Siswati 1996 (SWA96)
39

391

39:1
Hla. 104:21
“Uyati yini kutsi timbuti tentsaba titala nini?

Uyaye ubukele yini inyamatane nayitalako?

2Uyaye utibale yini tinyanga tato tize titale?

Uyasati yini sikhatsi sato sekutala?

3

39:3
Hla. 145:15
147:9
Mat. 6:26
Luk. 12:24
Tiguca phansi titale bantfwabato,

kuphele nemihelo yato.

4Emazinyane ato ayacina,

akhulele etigangeni,

ahambe angaphindzi abuye.

5“Ngubani lowenta imbongolo yesiganga

kutsi ihambe ikhululekile?

Ngubani lowatfukulula tindilimo tayo?

6Ngayinika lihlane kutsi libe likhaya layo

nematsafa eluswayi kutsi abe yindzawo yayo yekuhlala.

7Ayihlushwa ngimisindvo yemadolobha,

kantsi futsi kute nemuntfu longayifuya ayisebentise.

8

39:8
Jobe 24:5
Yehla yenyuka nemagcuma abe lidlelo layo,

ifunana neluhlata lonkhe.

9“Inyatsi ingavuma yini kutsi uyisebentise?

Ingakutsambela yini kuhlala esibayeni sakho ebusuku?

10Ungayifaka yini emseleni ngematomu?

Ingatilima yini leto tigodzi emvakwakho?

11Ungawetsemba yini lamandla ayo lamakhulu?

Ungawuyekelela yini umsebenti wakho lomkhulu kuyo?

12

39:12
Num. 24:8
Ungetsembela yini kuyo

kutsi ingakuletsela sivuno sakho,

isibutsisele ndzawonye ebaleni lakho lekubhulela?

13“Timphiko tenshi tiyaphephetela ngenca yenjabulo.

Kodvwa tingeke tilinganiswe

netingwabha netinsiba tadvoye.NgesiHebheru lelivesi alicondzakali

14Emacandza ayo iwatalela phansi,

iwafukamele ngesihlabatsi,

15inganaki kutsi angahle anyatseleke ngetinyawo,

nekutsi tilwane tesiganga tingawafohlota.

16Emantjwele ayo iwaphatsa ngelunya,

kube shangatsi akasiwo ayo,

ayinaki nekutsi yake yahelwa yini ngawo,

17ngobe Nkulunkulu akazange ayiphe kuhlakanipha,

nome-ke ayinike ingcondvo levulekile.

18Noko nayivula tinsiba tayo yentela kugijima,

ivele ilihleke lusulu lihhashi nemgibeli walo.

19

39:19
Sil. 4:3
“Lihhashi uyalinika yini emandla alo,

nome wembese intsamo yalo ngemdlonga?

20Uyalenta yini ligcumagcume njengentsetse,

ulente likhale ngendlela yekutigcabha lokutfutfumelisako?

21Lihwaya“Lihwaya” nome “Ligcoba” nome “Lishaya” nome “Limba” phansi ngendlela leyesabekako,

lijabule emandleni alo,

lisukeleke naliya ekuhlaseleni emphini.

22Likuhleka lunya kwesaba,

lingesabi lutfo;

alikhweshi futsi aliyibalekeli inkemba.

23Umgodla wemicibisholo ukhehletela ecebeni lalo,

kukanye nesikhali lesimanyatelako nesikhali lesidze.

24Livukwa lusinga,

litsatse emabanga lamakhulu,

nakukhala licilongo,

kute longakhona kulimisa.

25Litsi licilongo lingakhala, litsi: ‘Nako-ke!’

Imphi liyiva ngeliphunga isesekhashane,

liva netindvuna temphi tidla siga.

26“Lokuhlakanipha kwakho kuyamfundzisa yini lohheya

kutsi ate akwati kundiza,

endlalele timphiko takhe ngaseningizimu?

27Lona lusweti lundiza ngekutjelwa nguwe yini,

luze lwakhe nesidleke salo etulu?

28Luhlala esiweni ngisho nasebusuku,

inqaba yalo kube lufantsa lwelidvwala.

