Siswati 1996 (SWA96)
37

371“Ngenca yaloku ngiva shangatsi inhlitiyo yami

iyagcumagcuma,

isuka endzaweni yayo.

2

37:2
Hla. 29:3
Lalela! Lalela kudvuma kwelivi lakhe,

nalokugedletela lokuphuma emlonyeni wakhe.

3Ujikijela imibane yakhe ngaphansi kwemazulu,

ayitfumele emikhawulweni yonkhe yemhlaba.

4Emvakwaloko kuta umsindvo wekudvuma kwakhe,

ubhavumula ngelivi lakhe lebukhosi.

Liphimbo lakhe lingabhavumula

akusali lutfo lunganyakati.

5

37:5
Jobe 5:9
9:10
Hla. 147:15
Liphimbo laNkulunkulu libhavumula

ngetindlela letimangalisako.

Wenta tintfo letinyenti letinkhulu

naletingetulu kwetingcondvo tetfu.

6Utjela ngcocwane atsi:

‘Yehlela emhlabeni,’

nasetihlambini tetimvula atsi:

‘Bani sihhuhhula lesinemandla.’

7Usuke entela kutsi bonkhe bantfu labentile

bayati imisebenti yakhe,

umisa bonkhe bantfu emisebentini yabo.“umisa bonkhe bantfu emisebentini yabo” nome “ngemandla akhe ubagcwalisa bonkhe bantfu ngekwesaba”

8Tilwane tiyabhaca,

tihlale emihumeni yato.

9

37:9
Jobe 9:9
Hla. 137:7
Sihhushuhhushu sihoshobe siphume emgodzini waso,

nelichwa liphume emoyeni lowendlulako.

10

37:10
Jobe 38:29
Kuphefumula kwaNkulunkulu kukhafula lichwa,

kwente emanti abe tibhelekeca temanti lomile.

11Wetfwesa emafu ngemswakama,

asakate imibane igcwale kuwo.

12

37:12
Hla. 148:8
Ngekuyalwa nguye

iphitsitela igcwale umhlaba wonkhe jikelele,

iphutfuma kwenta loko layitfume kona.

13Wehlisa emafu,

khona atewujezisa bantfu,

nome atewunisela umhlaba wakhe,

akhombise lutsandvo lwakhe.

14“Lalela lapha, Jobe,

asewume ucabange kahle ngetimanga taNkulunkulu.

15Uyati yini kutsi Nkulunkulu uwabusa kanjani emafu,

nekutsi uyiklazisa kanjani imibane yakhe?

16Uyawati yini kutsi emafu alenga kanjani

eme kahle kangaka emoyeni, angadziliki,

leto timangaliso takhe lowo lophelele ngelwati?

17Wena muntfu loshiswa kwekwembatsa kwakho

ngesikhatsi kuhhusha umoya waseningizimu uthulisa live,

18ungahlanganyela yini naye

ekwendlaleni kwakhe sibhakabhaka

lesicine njengesibuko selitfusi lelincibilikisiwe?

19“Sitjele kutsi sifanele sitsini kuNkulunkulu;

tingcondvo tetfu timnyama,

site lutfo lesingalusho kuye.

20Kufanele yini kutsi atjelwe

kutsi nami ngifuna kukhuluma?

Ukhona yini kambe umuntfu longafuna kumitwa eva?

21Kute umuntfu longabukana nelilanga,

ebukhatikhatini balo esibhakabhakeni,

emvakwekutsi umoya sewusishanyele sonkhe.

22Uchamuka enyakatfo ngebukhatikhati bakhe begolide,

Nkulunkulu uta ngebuNkulunkulu bakhe lobesabekako.

23Somandla ungetulu kwemandla etfu,

uphakeme ngemandla nangekulunga kwakhe;

ngebukhulu bekulunga kwakhe akacindzeteli muntfu.

24Ngako-ke bantfu bayamhlonipha,

ngobe akabanaki yini bonkhe labacabanga

kutsi bahlakaniphile enhlitiyweni?”Nome “ngobe akanaki muntfu loticabanga kutsi uhlakaniphile”

38

Simakadze uphendvula Jobe

381

38:1
1 Khos. 19:11
Jobe 40:1
Hez. 1:4
Simakadze waphendvula Jobe asesivunguvungwini, watsi:

2“Ngubani lona lokhinyabeta teluleko tami

ngemavi late lwati?

3

38:3
Jobe 40:2
42:4
Bhukula-ke njengendvodza;

ngitakubuta, wena ungiphendvule.

4

38:4
Taga 8:29
“Bewukuphi wena, nangibeka sisekelo semhlaba?

Ngitjele, nawukucondza loko.

5

38:5
Taga 30:4
Ngubani labekala bukhulu bawo?

Nakanjani ufanele kukwati loko!

Ngubani labedvonsa intsambo yekukala nawukalwako?

6Tinsika tawo temiswaphi?

