Siswati 1996 (SWA96)
9

Jobe

91Wase uyaphendvula Jobe watsi:

2

9:2
Jobe 25:4
Hla. 143:2
“Empeleni ngiyati kutsi loku kuliciniso.

Kodvwa umuntfu loludzaka lolubolako

angaba ngulolungile kanjani embikwaNkulunkulu?

3Umuntfu nome abengafisa kuphindzilitana naye,

abengeke akhone kuphendvula ngisho munye

emibutweni yakhe leyinkhulungwane.

4Kuhlakanipha kwaNkulunkulu kujulile,

emandla akhe abanti kakhulu.

Ngubani nje lowake wacinisa inhloko kuye,

wachubeka waphumelela angulote sici?

5Ugudlukisa tintsaba nato tingakwati loko,

atigubuncelise ngentfukutselo yakhe.

6Unyikanyisa umhlaba netisekelo tawo,

tinsika tawo tichachatele.

7Ukhuluma nelilanga kutsi lingakhanyi,

lingete laphuma,

usibekela kukhanya kwetinkhanyeti.

8

9:8
Jobe 26:7
Hla. 104:2
Yena yedvwa wendlala emazulu,

anyatsele emagagasi elwandle.

9

9:9
Jobe 38:31
Amo. 5:8
Nguye uMdali weliBhele, neweMtsentse,

neweSilimela,

newetinkhanyeti taseningizimu.

10

9:10
Jobe 5:9
Hla. 72:18
86:10
Rom. 11:33
Wenta tigemegeme letingaphenyeki,

netimangaliso letingeke setibalwe ngumuntfu.

11Nome endlula ngakimi, ngingeke ngimbone,

nakendlula ngendlela yami, ngingeke ngimuve.

12Nakukhona lamhlwitsako,

ngubani longaba nemandla ekummisa?

Ngubani kona longambuta atsi: ‘Wentani?’

13

9:13
Jobe 26:12
Nkulunkulu akajiki angatfukutsela,

ngisho nemabutfo akaRahabi“Rahabi” kuletinye tindzawo kusho kutsi “Gibhithe” ngesiHebheru loku kusho libito lesilwanekati saselwandle lesesabekako

akhotsama etinyaweni takhe.

14“Mine-ke ngingaphindzilitana kanjani nalonjalo?

Ngingawatfolaphi wona emavi ekuncakulisana naye?

15Nome bengingaba msulwa kangaka,

bengiyawubate imphendvulo kuye.

Lebengingakwenta nje bengingamane ngitincengele kuye,

ngilale tibutsa kuMehluleli wami,

ngicele umusa wakhe.

16Ngisho nome bengingambita avume ete,

angiboni kutsi abengangilalela.

17Abenganginyatsela ngesangcotfo,

andzise emanceba ami ngaphandle kwesizatfu.

18Abengeke angivumele

ngiphindze ngitfole umphefumulo wami,

kodvwa abeyawungifumbela ngekudzabuka nje.

19Nangabe kukhulunywa ngetemandla, unemandla!

Nangabe kukhulunywa ngetekulunga,

ngubani longahle abhejelane naye?“naye” siHebheru sitsi “nami”

20Ngisho nome bengimsulwa,

umlomo wami bewungangilahla.

Nome ngabe bengingenakusoleka,

bewutakutsi nginelicala.

21

9:21
Shu. 9:2
Mal. 3:14
“Ngisho naloku ngimsulwa nje, ngingenasici,

anginandzaba nalomtimba wami.

Kwamine ngiyayeya imphilo yami.

22Mine sekuyangifananela nje,

ngiko nje ngitsi:

‘Ubhubhisa labalungile nalababi.’

23Nangabe inhlupheko

iletsa kufa ngekushesha,

uyabahleka labamsulwa, nabaphelelwa litsemba.

24Live naliniketelwe etandleni tebantfu lababi,

emehlo ebehluleli balo uyawaphumphutsekisa.

Nakungesiye, ngubani-ke?

25“Emalanga ami agijima ashiye inyosi,

andiza abaleke

angasakuboni nakancane nje lokujabulisako.

26Endlula ngelihubo njengemikhumbi

yetitfombo tephaphira,

nanjengelusweti lusukela kudla kwalo lokuphansi

luphatima njengembane.

27Kube ngitsi:

‘Ngitawukhohlwa ngalokukhonona kwami,

ngitawujika nasebusweni ngimandzatele,’

28nanyalo ngisatfutfumela

ngako konkhe lokuhlupheka kwami,

ngobe ngiyati kutsi Nkulunkulu ngeke

asho kutsi ngimsulwa embikwakhe.

29Njengobe vele sengitfolakele nginelicala-ke,

ngisahluphekelani, ngihluphekele lite?

30

9:30
Jer. 2:22
Ngisho nome bengingatigeza ngensipho,“ngensipho” nome “ngesitfwatfwa”

netandla tami ngitigeze ngasota wekugeza,

31Nkulunkulu abetangifaka emgodzini weludzaka lwekungcola,

kuze ngisho netimphahla tami tingenyanye.

32

9:32
Shu. 6:10
“Nkulunkulu akasiye umuntfu njengami

kutsi bengingaze ngiphendvulane naye,

nekutsi bengingabukana naye

buso nebuso enkhundleni.

33Kube mane bekungaba nemlamuli emkhatsini wetfu,

kube abengabeka sandla sakhe etikwetfu sobabili,

34

9:34
Jobe 13:21
umuntfu labengesusa umzaca waNkulunkulu kimi,

kuze kwesabisa kwakhe kungabe kusangetfusa.

35Nami-ke bengingakhuluma ngingasamesabi,

kodvwa njengobe kunjena nje kimi, ngingeke.”