Siswati 1996 (SWA96)
7

71“Umuntfu ute yini umsebenti lomatima lapha emhlabeni?

Khona emalanga akhe

akanjengawo yini emuntfu locashiwe?

2Njengesigcili silangatelela ematfunti asentsambama,

nanjengemuntfu locashiwe lolindzela ngekulangatelela umholo wakhe,

3kanjalo nami ngabelwe imihla yekuhlupheka kuletinyanga,

ngabelwe busuku beminjunju kulamalanga.

4Nangilala phansi, ngiyaye ngicabange ngitsi:

‘Ingabe ngiyawuvuka nini?’

Busuku nabo bunyonyobe kancane,

ngibe mine ngijilajileka kudzimate kudzabuke kusa.

5Umtimba wami wembetse timphetfu netincwencwe,

sikhumba sami sigatuka

cedze kubundvuke bovu etilondzeni tami.

6

7:6
Jobe 17:11
Hla. 102:11
“Emalanga ami agijima njengembane,

efike ekugcineni asangasenalo litsemba.

7

7:7
Jobe 8:9
Hla. 78:39
90:9
Jak. 4:14
Khumbula, mane ukhumbule, Nkulunkulu,

kutsi imphilo yami ayisilo lutfo,

kodvwa ngumphefumulo nje,

emehlo ami akasayiwuphindza akubone kujabula.

8Liso lelingibonako nyalo,

alisayiwuphindza lingibone futsi.

Uyawungifuna, kodvwa ngiyawube ngingasekho.

9Njengelifu lelinyamalalako ligcina lingasekho,

unjalo-ke nemuntfu losaya ethuneni,NgesiHebheru “eSheyoli”

akaphindzi abuye.

10

7:10
Hla. 103:16
Ngeke aphindze abuyele endlini yakhe,

indzawo yakhe ayisayiwuphindza imati.

11“Ngako ngingeke ngithule,

ngitawukhuluma ngikuletinhlungu temoya wami,

ngikhonone kulobumunyu bemphefumulo wami.

12Ngilwandle yini mine,

nome ngingumkhoma waselwandle yini,

kutsi sewungaze uhlale ungigadzile?

13Nangicabanga ngembhedze wami kutsi utangidvudvuta

neluhlaka lwami kutsi lutawupholisa iminjunju,

14wena ngulapho ungesabisa kakhulu khona ngemaphupho akho,

ungetfuse ngemibono yakho,

15sengize nginconota kwekhanywa ngimane ngife

sekunalomtimba wami lengikuwo.

16Sengiyayeya imphilo yami.

Ngingamane ngingete ngaphila iminyaka leminyenti.

Ngiyekele ngisale ngedvwa,

emalanga ami akasesilo lutfo kimi.

17

7:17
Hla. 8:4
Heb. 2:6
“Uyini umuntfu kutsi ungadzimate umnakekele kangaka

nekutsi ungaze umnake kangaka,

18ngekutsi umvakashele onkhe malanga ekuseni,

umvivinye ngawo onkhe ematfuba?

19Ungeke yini sewumane unginike litfutjana

ngike ngehlise liphukuphuku?

20Nangabe ngonile, ngenteni kuwe,

wena Mlondvoloti webantfu?

Wenteleni kutsi ngibe yinkoyoyo yakho?

Wenteleni kutsi ngibe ngumtfwalo kuwe?“Wenteleni kutsi ngibe ngumtfwalo kuwe” letinye tincwadzi tekucala titsi “Sengingumtfwalo kimi”

21Awuticoleli ngani tiphambuko tami,

utsetselele tono tami?

Ngobe mine sengitawulala elutfulini masinyane;

maye, utase uphenye sewungifuna mine ngingasekho!”

8

Bildadi

81Kwase kuphendvula Bildadi, umShuhi, watsi:

2“Kutawuze kube ngunini

solomane ukhuluma tintfo letinje?

Emavi akho atikhatsa nje temoya lohhushako.

3

8:3
Dut. 32:4
Jobe 34:12
Nkulunkulu uyawuguculela yini umtsetfo wakhe lolungile?

Somandla uyayiguculela yini intfo lelungile?

4Kungahle kube bantfwabakho

kukhona labakonile kuNkulunkulu,

wase ubajezisa ngalokufanele sono sabo.