Labekwa ngubani litje lekusimisa likona,

7ngesikhatsi tinkhanyeti tentsatsakusa

tihlabela kanyekanye,

netingilosi tonkhe“tingilosi tonkhe” nome “onkhe emadvodzana aNkulunkulu” tihlatjeleliswa kujabula?

8

38:8
Jobe 26:10
Hla. 104:6
“Ngubani lowavala emasango ekuvimbela lwandle,

naluphuphuma,

luphuma esiswini semhlaba,

9ngesikhatsi ngenta emafu aba yingubo yalo

ngilugocota ngebumnyama lobukhulukati,

10

38:10
Gen. 1:9
Hla. 33:7
Jer. 5:22
ngesikhatsi ngimisa iminyele yalo,

ngibeka iminyango neticabo talo,

11ngesikhatsi ngitsi: ‘Ungahamba ugcine lapha,

ungabe usachubekela embili,

emagagasi akho latigcabhako atawugcina lapha’?

12“Wase wakutfuma yini kusa

nome ukhombe intsatsakusa indzawo yayo?

13

38:13
Jobe 24:16
Wase wayitjela yini intsatsakusa

kutsi ichwage lomhlaba,

ishukumise lababi lapho babhace khona?

14Kuphuma kwenhlavu yelilanga

kwenta emagcuma netihosha kubonakale

njengemitfungo yengubo,

kukhanye njengekugcama kweluphawu ebumbeni.

15

38:15
Jobe 24:17
Kukhanya kwemini kunemandla kulababi,

kubavimbela kutsi bangakwenti lokubi.

16“Use waya yini etiyalwini telwandle,

nome uhambe ekujuleni kwelwandle?

17Sewuke wakhonjiswa yini emasango ekufa?

Sewuke wawabona yini emasango ematfunti ekufa?“ematfunti ekufa” nome “ematfunti lajulile”

18Ubucondza kahle yini bubanti bemhlaba?

Ase ungitjele, nangabe uyakwati konkhe loku.

19“Iphi indlela leya ekhaya lekukhanya?

Bona bumnyama uyabati yini kutsi buhlalaphi?

20Ungakumikisa yini etindzaweni tako?

Uyatati yini tindlela letiya emakhaya ako?

21Nakanjani ufanele kukwati loko, ngobe wase utelwe!

Maye, sewuwadlile emabele bo!

22“Wase wangena yini etingungwini tangcocwane,

nome uke watibona yini tingungu tesangcotfo,

23

38:23
Eks. 9:18
Josh. 10:11
Isa. 32:19
Semb. 16:21
lengikugcinele tikhatsi letimatima,

lekutinsuku tekulwa kanye netemphi?

24Umbane lona usuke uchamuka ngakuphi,

nome-ke umoya wasemphumalanga

losakateka nemhlaba wonkhe usuke uchamukaphi?

25

38:25
Jobe 28:26
Amo. 4:7
Ngubani lomba imisele yetikhukhula temanti emvula,

nalomba indlela yekudvuma kwelitulu,

26kutekunisela live lelingahlalwa ngumuntfu,

lihlane kalashameshame,

27

38:27
Hla. 107:35
nekwenelisa live lelingenalutfo

lihlume libe neluhlata?

28Imvula inaye yini uyise?

Ngubani nje lotala ematfonsi ematolo?

29Ngcocwane uphuma esiswini sabani?

Ngubani lotala sitfwatfwa emazulwini,

30ngesikhatsi emanti asalukhuni njengelitje,

nangesikhatsi kujula kwemanti sekulidvwala?

31

38:31
Jobe 9:9
Amo. 5:8
“Ungasibophela yini ndzawonye

Silimela lesimengetelako?“lesimengetelako” nome “lesihle” nome “ngetinketane”

Ungatichacha yini tintsambo teMtsala?

32Ungaticondzisa yini tinkhanyeti

kutsi tihambe ngekugcina sikhatsi sato?“tinkhanyeti ... sikhatsi sato” nome “likhweti kutsi lihambe ngekugcina sikhatsi salo”

Ungalikhombisa yini liBhele“liBhele” nome “Leyo” lelitinkhanyeti

kanye netinkhanyeti talo letincane

kutsi kufanele kuhambe kushonephi?

33Uyayati yini imitsetfo yasemazulwini?

Leyo mitsetfo ungayenta yini

kutsi isebente lapha emhlabeni?

34“Ungawamemeta yini emafu,

utembese wena ngelibhudlo lemanti?

35Ungayitfuma yini imibane kutsi ibaneke?

Yona ingakuphendvula yini itsi: ‘Naku sesikhona’?

36Ngubani nje lowaphakela inhlitiyoNgesiHebheru leligama alicondzakali ngekuhlakanipha

nome wapha ingcondvoNgesiHebheru leligama alicondzakali kucondza?

37Ngubani nje lohlakaniphe

kangangekutsi angabala emafu?

