Siswati 1996 (SWA96)
1

Kuhlasela kwesikhonyane

11Livi laSimakadze lefika kuJoweli, umsa waPhethuweli, latsi:

2Lalelani naku, nine baholi,

nani nonkhe lenihlala kulelive.

Kwase kwenteka yini loku

ngetikhatsi tenu nome ngetikhatsi taboyihlomkhulu?

3Loku kutjeleni bantfwabenu,

nebantfwabenu bakutjele bantfwababo,

nebantfwababo bakutjele situkulwane lesilandzelako,

4kutsi loko lokwasala nyakana welifu lesikhonyaneNgesiHebheru lamagama lamane lasetjentisiwe esikhonyane akacondzakali

sekudliwe tibotfoNgesiHebheru lamagama lamane lasetjentisiwe esikhonyane akacondzakali

naloko lokusele kuletibotfoNgesiHebheru lamagama lamane lasetjentisiwe esikhonyane akacondzakali

sekudliwe sigegedlana,NgesiHebheru lamagama lamane lasetjentisiwe esikhonyane akacondzakali

naloko lokusele kulesigegedlana,

sekudliwe tinkumbi.NgesiHebheru lamagama lamane lasetjentisiwe esikhonyane akacondzakali

5Phaphamani, nine tidzakwa, nikhale!

Lilani nonkhe nine banatsi beliwayini,

lilani ngenca yaleliwayini lelisha,

ngobe selisusiwe emilonyeni yenu.

6Sive sihlasele live lami,

sive lesinemandla nalesingenakubalwa;

sinematinyo lanjengewelibhubesi lelidvuna

netingcovela tematinyo

letinjengewelibhubesi lelisikati.

7Lesive sibhubhise imivini yami,

safohlota imikhiwa yami.

Sebule emagcolo ayo,

sawalahla le khashane,

sashiya emagala ato amhlophe.

8Lilani njengentfombi“njengentfombi” nome “njengamakoti” leyembetse emasaka,

iwavunulele umyeni wayo webusha.

9

1:9
Eks. 29:41
Iminikelo yalokutinhlavu neyetinatfo

seyiyekelwe endlini yaSimakadze.

Baphristi sebayakhala,

labo labakhonta embikwaSimakadze.

10Emasimi asonakele,

nemhlaba sewomile,“sewomile” nome “uyalila”

ngobe nesivuno sibhujisiwe,

neliwayini lelisha sekwabate,

nemafutsa akasatfolakali.

11

1:11
Isa. 16:10
Jer. 48:33
Jabhani, nine balimi,

lilani, nine lenilima tivini.

Dzabukelani kolo kanye nebhali,

ngobe sivuno sensimi sibhujisiwe.

12Umvini sewomile,

nemkhiwa sewubunile

kanjalo nemahananandza,

nemasundvu,

nesihlahla semahhabhula

kanye nato tonkhe tihlahla tensimi setomile.

Ngempela kujabula kweluntfu sekuphelile.

Simemo sekuphendvuka

13Yembatsani emasaka,

nine baphristi, nilile.

Khalani, nine lenikhonta elatini.

Wotani nitekwembatsa emasaka busuku bonkhe,

nine lenikhonta embikwaNkulunkulu wami,

ngobe umnikelo walokutinhlavu

kanye nemnikelo wetinatfo sebakugodlile,

akuseti endlini yaNkulunkulu wenu.

14

1:14
Jow. 2:15
Memetelani kuzila lokungcwele,

nimemetele umhlangano longcwele,

butsani baholi

kanye nabo bonkhe labahlala kulelive,

nibabitele endlini yaSimakadze Nkulunkulu wenu,

nikhale kuSimakadze.

15

1:15
Isa. 13:6,9
Jow. 2:1
Maye, lilanga lelesabekako!

Ngobe lilanga laSimakadze lisedvute,

lilanga Somandla“Somandla” ngesiHebheru “Shadayi” layawuletsa ngalo imbhubhiso.

