Siswati 1996 (SWA96)
35

351Elihu wase uyakhuluma, watsi:

2“Usho kutsi kambe ngabe loku kulungile?

Utsi: ‘Ngiyawuhlangulwa nguNkulunkulu.’“Ngiyawuhlangulwa nguNkulunkulu” nome “Kulunga kwami kungetulu kuloko kwaNkulunkulu”

3

35:3
Jobe 9:22
10:15
Kodvwa uyambuta utsi:

‘Kutangisita ngani mine“Kutangisita ngani mine” nome “Kutakusita ngani wena” loko,

kona mine ngitfolani ngekuhlala ngingoni?’

4“Ngitsandza kukuphendvula kuloko,

wena nalabangani bakho abakanye nawe.

5Gucukela ngasemazulwini ubuke,

bheka ngasemafini wona lasetulu kangaka kuwe.

6

35:6
Jobe 7:20
Nangabe wona wena,

loko kumtsintsa ngani yena?

Nangabe tono takho titinyenti,

loko kumentani yena?

7

35:7
Jobe 22:3
41:11
Rom. 11:35
Nangabe ulungile, uletsani kuye,

nome-ke utfolani yena esandleni sakho?

8Bubi bakho buhlupha umuntfu lonjengawe,

nekulunga kwakho kutsintsana nebantfu bemhlaba.

9“Bantfu bakhala bumayemaye

ngaphansi kwemtfwalo wekucindzetelwa,

bancusa kukhululwa kuwo umkhono walabanemandla.

10Kodvwa kute lotsi:

‘Uphi Nkulunkulu, uMdali wami,

lowephana ngetingoma ebusuku,

11losifundzisa lokunyenti tsine kunetilwane temhlaba,

asente sihlakaniphe kakhulu

kunetinyoni letindiza emoyeni?’

12Akaphendvuli bantfu nabakhala

ngenca yekutiphakamisa kwalababi.

13Liciniso, Nkulunkulu akayilaleli

imibhedvo yetikhalo tabo.

Somandla akatinaki, njengobe tilite nje.

14

35:14
Jobe 23:3,8
Kangakanani-ke kutsi angalalela,

nawutsi awumboni yena,

kutsi nome licala lakho lisembikwakhe,

wena kufanele ulindzele yena,

15

35:15
Shu. 8:11
ngetulu kwaloko, kutsi lulaka lwakhe alujezisani,

futsi akanaki lutfo nalolu twi lwalokubi.“lwalokubi” ngesiHebheru leligama alicondzakali

16

35:16
Jobe 34:35
Ngako-ke Jobe ukhuluma umbhedvo wodvwa nje;

ulibala kutsakuta lite nje lodvwa,

kodvwa abe angenalwati.”