Siswati 1996 (SWA96)
33

331“Manje-ke, Jobe, lalela nankha emavi ami,

kulalele konkhe loku lengitakukhuluma.

2Manje-ke, sengitawucala ngikhulume,

emavi ami asaselulwimini lwami.

3Emavi ami ngawo lakhombisa ngalokusebaleni

kutsi ngicotfo enhlitiyweni,

lulwimi lwami lukhuluma kona cobo

loku lengikwatiko.

4Moya waNkulunkulu ungentile.

Umphefumulo waSomandla unginika kuphila.

5Ngiphendvule-ke, nawungakhona,

tilungiselele kubhekana nami.

6

33:6
Gen. 2:7
Jobe 10:9
Shu. 12:7
Mine ngifanana nawe embikwaNkulunkulu,

nami ngatatjwa ebumbeni.

7Ngako-ke akukadzingeki kutsi ungesabe,

sandla sami ngeke sibe matima etikwakho.

8“Nawe ukhulume nami ngikhona,

ngive onkhe emavi akho, watsi:

9

33:9
Jobe 9:21
16:17
23:10
27:5
‘Mine ngimsulwa, anginasono;

ngihlobile, anginacala.

10

33:10
Jobe 13:24
16:9
19:11
Kodvwa Nkulunkulu ungibeka licala,

ungitsatsa njengesitsa sakhe.

11

33:11
Jobe 13:27
Tinyawo tami utitsekeleta ngetinketane,

acaphelisise tonkhe tinyatselo tami.’

12“Kodvwa ngiyakutjela ngitsi:

Kuloku uyalahleka,

ngobe Nkulunkulu mkhulu kunemuntfu.

13

33:13
Isa. 40:13
Manje-ke, ukhononelani kuye,

ube utsi akawaphendvuli emavi emuntfu?“akawaphendvuli emavi emuntfu” nome “akaphendvuli nakukunye lakwentile”

14Ngobe Nkulunkulu uyakhuluma

nome ngayiphi indlela.

Kulesinye sikhatsi kuba ngulomuntfu

longacondzi kutsi utsini Nkulunkulu.

15Ukhuluma ngemaphupho nangemibono yasebusuku,

bantfu nabalele emacansini abo,

badvodla butfongo etingutjeni tabo.

16

33:16
Jobe 36:10
Angakhuluma nasetindlebeni tabo,

abesabise ngetecwayiso takhe.

17Loko ukwentela kutsi ancandze umuntfu

ekwenteni tono nasekutishayeni sifuba,

18entela kugcina umphefumulo wakhe

ungashoni emgodzini“ungashoni emgodzini” nome “amlondvolote angayi ethuneni”

nemphilo yakhe kutsi ingabhubhi ngenkemba,“kutsi ingabhubhi ngenkemba” nome “ekweweleni uMfula”

19nome umuntfu angeviswa buhlungu

ecansini lakhe ngemahlaba

nangekujabha lokungenamkhawulo kwasematsanjeni,

20kangangekutsi umtimba wakhe

ungasakukhanuki nekudla, kunenkhetele inhlitiyo

nome abuka kudla lokumnandzi kangakanani,

21umtimba wakhe wondze ube ngumkhehlekhehle,

kutsi ematsambo awo labefihlakele

bese avela ebaleni.

22Umphefumulo wakhe udvonseleke emgodzini,“emgodzini” nome “ethuneni”

nemphilo yakhe

indvonswe titfunywa tekufa.“idvonswe titfunywa tekufa” nome “idvonseleke kulabafile”

23“Kantsi kube bekungaba nengilosi

leme ngakuye lengumlamuleli,

yinye nje enkhulungwaneni,

letabotjela umuntfu kutsi yini lokubi nalokuhle,

24ibe nemusa kuye itsi:

‘Mane umvikele angayi emgodzini.“emgodzini” nome “ethuneni”

Sengimtfolele inhlawulo,’

25umtimba wakhe bese uyavuseteleka

ube musha njengeweluswane,

ubuyiseleke ube musha njengasebusheni bakhe.

26Uyathandaza kuNkulunkulu atfole umusa kuye;

ubona buso baNkulunkulu ajabule aze amemete.

Nkulunkulu umbuyisela esimeni sakhe sekulunga.

27Uyabe sewuya kubantfu, afike atsi:

‘Ngonile, ngagwegwisa loko lobekulungile,

kodvwa angikakutfoli loko lebengikufanele.

28Uwephulile umphefumulo wami

kutsi ungayi emgodzini,“emgodzini” nome “ethuneni”

sengitawuhlala ngijatjuliswa kukhanya.’

29“Nkulunkulu wenta tonkhe letintfo kumuntfu,

kabili nome katsatfu,

30

33:30
Hla. 50:14
103:4
entela kuncandza umphefumulo wakhe

ungangeni emgodzini,Nome “entela kumncandza angayi ethuneni”

kuze kukhanya kwemphilo

kukhanye emphilweni yakhe.

31Lalela la, Jobe, lalela mine.

Thula, ngitabe sengiyakhuluma.

32Nawunako longakusho, ngiphendvule,

ukhulume kakhulu,

ngobe ngifuna kutsi uhlanguleke kahle.

33Kodvwa nawute lutfo,

lalela la kimi, uthule,

ngobe mine ngitakufundzisa kuhlakanipha.”