5Kodvwa wena nawungabuka kuNkulunkulu,

utincengele kuSomandla,

6futsi nangabe wena umsulwa ungcwele,

ngisho nanyalo angasukuma yena akumele,

akubuyisele endzaweni yakho lefanele wena.

7Konkhe loku lokukulahlekele bekuyawuba lite kakhulu,

nase kucatsaniswa naloku

bewungakunikwa nguNkulunkulu kamuva.

8“Buta titukulwane takucala,

uvisise kuto kutsi boyisemkhulu babefundzani,

9

8:9
Jobe 14:2
Hla. 39:5
102:11
144:4
ngobe tsine sitelwe itolo loku, kute lesikwatiko,

netinsuku tetfu tekuhamba

lapha emhlabeni tisitfunti nje.

10Tingete takufundzisa yini tikutjele?

Tingete tawakhipha yini emavi

laphuma ekuhlakanipheni kwato?

11Sitfombo sephaphira“Sitfombo sephaphira” lesi bekusihlahla lesimila emantini lesasisetjentiswa baseGibhithe ekwakheni liphepha “iphaphira” singakhula yini

sibe sidze, nasingakamili echaphotini?

Umhlanga wona ungakhula yini, nakute emanti?

12Kutsi kusakhula kahle kungakagawulwa nangumuntfu,

bese kusheshe kuyabuna kwendlula ngisho tjani imbala.

13

8:13
Jobe 11:20
Taga 10:28
11:23
Sinjalo-ke siphetfo sabo bonkhe

labafulatsela Nkulunkulu,

liphela kanjalo-ke litsemba lemuntfu longakholwa.

14Loko lakwetsembako kulihoboshaNgesiHebheru leligama alivakali nje,

loko labeke kuko litsemba kunjengendlu yebulembu.

15

8:15
Hla. 49:16
Utsi nakatsi ubambelela kuko, kuwe kanye naye,

nakatsi weyama kuko, akumsimisi.

16Umuntfu lonjalo ufanana nesitjalo

lesiniselwa kahle kantsi siselangeni,

senabisela imiliba yaso kuyo yonkhe insimi.

17Situngeletela timphandze taso encunjini yematje,

setame kufuna indzawo lapho emkhatsini walamatje.

18Sitsi singasishulwa lapha kulamatje,

kwawona lamatje, lebeseyeme kuwo,

asiphike atsi:

‘Cha, angikwati mine wena.’

19Ngempela imphilo yaso iyabuna ife,

bese kutsi lapho kulomhlabatsi waso

kumile lesinye silimo.

20“Ecinisweni Nkulunkulu akamlahli umuntfu lomsulwa,

futsi akaticinisi tandla tebantfu labenta bubi.

21

8:21
Hla. 126:2
Noko umlomo wakho uyakuwugcwalisa ngeluhleko,

netindzebe temlomo wakho atigcwalise

ngekumemeta ngenjabulo.

22Titsa takho tiyakwembatsiswa ngemahloni.

Emakhaya alababi akasayiwubuye abonwe.”

9

Jobe

91Wase uyaphendvula Jobe watsi:

2

9:2
Jobe 25:4
Hla. 143:2
“Empeleni ngiyati kutsi loku kuliciniso.

Kodvwa umuntfu loludzaka lolubolako

angaba ngulolungile kanjani embikwaNkulunkulu?

3Umuntfu nome abengafisa kuphindzilitana naye,

abengeke akhone kuphendvula ngisho munye

emibutweni yakhe leyinkhulungwane.

4Kuhlakanipha kwaNkulunkulu kujulile,

emandla akhe abanti kakhulu.

Ngubani nje lowake wacinisa inhloko kuye,

wachubeka waphumelela angulote sici?

5Ugudlukisa tintsaba nato tingakwati loko,

atigubuncelise ngentfukutselo yakhe.

6Unyikanyisa umhlaba netisekelo tawo,

tinsika tawo tichachatele.

7Ukhuluma nelilanga kutsi lingakhanyi,

lingete laphuma,

usibekela kukhanya kwetinkhanyeti.

8

9:8
Jobe 26:7
Hla. 104:2
Yena yedvwa wendlala emazulu,

anyatsele emagagasi elwandle.

9

9:9
Jobe 38:31
Amo. 5:8
Nguye uMdali weliBhele, neweMtsentse,

neweSilimela,

newetinkhanyeti taseningizimu.