16Kudla akukapheli yini embikwetfu?

Kujabula nekutfokota akukakhawuli yini

endlini yaNkulunkulu wetfu?

17Inhlanyelo seyiyabuna ngaphansi kwemagadze ayo.“emagadze ayo” ngesiHebheru akucondzakali

Tingungumakamelo setiyimfuhlululu,

kanjalo netingungu setibhidlikile,

ngobe naloku lokutinhlavu sekomile.

18Maye, tinkhomo tiyabhonsa!

Imihlambi ihlakatekile,

ngobe ayinalo lidlelo,

ngisho nemihlambi yetimvu iyahlupheka.

19Awu, Simakadze, ngikhala kuwe,

ngobe umlilo sewukhotse onkhe emadlelo,

nemalangabi asashise tonkhe tihlahla tesiganga.

20

1:20
Jobe 38:41
Hla. 104:27
147:9
Jona 3:8
Ngisho netilwane tesiganga tikhalela wena,

imifula yemanti seyomile,

nemlilo sewuwakhotse onkhe lamadlelo.

2

Lilanga laSimakadze

21

2:1
Isa. 13:9
Jow. 1:15
Vutselani licilongo eSiyoni,

nilikhalise entsabeni yami lengcwele.

Bonkhe labahlala eveni abatfutfumele,

ngobe lilanga laSimakadze liyeta,

yebo, selisondzele.

2

2:2
Amo. 5:18
Zef. 1:14
Lelo lilanga lebumnyama nesigayegaye,

lilanga lemafu nebumnyama lobukhulu.

Njengekusa nakwendlaleka etintsabeni

kunjalo nekuta kwemphi lenkhulu nalenemandla,

lengazange seyibe khona nasendvulo,

futsi ingeke iphindze ibe khona nome ngunini.

3Embikwaleso sive ngumlilo lokhotsako,

emvakwaso lilangabi lelilavukako.

Embikwaso live lifanana nensimi yase-Edeni,

emvakwaso lilihlane lelingenalutfo.

Kute lokusalako lapho sihambe khona.

4Sibonakala sifanana nemahhashi,

siholobha njengemahhashi emphi lagitjelwe.

5Ngemsindvo waso lofanana netincola temphi

sigalaja ticongo tetintsaba;

sisasamba njengemlilo nawushisa tibi,

sihleleke njengemphi lenemandla

levivela kuhlasela.

6

2:6
Nah. 2:10
Kubonakala kwaso kutfutfumelisa tive,

kwente bonkhe buso buphaphatseke.

7Sihlasela njengemabutfo

sicance tindvonga njengemasotja.

Sonkhe sihamba silandzelane ngemigca,

singaphambuki endleleni yaso.

8Asivimbelani sodvwana endleleni,

leso naleso sihamba sicondze embili.

Sitseleka sifolokohlele emkhatsini wemabutfo“emkhatsini wemabutfo” nome “ngekhatsi kwetikhali” ngesiHebheru akucondzakali

ngaphandle kwekutsi sehlukane ekhatsi.

9Sitselekela lidolobha,

sigijime etikwelubondza.

Sikhwela singene etindlini,

njengemasela singene ngemafasitelo.

10

2:10
Jow. 3:15
Embikwaso umhlaba uyatamatama,

kutsi sibhakabhaka sitfutfumele,

lilanga nenyanga kube mnyama,

kutsi tinkhanyeti tingabe tisakhanya.

11Simakadze uyabhavumula embikwalemphi yakhe.

Emabutfo akhe manyenti ngalokungabaleki;

banemandla labo labalalela umyalo wakhe.

Lilanga laSimakadze likhulu, liyesabeka.

Ngubani nje longemelana nalo?

Dzabukani etinhlitiyweni tenu

12

2:12
Taga 28:13
Isa. 45:22
Simakadze uyakhuluma utsi:

“Namanje phendvukani, nibuye kimi

ngenhlitiyo yenu yonkhe,

ngekuzila, nangekukhala kanye nangekulila.”

