Siswati 1996 (SWA96)
1

Kuhlasela kwesikhonyane

11Livi laSimakadze lefika kuJoweli, umsa waPhethuweli, latsi:

2Lalelani naku, nine baholi,

nani nonkhe lenihlala kulelive.

Kwase kwenteka yini loku

ngetikhatsi tenu nome ngetikhatsi taboyihlomkhulu?

3Loku kutjeleni bantfwabenu,

nebantfwabenu bakutjele bantfwababo,

nebantfwababo bakutjele situkulwane lesilandzelako,

4kutsi loko lokwasala nyakana welifu lesikhonyaneNgesiHebheru lamagama lamane lasetjentisiwe esikhonyane akacondzakali

sekudliwe tibotfoNgesiHebheru lamagama lamane lasetjentisiwe esikhonyane akacondzakali

naloko lokusele kuletibotfoNgesiHebheru lamagama lamane lasetjentisiwe esikhonyane akacondzakali

sekudliwe sigegedlana,NgesiHebheru lamagama lamane lasetjentisiwe esikhonyane akacondzakali

naloko lokusele kulesigegedlana,

sekudliwe tinkumbi.NgesiHebheru lamagama lamane lasetjentisiwe esikhonyane akacondzakali

5Phaphamani, nine tidzakwa, nikhale!

Lilani nonkhe nine banatsi beliwayini,

lilani ngenca yaleliwayini lelisha,

ngobe selisusiwe emilonyeni yenu.

6Sive sihlasele live lami,

sive lesinemandla nalesingenakubalwa;

sinematinyo lanjengewelibhubesi lelidvuna

netingcovela tematinyo

letinjengewelibhubesi lelisikati.

7Lesive sibhubhise imivini yami,

safohlota imikhiwa yami.

Sebule emagcolo ayo,

sawalahla le khashane,

sashiya emagala ato amhlophe.

8Lilani njengentfombi“njengentfombi” nome “njengamakoti” leyembetse emasaka,

iwavunulele umyeni wayo webusha.

9

1:9
Eks. 29:41
Iminikelo yalokutinhlavu neyetinatfo

seyiyekelwe endlini yaSimakadze.

Baphristi sebayakhala,

labo labakhonta embikwaSimakadze.

10Emasimi asonakele,

nemhlaba sewomile,“sewomile” nome “uyalila”

ngobe nesivuno sibhujisiwe,

neliwayini lelisha sekwabate,

nemafutsa akasatfolakali.

11

1:11
Isa. 16:10
Jer. 48:33
Jabhani, nine balimi,

lilani, nine lenilima tivini.

Dzabukelani kolo kanye nebhali,

ngobe sivuno sensimi sibhujisiwe.

12Umvini sewomile,

nemkhiwa sewubunile

kanjalo nemahananandza,

nemasundvu,

nesihlahla semahhabhula

kanye nato tonkhe tihlahla tensimi setomile.

Ngempela kujabula kweluntfu sekuphelile.

Simemo sekuphendvuka

13Yembatsani emasaka,

nine baphristi, nilile.

Khalani, nine lenikhonta elatini.

Wotani nitekwembatsa emasaka busuku bonkhe,

nine lenikhonta embikwaNkulunkulu wami,

ngobe umnikelo walokutinhlavu

kanye nemnikelo wetinatfo sebakugodlile,

akuseti endlini yaNkulunkulu wenu.

14

1:14
Jow. 2:15
Memetelani kuzila lokungcwele,

nimemetele umhlangano longcwele,

butsani baholi

kanye nabo bonkhe labahlala kulelive,

nibabitele endlini yaSimakadze Nkulunkulu wenu,

nikhale kuSimakadze.

15

1:15
Isa. 13:6,9
Jow. 2:1
Maye, lilanga lelesabekako!

Ngobe lilanga laSimakadze lisedvute,

lilanga Somandla“Somandla” ngesiHebheru “Shadayi” layawuletsa ngalo imbhubhiso.

16Kudla akukapheli yini embikwetfu?

Kujabula nekutfokota akukakhawuli yini

endlini yaNkulunkulu wetfu?

17Inhlanyelo seyiyabuna ngaphansi kwemagadze ayo.“emagadze ayo” ngesiHebheru akucondzakali

Tingungumakamelo setiyimfuhlululu,

kanjalo netingungu setibhidlikile,

ngobe naloku lokutinhlavu sekomile.

18Maye, tinkhomo tiyabhonsa!

Imihlambi ihlakatekile,

ngobe ayinalo lidlelo,

ngisho nemihlambi yetimvu iyahlupheka.

19Awu, Simakadze, ngikhala kuwe,

ngobe umlilo sewukhotse onkhe emadlelo,

nemalangabi asashise tonkhe tihlahla tesiganga.

20

1:20
Jobe 38:41
Hla. 104:27
147:9
Jona 3:8
Ngisho netilwane tesiganga tikhalela wena,

imifula yemanti seyomile,

nemlilo sewuwakhotse onkhe lamadlelo.