Siswati 1996 (SWA96)
34

341Elihu wase uyakhuluma, watsi:

2“Vanini emavi ami,

nine labahlakaniphile;

lalelani mine, nine bantfu labafundze bagogodzela.

3

34:3
Jobe 12:11
Ngobe indlebe iyawavivinya emagama,

njengobe nelulwimi lunambitsa kudla.

4Asitibonele nje kwatsine kutsi ngukuphi lokulungile,

asifundze kanyekanye sonkhe kutsi yini lenhle.

5

34:5
Jobe 13:18
23:10
27:2,5
“Jobe utsi: ‘Ngimsulwa,

kodvwa Nkulunkulu ungima kulunga.

6

34:6
Jobe 6:4
Naloku ngilunge kangaka,

ngitsatfwa njengalonemanga,

naloku ngingenacala

umcibisholo wakhe uhlaba linceba lelingelapheki.’

7

34:7
Jobe 15:16
Jobe kantsi ngumuntfu lonjani,

longenayo ngisho inseketse yenhlonipho kuNkulunkulu.

8Uhlanganyela nalabenta lokubi,

umdzibimunye nalababi,

9

34:9
Jobe 9:22
ngobe utsi:

‘Umuntfu akumsiti ngalutfo

kwetama kujabulisa Nkulunkulu.’

10

34:10
Dut. 32:4
Jobe 36:23
Rom. 3:5
“Ngako lalelani lapha kimi,

nine bantfu labanekucondza.

Akube khashane naNkulunkulu kuba ngumenti walokubi,

kwenta bubi akube khashane naSomandla.

11

34:11
Hla. 62:12
Taga 24:12
Jer. 17:10
32:19
Hez. 7:27
33:20
Mat. 16:27
1 Khor. 3:8
2 Khor. 5:10
Umuntfu umkhokhela njengaloku entile,

ambuyisele njengalokufanele kutiphatsa kwakhe.

12

34:12
Hla. 51:4
Kumatima kucabanga kutsi Nkulunkulu

angahle ente lokubi,

nekutsi Somandla angaphambukisa umtsetfo.

13Ngubani lowambeka lapha emhlabeni kutsi awubuse?

Ngubani lowamenta waba ngumphatsi

wemhlaba wonkhe?

14Kube bekuyinhloso

yakhe kususa umoya“umoya” nome “Moya Longcwele” wakhe nemphefumulo wakhe,

15

34:15
Hla. 104:29
Shu. 12:7
bonkhe bantfu bebangafisa kwetimphungane

bafe batsi ngco,

bonkhe babuyele elutfulini.

16“Nangabe unako kucondza, lalela lapha,

lalela loko lengitakusho.

17

34:17
Rom. 3:6
Umuntfu lotondza umtsetfo angabusa yini?

Ungamlahla yini longuSokulunga nalonguSomandla?

18Akusiye yini lolawula emakhosi atsi:

‘Aninamsebenti walutfo,’

nakulabahlonishwako atsi: ‘Nibabi,’

19

34:19
Dut. 10:17
2 Khr. 19:7
Imis. 10:34
Rom. 2:11
Gal. 2:6
Ef. 6:9
Khol. 3:25
1 Phet. 1:17
longakhetsi ngisho nakuto tikhulu,

ngisho nakulabanjingile nalabamphofu,

ngobe phela bonkhe bangumsebenti wetandla takhe?

20

34:20
Eks. 12:29
2 Khos. 19:35
Bafa ngekushesha lokukhulu,

ekhatsi nebusuku,

bantfu bayatfutfumela bafe,

labanemandla besuka bangakatsintfwa ngumuntfu

ngisho nangesandla sakhe.

21

34:21
Jobe 31:4
Taga 5:21
“Emehlo akhe abuka kuhamba kwemuntfu njalo,

ubona tonkhe tinyatselo takhe.

22

34:22
Hla. 139:11
Kute bumnyama lobumnyama kuye,

kute nelitfunti lelimnyama,

lapho benti balokubi bangabhaca khona.

23Nkulunkulu akadzingi kube solomane

aphilikishana nebantfu abavivinya,

kutsi bete kuye batekwehlulelwa.

24

34:24
Luk. 1:52
Ngaphandle nje kwemibuto

uvele esuse labanemandla,

abeke labanye etikhundleni tabo.

25Ngobe uyakunaka lokwenta kwabo,

ubaketula ngebusuku bunye nje kube bayaphela njalo.

26Uyabajezisa ngetento tabo letimbi,

akwente ebaleni kubona wonkhe umuntfu,

27ngobe bagucuka ekulandzeleni yena,

abanandzaba nanayinye nje yetindlela takhe.

28

34:28
Eks. 22:23
Babangela kutsi lokukhala kwalabamphofu

kufike etindlebeni takhe,

wadzimate wakuva kukhala kwalabeswele.

29Kodvwa kube uthulile,

ngubani labengamsola?

Nakangafihla buso bakhe,

ngubani longambona?

Noko ubusa etikwemuntfu netive ngalokufananako,

30kuze avimbe longenaNkulunkulu angabusi,

angabekeli bantfu tingibe.

31“Ake ngitsi nje umuntfu utsi kuNkulunkulu:

‘Nginelicala, kodvwa ngingeke ngiphindze ngone.

32Ngifundzise loko lengingeke ngikubone,

nangabe ngonile, ngingeke ngisaphindza ngone.’

33Nkulunkulu angakuvuza yini

njengekutsandza kwakho,

nawala kuphendvuka?

Nguwe lokufanele ukhiphe sincumo, akusimi,

ngako-ke, ngitjele loko lokwatiko.

34“Emadvodza lanekuhlakanipha ayasho,

nemadvodza lanekucondza langivako, atangitjela:

35‘Jobe ukhulunyiswa kungabi nalwati,

emavi akhe eswela kucondza.’

36Cabangisisani ngaloku lokukhulunywa nguJobe,

ngobe uphendvula njengemuntfu lomubi longenangcondvo,

37wengeta buvukelambuso kulesono sakhe,

ushaya tandla tendzelelo lapha emkhatsini wetfu,

alibale kutsakuta, abaliselana naNkulunkulu.”