Siswati 1996 (SWA96)
2

Lilanga laSimakadze

21

2:1
Isa. 13:9
Jow. 1:15
Vutselani licilongo eSiyoni,

nilikhalise entsabeni yami lengcwele.

Bonkhe labahlala eveni abatfutfumele,

ngobe lilanga laSimakadze liyeta,

yebo, selisondzele.

2

2:2
Amo. 5:18
Zef. 1:14
Lelo lilanga lebumnyama nesigayegaye,

lilanga lemafu nebumnyama lobukhulu.

Njengekusa nakwendlaleka etintsabeni

kunjalo nekuta kwemphi lenkhulu nalenemandla,

lengazange seyibe khona nasendvulo,

futsi ingeke iphindze ibe khona nome ngunini.

3Embikwaleso sive ngumlilo lokhotsako,

emvakwaso lilangabi lelilavukako.

Embikwaso live lifanana nensimi yase-Edeni,

emvakwaso lilihlane lelingenalutfo.

Kute lokusalako lapho sihambe khona.

4Sibonakala sifanana nemahhashi,

siholobha njengemahhashi emphi lagitjelwe.

5Ngemsindvo waso lofanana netincola temphi

sigalaja ticongo tetintsaba;

sisasamba njengemlilo nawushisa tibi,

sihleleke njengemphi lenemandla

levivela kuhlasela.

6

2:6
Nah. 2:10
Kubonakala kwaso kutfutfumelisa tive,

kwente bonkhe buso buphaphatseke.

7Sihlasela njengemabutfo

sicance tindvonga njengemasotja.

Sonkhe sihamba silandzelane ngemigca,

singaphambuki endleleni yaso.

8Asivimbelani sodvwana endleleni,

leso naleso sihamba sicondze embili.

Sitseleka sifolokohlele emkhatsini wemabutfo“emkhatsini wemabutfo” nome “ngekhatsi kwetikhali” ngesiHebheru akucondzakali

ngaphandle kwekutsi sehlukane ekhatsi.

9Sitselekela lidolobha,

sigijime etikwelubondza.

Sikhwela singene etindlini,

njengemasela singene ngemafasitelo.

10

2:10
Jow. 3:15
Embikwaso umhlaba uyatamatama,

kutsi sibhakabhaka sitfutfumele,

lilanga nenyanga kube mnyama,

kutsi tinkhanyeti tingabe tisakhanya.

11Simakadze uyabhavumula embikwalemphi yakhe.

Emabutfo akhe manyenti ngalokungabaleki;

banemandla labo labalalela umyalo wakhe.

Lilanga laSimakadze likhulu, liyesabeka.

Ngubani nje longemelana nalo?

Dzabukani etinhlitiyweni tenu

12

2:12
Taga 28:13
Isa. 45:22
Simakadze uyakhuluma utsi:

“Namanje phendvukani, nibuye kimi

ngenhlitiyo yenu yonkhe,

ngekuzila, nangekukhala kanye nangekulila.”

13

2:13
Eks. 34:6
Num. 14:18
1 Sam. 15:29
Neh. 9:17
Hla. 51:17
86:5,15
103:8
145:8
Jona 4:2
Dzabulani tinhlitiyo tenu,

hhayi tembatfo tenu.

Buyelani kuSimakadze Nkulunkulu wenu,

ngobe unemusa nesihawu,

uyephuta kutfukutsela,

unelutsandvo loluphuphumako,

atsambe, angete ayehlisa inhlekelele.

14

2:14
Jer. 18:8
Jona 3:9
Ngubani lowatiko?

Mhlawumbe angaba nesihawu,

ashiye sibusiso,

bese kuba ngiminikelo yalokutinhlavu neyetinatfo

yaSimakadze Nkulunkulu wenu.

15

2:15
Num. 10:2
Jow. 1:14
Jona 3:5
Vutselani licilongo eSiyoni,

nimemetele kuzila lokungcwele,

nibite umhlangano longcwele.

16

2:16
Hla. 8:2
Hlanganisani sive sibe ndzawonye,

niwungcwelise lowo mhlangano;

hlanganisani baholi,

nihlanganise nebantfwana,

yebo, ngisho nalabamunyako imbala.

Umkhwenyane akashiye indlu yakhe,

namakoti ashiye indlu yakhe.

17

2:17
Eks. 32:12
Hla. 79:9
115:2
Baphristi labakhonta embikwaSimakadze

abakhale emkhatsini wemhubhe welithempeli nelilati.

Yebo, abakhale batsi:

“Awu, Simakadze,

hawukela sive sakho,

ungavumi kutsi lifa lakho lelingitsi

libe yinhlekisa nentfo yekweyiswa tive.

