Siswati 1996 (SWA96)
6

Imphendvulo yaJobe

61Jobe waphendvula, watsi:

2“Kube tinhlungu tami betingafakwa esikalini tikalwe,

nalo lonkhe lusizi lwami lubekwe esilinganisweni;

3ngempela betingaba matima

kwendlula sihlabatsi saselwandle,

ngako-ke akumangalisi kutsi emavi ami ashube kangaka.

4

6:4
Dut. 32:23
Hla. 38:2
Imicibisholo yaSomandla ingekhatsi, ingihlabile,

umoya wami sewunatse shevu wayo.

Tesabiso taNkulunkulu ticondzane nami ngco.

5Imbongolo yesiganga iyakhonya yini nayiseluhlateni?

Yona inkhomo iyabhonsa yini nayiseluhlateni?

6Kudla lokudvuma kuyadliwa yini nakute luswayi?

Kona nje bukhona yini bunandzi

kulokumhlophe kwelicandza?

7Kudla lokungabe kondla umtimba wami

kusuke kunginamatsele emphinjeni,

nasematfunjini kufike kungigulukunye

kwente umdvumacolo.NgesiHebheru lelivesi alicondzakali

8“Awu, shangatsi kucela kwami kungevakala,

Nkulunkulu amane angiphe loko lengikufunako.

9Kutsi Nkulunkulu amane asale angisila,

angihlwitse ngesandla sakhe angijube.

10Ngobe loko ngukona bekunganginika kuphumula nekutfokota

kuleminjunju lengapheli yemahlaba,

ngekutsi angikawaphiki emavi aLongcwele.

11“Mandlana mani mine lenginawo,

kutsi ngisengachubeka ngetsembe?

Tsemba lini lengisenalo

kutsi ngisengabeketela?

12Nginemandla elitje yini kantsi mine?

Wona lomtimba wami ulitfusi yini?

13Nginawo yini emandla ekutisindzisa ngekwami,

njengobe nje sengemukwe konkhe kwami?

14“Umuntfu losaphelelwa litsembaNgesiHebheru lomusho awucondzakali

kufanele akhutsatwe bangani bakhe labetsembekile,

nakhona asakufulatsela kwesaba Somandla.

15

6:15
Jobe 19:19
Kodvwa bomnaketfu

bangimbulutela njengetibhobhodla temanti,

yebo, njengetibhobhodla temanti

letiphuphumako tiphindze tome,

16tibuye tidvungeke tibe mnyama

ngekuncibilika kwangcocwane,

tigcwale lapho sitfwatfwa sifihlakele khona.

17Kodvwa tiyoma tingete tageleta ebusika,

litsi lingashisa tibaleke emivileni yato.

18Tindvwendvwe letibekelele ngaleyo ndlela yato tiyeduka,

tilahleke, tize tiphelele ehlane.

19Tindvwendvwe tebaseThema titfungatsana nemanti,

netihambi tebaseSheba letitsenga titsengise,

tilindzele ngelitsemba.

20Tiyajabha noko, ngobe betetsemba kakhulu,

titsi natifika lapho, tijabhe.

21Ningiyenge kanjalo-ke nani,

nitsite kube nibone lenhlupheko yami,

nase nikhweshela emuva ngenca yekwesaba.

22Ngike ngasho yini ngatsi: ‘Nginikeleleni,’

nome ngatsi: ‘Ngicela ningihlenge’?

23Ngike ngasho yini ngatsi:

‘Ngikhululeni esandleni sesitsa,

ningisindzise etidladleni talabanelunya’?

24“Ngifundziseni-ke, ngitawubindza,

ningikhombise lapho ngone khona.

25

6:25
Hla. 119:103
Maye, abuhlungu emavi laliciniso!

Kodvwa angisita ngani emavi enu ekuhlakanipha?

26Ngekwenu netama kulungisa loku lengikukhulumako yini?

Lamagama emuntfu losaphelelwa litsemba

wona niwenta abe ngumoya yini?

27Nitawuze nente inkatho, nentele longenayise,

nitsengise ngekuntjintjiselane ngemngani wenu.

28“Kodvwa phela, ase nimane nibe nesihawu, ningibuke nje.

Ngingawacala yini mine emanga lapha embikwenu?

29Ase nicabangisise kabusha,

ningangiphatsi ngalokungakafaneli.

Ase nicabangisise kahle lendzaba,

bucotfo bami sebusebucayini.“bucotfo bami sebusebucayini” nome “kulunga kwami kuseme kunjalo” nome “indzaba yami ilungile”

30Bukhona yini bubi kuloku lengikushoko?

Umlomo wami ungete wabubona yini

bubi nabusenhlitiyweni?”