Siswati 1996 (SWA96)
8

Bildadi

81Kwase kuphendvula Bildadi, umShuhi, watsi:

2“Kutawuze kube ngunini

solomane ukhuluma tintfo letinje?

Emavi akho atikhatsa nje temoya lohhushako.

3

8:3
Dut. 32:4
Jobe 34:12
Nkulunkulu uyawuguculela yini umtsetfo wakhe lolungile?

Somandla uyayiguculela yini intfo lelungile?

4Kungahle kube bantfwabakho

kukhona labakonile kuNkulunkulu,

wase ubajezisa ngalokufanele sono sabo.

5Kodvwa wena nawungabuka kuNkulunkulu,

utincengele kuSomandla,

6futsi nangabe wena umsulwa ungcwele,

ngisho nanyalo angasukuma yena akumele,

akubuyisele endzaweni yakho lefanele wena.

7Konkhe loku lokukulahlekele bekuyawuba lite kakhulu,

nase kucatsaniswa naloku

bewungakunikwa nguNkulunkulu kamuva.

8“Buta titukulwane takucala,

uvisise kuto kutsi boyisemkhulu babefundzani,

9

8:9
Jobe 14:2
Hla. 39:5
102:11
144:4
ngobe tsine sitelwe itolo loku, kute lesikwatiko,

netinsuku tetfu tekuhamba

lapha emhlabeni tisitfunti nje.

10Tingete takufundzisa yini tikutjele?

Tingete tawakhipha yini emavi

laphuma ekuhlakanipheni kwato?

11Sitfombo sephaphira“Sitfombo sephaphira” lesi bekusihlahla lesimila emantini lesasisetjentiswa baseGibhithe ekwakheni liphepha “iphaphira” singakhula yini

sibe sidze, nasingakamili echaphotini?

Umhlanga wona ungakhula yini, nakute emanti?

12Kutsi kusakhula kahle kungakagawulwa nangumuntfu,

bese kusheshe kuyabuna kwendlula ngisho tjani imbala.

13

8:13
Jobe 11:20
Taga 10:28
11:23
Sinjalo-ke siphetfo sabo bonkhe

labafulatsela Nkulunkulu,

liphela kanjalo-ke litsemba lemuntfu longakholwa.

14Loko lakwetsembako kulihoboshaNgesiHebheru leligama alivakali nje,

loko labeke kuko litsemba kunjengendlu yebulembu.

15

8:15
Hla. 49:16
Utsi nakatsi ubambelela kuko, kuwe kanye naye,

nakatsi weyama kuko, akumsimisi.

16Umuntfu lonjalo ufanana nesitjalo

lesiniselwa kahle kantsi siselangeni,

senabisela imiliba yaso kuyo yonkhe insimi.

17Situngeletela timphandze taso encunjini yematje,

setame kufuna indzawo lapho emkhatsini walamatje.

18Sitsi singasishulwa lapha kulamatje,

kwawona lamatje, lebeseyeme kuwo,

asiphike atsi:

‘Cha, angikwati mine wena.’

19Ngempela imphilo yaso iyabuna ife,

bese kutsi lapho kulomhlabatsi waso

kumile lesinye silimo.

20“Ecinisweni Nkulunkulu akamlahli umuntfu lomsulwa,

futsi akaticinisi tandla tebantfu labenta bubi.

21

8:21
Hla. 126:2
Noko umlomo wakho uyakuwugcwalisa ngeluhleko,

netindzebe temlomo wakho atigcwalise

ngekumemeta ngenjabulo.

22Titsa takho tiyakwembatsiswa ngemahloni.

Emakhaya alababi akasayiwubuye abonwe.”