Siswati 1996 (SWA96)
10

Kuncotjwa kwema-Amori

101

10:1
Josh. 6:21,24
8:26
9:15
Adoni Sedeki, inkhosi yaseJerusalema, yeva kutsi Joshuwa sewulitsetse lase-Ayi, walibhubhisa lonkhe, wenta kuyo i-Ayi nasenkhosini yalo njengobe enta eJerikho nasenkhosini yayo, weva nekutsi bantfu baseGibeyoni sebente sivumelwane sekuthula nesive sema-Israyeli, futsi sesibomakhelwane. 2Adoni Sedeki nebantfu bakhe betfuka kakhulu ngaloko, ngobe iGibeyoni bekungulona dolobha lelibalulekile njengalelinye lemadolobha ebukhosi, lona lalilikhulu kunelase-Ayi, nemadvodza alo bekutingwazi letatiwako. 3Ngako Adoni Sedeki, inkhosi yaseJerusalema, wancenga boHohamu, inkhosi yaseHebroni, naPhiramu, inkhosi yaseJamuthi, naJafiya, inkhosi yaseLakhishi, naDebiri, inkhosi yase-Egloni, watsi: 4“Yenyukani ningisite, sihlasele iGibeyoni, ngobe seyente sivumelwane sekuthula naJoshuwa nesive saka-Israyeli.”

5Ngako-ke lamakhosi lasihlanu ema-Amori, inkhosi yaseJerusalema, neyaseHebroni, neyaseJamuthi, neyaseLakhishi, neyase-Egloni, ahlanganisa emabutfo awo awahlela ase ayashuca enyukela eGibeyoni, ayihlasela.

6EmaGibeyoni atfumela livi kuJoshuwa enkambu leyayiseGilgali, atsi:

“Ungatilahli tinceku takho. Phutfuma ute kitsi masinyane utesisindzisa, sisite, ngobe onkhe emakhosi ema-Amori asahlangene ngatsi; onkhe emakhosi elive letintsaba asihlasele.”

7Ngako Joshuwa washuca esuka eGilgali kanye nayo yonkhe imphi yakhe, nato tonkhe tingwazi takakhe.

8

10:8
Dut. 3:2
Josh. 6:2
8:1
Simakadze wakhuluma kuJoshuwa, watsi: “Ungabesabi, ngibanikele esandleni sakho. Kute namunye wabo loyawukhona kumelana nawe.”

9Emvakwekushuca busuku bonkhe kusuka eGilgali, Joshuwa wabetfusa. 10

10:10
Eks. 14:24
23:27
Simakadze wabatsela ngeluvalo, besaba ema-Israyeli. Ema-Israyeli awehlula ema-Amori, awancoba ngelusiko lwenkemba emphini yaseGibeyoni, abacosha abenyusa ngendlela yaseBhethi Horoni, abaphetse abagwaza kwaze kwabase-Azekha, naseMakheda. 11
10:11
Eks. 9:17,22
Ema-Amori atsi asehla abalekela baka-Israyeli, ehla ngemgwaco losuka eBhethi Horoni uye e-Azekha, Simakadze wehlisa ematje lamakhulu esangcotfo, awehlisela etikwawo. Linyenti lema-Amori labulawa ngulamatje kunalabo labafa ngekugwazwa ngema-Israyeli.

12

10:12
Isa. 28:21
Ngelilanga Simakadze lanikela ngalo ema-Amori kubaka-Israyeli, Joshuwa wakhuluma kuSimakadze embikwawo onkhe ema-Israyeli, watsi: “Wena langa mani, mani etikweGibeyoni, ungahambi; nawe nyanga, mani etikwesihosha sase-Ayaloni unganyakati.”

13

10:13
2 Sam. 1:18
Isa. 38:8
Ngako lilanga lema langete lanyakata, nenyanga yema yangete yahamba, sive saze satiphindzisela etitseni taso. Loku kubhaliwe encwadzini yaJashari.“Jashari” kusho “Lolungile”

Lilanga lema ekhatsi nesibhakabhaka langete lahamba, kwaze kwaphela lilanga linye. 14Akuzange sekube nelilanga lelinjengalelo langa, lapho Simakadze alalela umuntfu khona. Ngempela Simakadze abesilwela sive sakhe saka-Israyeli!

15Emvakwaloko Joshuwa wancandzeka nayo yonkhe imphi yema-Israyeli, babuyela enkambu eGilgali.

Joshuwa utfumba emakhosi lasihlanu ema-Amori

16Lamakhosi lasihlanu ema-Amori abesabalekile, ayakutifihla emgedzeni lowawuseMakheda. 17Kwatsi kube abikelwe Joshuwa kutsi lamakhosi lasihlanu abesatfolakele abhace emgedzeni waseMakheda, 18watsi: “Gicitelani ematje lamakhulu emnyango walomgedze, bese nibeka balindzi kutsi bawalindze. 19Kodvwa nine ningemi, chubekani niticoshe letitsa tenu kusukela kuleto letingasemuva, ningativumeli kubuyela emadolobheni ato, ngobe Simakadze Nkulunkulu wenu sewutinikele etandleni tenu.”

20Ngako Joshuwa nema-Israyeli ababulala abacedza, kwacishe kwangete kwasala muntfu, kodvwa labo labambalwa labasala babalekela emadolobheni abo latinqaba. 21Yonkhe imphi yabuyela iphephile enkambu kuJoshuwa eMakheda; kwabate namunye lokhuluma lutfo loluphambene nema-Israyeli.

