Siswati 1996 (SWA96)
34

341Elihu wase uyakhuluma, watsi:

2“Vanini emavi ami,

nine labahlakaniphile;

lalelani mine, nine bantfu labafundze bagogodzela.

3

34:3
Jobe 12:11
Ngobe indlebe iyawavivinya emagama,

njengobe nelulwimi lunambitsa kudla.

4Asitibonele nje kwatsine kutsi ngukuphi lokulungile,

asifundze kanyekanye sonkhe kutsi yini lenhle.

5

34:5
Jobe 13:18
23:10
27:2,5
“Jobe utsi: ‘Ngimsulwa,

kodvwa Nkulunkulu ungima kulunga.

6

34:6
Jobe 6:4
Naloku ngilunge kangaka,

ngitsatfwa njengalonemanga,

naloku ngingenacala

umcibisholo wakhe uhlaba linceba lelingelapheki.’

7

34:7
Jobe 15:16
Jobe kantsi ngumuntfu lonjani,

longenayo ngisho inseketse yenhlonipho kuNkulunkulu.

8Uhlanganyela nalabenta lokubi,

umdzibimunye nalababi,

9

34:9
Jobe 9:22
ngobe utsi:

‘Umuntfu akumsiti ngalutfo

kwetama kujabulisa Nkulunkulu.’

10

34:10
Dut. 32:4
Jobe 36:23
Rom. 3:5
“Ngako lalelani lapha kimi,

nine bantfu labanekucondza.

Akube khashane naNkulunkulu kuba ngumenti walokubi,

kwenta bubi akube khashane naSomandla.

11

34:11
Hla. 62:12
Taga 24:12
Jer. 17:10
32:19
Hez. 7:27
33:20
Mat. 16:27
1 Khor. 3:8
2 Khor. 5:10
Umuntfu umkhokhela njengaloku entile,

ambuyisele njengalokufanele kutiphatsa kwakhe.

12

34:12
Hla. 51:4
Kumatima kucabanga kutsi Nkulunkulu

angahle ente lokubi,

nekutsi Somandla angaphambukisa umtsetfo.

13Ngubani lowambeka lapha emhlabeni kutsi awubuse?

Ngubani lowamenta waba ngumphatsi

wemhlaba wonkhe?

14Kube bekuyinhloso

yakhe kususa umoya“umoya” nome “Moya Longcwele” wakhe nemphefumulo wakhe,

15

34:15
Hla. 104:29
Shu. 12:7
bonkhe bantfu bebangafisa kwetimphungane

bafe batsi ngco,

bonkhe babuyele elutfulini.

16“Nangabe unako kucondza, lalela lapha,

lalela loko lengitakusho.

17

34:17
Rom. 3:6
Umuntfu lotondza umtsetfo angabusa yini?

Ungamlahla yini longuSokulunga nalonguSomandla?

18Akusiye yini lolawula emakhosi atsi:

‘Aninamsebenti walutfo,’

nakulabahlonishwako atsi: ‘Nibabi,’

19

34:19
Dut. 10:17
2 Khr. 19:7
Imis. 10:34
Rom. 2:11
Gal. 2:6
Ef. 6:9
Khol. 3:25
1 Phet. 1:17
longakhetsi ngisho nakuto tikhulu,

ngisho nakulabanjingile nalabamphofu,

ngobe phela bonkhe bangumsebenti wetandla takhe?

20

34:20
Eks. 12:29
2 Khos. 19:35
Bafa ngekushesha lokukhulu,

ekhatsi nebusuku,

bantfu bayatfutfumela bafe,

labanemandla besuka bangakatsintfwa ngumuntfu

ngisho nangesandla sakhe.

21

34:21
Jobe 31:4
Taga 5:21
“Emehlo akhe abuka kuhamba kwemuntfu njalo,

ubona tonkhe tinyatselo takhe.

22

34:22
Hla. 139:11
Kute bumnyama lobumnyama kuye,

kute nelitfunti lelimnyama,

lapho benti balokubi bangabhaca khona.

23Nkulunkulu akadzingi kube solomane

aphilikishana nebantfu abavivinya,

kutsi bete kuye batekwehlulelwa.

24

34:24
Luk. 1:52
Ngaphandle nje kwemibuto

uvele esuse labanemandla,

abeke labanye etikhundleni tabo.

25Ngobe uyakunaka lokwenta kwabo,

ubaketula ngebusuku bunye nje kube bayaphela njalo.

26Uyabajezisa ngetento tabo letimbi,

akwente ebaleni kubona wonkhe umuntfu,

27ngobe bagucuka ekulandzeleni yena,

abanandzaba nanayinye nje yetindlela takhe.

28

34:28
Eks. 22:23
Babangela kutsi lokukhala kwalabamphofu

kufike etindlebeni takhe,

wadzimate wakuva kukhala kwalabeswele.