13

2:13
Eks. 34:6
Num. 14:18
1 Sam. 15:29
Neh. 9:17
Hla. 51:17
86:5,15
103:8
145:8
Jona 4:2
Dzabulani tinhlitiyo tenu,

hhayi tembatfo tenu.

Buyelani kuSimakadze Nkulunkulu wenu,

ngobe unemusa nesihawu,

uyephuta kutfukutsela,

unelutsandvo loluphuphumako,

atsambe, angete ayehlisa inhlekelele.

14

2:14
Jer. 18:8
Jona 3:9
Ngubani lowatiko?

Mhlawumbe angaba nesihawu,

ashiye sibusiso,

bese kuba ngiminikelo yalokutinhlavu neyetinatfo

yaSimakadze Nkulunkulu wenu.

15

2:15
Num. 10:2
Jow. 1:14
Jona 3:5
Vutselani licilongo eSiyoni,

nimemetele kuzila lokungcwele,

nibite umhlangano longcwele.

16

2:16
Hla. 8:2
Hlanganisani sive sibe ndzawonye,

niwungcwelise lowo mhlangano;

hlanganisani baholi,

nihlanganise nebantfwana,

yebo, ngisho nalabamunyako imbala.

Umkhwenyane akashiye indlu yakhe,

namakoti ashiye indlu yakhe.

17

2:17
Eks. 32:12
Hla. 79:9
115:2
Baphristi labakhonta embikwaSimakadze

abakhale emkhatsini wemhubhe welithempeli nelilati.

Yebo, abakhale batsi:

“Awu, Simakadze,

hawukela sive sakho,

ungavumi kutsi lifa lakho lelingitsi

libe yinhlekisa nentfo yekweyiswa tive.

Asikho nesidzingo sekutsi letive tingaze titsi:

‘Uphi loNkulunkulu wabo?’ ”

Imphendvulo yaSimakadze

18Simakadze utawuba nenshisekelo“Simakadze utawuba nenshisekelo” nome “Simakadze waba nenshisekelo” ngelive lakhe,

asihawukele sive sakhe.

19

2:19
Dut. 28:11
Simakadze utawuphendvula“Simakadze utawuphendvula” nome “Simakadze waphendvula” atsi kubo:

“Nginipha sivuno salokutinhlavu,

liwayini lelisha kanye nemafutsa,

lokwenele kutsi kunganesutsisa;

ngingeke ngiphindze nginente

nibe yinhlekisa etiveni.

20“Imphi yesitsa sangasenyakatfo

ngitayicosha isuke kini,

ngiyivimbetele eveni lelilihlane.

Lingembili layo

licondze elwandle lwangasemphumalanga,“lwandle lwangasemphumalanga” nome “Lwandle Lweluswayi”

lingemuva layo

licondze elwandle lwangasenshonalanga.“lwandle lwangasenshonalanga” nome “Lwandle iMedithera”

Luboti lwayo luyawuphakama,

nekunuka kwayo kwenyuke.”

Ngempela wente tintfo letinkhulu.

21Ungesabi, wena live, jabula utfokote.

Ngempela Simakadze wente tintfo letinkhulu.

22Ningesabi, nani tilwane tesiganga,

ngobe emadlelo asaneluhlata,

tihlahla titsela titselo tato,

umkhiwa nemvini nako kutsela titselo tako.

23

2:23
Dut. 11:14
Jer. 5:24
Jabulani, nine sive saseSiyoni,

tfokotani kuSimakadze Nkulunkulu wenu,

ngobe sewuniphe umfundzisi wekulunga.“umfundzisi wekulunga” nome “imvula yasekwindla ngobe alungile”

Unitfumela imvula lenyenti,

imvula yasekwindla neyasentfwasahlobo njengakucala.

24

2:24
Taga 3:10
Tindzawo tekubhulela emabele

titawugcwala tivuno talokutinhlavu;

imiphandza itawugcwala iphuphume

ngeliwayini lelisha nangemafutsa.

