Siswati 1996 (SWA96)
38

Simakadze uphendvula Jobe

381

38:1
1 Khos. 19:11
Jobe 40:1
Hez. 1:4
Simakadze waphendvula Jobe asesivunguvungwini, watsi:

2“Ngubani lona lokhinyabeta teluleko tami

ngemavi late lwati?

3

38:3
Jobe 40:2
42:4
Bhukula-ke njengendvodza;

ngitakubuta, wena ungiphendvule.

4

38:4
Taga 8:29
“Bewukuphi wena, nangibeka sisekelo semhlaba?

Ngitjele, nawukucondza loko.

5

38:5
Taga 30:4
Ngubani labekala bukhulu bawo?

Nakanjani ufanele kukwati loko!

Ngubani labedvonsa intsambo yekukala nawukalwako?

6Tinsika tawo temiswaphi?

Labekwa ngubani litje lekusimisa likona,

7ngesikhatsi tinkhanyeti tentsatsakusa

tihlabela kanyekanye,

netingilosi tonkhe“tingilosi tonkhe” nome “onkhe emadvodzana aNkulunkulu” tihlatjeleliswa kujabula?

8

38:8
Jobe 26:10
Hla. 104:6
“Ngubani lowavala emasango ekuvimbela lwandle,

naluphuphuma,

luphuma esiswini semhlaba,

9ngesikhatsi ngenta emafu aba yingubo yalo

ngilugocota ngebumnyama lobukhulukati,

10

38:10
Gen. 1:9
Hla. 33:7
Jer. 5:22
ngesikhatsi ngimisa iminyele yalo,

ngibeka iminyango neticabo talo,

11ngesikhatsi ngitsi: ‘Ungahamba ugcine lapha,

ungabe usachubekela embili,

emagagasi akho latigcabhako atawugcina lapha’?

12“Wase wakutfuma yini kusa

nome ukhombe intsatsakusa indzawo yayo?

13

38:13
Jobe 24:16
Wase wayitjela yini intsatsakusa

kutsi ichwage lomhlaba,

ishukumise lababi lapho babhace khona?

14Kuphuma kwenhlavu yelilanga

kwenta emagcuma netihosha kubonakale

njengemitfungo yengubo,

kukhanye njengekugcama kweluphawu ebumbeni.

15

38:15
Jobe 24:17
Kukhanya kwemini kunemandla kulababi,

kubavimbela kutsi bangakwenti lokubi.

16“Use waya yini etiyalwini telwandle,

nome uhambe ekujuleni kwelwandle?

17Sewuke wakhonjiswa yini emasango ekufa?

Sewuke wawabona yini emasango ematfunti ekufa?“ematfunti ekufa” nome “ematfunti lajulile”

18Ubucondza kahle yini bubanti bemhlaba?

Ase ungitjele, nangabe uyakwati konkhe loku.

19“Iphi indlela leya ekhaya lekukhanya?

Bona bumnyama uyabati yini kutsi buhlalaphi?

20Ungakumikisa yini etindzaweni tako?

Uyatati yini tindlela letiya emakhaya ako?

21Nakanjani ufanele kukwati loko, ngobe wase utelwe!

Maye, sewuwadlile emabele bo!

22“Wase wangena yini etingungwini tangcocwane,

nome uke watibona yini tingungu tesangcotfo,

23

38:23
Eks. 9:18
Josh. 10:11
Isa. 32:19
Semb. 16:21
lengikugcinele tikhatsi letimatima,

lekutinsuku tekulwa kanye netemphi?

24Umbane lona usuke uchamuka ngakuphi,

nome-ke umoya wasemphumalanga

losakateka nemhlaba wonkhe usuke uchamukaphi?

25

38:25
Jobe 28:26
Amo. 4:7
Ngubani lomba imisele yetikhukhula temanti emvula,

nalomba indlela yekudvuma kwelitulu,

26kutekunisela live lelingahlalwa ngumuntfu,

lihlane kalashameshame,

27

38:27
Hla. 107:35
nekwenelisa live lelingenalutfo

lihlume libe neluhlata?

28Imvula inaye yini uyise?

Ngubani nje lotala ematfonsi ematolo?

29Ngcocwane uphuma esiswini sabani?

Ngubani lotala sitfwatfwa emazulwini,

30ngesikhatsi emanti asalukhuni njengelitje,

nangesikhatsi kujula kwemanti sekulidvwala?

31

38:31
Jobe 9:9
Amo. 5:8
“Ungasibophela yini ndzawonye

Silimela lesimengetelako?“lesimengetelako” nome “lesihle” nome “ngetinketane”

Ungatichacha yini tintsambo teMtsala?

32Ungaticondzisa yini tinkhanyeti

kutsi tihambe ngekugcina sikhatsi sato?“tinkhanyeti ... sikhatsi sato” nome “likhweti kutsi lihambe ngekugcina sikhatsi salo”

Ungalikhombisa yini liBhele“liBhele” nome “Leyo” lelitinkhanyeti

kanye netinkhanyeti talo letincane

kutsi kufanele kuhambe kushonephi?

33Uyayati yini imitsetfo yasemazulwini?

Leyo mitsetfo ungayenta yini

kutsi isebente lapha emhlabeni?

34“Ungawamemeta yini emafu,

utembese wena ngelibhudlo lemanti?

35Ungayitfuma yini imibane kutsi ibaneke?

Yona ingakuphendvula yini itsi: ‘Naku sesikhona’?

36Ngubani nje lowaphakela inhlitiyoNgesiHebheru leligama alicondzakali ngekuhlakanipha

nome wapha ingcondvoNgesiHebheru leligama alicondzakali kucondza?

37Ngubani nje lohlakaniphe

kangangekutsi angabala emafu?

Ngubani longagoboncisa timbita temanti tasemazulwini,

38ngesikhatsi lutfuli luba lukhuni

nemagadze emhlaba anamatselana?

39“Ungalitingelela yini libhubesikati kudla?

Ungakwesutsisa yini kulamba kwemabhubesi,

40ngesikhatsi abhaca khona emihumeni yawo

nome abhace khona etincumatsini?

41Ngubani lonika emahhwabayi kudla,

ngesikhatsi emazini awo akhala kuNkulunkulu

azula aswele langakudla?”