29Kodvwa kube uthulile,

ngubani labengamsola?

Nakangafihla buso bakhe,

ngubani longambona?

Noko ubusa etikwemuntfu netive ngalokufananako,

30kuze avimbe longenaNkulunkulu angabusi,

angabekeli bantfu tingibe.

31“Ake ngitsi nje umuntfu utsi kuNkulunkulu:

‘Nginelicala, kodvwa ngingeke ngiphindze ngone.

32Ngifundzise loko lengingeke ngikubone,

nangabe ngonile, ngingeke ngisaphindza ngone.’

33Nkulunkulu angakuvuza yini

njengekutsandza kwakho,

nawala kuphendvuka?

Nguwe lokufanele ukhiphe sincumo, akusimi,

ngako-ke, ngitjele loko lokwatiko.

34“Emadvodza lanekuhlakanipha ayasho,

nemadvodza lanekucondza langivako, atangitjela:

35‘Jobe ukhulunyiswa kungabi nalwati,

emavi akhe eswela kucondza.’

36Cabangisisani ngaloku lokukhulunywa nguJobe,

ngobe uphendvula njengemuntfu lomubi longenangcondvo,

37wengeta buvukelambuso kulesono sakhe,

ushaya tandla tendzelelo lapha emkhatsini wetfu,

alibale kutsakuta, abaliselana naNkulunkulu.”

35

351Elihu wase uyakhuluma, watsi:

2“Usho kutsi kambe ngabe loku kulungile?

Utsi: ‘Ngiyawuhlangulwa nguNkulunkulu.’“Ngiyawuhlangulwa nguNkulunkulu” nome “Kulunga kwami kungetulu kuloko kwaNkulunkulu”

3

35:3
Jobe 9:22
10:15
Kodvwa uyambuta utsi:

‘Kutangisita ngani mine“Kutangisita ngani mine” nome “Kutakusita ngani wena” loko,

kona mine ngitfolani ngekuhlala ngingoni?’

4“Ngitsandza kukuphendvula kuloko,

wena nalabangani bakho abakanye nawe.

5Gucukela ngasemazulwini ubuke,

bheka ngasemafini wona lasetulu kangaka kuwe.

6

35:6
Jobe 7:20
Nangabe wona wena,

loko kumtsintsa ngani yena?

Nangabe tono takho titinyenti,

loko kumentani yena?

7

35:7
Jobe 22:3
41:11
Rom. 11:35
Nangabe ulungile, uletsani kuye,

nome-ke utfolani yena esandleni sakho?

8Bubi bakho buhlupha umuntfu lonjengawe,

nekulunga kwakho kutsintsana nebantfu bemhlaba.

9“Bantfu bakhala bumayemaye

ngaphansi kwemtfwalo wekucindzetelwa,

bancusa kukhululwa kuwo umkhono walabanemandla.

10Kodvwa kute lotsi:

‘Uphi Nkulunkulu, uMdali wami,

lowephana ngetingoma ebusuku,

11losifundzisa lokunyenti tsine kunetilwane temhlaba,

asente sihlakaniphe kakhulu

kunetinyoni letindiza emoyeni?’

12Akaphendvuli bantfu nabakhala

ngenca yekutiphakamisa kwalababi.

13Liciniso, Nkulunkulu akayilaleli

imibhedvo yetikhalo tabo.

Somandla akatinaki, njengobe tilite nje.

14

35:14
Jobe 23:3,8
Kangakanani-ke kutsi angalalela,

nawutsi awumboni yena,

kutsi nome licala lakho lisembikwakhe,

wena kufanele ulindzele yena,

15

35:15
Shu. 8:11
ngetulu kwaloko, kutsi lulaka lwakhe alujezisani,

futsi akanaki lutfo nalolu twi lwalokubi.“lwalokubi” ngesiHebheru leligama alicondzakali

16

35:16
Jobe 34:35
Ngako-ke Jobe ukhuluma umbhedvo wodvwa nje;

ulibala kutsakuta lite nje lodvwa,

kodvwa abe angenalwati.”

36

361Elihu wachubeka watsi:

2“Ngicela ungibeketelele kwesikhashana,

ngitakukhombisa kutsi kunyenti

lokusengashiwo ekumeleleni Nkulunkulu.

3Lwati lwami ngilulomba khashane kabi,

ngitawubonakalisa kutsi Nkulunkulu,

uMdali wami, ulungile.

4Cinisekani-ke kutsi emavi ami akasiwo emanga;

lapha embikwenu kume umuntfu lohlakaniphe ngempela.

5“Nkulunkulu unemandla, kodvwa akabedzeleli bantfu;

unemandla, futsi ucinisekile kulenhloso yakhe.

