Siswati 1996 (SWA96)
33

331“Manje-ke, Jobe, lalela nankha emavi ami,

kulalele konkhe loku lengitakukhuluma.

2Manje-ke, sengitawucala ngikhulume,

emavi ami asaselulwimini lwami.

3Emavi ami ngawo lakhombisa ngalokusebaleni

kutsi ngicotfo enhlitiyweni,

lulwimi lwami lukhuluma kona cobo

loku lengikwatiko.

4Moya waNkulunkulu ungentile.

Umphefumulo waSomandla unginika kuphila.

5Ngiphendvule-ke, nawungakhona,

tilungiselele kubhekana nami.

6

33:6
Gen. 2:7
Jobe 10:9
Shu. 12:7
Mine ngifanana nawe embikwaNkulunkulu,

nami ngatatjwa ebumbeni.

7Ngako-ke akukadzingeki kutsi ungesabe,

sandla sami ngeke sibe matima etikwakho.

8“Nawe ukhulume nami ngikhona,

ngive onkhe emavi akho, watsi:

9

33:9
Jobe 9:21
16:17
23:10
27:5
‘Mine ngimsulwa, anginasono;

ngihlobile, anginacala.

10

33:10
Jobe 13:24
16:9
19:11
Kodvwa Nkulunkulu ungibeka licala,

ungitsatsa njengesitsa sakhe.

11

33:11
Jobe 13:27
Tinyawo tami utitsekeleta ngetinketane,

acaphelisise tonkhe tinyatselo tami.’

12“Kodvwa ngiyakutjela ngitsi:

Kuloku uyalahleka,

ngobe Nkulunkulu mkhulu kunemuntfu.

13

33:13
Isa. 40:13
Manje-ke, ukhononelani kuye,

ube utsi akawaphendvuli emavi emuntfu?“akawaphendvuli emavi emuntfu” nome “akaphendvuli nakukunye lakwentile”

14Ngobe Nkulunkulu uyakhuluma

nome ngayiphi indlela.

Kulesinye sikhatsi kuba ngulomuntfu

longacondzi kutsi utsini Nkulunkulu.

15Ukhuluma ngemaphupho nangemibono yasebusuku,

bantfu nabalele emacansini abo,

badvodla butfongo etingutjeni tabo.

16

33:16
Jobe 36:10
Angakhuluma nasetindlebeni tabo,

abesabise ngetecwayiso takhe.

17Loko ukwentela kutsi ancandze umuntfu

ekwenteni tono nasekutishayeni sifuba,

18entela kugcina umphefumulo wakhe

ungashoni emgodzini“ungashoni emgodzini” nome “amlondvolote angayi ethuneni”

nemphilo yakhe kutsi ingabhubhi ngenkemba,“kutsi ingabhubhi ngenkemba” nome “ekweweleni uMfula”

19nome umuntfu angeviswa buhlungu

ecansini lakhe ngemahlaba

nangekujabha lokungenamkhawulo kwasematsanjeni,

20kangangekutsi umtimba wakhe

ungasakukhanuki nekudla, kunenkhetele inhlitiyo

nome abuka kudla lokumnandzi kangakanani,

21umtimba wakhe wondze ube ngumkhehlekhehle,

kutsi ematsambo awo labefihlakele

bese avela ebaleni.

22Umphefumulo wakhe udvonseleke emgodzini,“emgodzini” nome “ethuneni”

nemphilo yakhe

indvonswe titfunywa tekufa.“idvonswe titfunywa tekufa” nome “idvonseleke kulabafile”

23“Kantsi kube bekungaba nengilosi

leme ngakuye lengumlamuleli,

yinye nje enkhulungwaneni,

letabotjela umuntfu kutsi yini lokubi nalokuhle,

24ibe nemusa kuye itsi:

‘Mane umvikele angayi emgodzini.“emgodzini” nome “ethuneni”

Sengimtfolele inhlawulo,’

25umtimba wakhe bese uyavuseteleka

ube musha njengeweluswane,

ubuyiseleke ube musha njengasebusheni bakhe.

26Uyathandaza kuNkulunkulu atfole umusa kuye;

ubona buso baNkulunkulu ajabule aze amemete.

Nkulunkulu umbuyisela esimeni sakhe sekulunga.

27Uyabe sewuya kubantfu, afike atsi:

‘Ngonile, ngagwegwisa loko lobekulungile,

kodvwa angikakutfoli loko lebengikufanele.

28Uwephulile umphefumulo wami

kutsi ungayi emgodzini,“emgodzini” nome “ethuneni”

sengitawuhlala ngijatjuliswa kukhanya.’