10

9:10
Jobe 5:9
Hla. 72:18
86:10
Rom. 11:33
Wenta tigemegeme letingaphenyeki,

netimangaliso letingeke setibalwe ngumuntfu.

11Nome endlula ngakimi, ngingeke ngimbone,

nakendlula ngendlela yami, ngingeke ngimuve.

12Nakukhona lamhlwitsako,

ngubani longaba nemandla ekummisa?

Ngubani kona longambuta atsi: ‘Wentani?’

13

9:13
Jobe 26:12
Nkulunkulu akajiki angatfukutsela,

ngisho nemabutfo akaRahabi“Rahabi” kuletinye tindzawo kusho kutsi “Gibhithe” ngesiHebheru loku kusho libito lesilwanekati saselwandle lesesabekako

akhotsama etinyaweni takhe.

14“Mine-ke ngingaphindzilitana kanjani nalonjalo?

Ngingawatfolaphi wona emavi ekuncakulisana naye?

15Nome bengingaba msulwa kangaka,

bengiyawubate imphendvulo kuye.

Lebengingakwenta nje bengingamane ngitincengele kuye,

ngilale tibutsa kuMehluleli wami,

ngicele umusa wakhe.

16Ngisho nome bengingambita avume ete,

angiboni kutsi abengangilalela.

17Abenganginyatsela ngesangcotfo,

andzise emanceba ami ngaphandle kwesizatfu.

18Abengeke angivumele

ngiphindze ngitfole umphefumulo wami,

kodvwa abeyawungifumbela ngekudzabuka nje.

19Nangabe kukhulunywa ngetemandla, unemandla!

Nangabe kukhulunywa ngetekulunga,

ngubani longahle abhejelane naye?“naye” siHebheru sitsi “nami”

20Ngisho nome bengimsulwa,

umlomo wami bewungangilahla.

Nome ngabe bengingenakusoleka,

bewutakutsi nginelicala.

21

9:21
Shu. 9:2
Mal. 3:14
“Ngisho naloku ngimsulwa nje, ngingenasici,

anginandzaba nalomtimba wami.

Kwamine ngiyayeya imphilo yami.

22Mine sekuyangifananela nje,

ngiko nje ngitsi:

‘Ubhubhisa labalungile nalababi.’

23Nangabe inhlupheko

iletsa kufa ngekushesha,

uyabahleka labamsulwa, nabaphelelwa litsemba.

24Live naliniketelwe etandleni tebantfu lababi,

emehlo ebehluleli balo uyawaphumphutsekisa.

Nakungesiye, ngubani-ke?

25“Emalanga ami agijima ashiye inyosi,

andiza abaleke

angasakuboni nakancane nje lokujabulisako.

26Endlula ngelihubo njengemikhumbi

yetitfombo tephaphira,

nanjengelusweti lusukela kudla kwalo lokuphansi

luphatima njengembane.

27Kube ngitsi:

‘Ngitawukhohlwa ngalokukhonona kwami,

ngitawujika nasebusweni ngimandzatele,’

28nanyalo ngisatfutfumela

ngako konkhe lokuhlupheka kwami,

ngobe ngiyati kutsi Nkulunkulu ngeke

asho kutsi ngimsulwa embikwakhe.

29Njengobe vele sengitfolakele nginelicala-ke,

ngisahluphekelani, ngihluphekele lite?

30

9:30
Jer. 2:22
Ngisho nome bengingatigeza ngensipho,“ngensipho” nome “ngesitfwatfwa”

netandla tami ngitigeze ngasota wekugeza,

31Nkulunkulu abetangifaka emgodzini weludzaka lwekungcola,

kuze ngisho netimphahla tami tingenyanye.

32

9:32
Shu. 6:10
“Nkulunkulu akasiye umuntfu njengami

kutsi bengingaze ngiphendvulane naye,

nekutsi bengingabukana naye

buso nebuso enkhundleni.

33Kube mane bekungaba nemlamuli emkhatsini wetfu,

kube abengabeka sandla sakhe etikwetfu sobabili,

34

9:34
Jobe 13:21
umuntfu labengesusa umzaca waNkulunkulu kimi,

kuze kwesabisa kwakhe kungabe kusangetfusa.

35Nami-ke bengingakhuluma ngingasamesabi,

kodvwa njengobe kunjena nje kimi, ngingeke.”