Ngubani longagoboncisa timbita temanti tasemazulwini,

38ngesikhatsi lutfuli luba lukhuni

nemagadze emhlaba anamatselana?

39“Ungalitingelela yini libhubesikati kudla?

Ungakwesutsisa yini kulamba kwemabhubesi,

40ngesikhatsi abhaca khona emihumeni yawo

nome abhace khona etincumatsini?

41Ngubani lonika emahhwabayi kudla,

ngesikhatsi emazini awo akhala kuNkulunkulu

azula aswele langakudla?”

39

391

39:1
Hla. 104:21
“Uyati yini kutsi timbuti tentsaba titala nini?

Uyaye ubukele yini inyamatane nayitalako?

2Uyaye utibale yini tinyanga tato tize titale?

Uyasati yini sikhatsi sato sekutala?

3

39:3
Hla. 145:15
147:9
Mat. 6:26
Luk. 12:24
Tiguca phansi titale bantfwabato,

kuphele nemihelo yato.

4Emazinyane ato ayacina,

akhulele etigangeni,

ahambe angaphindzi abuye.

5“Ngubani lowenta imbongolo yesiganga

kutsi ihambe ikhululekile?

Ngubani lowatfukulula tindilimo tayo?

6Ngayinika lihlane kutsi libe likhaya layo

nematsafa eluswayi kutsi abe yindzawo yayo yekuhlala.

7Ayihlushwa ngimisindvo yemadolobha,

kantsi futsi kute nemuntfu longayifuya ayisebentise.

8

39:8
Jobe 24:5
Yehla yenyuka nemagcuma abe lidlelo layo,

ifunana neluhlata lonkhe.

9“Inyatsi ingavuma yini kutsi uyisebentise?

Ingakutsambela yini kuhlala esibayeni sakho ebusuku?

10Ungayifaka yini emseleni ngematomu?

Ingatilima yini leto tigodzi emvakwakho?

11Ungawetsemba yini lamandla ayo lamakhulu?

Ungawuyekelela yini umsebenti wakho lomkhulu kuyo?

12

39:12
Num. 24:8
Ungetsembela yini kuyo

kutsi ingakuletsela sivuno sakho,

isibutsisele ndzawonye ebaleni lakho lekubhulela?

13“Timphiko tenshi tiyaphephetela ngenca yenjabulo.

Kodvwa tingeke tilinganiswe

netingwabha netinsiba tadvoye.NgesiHebheru lelivesi alicondzakali

14Emacandza ayo iwatalela phansi,

iwafukamele ngesihlabatsi,

15inganaki kutsi angahle anyatseleke ngetinyawo,

nekutsi tilwane tesiganga tingawafohlota.

16Emantjwele ayo iwaphatsa ngelunya,

kube shangatsi akasiwo ayo,

ayinaki nekutsi yake yahelwa yini ngawo,

17ngobe Nkulunkulu akazange ayiphe kuhlakanipha,

nome-ke ayinike ingcondvo levulekile.

18Noko nayivula tinsiba tayo yentela kugijima,

ivele ilihleke lusulu lihhashi nemgibeli walo.

19

39:19
Sil. 4:3
“Lihhashi uyalinika yini emandla alo,

nome wembese intsamo yalo ngemdlonga?

20Uyalenta yini ligcumagcume njengentsetse,

ulente likhale ngendlela yekutigcabha lokutfutfumelisako?

21Lihwaya“Lihwaya” nome “Ligcoba” nome “Lishaya” nome “Limba” phansi ngendlela leyesabekako,

lijabule emandleni alo,

lisukeleke naliya ekuhlaseleni emphini.

22Likuhleka lunya kwesaba,

lingesabi lutfo;

alikhweshi futsi aliyibalekeli inkemba.

23Umgodla wemicibisholo ukhehletela ecebeni lalo,

kukanye nesikhali lesimanyatelako nesikhali lesidze.

24Livukwa lusinga,

litsatse emabanga lamakhulu,

nakukhala licilongo,

kute longakhona kulimisa.

25Litsi licilongo lingakhala, litsi: ‘Nako-ke!’

Imphi liyiva ngeliphunga isesekhashane,

liva netindvuna temphi tidla siga.

26“Lokuhlakanipha kwakho kuyamfundzisa yini lohheya

kutsi ate akwati kundiza,

endlalele timphiko takhe ngaseningizimu?

27Lona lusweti lundiza ngekutjelwa nguwe yini,

luze lwakhe nesidleke salo etulu?

28Luhlala esiweni ngisho nasebusuku,

inqaba yalo kube lufantsa lwelidvwala.

29Nalusuka lapho,

luhamba luyewufuna kudla kwalo;

emehlo alo avele akubone kusesekhashane.

30

39:30
Mat. 24:28
Luk. 17:37
Bantfwabalo lubondla ngengati;

lapho kunalokubulewe ngakhona,

ngulapho lukhona nalo.”