6Akabagcini lababi baphilile,

kodvwa labamphofu uyabanika emalungelo abo.

7

36:7
Hla. 33:18
34:15
113:7
Emehlo akhe akawesusi kulabalungile,

ubabeka kanye nemakhosi etihlalweni tebukhosi,

abaphakamise kokuphela.

8Kodvwa bantfu nababoshwe ngetinketane,

batsekeletwe ngetibopho tetinhlupheko,

9uyaye abatjele kutsi yini labayentile,

kutsi bone kuye ngemabomu ngekutiphakamisa.

10

36:10
Jobe 33:16
Ubenta batfobele kwelulekwa,

abayale kutsi baphendvuke ekoneni kwabo.

11

36:11
Dut. 30:19
Nabalalela bamkhonte yena,

bayawuphila yonkhe imphilo yabo baphumelela

neminyaka yabo beneliseka.

12Kodvwa nabangalaleli,

bayawubhubha ngenkemba,“bayawubhubha ngenkemba” nome “bayawukwewela uMfula”

bafe bangati nekwati.

13“Labangamesabi Nkulunkulu bafukamela lulaka,

ngisho nome asababopha ngetinketane,

abakhali bacele lusito.

14Bafa basebasha,

bafele emkhatsini wetingwadla letindvuna

letisetindlini tekukhontela tithico.Buka kuDut. 23:17

15Kodvwa labo labahluphekako

uyabakhulula ekuhluphekeni kwabo,

ukhuluma kubo basetinhlungwini tabo.

16

36:16
Hla. 23:5
“Nkulunkulu ukwephula emihlatsini yekukhatsateka,

ukubeka endzaweni lebanti

lengenako kubandzeteleka nome kwani,

akubeke ekunetsetekeni

uvele ngenhloko enaleni,

lapho ungakhetsa lokutsandzako khona.

17Kodvwa manje sewetfwele sigwebo,

lesifanele lababi,

sigwebo nemtsetfocotfo sekukubambile.

18Caphela kutsi kubete lokuhuha ngebunjinga,

ungavumi kwedukiswa tinsambansamba temidizo.NgesiHebheru lamavesi awacondzakali

19Emandla akho kanye nebunjinga bakho“nebunjinga bakho” nome “nekukhala kwakho”

kungakugcina yini ekutseni ungakhatsateki?

20

36:20
Jobe 34:20
Ungabukhaleli busuku kutsi buyawufika nini,

sikhatsi lapho tive tonkhe tiyawubhubha tiphele.“lapho tive tonkhe tiyawubhubha tiphele” nome “lapho bantfu bayawususwa etindzaweni tabo”

21Caphela ungagucukeli kulokubi,

kona lokubonakala shangatsi uyakunconota kunekuhlupheka.

22“Nkulunkulu uphakeme emandleni akhe,

ngubani nje lofundzisa njengaye?

23

36:23
Dut. 32:4
2 Khr. 19:7
Jobe 8:3
34:10
Ukhona yini lowake watjela Nkulunkulu

kutsi kufanele enteni,

nome-ke atsi: ‘Wonile’?

24Khumbula-ke nawe kudvumisa imisebenti yakhe,

njengaloku bantfu bahlala bahlabela ngetindvumiso.

25

36:25
Jobe 26:14
Bonkhe bantfu bemhlaba bakubonile loko,

bantfu bakugolotela ngemehlo bakhashane.

26

36:26
Hla. 92:8
93:2
102:12
Isa. 63:16
Sil. 5:19
Dan. 6:26
Heb. 1:12
Maye, mkhulu Nkulunkulu!

Bukhulu bakhe bungetulu kwekucondza kwetfu.

Bunyenti beminyaka yakhe

bungetulu kwekubala kwemuntfu.

27

36:27
Jobe 38:25
“Ukha ematfonsi emanti,

acengeke abe yimvula leyehlela emifudlaneni.Nome “awacenge etinkhungwini abe yimvula”

28Emafu atfululela emhlabatsini ematfonsi awo,

tihlambi tetimvula tehlele etikwebantfwana bebantfu.

29Ngubani nje longacondzisisa

kutsi uwendlala kanjani emafu?

Udvuma kanjani nje endzaweni yakhe yekuhlala?

30Ase ubuke nje kutsi

uyisakata kanjani imibane yakhe emaceleni akhe,

nekutsi ukucwilisa kanjani kujula kwetilwandle.

31Nguleyo ndlela-ke labusa“labusa” nome “londla” ngayo tive,

atinike inala yekudla.

32Ugcwalisa tandla takhe ngembane,

bese uyawutjela kutsi awubaneke.

33Kudvuma kwakhe ngelitulu

kumemetela kuta kwesihhuhhula semvula,

ngobe ngisho netinkhomo tiyakumemetela kuta kwalo.”