22Joshuwa watsi: “Vulani umnyango wemgedze, nikhiphe lawo makhosi lasihlanu niwaletse lapha kimi.” 23Ngako bawakhipha emgedzeni lamakhosi lasihlanu: inkhosi yaseJerusalema, neyaseHebroni, neyaseJamuthi, neyaseLakhishi kanye neyase-Egloni. 24Batsi kube bawaletse kuJoshuwa lamakhosi, Joshuwa wabutsa onkhe emadvodza aka-Israyeli, wakhuluma etindvuneni temabutfo labekahambe nato, watsi: “Wotani lapha ninyatsele etintsanyeni talamakhosi.” Ngako teta ngembili tanyatsela etintsanyeni talamakhosi.

25Joshuwa wakhuluma kuto, watsi: “Ningesabi, ningapheli emandla. Cinani, nibe nesibindzi. Ngiko kona loku Simakadze latakwenta kuto tonkhe titsa tenu leniyakulwa nato.” 26

10:26
Dut. 21:22
Josh. 8:29
Ngako Joshuwa wawagwaza lamakhosi wawabulala, wase uwalengisa etihlahleni letisihlanu, kwaze kwahlwa.

27Kwatsi nakushona lilanga, Joshuwa wabatfuma batetfula letidvumbu etihlahleni, batijika kulomgedze labebhace kuwo lamakhosi. Emnyango wawo babeka tingcuzuma tematje lasolomane ahlala lapho kuze kube ngulamuhla.

Joshuwa utfumba lelinye live lema-Amori

28Ngalelo langa Joshuwa wahlasela wadla iMakheda. Wahlasela lidolobha layo nenkhosi yakhona; wabagwaza bonkhe, kwabate namunye lowaphunyula. Washiya kute muntfu. Wenta enkhosini yaseMakheda njengobe enta enkhosini yaseJerikho.

29Joshuwa nawo onkhe emabutfo aka-Israyeli besuka eMakheda bacondza eLibna, bafike bayihlasela. 30Simakadze waniketela lelo dolobha kanye nenkhosi yalo etandleni tema-Israyeli. Lidolobha nabo bonkhe labakulo Joshuwa wabagwaza, bafa; kwabate ngisho namunye lowaphunyula. Wenta enkhosini yalo njengaloku enta enkhosini yaseJerikho.

31Ngako Joshuwa naso sonkhe sive saka-Israyeli besuka eLibna befika eLakhishi, wacondzana nayo; wafike wahlela emabutfo akhe, wahlasela iLakhishi. 32Simakadze waniketela iLakhishi kuma-Israyeli, Joshuwa wayidla ngelilanga lesibili. Lidolobha nabo bonkhe labakulo Joshuwa wabagwaza, bafa, njengobe abentile nakulo lidolobha laseLibna. 33Horamu, inkhosi yaseGezeri, abekhuphuke nemphi yakhe naye atsi utewusita baseLakhishi, kodvwa Joshuwa wabehlula yena nemphi yakhe yonkhe; kwabate ngisho namunye lowaphunyula.

34Joshuwa kanye nawo onkhe ema-Israyeli wesuka eLakhishi, wachubekela e-Egloni, wemisa macondzana nayo, wahlela emabutfo akhe wayihlasela. 35I-Egloni bayincoba ngalona lelo langa bayicedza ngelusiko lwenkemba; boJoshuwa babulala bonkhe lababekulo lelo dolobha njengobe babentile naseLakhishi.

36Joshuwa kanye nayo yonkhe imphi yakhe wesuka e-Egloni wachubekela eHebroni wayakuyihlasela. 37Bahlasela lelidolobha, balingenela balicedza ngelusiko lwenkemba, lona kanye nenkhosi yalo, nemiti yalo nabo bonkhe lababekulo. Kwabate ngisho namunye umuntfu lowaphunyula kulo njengase-Egloni, balibhubhisa nako konkhe kwalo.

38Joshuwa kanye nawo onkhe ema-Israyeli bagucukela eDebiri, balihlasela nalo. 39Badla lelidolobha, batfumba inkhosi yalo nemiti yalo, bonkhe labo bantfu babagwaza, bafa. Babulala bonkhe lababekulelo dolobha bangete bashiya lutfo. Benta eDebiri nasenkhosini yayo njengobe benta kubaseLibna nasenkhosini yayo kanye naseHebroni.

40

10:40
Dut. 7:2
20:16
Ngako Joshuwa wasincoba sonkhe leso sifundza, ngisho nelive letintsaba imbala, nelaseNegevu, lekuyiningizimu yelive, nematsafa langasenshonalanga, nemacele etintsaba kanye nawo onkhe emakhosi akhona. Kwabate ngisho namunye lowasindza. Wabhubhisa bonkhe bantfu bakuleto tindzawo, njengobe Simakadze Nkulunkulu wema-Israyeli abeshito. 41
10:41
Josh. 11:16
15:51
Joshuwa wabancoba kusukela eKhadeshi Bhaneya kuze kuyewufika eGaza, nekusukela kuso sonkhe sifundza saseGosheni kuze kuyewufika eGibeyoni. 42Onkhe lawo makhosi kanye nemave awo Joshuwa wawancoba ngemkhankhaso munye, ngobe Simakadze Nkulunkulu wema-Israyeli abewalwela ema-Israyeli.

43Joshuwa wabe sewuyancandzeka-ke kanye nawo onkhe ema-Israyeli, babuyela enkambu leyayiseGilgali.