29Nalusuka lapho,

luhamba luyewufuna kudla kwalo;

emehlo alo avele akubone kusesekhashane.

30

39:30
Mat. 24:28
Luk. 17:37
Bantfwabalo lubondla ngengati;

lapho kunalokubulewe ngakhona,

ngulapho lukhona nalo.”

40

401Simakadze wakhuluma kuJobe, watsi:

2

40:2
Isa. 45:9
“Lona lophikisana naSomandla

angamkhombisa yini indlela?

Lowo lobeka Nkulunkulu licala akamphendvule!”

Jobe

3Jobe waphendvula Simakadze, watsi:

4“Mine angikafanelwa lutfo,

pho, ngingaphendvula ngitsini kuwe?

Ngibeka sandla sami emlonyeni wami.

5Ngakhuluma kanye,

kodvwa angisenamphendvulo,

kabili, kodvwa angisenakusho lutfo.”

Simakadze

6Simakadze wakhuluma kuJobe asesivunguvungwini, watsi:

7

40:7
Jobe 38:3
“Bhukula-ke njengendvodza;

ngitakubuta, wena utangiphendvula.

8“Ungakukhombisa yini kungalungi kwami?

Ungangilahla yini ngelicala mine,

khona utetitfola ungenacala wena?

9Unawo yini umkhono lofanana newaNkulunkulu?

Lona liphimbo lakho

liyadvuma yini njengelakhe?

10

40:10
Hla. 93:1
Nakunjalo-ke, tihlobise ngekubabateka nangenkhatimulo,

utembatsise ngeludvumo nangebukhosi.

11Khumula sikhahlo sentfukutselo yakho,

bukisisa wonkhe umuntfu lotigcabhako,

bese umehlisela phansi,

12buka bonkhe bantfu labatigcabhako,

bese uyabatfobisa.

Pitjita lababi lapho beme khona.

13Bonkhe bangcwabe ndzawonye elutfulini,

sitselisa buso babo ethuneni.

14Nami-ke ngitakuvumela

kutsi sandla sakho sangesekudla singakusindzisa.

15“Ase ubuke imvubu“imvubu” nome “indlovu” lengayidala kanye nawe,

nekutsi idla tjani njengenkhabi.

16Maye, makhulu emandla ayo lasemilenteni!

Yebo, emandla ayo asemisisheni lesetibilinini tayo!

17UmsilaKungabe kube sicu semtimba wayo untjikita njengemsedari,

netinyama temilente yayo titfungene.

18Ematsambo ayo ayimibhobho yelitfusi,

imikhono nemilente yayo injengemigcala yensimbi.

19Ihamba embili etidalweni taNkulunkulu,

noko uMdali wayo angabhekana nayo ngenkemba yakhe.NgesiHebheru lelivesi alicondzakali

20Emagcuma ayivetela sivuno sawo,

tonkhe tilwane tesiganga tidlale edvutane nayo.

21Ilala ngaphansi kwetihlahla temanyeva,

ibhace emkhatsini wemihlanga yasechaphotini.

22Tihlahla temanyeva tiyifihla ematfuntini ato,

itungeletwe ngemabhabhabhulomu emfula.

23Kuhhulukuhlela kwemanti emfula akuyetfusi,

idlalisela ngekuntjweza,

lite nome iJordane seyigcwele igola tintsetse.

24Ukhona yini longahle ayibambe ibukile,Nome “ngasemgodzini wemanti”

nome-ke ayetsiye abhobose likhala layo?”

41

411“Ungamdvonsa yini LeviyathaniKungahle kube yingwenya nome nyokangwenya ngelidweba?

Ungalubopha yini lulwimi lwakhe ngentsambo?

2Ungamfaka yini siwondvo ekhaleni lakhe,

nome-ke ungawubhobosa yini umhlatsi wakhe ngelidweba?

3Angatincengela yini kutsi umentele umusa,

nome akuncenge ngekukhuluma kamnandzi?

4Sivumelwane angasenta yini nawe

kutsi umtsatse abe sigcili sakho kokuphela?