29“Nkulunkulu wenta tonkhe letintfo kumuntfu,

kabili nome katsatfu,

30

33:30
Hla. 50:14
103:4
entela kuncandza umphefumulo wakhe

ungangeni emgodzini,Nome “entela kumncandza angayi ethuneni”

kuze kukhanya kwemphilo

kukhanye emphilweni yakhe.

31Lalela la, Jobe, lalela mine.

Thula, ngitabe sengiyakhuluma.

32Nawunako longakusho, ngiphendvule,

ukhulume kakhulu,

ngobe ngifuna kutsi uhlanguleke kahle.

33Kodvwa nawute lutfo,

lalela la kimi, uthule,

ngobe mine ngitakufundzisa kuhlakanipha.”

34

341Elihu wase uyakhuluma, watsi:

2“Vanini emavi ami,

nine labahlakaniphile;

lalelani mine, nine bantfu labafundze bagogodzela.

3

34:3
Jobe 12:11
Ngobe indlebe iyawavivinya emagama,

njengobe nelulwimi lunambitsa kudla.

4Asitibonele nje kwatsine kutsi ngukuphi lokulungile,

asifundze kanyekanye sonkhe kutsi yini lenhle.

5

34:5
Jobe 13:18
23:10
27:2,5
“Jobe utsi: ‘Ngimsulwa,

kodvwa Nkulunkulu ungima kulunga.

6

34:6
Jobe 6:4
Naloku ngilunge kangaka,

ngitsatfwa njengalonemanga,

naloku ngingenacala

umcibisholo wakhe uhlaba linceba lelingelapheki.’

7

34:7
Jobe 15:16
Jobe kantsi ngumuntfu lonjani,

longenayo ngisho inseketse yenhlonipho kuNkulunkulu.

8Uhlanganyela nalabenta lokubi,

umdzibimunye nalababi,

9

34:9
Jobe 9:22
ngobe utsi:

‘Umuntfu akumsiti ngalutfo

kwetama kujabulisa Nkulunkulu.’

10

34:10
Dut. 32:4
Jobe 36:23
Rom. 3:5
“Ngako lalelani lapha kimi,

nine bantfu labanekucondza.

Akube khashane naNkulunkulu kuba ngumenti walokubi,

kwenta bubi akube khashane naSomandla.

11

34:11
Hla. 62:12
Taga 24:12
Jer. 17:10
32:19
Hez. 7:27
33:20
Mat. 16:27
1 Khor. 3:8
2 Khor. 5:10
Umuntfu umkhokhela njengaloku entile,

ambuyisele njengalokufanele kutiphatsa kwakhe.

12

34:12
Hla. 51:4
Kumatima kucabanga kutsi Nkulunkulu

angahle ente lokubi,

nekutsi Somandla angaphambukisa umtsetfo.

13Ngubani lowambeka lapha emhlabeni kutsi awubuse?

Ngubani lowamenta waba ngumphatsi

wemhlaba wonkhe?

14Kube bekuyinhloso

yakhe kususa umoya“umoya” nome “Moya Longcwele” wakhe nemphefumulo wakhe,

15

34:15
Hla. 104:29
Shu. 12:7
bonkhe bantfu bebangafisa kwetimphungane

bafe batsi ngco,

bonkhe babuyele elutfulini.

16“Nangabe unako kucondza, lalela lapha,

lalela loko lengitakusho.

17

34:17
Rom. 3:6
Umuntfu lotondza umtsetfo angabusa yini?

Ungamlahla yini longuSokulunga nalonguSomandla?

18Akusiye yini lolawula emakhosi atsi:

‘Aninamsebenti walutfo,’

nakulabahlonishwako atsi: ‘Nibabi,’

19

34:19
Dut. 10:17
2 Khr. 19:7
Imis. 10:34
Rom. 2:11
Gal. 2:6
Ef. 6:9
Khol. 3:25
1 Phet. 1:17
longakhetsi ngisho nakuto tikhulu,

ngisho nakulabanjingile nalabamphofu,

ngobe phela bonkhe bangumsebenti wetandla takhe?

20

34:20
Eks. 12:29
2 Khos. 19:35
Bafa ngekushesha lokukhulu,

ekhatsi nebusuku,

bantfu bayatfutfumela bafe,

labanemandla besuka bangakatsintfwa ngumuntfu

ngisho nangesandla sakhe.

21

34:21
Jobe 31:4
Taga 5:21
“Emehlo akhe abuka kuhamba kwemuntfu njalo,

ubona tonkhe tinyatselo takhe.

22

34:22
Hla. 139:11
Kute bumnyama lobumnyama kuye,

kute nelitfunti lelimnyama,

lapho benti balokubi bangabhaca khona.

23Nkulunkulu akadzingi kube solomane

aphilikishana nebantfu abavivinya,

kutsi bete kuye batekwehlulelwa.