Asikho nesidzingo sekutsi letive tingaze titsi:

‘Uphi loNkulunkulu wabo?’ ”

Imphendvulo yaSimakadze

18Simakadze utawuba nenshisekelo“Simakadze utawuba nenshisekelo” nome “Simakadze waba nenshisekelo” ngelive lakhe,

asihawukele sive sakhe.

19

2:19
Dut. 28:11
Simakadze utawuphendvula“Simakadze utawuphendvula” nome “Simakadze waphendvula” atsi kubo:

“Nginipha sivuno salokutinhlavu,

liwayini lelisha kanye nemafutsa,

lokwenele kutsi kunganesutsisa;

ngingeke ngiphindze nginente

nibe yinhlekisa etiveni.

20“Imphi yesitsa sangasenyakatfo

ngitayicosha isuke kini,

ngiyivimbetele eveni lelilihlane.

Lingembili layo

licondze elwandle lwangasemphumalanga,“lwandle lwangasemphumalanga” nome “Lwandle Lweluswayi”

lingemuva layo

licondze elwandle lwangasenshonalanga.“lwandle lwangasenshonalanga” nome “Lwandle iMedithera”

Luboti lwayo luyawuphakama,

nekunuka kwayo kwenyuke.”

Ngempela wente tintfo letinkhulu.

21Ungesabi, wena live, jabula utfokote.

Ngempela Simakadze wente tintfo letinkhulu.

22Ningesabi, nani tilwane tesiganga,

ngobe emadlelo asaneluhlata,

tihlahla titsela titselo tato,

umkhiwa nemvini nako kutsela titselo tako.

23

2:23
Dut. 11:14
Jer. 5:24
Jabulani, nine sive saseSiyoni,

tfokotani kuSimakadze Nkulunkulu wenu,

ngobe sewuniphe umfundzisi wekulunga.“umfundzisi wekulunga” nome “imvula yasekwindla ngobe alungile”

Unitfumela imvula lenyenti,

imvula yasekwindla neyasentfwasahlobo njengakucala.

24

2:24
Taga 3:10
Tindzawo tekubhulela emabele

titawugcwala tivuno talokutinhlavu;

imiphandza itawugcwala iphuphume

ngeliwayini lelisha nangemafutsa.

25“Ngitanikhokhela kuloko

lokudliwe sikhonyaneNgesiHebheru lamagama lamane lasetjentisiwe esikhonyane akacondzakali ngaleyo minyaka,

loko lokwadliwa tibotfoNgesiHebheru lamagama lamane lasetjentisiwe esikhonyane akacondzakali nesigegedlana,NgesiHebheru lamagama lamane lasetjentisiwe esikhonyane akacondzakali

nelifu letinkumbi,NgesiHebheru lamagama lamane lasetjentisiwe esikhonyane akacondzakali

imphi yami lengayitfumela emkhatsini wenu.

26Nitawuba nenala, nidle nize nesutse,

nitalidvumisa Libito laSimakadze Nkulunkulu wenu,

lowente timangaliso emkhatsini wenu.

Sive sami singeke siphindze sihlazeke.

27

2:27
Isa. 45:5
46:9
Niyawube seniyati kutsi ngika-Israyeli,

nekutsi nginguSimakadze Nkulunkulu wenu,

nekutsi futsi kute lomunye ngaphandle kwami.

Sive sami singeke siphindze sihlazeke.”

Lilanga laSimakadze

28

2:28
Isa. 44:3
Imis. 2:17
Gal. 4:6
“Emvakwaloko ngiyawutfulula Moya wami

etikwabo bonkhe bantfu.

Emadvodzana nemadvodzakati enu ayawuphrofetha,

emakhehla enu ayawuphupha emaphupho,

nemajaha enu ayawubona imibono.

29Yebo, kulawo malanga

ngiyawutfululela Moya wami

etincekwini nasetincekukatini tami.

30Ngiyakwenta timangaliso

emazulwini nasemhlabeni:

ingati, nemlilo, nekushunca kwentfutfu.

31Lilanga liyawuba mnyama,

inyanga ibe bovu njengengati,

lingakefiki lilanga lelikhulu

nalelesabekako laSimakadze.

32

2:32
Isa. 2:3
Oba. 17
Rom. 10:13
Bonkhe labayakulibita Libito laSimakadze

bayawusindziswa,

ngobe entsabeni iSiyoni naseJerusalema,

kuyawuba nenkhululeko,

njengobe Simakadze asashito

emkhatsini waleyo nsali

lebitwa nguSimakadze.”