5Ungamenta yini kutsi abe silwane

lesingumnganakho njengenyoni,

nome uhambe umbophe ngentsambo,

khona atekujabulisa emantfombatana akho?

6Labatsenga batsengise

bangantjintjiselana yini ngaye?

Bona bahwebi bangehlukaniselana yini ngaye?

7Sikhumba sakhe ungasigcwalisa yini ngabondzangumadweba

nome-ke inhloko yakhe ngemadweba?

8Nawungake ubeke sandla sakho etikwakhe,

ungeke uwukhohlwe umzabalazo wakhe,

futsi ungeke ukuphindze ukwente loko.

9“Usuke utiyenga nawungatsi

ungenta nome yini ngaye,

kumbuka nje kukucedza emandla.

10Kute lonesibindzi sekumchukuluta.

Pho, ngubani longakhona kumelana nami?

11

41:11
Eks. 19:5
Hla. 24:1
50:12
Rom. 11:35
1 Khor. 10:26
Ngubani-ke lenginelicala kuye

lokungafanela kutsi ngilikhokhele?

Konkhe lokungaphansi kwemazulu kwami.NgesiHebheru lelivesi alicondzakali

12“Ase ngikutekele ngemilente yakhe,

emandla akhe kanye nesimo sakhe lesihle.

13Ngubani nje longamkhumula libhantji lakhe langaphandle?

Ngubani nje longamfaka ematomu?

14Ngubani longaqunga avule umlomo wakhe,

wona lowo logcwele ematinyo akhe lesabekako?

15Umhlane wakhe unemigca yemahawu

lahlanganiswe ndzawonye,

16asondzelene lelinye kulelinye,

kuze kungangeni kwasamoya emkhatsini wawo.

17Ahlanganiswa lelinye kulelinye,

anamatselane,

futsi angeke ehlukaniseke.

18Kutsimula kwakhe kusakata imibane yekukhanya,

kantsi emehlo akhe afanana nemisebe yentsatsakusa.

19Ukhafula imililo ngemlomo wakhe,

kusakateke tinhlase temlilo.

20Emakhaleni akhe kutfucuka intfutfu,

kube shangatsi simoko

lesiphuma ebhodweni lelibilako

nalisemlilweni wetinhlanga.

21Kuphefumula kwakhe

kuvutsela emalahle emlilo abe bovu,

kulavuke emalangabi emlonyeni wakhe.

22Emandla ahlala entsanyeni yakhe,

tesabiso timhambela embili.

23Imitsebe yakhe ihlangene

icinile, futsi ayehlukaniseki.

24Sifuba sakhe silukhuni njengelidvwala,

silukhuni njengelitje lekusila.

25Nakaphakama, labanemandla“labanemandla” nome “bonkulunkulu” bayatfutfumela,

bahlehla nyova yena asengakagadli.

26Inkemba legwaza yena ayenti lutfo kuye,

kanjalo nesikhali, nemcibisholo kanye nemkhonto.

27Kuye insimbi ifanana nelutsi lwetjani,

litfusi linjengelukhuni lolubolile.

28Imicibisholo ayimenti abaleke,

ematje esidubulelo afanana nemakhoba kuye.

29Umshiza kuye ufanana nelutsi loluncane;

kukhehleta kwelutsi lwesikhali kuyamhlekisa.

30Lingaphansi lakhe limagebhugebhu njengetindzengelo,

kusale umvila lomkhulu eludzakeni

lonjengewesihliphi sekubhula emabele.

31Wenta kujula kucubuke

njengekubila kwelibhodo,

anyakatise lwandle

lube nemagwebu njengelibhodo lemafutsa.

32Lapho ahambe khona kusala kunemagwebu,

ungaze ucabange kutsi kujula

kunetinwele letimhlophe.

33Kute lokulingana naye emhlabeni,

usidalwa lesingesabi lutfo.

34Utibukela phansi tonkhe tilwane letitiphakamisako,

uyinkhosi yato tonkhe tilwane letinkhulu

letitigabatisa ngemandla ato.”