Siswati 1996 (SWA96)
4

Kukhulumisana kwekucala

(Jobe 4:1 – 14:22)

Inkhulumo ya-Elifazi

41Elifazi, umThemani, waphendvula watsi:

2“Nangabe umuntfu atimisele kukhuluma nawe,

wena utambeketelela yini?

Ngubani nje longake athule angakhulumi?

3Ase ucabange kutsi banyenti kangakanani

bantfu bewubafundzisa,

nalababutsakatsaka bewubakhutsata.

4Emavi akho abesimisa labakhubatelako,

acinise nemadvolo lagedletelako.

5Kodvwa nyalo kuhlupheka sekuhlasele wena,

nawe sewujabhile, kuhlupheka sekukusukele,

nawe sewuphelelwa ngemandla.

6Kantsi lokukhonta kwakho Nkulunkulu

akukudvudvuti ngani?

Bona lobucotfo bakho abukuniki ngani litsemba?

7“Ase ucabange naku:

Wase wambona yini longenacala abhubha?

Ngukuphi lapho labalungile bake babulawa khona?

8

4:8
Jobe 15:35
Taga 22:8
Hos. 8:7
10:13
Gal. 6:7
Njengobe sengike ngabona kutsi

labo labalima bubi bahlanyele kuhlupheka,

bavele bavune kona loko.

9

4:9
Isa. 11:4
Ngekuphefumula kwaNkulunkulu bayabhubha;

ngekuvunguta kwentfukutselo yakhe bayaphela.

10Emabhubesi angabhodla ahhonge,

noko ematinyo alawo mabhubesi lamakhulu ahhumukile.

11Libhubesi libulawa kweswela kudla,

emawundlu elibhubesi abaleke asabalale.

12“Kwanyenyiselwa livi kimi,

tindlebe tami takubamba loko lokwakuhletjwa.

13Kwatsi emkhatsini wekuvinjetelwa kwami ngemaphupho ebusuku,

ngesikhatsi bantfu behlelwa ngulobukhulu butfongo,

14kwesaba nekutfutfumela kwangigagadlela,

kwatfutfumelisa onkhe ematsambo ami.

15Umoya wantjuza wendlula embikwami,

kwasikitela tinwele emtimbeni wami.

16Wema; kodvwa angizange ngati kutsi kuyini.

Kwema intfo embikwemehlo ami,

ngase ngiva liphimbo lelihlebako, litsi:

17

4:17
Jobe 15:14
25:4
Hla. 143:2
‘Kungenteka yini lobhubhako alunge kakhulu kunaNkulunkulu?“kunaNkulunkulu” nome “emehlweni aNkulunkulu”

Kungenteka yini umuntfu abe msulwa kakhulu kuneMdali wakhe?“kuneMdali wakhe” nome “emehlweni eMdali wakhe”

18Nangabe Nkulunkulu angatetsembi tinceku takhe,

nangabe tingilosi takhe atibeka licala,

19

4:19
2 Khor. 5:1
kakhulu kangakanani-ke

labo labahlala etindlini letakhiwe ngeludzaka,

letitisekelo tato tiselutfulini,

labo labapitjiteka kalula njengemiyiyane.

20Babhujiswa emkhatsini wekusa nekuhwalala,

babhubha kokuphela kubete nalokunakako loko.

21Atikadvonswa yini tindophi temathende abo,

badzimate bafe bangenakuhlakanipha nje?’ ”

5

51“Memeta nawutsandzako,

sibone kutsi ngubani lotakuphendvula!

Ngubani nje emkhatsini wabo bonkhe labangcwele

longajikela ngakuye?

2Silima siyafa sibulawe tinhlungu tekutfukutsela kwaso,

nemona uyababulala labanengcondvo yebuntfwana.

3

5:3
Hla. 37:35
Mine ngitibonele ngekwami,

silima lesibukeka shangatsi sivikelekile,

kodvwa sicalekiso sehlela etikwemuti waso masinyane nje.

4Bantfwabaso bakhashane kabi nekuphepha,

kute namunye lobemelelako emacaleni asetinkhundleni.“emacaleni asetinkhundleni” ngaleso sikhatsi emacala abetsetselwa ngasesangweni lelidolobha

5Sivuno saso sidliwa ngulabalambile,

basikhosholote ngisho lesisekhatsi kulamnyama emacobhe.

