Siswati 1996 (SWA96)
32

Elihu

(Jobe 32:1 – 37:24)

321Njengobe Jobe abeciniseke kangaka ngebumsulwa bakhe, lamadvodza lamatsatfu ase ayayekela lokulibala kwetama kumphendvula. 2

32:2
Jobe 27:5
Kodvwa Elihu, umsa waBarakheli, umBuzi, wesive sakaRamu, watfukutselela Jobe kamatima ngekutsi kube nguye lotishoko kutsi umsulwa, kungete kwasho Nkulunkulu. 3Wabatfukutselela labangani baJobe labatsatfu, ngobe babehlulekile kutfola sici kuJobe, kantsi phela bebakadze bamsolile.“bamsolile” nome “basole Nkulunkulu” 4Manje-ke Elihu abesethulile yena kukhuluma naJobe, ngobe bona babebadzala kunaye. 5Kodvwa watsi kube abone kutsi labangani baJobe labatsatfu sebate labangahle bakusho, intfukutselo yakhe yavuka yema ngetinyawo.

6Ngako Elihu, umsa waBarakheli, umBuzi, wakhuluma watsi:

“Ngimncane ngeminyaka, nine nibadzala;

ngiko nje bengesaba ngingafuni kunitjela

loko lengikwatiko mine.

7

32:7
Jobe 12:12
Ngicabange ngatsi:

‘Kukhula lokufanele kukhulume,

iminyaka leminyenti lekufanele ifundzise kuhlakanipha.’

8Kodvwa umoya lokumuntfu,

kuphefumula“kuphefumula” nome “Moya” nome “umoya” kwaSomandla,

lokunika umuntfu kucondza.

9Akusibo labadzala“labadzala” nome “labanyenti” nome “labakhulu” bodvwa labanekuhlakanipha,

futsi akusibo lase bagugile bodvwa

labakwatiko lokulungile.

10“Ngako-ke ngitsi: Lalelani kimi;

nami futsi ngitanitjela loko lengikwatiko.

11Nginimele ngesikhatsi nisakhuluma,

nganilalela nisabeka

kubona kwenu ngekuhlakanipha,

ngesikhatsi nisaphenya emagama.

12Nami nginilalele ngayo yonkhe ingcondvo yami,

kodvwa kute namunye wenu

lokhonile kubeka Jobe licala ngalokukhanyako,

kute namunye lokhonile

kuphendvula emavi akhe.

13Ningasho kutsi: ‘Sikutfolile kuhlakanipha,

akube nguNkulunkulu lophikisa Jobe,

hhayi umuntfu.’

14Kodvwa Jobe emavi akhe abengakawacondzisi kimi,

ngako-ke ngingeke ngimphendvule

ngetinkhulumo tenu.

15“Sebamangele,

abasenako labangakusho;

sebaphelelwe ngemavi.

16Kufanele ngime yini, njengaloku sebathulile nje,

njengaloku sebatfomekile nje nyalo

bangasenamphendvulo?

17Nami ngitawubeka inkhulumo yami;

nami ngitawukhuluma loko lengikwatiko.

18Ngobe mine ngigcwele emavi,

nemoya longekhatsi kwami uyangicindzetela.

19Lapha ngekhatsi kwami

nginjengeliwayini lelivalelwe ebhodleleni,

njengetikhumbasikhwama teliwayini lelisha

lesetifuna kupumuka.

20Kufanele ngikhulume kuze ngitfole kuhhamuleka,

kufanele ngivule umlomo wami ngiphendvule.

21Kute muntfu lengitamkhetsa,

futsi kute lengitamyenga ngelite,

22futsi-ke kube bengiyingcweti ekuyenganeni,

uMdali wami abetangisusa masinyane emhlabeni.”