24

34:24
Luk. 1:52
Ngaphandle nje kwemibuto

uvele esuse labanemandla,

abeke labanye etikhundleni tabo.

25Ngobe uyakunaka lokwenta kwabo,

ubaketula ngebusuku bunye nje kube bayaphela njalo.

26Uyabajezisa ngetento tabo letimbi,

akwente ebaleni kubona wonkhe umuntfu,

27ngobe bagucuka ekulandzeleni yena,

abanandzaba nanayinye nje yetindlela takhe.

28

34:28
Eks. 22:23
Babangela kutsi lokukhala kwalabamphofu

kufike etindlebeni takhe,

wadzimate wakuva kukhala kwalabeswele.

29Kodvwa kube uthulile,

ngubani labengamsola?

Nakangafihla buso bakhe,

ngubani longambona?

Noko ubusa etikwemuntfu netive ngalokufananako,

30kuze avimbe longenaNkulunkulu angabusi,

angabekeli bantfu tingibe.

31“Ake ngitsi nje umuntfu utsi kuNkulunkulu:

‘Nginelicala, kodvwa ngingeke ngiphindze ngone.

32Ngifundzise loko lengingeke ngikubone,

nangabe ngonile, ngingeke ngisaphindza ngone.’

33Nkulunkulu angakuvuza yini

njengekutsandza kwakho,

nawala kuphendvuka?

Nguwe lokufanele ukhiphe sincumo, akusimi,

ngako-ke, ngitjele loko lokwatiko.

34“Emadvodza lanekuhlakanipha ayasho,

nemadvodza lanekucondza langivako, atangitjela:

35‘Jobe ukhulunyiswa kungabi nalwati,

emavi akhe eswela kucondza.’

36Cabangisisani ngaloku lokukhulunywa nguJobe,

ngobe uphendvula njengemuntfu lomubi longenangcondvo,

37wengeta buvukelambuso kulesono sakhe,

ushaya tandla tendzelelo lapha emkhatsini wetfu,

alibale kutsakuta, abaliselana naNkulunkulu.”

35

351Elihu wase uyakhuluma, watsi:

2“Usho kutsi kambe ngabe loku kulungile?

Utsi: ‘Ngiyawuhlangulwa nguNkulunkulu.’“Ngiyawuhlangulwa nguNkulunkulu” nome “Kulunga kwami kungetulu kuloko kwaNkulunkulu”

3

35:3
Jobe 9:22
10:15
Kodvwa uyambuta utsi:

‘Kutangisita ngani mine“Kutangisita ngani mine” nome “Kutakusita ngani wena” loko,

kona mine ngitfolani ngekuhlala ngingoni?’

4“Ngitsandza kukuphendvula kuloko,

wena nalabangani bakho abakanye nawe.

5Gucukela ngasemazulwini ubuke,

bheka ngasemafini wona lasetulu kangaka kuwe.

6

35:6
Jobe 7:20
Nangabe wona wena,

loko kumtsintsa ngani yena?

Nangabe tono takho titinyenti,

loko kumentani yena?

7

35:7
Jobe 22:3
41:11
Rom. 11:35
Nangabe ulungile, uletsani kuye,

nome-ke utfolani yena esandleni sakho?

8Bubi bakho buhlupha umuntfu lonjengawe,

nekulunga kwakho kutsintsana nebantfu bemhlaba.

9“Bantfu bakhala bumayemaye

ngaphansi kwemtfwalo wekucindzetelwa,

bancusa kukhululwa kuwo umkhono walabanemandla.

10Kodvwa kute lotsi:

‘Uphi Nkulunkulu, uMdali wami,

lowephana ngetingoma ebusuku,

11losifundzisa lokunyenti tsine kunetilwane temhlaba,

asente sihlakaniphe kakhulu

kunetinyoni letindiza emoyeni?’

12Akaphendvuli bantfu nabakhala

ngenca yekutiphakamisa kwalababi.

13Liciniso, Nkulunkulu akayilaleli

imibhedvo yetikhalo tabo.

Somandla akatinaki, njengobe tilite nje.

14

35:14
Jobe 23:3,8
Kangakanani-ke kutsi angalalela,

nawutsi awumboni yena,

kutsi nome licala lakho lisembikwakhe,

wena kufanele ulindzele yena,

15

35:15
Shu. 8:11
ngetulu kwaloko, kutsi lulaka lwakhe alujezisani,

futsi akanaki lutfo nalolu twi lwalokubi.“lwalokubi” ngesiHebheru leligama alicondzakali

16

35:16
Jobe 34:35
Ngako-ke Jobe ukhuluma umbhedvo wodvwa nje;

ulibala kutsakuta lite nje lodvwa,

kodvwa abe angenalwati.”