25“Ngitanikhokhela kuloko

lokudliwe sikhonyaneNgesiHebheru lamagama lamane lasetjentisiwe esikhonyane akacondzakali ngaleyo minyaka,

loko lokwadliwa tibotfoNgesiHebheru lamagama lamane lasetjentisiwe esikhonyane akacondzakali nesigegedlana,NgesiHebheru lamagama lamane lasetjentisiwe esikhonyane akacondzakali

nelifu letinkumbi,NgesiHebheru lamagama lamane lasetjentisiwe esikhonyane akacondzakali

imphi yami lengayitfumela emkhatsini wenu.

26Nitawuba nenala, nidle nize nesutse,

nitalidvumisa Libito laSimakadze Nkulunkulu wenu,

lowente timangaliso emkhatsini wenu.

Sive sami singeke siphindze sihlazeke.

27

2:27
Isa. 45:5
46:9
Niyawube seniyati kutsi ngika-Israyeli,

nekutsi nginguSimakadze Nkulunkulu wenu,

nekutsi futsi kute lomunye ngaphandle kwami.

Sive sami singeke siphindze sihlazeke.”

Lilanga laSimakadze

28

2:28
Isa. 44:3
Imis. 2:17
Gal. 4:6
“Emvakwaloko ngiyawutfulula Moya wami

etikwabo bonkhe bantfu.

Emadvodzana nemadvodzakati enu ayawuphrofetha,

emakhehla enu ayawuphupha emaphupho,

nemajaha enu ayawubona imibono.

29Yebo, kulawo malanga

ngiyawutfululela Moya wami

etincekwini nasetincekukatini tami.

30Ngiyakwenta timangaliso

emazulwini nasemhlabeni:

ingati, nemlilo, nekushunca kwentfutfu.

31Lilanga liyawuba mnyama,

inyanga ibe bovu njengengati,

lingakefiki lilanga lelikhulu

nalelesabekako laSimakadze.

32

2:32
Isa. 2:3
Oba. 17
Rom. 10:13
Bonkhe labayakulibita Libito laSimakadze

bayawusindziswa,

ngobe entsabeni iSiyoni naseJerusalema,

kuyawuba nenkhululeko,

njengobe Simakadze asashito

emkhatsini waleyo nsali

lebitwa nguSimakadze.”

3

Kwehlulelwa kwetive

31“Kulawo malanga nakuleso sikhatsi

nasengibuyisela tibusiso“nasengibuyisela tibusiso” nome “nasengicedza lusizi”

kulakaJuda naseJerusalema,

2ngiyawubutsa tonkhe tive

ngitehlisele eSigodzini sakaJehoshafati.“Jehoshafati” kusho “Simakadze uyehlulela” fundza nakuvesi 12

Lapho-ke ngulapho ngiyawutehlulela khona

ngenca yelifa lami,

sive sami saka-Israyeli,

ngobe tasakata sive sami,

tasifaka kuto tonkhe tive,

talidzabudzabula live lami.

3Sive sami tehlukaniselana ngaso ngenkatho,

tatsengisa ngebafana,

kuze titewukhokhela tingwadla;

tatsengisa ngemantfombatana,

kuze kutsi titewutsenga liwayini tinatse.

4

3:4
Isa. 23:1
Amo. 1:9
“Pho, yini leniphambane ngayo nami, nine Thire neSidoni kanye nani nonkhe nine tifundza taseFilistiya? Kungabe nikhokha sibhongobhongo ngalengikwentile yini? Nangabe nikhokha sibhongobhongo, ngekushesha nangekuphatima kweliso, ngitawubuyisela etikwetinhloko tenu loko lenikwentile. 5Ngobe nitsetse isiliva yami negolide yami nakwetfwala konkhe lokungemagugu nemcebo wami lomkhulu nayawukufaka emathempelini enu. 6Natsengisa bantfu bakaJuda nebaseJerusalema kumaGriki, nentela kutsi batewuba khashane nemikhawulo yelive labo.

