Siswati 1996 (SWA96)
40

401Simakadze wakhuluma kuJobe, watsi:

2

40:2
Isa. 45:9
“Lona lophikisana naSomandla

angamkhombisa yini indlela?

Lowo lobeka Nkulunkulu licala akamphendvule!”

Jobe

3Jobe waphendvula Simakadze, watsi:

4“Mine angikafanelwa lutfo,

pho, ngingaphendvula ngitsini kuwe?

Ngibeka sandla sami emlonyeni wami.

5Ngakhuluma kanye,

kodvwa angisenamphendvulo,

kabili, kodvwa angisenakusho lutfo.”

Simakadze

6Simakadze wakhuluma kuJobe asesivunguvungwini, watsi:

7

40:7
Jobe 38:3
“Bhukula-ke njengendvodza;

ngitakubuta, wena utangiphendvula.

8“Ungakukhombisa yini kungalungi kwami?

Ungangilahla yini ngelicala mine,

khona utetitfola ungenacala wena?

9Unawo yini umkhono lofanana newaNkulunkulu?

Lona liphimbo lakho

liyadvuma yini njengelakhe?

10

40:10
Hla. 93:1
Nakunjalo-ke, tihlobise ngekubabateka nangenkhatimulo,

utembatsise ngeludvumo nangebukhosi.

11Khumula sikhahlo sentfukutselo yakho,

bukisisa wonkhe umuntfu lotigcabhako,

bese umehlisela phansi,

12buka bonkhe bantfu labatigcabhako,

bese uyabatfobisa.

Pitjita lababi lapho beme khona.

13Bonkhe bangcwabe ndzawonye elutfulini,

sitselisa buso babo ethuneni.

14Nami-ke ngitakuvumela

kutsi sandla sakho sangesekudla singakusindzisa.

15“Ase ubuke imvubu“imvubu” nome “indlovu” lengayidala kanye nawe,

nekutsi idla tjani njengenkhabi.

16Maye, makhulu emandla ayo lasemilenteni!

Yebo, emandla ayo asemisisheni lesetibilinini tayo!

17UmsilaKungabe kube sicu semtimba wayo untjikita njengemsedari,

netinyama temilente yayo titfungene.

18Ematsambo ayo ayimibhobho yelitfusi,

imikhono nemilente yayo injengemigcala yensimbi.

19Ihamba embili etidalweni taNkulunkulu,

noko uMdali wayo angabhekana nayo ngenkemba yakhe.NgesiHebheru lelivesi alicondzakali

20Emagcuma ayivetela sivuno sawo,

tonkhe tilwane tesiganga tidlale edvutane nayo.

21Ilala ngaphansi kwetihlahla temanyeva,

ibhace emkhatsini wemihlanga yasechaphotini.

22Tihlahla temanyeva tiyifihla ematfuntini ato,

itungeletwe ngemabhabhabhulomu emfula.

23Kuhhulukuhlela kwemanti emfula akuyetfusi,

idlalisela ngekuntjweza,

lite nome iJordane seyigcwele igola tintsetse.

24Ukhona yini longahle ayibambe ibukile,Nome “ngasemgodzini wemanti”

nome-ke ayetsiye abhobose likhala layo?”

41

411“Ungamdvonsa yini LeviyathaniKungahle kube yingwenya nome nyokangwenya ngelidweba?

Ungalubopha yini lulwimi lwakhe ngentsambo?

2Ungamfaka yini siwondvo ekhaleni lakhe,

nome-ke ungawubhobosa yini umhlatsi wakhe ngelidweba?

3Angatincengela yini kutsi umentele umusa,

nome akuncenge ngekukhuluma kamnandzi?

4Sivumelwane angasenta yini nawe

kutsi umtsatse abe sigcili sakho kokuphela?

5Ungamenta yini kutsi abe silwane

lesingumnganakho njengenyoni,

nome uhambe umbophe ngentsambo,

khona atekujabulisa emantfombatana akho?

