Siswati 1996 (SWA96)
41

411“Ungamdvonsa yini LeviyathaniKungahle kube yingwenya nome nyokangwenya ngelidweba?

Ungalubopha yini lulwimi lwakhe ngentsambo?

2Ungamfaka yini siwondvo ekhaleni lakhe,

nome-ke ungawubhobosa yini umhlatsi wakhe ngelidweba?

3Angatincengela yini kutsi umentele umusa,

nome akuncenge ngekukhuluma kamnandzi?

4Sivumelwane angasenta yini nawe

kutsi umtsatse abe sigcili sakho kokuphela?

5Ungamenta yini kutsi abe silwane

lesingumnganakho njengenyoni,

nome uhambe umbophe ngentsambo,

khona atekujabulisa emantfombatana akho?

6Labatsenga batsengise

bangantjintjiselana yini ngaye?

Bona bahwebi bangehlukaniselana yini ngaye?

7Sikhumba sakhe ungasigcwalisa yini ngabondzangumadweba

nome-ke inhloko yakhe ngemadweba?

8Nawungake ubeke sandla sakho etikwakhe,

ungeke uwukhohlwe umzabalazo wakhe,

futsi ungeke ukuphindze ukwente loko.

9“Usuke utiyenga nawungatsi

ungenta nome yini ngaye,

kumbuka nje kukucedza emandla.

10Kute lonesibindzi sekumchukuluta.

Pho, ngubani longakhona kumelana nami?

11

41:11
Eks. 19:5
Hla. 24:1
50:12
Rom. 11:35
1 Khor. 10:26
Ngubani-ke lenginelicala kuye

lokungafanela kutsi ngilikhokhele?

Konkhe lokungaphansi kwemazulu kwami.NgesiHebheru lelivesi alicondzakali

12“Ase ngikutekele ngemilente yakhe,

emandla akhe kanye nesimo sakhe lesihle.

13Ngubani nje longamkhumula libhantji lakhe langaphandle?

Ngubani nje longamfaka ematomu?

14Ngubani longaqunga avule umlomo wakhe,

wona lowo logcwele ematinyo akhe lesabekako?

15Umhlane wakhe unemigca yemahawu

lahlanganiswe ndzawonye,

16asondzelene lelinye kulelinye,

kuze kungangeni kwasamoya emkhatsini wawo.

17Ahlanganiswa lelinye kulelinye,

anamatselane,

futsi angeke ehlukaniseke.

18Kutsimula kwakhe kusakata imibane yekukhanya,

kantsi emehlo akhe afanana nemisebe yentsatsakusa.

19Ukhafula imililo ngemlomo wakhe,

kusakateke tinhlase temlilo.

20Emakhaleni akhe kutfucuka intfutfu,

kube shangatsi simoko

lesiphuma ebhodweni lelibilako

nalisemlilweni wetinhlanga.

21Kuphefumula kwakhe

kuvutsela emalahle emlilo abe bovu,

kulavuke emalangabi emlonyeni wakhe.

22Emandla ahlala entsanyeni yakhe,

tesabiso timhambela embili.

23Imitsebe yakhe ihlangene

icinile, futsi ayehlukaniseki.

24Sifuba sakhe silukhuni njengelidvwala,

silukhuni njengelitje lekusila.

25Nakaphakama, labanemandla“labanemandla” nome “bonkulunkulu” bayatfutfumela,

bahlehla nyova yena asengakagadli.

26Inkemba legwaza yena ayenti lutfo kuye,

kanjalo nesikhali, nemcibisholo kanye nemkhonto.

27Kuye insimbi ifanana nelutsi lwetjani,

litfusi linjengelukhuni lolubolile.

28Imicibisholo ayimenti abaleke,

ematje esidubulelo afanana nemakhoba kuye.

29Umshiza kuye ufanana nelutsi loluncane;

kukhehleta kwelutsi lwesikhali kuyamhlekisa.

30Lingaphansi lakhe limagebhugebhu njengetindzengelo,

kusale umvila lomkhulu eludzakeni

lonjengewesihliphi sekubhula emabele.

31Wenta kujula kucubuke

njengekubila kwelibhodo,

anyakatise lwandle

lube nemagwebu njengelibhodo lemafutsa.

32Lapho ahambe khona kusala kunemagwebu,

ungaze ucabange kutsi kujula

kunetinwele letimhlophe.

33Kute lokulingana naye emhlabeni,

usidalwa lesingesabi lutfo.

34Utibukela phansi tonkhe tilwane letitiphakamisako,

uyinkhosi yato tonkhe tilwane letinkhulu

letitigabatisa ngemandla ato.”