Siswati 1996 (SWA96)
2

Umthandazo waJona

21

2:1
Mat. 12:40
16:4
Luk. 11:29
Asesekhatsi esiswini senhlanti Jona wathandaza kuSimakadze longuNkulunkulu wakhe, watsi:

2“Ekuhluphekeni kwami ngakhala kuwe, Simakadze,

wangiphendvula;

ngamemeta ngisematfunjini emhlaba,

ngicela lusito, wena waliva livi lami.

3

2:3
Hla. 77:2
120:1
130:1
Wangijikijela ekujuleni,

enhlitiyweni yetilwandle, emanti angitungeleta;

onkhe emagagasi nemanti endlula etikwami.

4

2:4
Hla. 42:7
Ngase ngitsi: ‘Sengicoshiwe emehlweni akho;

noko, ngiyawuphindze ngibuke lithempeli lakho lelingcwele.’

5

2:5
Hla. 31:22
Emanti angimbonya, angihisha; kujula kwangitungeleta,

tindzembuluka tangitsandzela enhloko.

6

2:6
Hla. 18:4
69:1
Ngehlela emajukujukwini emhlaba,

live lelimasango alo ahlala akhiyiwe“live lelimasango alo ahlala akhiyiwe” loku kusho “indzawo yalabafile” kuze kube phakadze;

kodvwa imphilo yami wayenyula emgodzini,

Simakadze, Nkulunkulu wami.

7

2:7
Hla. 30:3
Ngesikhatsi umphefumulo wami uphelelwa ngemandla

ngakukhumbula wena, Simakadze.

Umthandazo wami wafinyelela kuwe, ethempelini lakho lelingcwele.

8Labo labakhonta bonkulunkulu labalite

bamshiyile Nkulunkulu sibili lophatsana ngemusa.

9

2:9
Dut. 32:21
Hla. 31:6
144:2
Kepha mine ngiyawuhlabela kuwe ngelivi lekubonga,

nginikele ngemihlatjelo;

loko lengikufungele ngiyawukufeza.

Insindziso ivela kuSimakadze.”

10

2:10
Hla. 3:8
50:14
116:7
Simakadze wakhuluma enhlantini, yase ihlantela Jona elugwini, emhlabatsini lowomile.