6Labatsenga batsengise

bangantjintjiselana yini ngaye?

Bona bahwebi bangehlukaniselana yini ngaye?

7Sikhumba sakhe ungasigcwalisa yini ngabondzangumadweba

nome-ke inhloko yakhe ngemadweba?

8Nawungake ubeke sandla sakho etikwakhe,

ungeke uwukhohlwe umzabalazo wakhe,

futsi ungeke ukuphindze ukwente loko.

9“Usuke utiyenga nawungatsi

ungenta nome yini ngaye,

kumbuka nje kukucedza emandla.

10Kute lonesibindzi sekumchukuluta.

Pho, ngubani longakhona kumelana nami?

11

41:11
Eks. 19:5
Hla. 24:1
50:12
Rom. 11:35
1 Khor. 10:26
Ngubani-ke lenginelicala kuye

lokungafanela kutsi ngilikhokhele?

Konkhe lokungaphansi kwemazulu kwami.NgesiHebheru lelivesi alicondzakali

12“Ase ngikutekele ngemilente yakhe,

emandla akhe kanye nesimo sakhe lesihle.

13Ngubani nje longamkhumula libhantji lakhe langaphandle?

Ngubani nje longamfaka ematomu?

14Ngubani longaqunga avule umlomo wakhe,

wona lowo logcwele ematinyo akhe lesabekako?

15Umhlane wakhe unemigca yemahawu

lahlanganiswe ndzawonye,

16asondzelene lelinye kulelinye,

kuze kungangeni kwasamoya emkhatsini wawo.

17Ahlanganiswa lelinye kulelinye,

anamatselane,

futsi angeke ehlukaniseke.

18Kutsimula kwakhe kusakata imibane yekukhanya,

kantsi emehlo akhe afanana nemisebe yentsatsakusa.

19Ukhafula imililo ngemlomo wakhe,

kusakateke tinhlase temlilo.

20Emakhaleni akhe kutfucuka intfutfu,

kube shangatsi simoko

lesiphuma ebhodweni lelibilako

nalisemlilweni wetinhlanga.

21Kuphefumula kwakhe

kuvutsela emalahle emlilo abe bovu,

kulavuke emalangabi emlonyeni wakhe.

22Emandla ahlala entsanyeni yakhe,

tesabiso timhambela embili.

23Imitsebe yakhe ihlangene

icinile, futsi ayehlukaniseki.

24Sifuba sakhe silukhuni njengelidvwala,

silukhuni njengelitje lekusila.

25Nakaphakama, labanemandla“labanemandla” nome “bonkulunkulu” bayatfutfumela,

bahlehla nyova yena asengakagadli.

26Inkemba legwaza yena ayenti lutfo kuye,

kanjalo nesikhali, nemcibisholo kanye nemkhonto.

27Kuye insimbi ifanana nelutsi lwetjani,

litfusi linjengelukhuni lolubolile.

28Imicibisholo ayimenti abaleke,

ematje esidubulelo afanana nemakhoba kuye.

29Umshiza kuye ufanana nelutsi loluncane;

kukhehleta kwelutsi lwesikhali kuyamhlekisa.

30Lingaphansi lakhe limagebhugebhu njengetindzengelo,

kusale umvila lomkhulu eludzakeni

lonjengewesihliphi sekubhula emabele.

31Wenta kujula kucubuke

njengekubila kwelibhodo,

anyakatise lwandle

lube nemagwebu njengelibhodo lemafutsa.

32Lapho ahambe khona kusala kunemagwebu,

ungaze ucabange kutsi kujula

kunetinwele letimhlophe.

33Kute lokulingana naye emhlabeni,

usidalwa lesingesabi lutfo.

34Utibukela phansi tonkhe tilwane letitiphakamisako,

uyinkhosi yato tonkhe tilwane letinkhulu

letitigabatisa ngemandla ato.”

