Siswati 1996 (SWA96)
42

Imphendvulo yaJobe yekugcina

421Jobe waphendvula Simakadze, watsi:

2

42:2
Hla. 115:3
Isa. 40:26
“Ngiyati kutsi wena unemandla ekwenta konkhe,

kute muntfu longaphatamisa

loko lese uhlose kukwenta.

3

42:3
Jobe 38:2
Ubute watsi: ‘Ngubani yena lona longati lutfo

lokhinyabete teluleko tami?’

Empeleni nami ngikhulume ngetintfo lengingaticondzi,

tintfo letimangalisa kakhulu kutsi ngingatati.

4“Wena utsite: ‘Lalela-ke nyalo, ngitawukhuluma;

ngitakubuta, wena ungiphendvule.’

5Tindlebe tami setike teva ngawe,

kodvwa nyalo emehlo ami asakubonile.

6

42:6
Jona 3:6
1 Khor. 11:31
Ngako-ke manje sengiyatenyanya,

ngiyaphendvuka ngitilahla elutfulini nasemlotseni.”

Siphetfo

7Watsi Simakadze nasakhulume lamavi kuJobe, wagucukela ku-Elifazi, umThemani, watsi: “Wena nalabangani bakho lababili nginitfukutselele, ngobe anikakhulumi lokuhle ngami njengobe Jobe, inceku yami, akhulumile. 8

42:8
Jobe 22:30
Ngako-ke tsatsani tinkunzi letisikhombisa netihhanca letisikhombisa, nihambe niye kuJobe, inceku yami, nifike ninikele ngato, tibe ngumnikelo wenu wekushiswa. Jobe, inceku yami, utanithandazela, mine-ke ngitawemukela nalomthandazo wakhe nginganiphatsi kamatima njengalokufanele bulima benu. Anikakhulumi lokuhle ngami njengobe Jobe, inceku yami, akhulumile.” 9
42:9
Gen. 20:17
Ngako Elifazi, umThemani, naBildadi, umShuhi, naSofari, umNama, benta loko Simakadze abebatjele kona; Simakadze wawemukela umthandazo waJobe.

10

42:10
Jobe 8:7
Watsi kube Jobe athandazele labangani bakhe, Simakadze wamenta wanjinga futsi; wanjinga ngalokuphindvwe kabili kunakucala. 11
42:11
Gen. 33:19
Bonkhe bomnakabo, nabodzadzewabo, nabo bonkhe lababemati kucala beta kuye badla naye endlini yakhe. Bamkhalela, bamdvudvuta kuko konkhe loko kuhlupheka Simakadze labekuletse etikwakhe; kwatsi lowo nalowo wamupha luhlavu lwesiliva“luhlavu lwesiliva” ngesiHebheru “ikhesitha” kanye nendandatho yegolide.

12

42:12
Jobe 1:3
Simakadze imphilo yaJobe yamuva wayibusisa kakhulu kwengca yakucala. Abenetimvu letiti-14 000, nemakamela lati-6 000, netinkhabi letitinkhulungwane letimbili, netimbongolo letiyinkhulungwane. 13Abenemadvodzana lasikhombisa nemadvodzakati lamatsatfu. 14Libito lendvodzakati yakhe yekucala bekunguJemima,“Jemima” kusho “Lituba lelincane” yesibili kunguKhesiya,“Khesiya” kusho “Imbali yesinamoni”; “Haphukhi” kusho “Luphondvo loluncane lwemakha” yesitsatfu kunguKhereni Haphukhi.“Khesiya” kusho “Imbali yesinamoni”; “Haphukhi” kusho “Luphondvo loluncane lwemakha” 15Kulo lonkhe live bekute besifazane lababebahle kwendlula emadvodzakati aJobe; uyise wawabela lifa kanye nebafowabo.

16

42:16
Taga 17:6
Emvakwaloko, Jobe waphila iminyaka leli-140; waze wabona bantfwabakhe, nebantfwana bebantfwabakhe, kwaze kwayawufika esitukulwaneni sesine. 17
42:17
Gen. 35:29
Jobe wafa asamdzala, asakhulile ngeminyaka.