Siswati 1996 (SWA96)
7

71“Umuntfu ute yini umsebenti lomatima lapha emhlabeni?

Khona emalanga akhe

akanjengawo yini emuntfu locashiwe?

2Njengesigcili silangatelela ematfunti asentsambama,

nanjengemuntfu locashiwe lolindzela ngekulangatelela umholo wakhe,

3kanjalo nami ngabelwe imihla yekuhlupheka kuletinyanga,

ngabelwe busuku beminjunju kulamalanga.

4Nangilala phansi, ngiyaye ngicabange ngitsi:

‘Ingabe ngiyawuvuka nini?’

Busuku nabo bunyonyobe kancane,

ngibe mine ngijilajileka kudzimate kudzabuke kusa.

5Umtimba wami wembetse timphetfu netincwencwe,

sikhumba sami sigatuka

cedze kubundvuke bovu etilondzeni tami.

6

7:6
Jobe 17:11
Hla. 102:11
“Emalanga ami agijima njengembane,

efike ekugcineni asangasenalo litsemba.

7

7:7
Jobe 8:9
Hla. 78:39
90:9
Jak. 4:14
Khumbula, mane ukhumbule, Nkulunkulu,

kutsi imphilo yami ayisilo lutfo,

kodvwa ngumphefumulo nje,

emehlo ami akasayiwuphindza akubone kujabula.

8Liso lelingibonako nyalo,

alisayiwuphindza lingibone futsi.

Uyawungifuna, kodvwa ngiyawube ngingasekho.

9Njengelifu lelinyamalalako ligcina lingasekho,

unjalo-ke nemuntfu losaya ethuneni,NgesiHebheru “eSheyoli”

akaphindzi abuye.

10

7:10
Hla. 103:16
Ngeke aphindze abuyele endlini yakhe,

indzawo yakhe ayisayiwuphindza imati.

11“Ngako ngingeke ngithule,

ngitawukhuluma ngikuletinhlungu temoya wami,

ngikhonone kulobumunyu bemphefumulo wami.

12Ngilwandle yini mine,

nome ngingumkhoma waselwandle yini,

kutsi sewungaze uhlale ungigadzile?

13Nangicabanga ngembhedze wami kutsi utangidvudvuta

neluhlaka lwami kutsi lutawupholisa iminjunju,

14wena ngulapho ungesabisa kakhulu khona ngemaphupho akho,

ungetfuse ngemibono yakho,

15sengize nginconota kwekhanywa ngimane ngife

sekunalomtimba wami lengikuwo.

16Sengiyayeya imphilo yami.

Ngingamane ngingete ngaphila iminyaka leminyenti.

Ngiyekele ngisale ngedvwa,

emalanga ami akasesilo lutfo kimi.

17

7:17
Hla. 8:4
Heb. 2:6
“Uyini umuntfu kutsi ungadzimate umnakekele kangaka

nekutsi ungaze umnake kangaka,

18ngekutsi umvakashele onkhe malanga ekuseni,

umvivinye ngawo onkhe ematfuba?

19Ungeke yini sewumane unginike litfutjana

ngike ngehlise liphukuphuku?

20Nangabe ngonile, ngenteni kuwe,

wena Mlondvoloti webantfu?

Wenteleni kutsi ngibe yinkoyoyo yakho?

Wenteleni kutsi ngibe ngumtfwalo kuwe?“Wenteleni kutsi ngibe ngumtfwalo kuwe” letinye tincwadzi tekucala titsi “Sengingumtfwalo kimi”

21Awuticoleli ngani tiphambuko tami,

utsetselele tono tami?

Ngobe mine sengitawulala elutfulini masinyane;

maye, utase uphenye sewungifuna mine ngingasekho!”