7“Bukani la, ngitabavusa kuleto tindzawo lenibatsengise kuto, ngitawubuyisela etikwetinhloko tenu loko lenikwentile. 8Ngiyawutsengisa emadvodzana nemadvodzakati enu esiveni sakaJuda, bese sibatsengisa esiveni sakaSheba, sive lesikhashane kakhulu.” Simakadze sewukhulumile.

9“Memetelani naku etiveni:

“ ‘Tilungiseleleni imphi!

Vusani emabutfo!

Emasotja akasondzele atewuhlasela.

10

3:10
Isa. 2:4
Mik. 4:3
Fulani emakhuba enu abe tinkemba,

netikelo tekutsena tihlahla

nitente tibe tikhali.

Ngisho nalobutsakatsaka akatsi: “Nginemandla!”

11

3:11
Hla. 2:1
Sheshisani nite, nonkhe nine tive,

tindzawo tonkhe,

nihlanganele lapho.’ ”

Awu, Simakadze,

yehlisa emabutfo akho!

12“Tive ativuswe

tehlele eSigodzini sakaJehoshafati,

ngobe lapho ngulapho ngitawuhlala khona

ngitekwehlulela tonkhe tive letikuleyo ndzawo.

13

3:13
Isa. 63:3
Semb. 14:15,18
Faka lisikela usike,

ngobe sekufanele kuvunwe.

Wota, ugcobagcobe emagelebisi,

ngobe litje lekuhlutela seligcwele,

nemiphandza seyigcwele iyaphuphuma,

bunjalo-ke nebubi babo!”

14Ticumbi ngeticumbi esigodzini sekwehlulela!

Ngobe lilanga laSimakadze selisondzele

esigodzini sekwehlulela!

15

3:15
Jow. 2:10
Lilanga nenyanga kutaba mnyama,

netinkhanyeti tingabe tisakhanya.

Tibusiso tesive saNkulunkulu

16

3:16
Isa. 2:3
Hos. 11:10
Amo. 1:2
Mik. 4:2
Simakadze utawubhodla aseSiyoni,

abhavumule eJerusalema,

umhlaba nesibhakabhaka kutfutfumele.

Kodvwa Simakadze utawuba

siphephelo esiveni sakhe,

abe yinqaba yesive saka-Israyeli.

17

3:17
Semb. 21:27
“Niyawube seniyati-ke kutsi:

Mine, Simakadze, Nkulunkulu wenu,

ngihlala eSiyoni,

intsaba yami lengcwele.

IJerusalema iyawuba ngcwele,

kute betive labayawuphindze bayihlasele.

18

3:18
Hez. 47:1,8
Amo. 9:13
Zak. 14:8
Semb. 22:1
“Ngalelo langa

tintsaba tiyawuntfontsa liwayini lelisha,

kutsi emagcuma agelete lubisi,

tihosha takaJuda tigijime emanti.

Umtfombo uyawugeleta

uphume endlini yaSimakadze

unisele Sigodzi Semigamba.Nome “Sigodzi saseShithimu”

19

3:19
Oba. 10
Kodvwa iGibhithe iyawuphundleka ibe lihlane,

i-Edomu ibe lihlane lelingenalutfo,

ngenca yebudlova lobentiwe esiveni sakaJuda,

eveni labacitsa kulo ingati lengenacala.

20Live lakaJuda liyawuhlala

lakhelwe bantfu phakadze naphakadze,

kanjalo neJerusalema iyawuhlala

inebantfu titukulwane ngetitukulwane.

21

3:21
Oba. 21
Licala labo lengati,

lengisengakalitsetseleli ngiyawulitsetselela.”“lengisengakalitsetseleli ngiyawulitsetselela” nome “lengisengakaliphindziseli ngiyawuliphindzisela”

Simakadze uhlala eSiyoni!