Labomile bahahela umcebo waso

kutsi bawufuhlute bawucedze.

6Bulukhuni abumane bumile phansi nje,

yebo, nenhlupheko ayivumbukisi kwemakhowe nje.

7Kodvwa umuntfu utalelwe kuhlupheka,

njengaloku netinhlase“tinhlase” nome “tinyoni” tisuka tiye etulu.

8“Kodvwa kube bekungimi,

ngabe ngiyatincengela kuNkulunkulu,

ngabe ngibeka yonkhe indzaba yami embikwakhe.

9

5:9
Jobe 9:10
Hla. 72:18
86:10
Rom. 11:33
Yena wenta timangaliso letingeke tichazwe ngumuntfu,

ente nemigilingwane lengeke ibalwe ngumuntfu.

10Unisa imvula etikwemhlaba,

ehlisele emanti etikwematsafa.

11

5:11
1 Sam. 2:7
Hla. 113:7
Luk. 1:52
Uphakamisa labaphansi abayise etulu,

labalilako baphakanyiselwe endzaweni lephephile.

12

5:12
Neh. 4:15
Hla. 33:10
Isa. 8:10
Ucitsa emacebo emacili,

kuze labakwenta ngetandla tabo kungaphumeleli.

13

5:13
1 Khor. 3:19
Ubamba labahlakaniphile kuwo onkhe emacebo abo,

nemachinga alabangemacili uwaphambanisa onkhe.

14

5:14
Dut. 28:29
Isa. 59:9
Behlelwa bumnyama lobukhasa phansi emini,

litsi libalele lise nga,

bona bahambe baphumphutsa njengasebusuku.

15Usindzisa labeswele“labeswele” ngesiHebheru leligama alicondzakali emlonyeni wekufa,

abasindzise nasetidladleni talabo labanemandla sebababambile.

16

5:16
Hla. 107:42
Ngako labamphofu ubanika litsemba,

bese kutsi kungetsembeki kuvalwe umlomo.

17

5:17
Taga 3:11
Heb. 12:5
Jak. 1:12
Semb. 3:19
“Maye, ubusisiwe umuntfu locondziswa nguNkulunkulu!

Ngako ungakwedzeleli kuyalwa nguSomandla.“Somandla” siHebheru sitsi “Shadayi” kuyo yonkhe lencwadzi yaJobe

18

5:18
Dut. 32:39
1 Sam. 2:6
Hos. 6:1
Ngobe yena nome angamilisa tilondza,

uphindze atipholise,

uyalimata aphindze aphilise ngetandla takhe.

19

5:19
Hla. 91:3
Nome ungehlelwa tehlakalo letisitfupha,

uyakukusindzisa kuto tonkhe;

nome nguletisikhombisa kute lokuyakukulimata.

20

5:20
Hla. 33:19
Ngesikhatsi sendlala uyakukusindzisa ekufeni,

nasemphini akusindzise enkembeni.

21Uyawuvikeleka ekushayweni ngemagama,

ungesabi nome kufika imbhubhiso.

22Uyawuyihleka lusulu indlala nembhubhiso,

nayifika ngakuwe;

awuyikwesatjiswa tilwane temhlaba.

23

5:23
Hla. 91:12
Hez. 34:25
Hos. 2:8
Ngobe uyakuba nesivumelwane nematje asematsafeni,

netilwane tesiganga tiyawuhlalisana nawe ngekuthula.

24Uyawukwati kutsi likhaya lakho livikelekile,

uyawubala kahle tonkhe timphahla takho

utikhandze tiphelele.

25Uyawukwati kutsi bantfwabakho bayawuba banyenti,

nebatukulu bakho bayawuba ngangetjani besiganga.

26Uyawuya ethuneni ugcwele emandla,

wenelisekile ngebudzala

njengetitfungo letibutfwa ngesikhatsi sato lesifanele.

27“Sikuphenyisisile-ke loku,

sakukhandza kuliciniso lodvwa.

Ngako-ke kuve kahle utibute ukusebentisa kuwe.”

6

Imphendvulo yaJobe

61Jobe waphendvula, watsi:

2“Kube tinhlungu tami betingafakwa esikalini tikalwe,

nalo lonkhe lusizi lwami lubekwe esilinganisweni;

3ngempela betingaba matima

kwendlula sihlabatsi saselwandle,

ngako-ke akumangalisi kutsi emavi ami ashube kangaka.

