Siswati 1996 (SWA96)
1

Nkulunkulu uyala Joshuwa kutsi ancobe iKhenani

11

1:1
Eks. 24:13
33:11
Num. 11:28
27:18
Dut. 1:38
Emvakwekufa kwaMosi, inceku yaSimakadze, Simakadze wakhuluma naJoshuwa, umsa waNuni, labengumsiti waMosi, watsi: 2
1:2
Dut. 34:5
“Mosi, inceku yami, ufile. Ngako-ke wena kanye naso sonkhe lesive sema-Israyeli tilungiseleleni kwewela umfula iJordane, niye eveni lengilinika sive sema-Israyeli. 3
1:3
Dut. 11:24
Josh. 14:9
Ngiyakuninika yonkhe indzawo, lapho tinyawo tenu tiyawunyatsela khona, njengobe ngetsembisa Mosi. 4
1:4
Eks. 23:31
Num. 34:2
Live lenu liyawujuba ngelihlane ligudle iLebanoni kuye emfuleni lomkhulu iYufrathe, lidzabule live lemaHethi, kudzimate kufike eLwandle Lolukhulu ngasenshonalanga. 5
1:5
Dut. 31:7
Heb. 13:5
Kute namunye loyawukhona kumelana nawe, tonkhe tinsuku tekuphila kwakho. Ngiyakuba nawe, njengobe nganginaye naMosi. Ngingeke ngikushiye, futsi ngingeke ngikulahle.

6

1:6
Dut. 31:23
Josh. 19:51
“Cina, ube nesibindzi, ngobe utawuhola lesive kutsi siyekudla lelive lengaletsembisa boyisemkhulu ngesifungo kutsi ngitabapha lona libe lifa labo. 7
1:7
Dut. 5:32
17:11,20
28:14
29:9
Josh. 23:6
Intfo nje, wena cina kakhulu, ube nesibindzi. Caphela, uyilalele yonkhe imitsetfo lowayinikwa nguMosi, inceku yami. Ungaphambuki kuyo, ngesekudla nome ngesancele, khona-ke uyakuphumelela nome ngukuphi lapho uya khona. 8
1:8
Dut. 17:19
Hla. 1:2
Emavi alencwadzi yemtsetfo angesuki emlonyeni wakho; uyawucabangisisa ujule kuwo busuku nemini, kuze ukhone kukwenta konkhe loku lokubhalwe kuwo; khona-ke uyawuphumelela kube kuhle kuwe. 9Angikakuyali yini? Cina ube nesibindzi. Ungetfuki, futsi ungaphelelwa ngemandla, ngobe Simakadze Nkulunkulu wakho uyakuba nawe nome ngukuphi lapho uya khona.”

Joshuwa uyala sive

10Ngako Joshuwa wayala baholi besive, watsi: 11

1:11
Josh. 3:1
“Hambani nidzabule ekhatsi nalenkambu, nimemetele esiveni sonkhe, nitsi: ‘Tilungiseleleni kudla kwenu. Emvakwemalanga lamatsatfu kusukela lamuhla nitakwewelela ngesheya kweJordane ningene eveni, live Simakadze Nkulunkulu wenu lanipha lona kutsi libe lenu.’ ”

12Joshuwa wakhuluma esiveni sakaRubeni, nesakaGadi, kanye nencenye yesive sakaManase, watsi: 13

1:13
Num. 32:20
Dut. 3:18
“Khumbulani umyalo waMosi, inceku yaSimakadze, laninika wona watsi: ‘Simakadze Nkulunkulu wenu sewuniphile lelive kutsi libe yindzawo yenu yekuphumula.’ 14Bafati benu nebantfwabenu, netifuyo tenu kungahlala kulelive Mosi laninika lona ngasemphumalanga kweJordane, kodvwa nine nonkhe madvodza emphi lenihlomile, kufanele newele iJordane embikwebanakenu. Kufanele nibasite banakenu, 15adzimate Simakadze abaphe kuphumula nabo, njengobe aniphile nani, baze balidle lelive Simakadze Nkulunkulu wenu labapha lona. Emvakwaloko-ke nine seningancandzeka nibuyele eveni lelisabelo senu, ngesheya kweJordane, kubheka ngasemphumalanga, live lenalinikwa nguMosi, inceku yaSimakadze.”

16Baphendvula Joshuwa, batsi: “Konkhe losiyale ngako kutsi sikwente, sitakwenta, kantsi nome kukuphi lapho usitfuma khona sitakuya. 17Njengobe naMosi sasimlalela ngalokuphelele, nawe sitakulalela sikuhloniphe. Kuphela nje, Simakadze Nkulunkulu wakho akabe nawe, njengaloku abenaye naMosi. 18Nome ngabe ngubani loyawumelana nemavi akho, nome umyale kutsi enteni, nangabe uyala kukulalela, uyawubulawa. Kuphela nje, cina ume sibindzi!”