42

Imphendvulo yaJobe yekugcina

421Jobe waphendvula Simakadze, watsi:

2

42:2
Hla. 115:3
Isa. 40:26
“Ngiyati kutsi wena unemandla ekwenta konkhe,

kute muntfu longaphatamisa

loko lese uhlose kukwenta.

3

42:3
Jobe 38:2
Ubute watsi: ‘Ngubani yena lona longati lutfo

lokhinyabete teluleko tami?’

Empeleni nami ngikhulume ngetintfo lengingaticondzi,

tintfo letimangalisa kakhulu kutsi ngingatati.

4“Wena utsite: ‘Lalela-ke nyalo, ngitawukhuluma;

ngitakubuta, wena ungiphendvule.’

5Tindlebe tami setike teva ngawe,

kodvwa nyalo emehlo ami asakubonile.

6

42:6
Jona 3:6
1 Khor. 11:31
Ngako-ke manje sengiyatenyanya,

ngiyaphendvuka ngitilahla elutfulini nasemlotseni.”

Siphetfo

7Watsi Simakadze nasakhulume lamavi kuJobe, wagucukela ku-Elifazi, umThemani, watsi: “Wena nalabangani bakho lababili nginitfukutselele, ngobe anikakhulumi lokuhle ngami njengobe Jobe, inceku yami, akhulumile. 8

42:8
Jobe 22:30
Ngako-ke tsatsani tinkunzi letisikhombisa netihhanca letisikhombisa, nihambe niye kuJobe, inceku yami, nifike ninikele ngato, tibe ngumnikelo wenu wekushiswa. Jobe, inceku yami, utanithandazela, mine-ke ngitawemukela nalomthandazo wakhe nginganiphatsi kamatima njengalokufanele bulima benu. Anikakhulumi lokuhle ngami njengobe Jobe, inceku yami, akhulumile.” 9
42:9
Gen. 20:17
Ngako Elifazi, umThemani, naBildadi, umShuhi, naSofari, umNama, benta loko Simakadze abebatjele kona; Simakadze wawemukela umthandazo waJobe.

10

42:10
Jobe 8:7
Watsi kube Jobe athandazele labangani bakhe, Simakadze wamenta wanjinga futsi; wanjinga ngalokuphindvwe kabili kunakucala. 11
42:11
Gen. 33:19
Bonkhe bomnakabo, nabodzadzewabo, nabo bonkhe lababemati kucala beta kuye badla naye endlini yakhe. Bamkhalela, bamdvudvuta kuko konkhe loko kuhlupheka Simakadze labekuletse etikwakhe; kwatsi lowo nalowo wamupha luhlavu lwesiliva“luhlavu lwesiliva” ngesiHebheru “ikhesitha” kanye nendandatho yegolide.

12

42:12
Jobe 1:3
Simakadze imphilo yaJobe yamuva wayibusisa kakhulu kwengca yakucala. Abenetimvu letiti-14 000, nemakamela lati-6 000, netinkhabi letitinkhulungwane letimbili, netimbongolo letiyinkhulungwane. 13Abenemadvodzana lasikhombisa nemadvodzakati lamatsatfu. 14Libito lendvodzakati yakhe yekucala bekunguJemima,“Jemima” kusho “Lituba lelincane” yesibili kunguKhesiya,“Khesiya” kusho “Imbali yesinamoni”; “Haphukhi” kusho “Luphondvo loluncane lwemakha” yesitsatfu kunguKhereni Haphukhi.“Khesiya” kusho “Imbali yesinamoni”; “Haphukhi” kusho “Luphondvo loluncane lwemakha” 15Kulo lonkhe live bekute besifazane lababebahle kwendlula emadvodzakati aJobe; uyise wawabela lifa kanye nebafowabo.

16

42:16
Taga 17:6
Emvakwaloko, Jobe waphila iminyaka leli-140; waze wabona bantfwabakhe, nebantfwana bebantfwabakhe, kwaze kwayawufika esitukulwaneni sesine. 17
42:17
Gen. 35:29
Jobe wafa asamdzala, asakhulile ngeminyaka.