4

6:4
Dut. 32:23
Hla. 38:2
Imicibisholo yaSomandla ingekhatsi, ingihlabile,

umoya wami sewunatse shevu wayo.

Tesabiso taNkulunkulu ticondzane nami ngco.

5Imbongolo yesiganga iyakhonya yini nayiseluhlateni?

Yona inkhomo iyabhonsa yini nayiseluhlateni?

6Kudla lokudvuma kuyadliwa yini nakute luswayi?

Kona nje bukhona yini bunandzi

kulokumhlophe kwelicandza?

7Kudla lokungabe kondla umtimba wami

kusuke kunginamatsele emphinjeni,

nasematfunjini kufike kungigulukunye

kwente umdvumacolo.NgesiHebheru lelivesi alicondzakali

8“Awu, shangatsi kucela kwami kungevakala,

Nkulunkulu amane angiphe loko lengikufunako.

9Kutsi Nkulunkulu amane asale angisila,

angihlwitse ngesandla sakhe angijube.

10Ngobe loko ngukona bekunganginika kuphumula nekutfokota

kuleminjunju lengapheli yemahlaba,

ngekutsi angikawaphiki emavi aLongcwele.

11“Mandlana mani mine lenginawo,

kutsi ngisengachubeka ngetsembe?

Tsemba lini lengisenalo

kutsi ngisengabeketela?

12Nginemandla elitje yini kantsi mine?

Wona lomtimba wami ulitfusi yini?

13Nginawo yini emandla ekutisindzisa ngekwami,

njengobe nje sengemukwe konkhe kwami?

14“Umuntfu losaphelelwa litsembaNgesiHebheru lomusho awucondzakali

kufanele akhutsatwe bangani bakhe labetsembekile,

nakhona asakufulatsela kwesaba Somandla.

15

6:15
Jobe 19:19
Kodvwa bomnaketfu

bangimbulutela njengetibhobhodla temanti,

yebo, njengetibhobhodla temanti

letiphuphumako tiphindze tome,

16tibuye tidvungeke tibe mnyama

ngekuncibilika kwangcocwane,

tigcwale lapho sitfwatfwa sifihlakele khona.

17Kodvwa tiyoma tingete tageleta ebusika,

litsi lingashisa tibaleke emivileni yato.

18Tindvwendvwe letibekelele ngaleyo ndlela yato tiyeduka,

tilahleke, tize tiphelele ehlane.

19Tindvwendvwe tebaseThema titfungatsana nemanti,

netihambi tebaseSheba letitsenga titsengise,

tilindzele ngelitsemba.

20Tiyajabha noko, ngobe betetsemba kakhulu,

titsi natifika lapho, tijabhe.

21Ningiyenge kanjalo-ke nani,

nitsite kube nibone lenhlupheko yami,

nase nikhweshela emuva ngenca yekwesaba.

22Ngike ngasho yini ngatsi: ‘Nginikeleleni,’

nome ngatsi: ‘Ngicela ningihlenge’?

23Ngike ngasho yini ngatsi:

‘Ngikhululeni esandleni sesitsa,

ningisindzise etidladleni talabanelunya’?

24“Ngifundziseni-ke, ngitawubindza,

ningikhombise lapho ngone khona.

25

6:25
Hla. 119:103
Maye, abuhlungu emavi laliciniso!

Kodvwa angisita ngani emavi enu ekuhlakanipha?

26Ngekwenu netama kulungisa loku lengikukhulumako yini?

Lamagama emuntfu losaphelelwa litsemba

wona niwenta abe ngumoya yini?

27Nitawuze nente inkatho, nentele longenayise,

nitsengise ngekuntjintjiselane ngemngani wenu.

28“Kodvwa phela, ase nimane nibe nesihawu, ningibuke nje.

Ngingawacala yini mine emanga lapha embikwenu?

29Ase nicabangisise kabusha,

ningangiphatsi ngalokungakafaneli.

Ase nicabangisise kahle lendzaba,

bucotfo bami sebusebucayini.“bucotfo bami sebusebucayini” nome “kulunga kwami kuseme kunjalo” nome “indzaba yami ilungile”

30Bukhona yini bubi kuloku lengikushoko?

Umlomo wami ungete wabubona yini

bubi nabusenhlitiyweni?”