yaNkulunkulu, abemyalile. 13Noko ema-Israyeli akazange awashise lamadolobha labesetintsabeni, ngaphandle kweHasori leyashiswa nguJoshuwa. 14Ema-Israyeli atitsatsela yonkhe imphango kanye netifuyo talamadolobha; kodvwa bonkhe bantfu babacedza ngelusiko lwenkemba, baze baphela bonkhe, kwabate ngisho namunye lowasala aphila. 15
11:15
Eks. 34:12
Dut. 7:2
Njengobe Simakadze abeyale Mosi, inceku yakhe, kanjalo naMosi wayala Joshuwa, naJoshuwa wakwenta loko. Kute lakushiya angakakwenti kuko konkhe loko Simakadze abeyale Mosi kutsi akwente.

Live lidliwa nguJoshuwa

16

11:16
Josh. 10:11
Ngako Joshuwa walidla lonkhe lelo live: Live letintsaba, yonkhe iNegevu, lekuyiningizimu yelive, sonkhe sifundza saseGosheni, nematsafa langasenshonalanga, i-Arabha, nelive laka-Israyeli letintsaba kanye nematsafa alo, 17kusuka eNtsabeni iHalaki, levele ngaseSeyiri, kuya eBhali Gadi eSihosheni saseLebanoni, ngaphansi kweNtsaba iHemoni. Watfumba onkhe emakhosi, wawahlasela, wawabulala. 18
11:18
Eks. 23:29
Dut. 7:22
Josh. 14:7,10
Joshuwa wawahlasela onkhe lawo makhosi sikhatsi lesidze. 19
11:19
Josh. 9:15,18
Ngaphandle kwemaHivi labehlala eGibeyoni, kute nome linye lidolobha lelenta sivumelwane sekuthula nema-Israyeli; onkhe ehlulwa ngema-Israyeli awadla. 20
11:20
Dut. 2:30
Ngobe kwaba nguSimakadze matfupha lowenta tinhlitiyo talamadolobha taba lukhuni ngekutsi tihlasele ema-Israyeli, entela kutsi atekuwabhubhisa onkhe, aphele ngaphandle kwemusa, njengobe Simakadze abeyale Mosi.

21

11:21
Num. 13:22
Khu. 1:20
Ngaleso sikhatsi Joshuwa wahamba wayawubhubhisa ema-Anaki eveni letintsaba: kusukela eHebroni, naseDebiri, nase-Anabu, nakulo lonkhe live letintsaba lakaJuda, nakulo lonkhe live letintsaba ka-Israyeli. Joshuwa wawabhubhisa onkhe kanye nemadolobha awo. 22
11:22
1 Sam. 17:4
Kute ema-Anaki lasala akhona eveni laka-Israyeli; insali yawo yabaseGaza, naseGathi, nase-Ashdodi.

23Ngako Joshuwa walidla lonkhe live, konkhe kwaya njengobe Simakadze abelayele Mosi; wase uyalaba, kwaba nguleso sive wasinika sabelo saso.

Live latfola kuphumula kuleto timphi.