Siswati 1996 (SWA96)
31

311

31:1
Mat. 5:28
“Ngenta sivumelwane nemehlo ami

kutsi ngingeke ngiyibuke ngenkhanuko intfombi.

2Ngabe siyini sabelo semuntfu lesiphuma kuNkulunkulu?

Siyini sabelo lesilifa leliphuma etulu kuSomandla?

3Akusiyo yini imbhubhiso kulababi,

sehlakalo kulabo labenta sono?

4

31:4
2 Khr. 16:9
Jobe 34:21
Taga 5:21
Jer. 32:19
Akatiboni yini tindlela tami,

abale tonkhe tinyatselo tami?

5“Nangabe ngihamba ngekungetsembeki,

nome-ke lunyawo lwami

lusheshisile lwajakela emangeni,

6

31:6
Jobe 13:18
Nkulunkulu akangilinganise ngesilinganiso seliciniso,

utabe sewuyatfola kutsi ngimsulwa.

7Nangabe tinyatselo tami tijikile emkhondvweni,

nangabe inhlitiyo yami beyidvonswa ngemehlo ami,

nome-ke nangabe tandla tami betingcolisiwe,

8

31:8
Lev. 26:16
Dut. 28:38
nakunjalo-ke, lomunye umuntfu

akadle konkhe loko bengikuhlanyele,

netilimo tami atizushunwe.

9“Nangabe inhlitiyo yami

ike yahungwa ngulomunye umfati,

nome-ke ngike ngayawukhukhubala

emvakwesivalo samakhelwane,

10nakunjalo-ke, umfati wami

akahambe ayewusilela lenye indvodza,

alale nalamanye emadvodza.

11

31:11
Dut. 22:22
Ngobe loko bekungaba lihlazo nendlisamahloni,

sono lesifanele sehlulelwe.

12Lowo ngumlilo loshisa kube khona imbhubhiso,“imbhubhiso” ngesiHebheru “Abadoni”

ngabe kusizuphunile sivuno sami sonkhe.

13“Nangabe ngingakatiphatsi njengekwemtsetfo

tisebenti tami letidvuna naletisikati,

natinetikhalo ngami,

14ngitakwenta njani,

nangabe Nkulunkulu asabhekana nami ngaloko?

Ngitawuphendvula ngitsini, nasengibutwa?

15

31:15
Hla. 139:13
Taga 14:31
17:5
22:2
Ef. 6:9
Akusiye yini yena lowo

lowabumba mine esiswini lona lowabumba tona?

Akusiye yini lowaseluka sonkhe etiswini tabomake?

16“Nangabe angikahlangabetani neticelo talabamphofu,

nome-ke ngenta emehlo emfelokati

aphophota tinyembeti,

17

31:17
Isa. 58:7
nangabe ngatigodlela mine kudla kwami,

ngangete ngahlephulelana nalabatintsandzane,

18kodvwa ngabondla kusukela ebusheni bami,

ngaba njengeyise kubo,

kusukela ekutalweni kwami ngabondla bafelokati,

19nangabe ngake ngabukelela umuntfu afa,

abulawa kweswela kwekwembatsa,

nome loweswele nje angenasembatfo,

20inhlitiyo yakhe yangete yangibusisela

kumfutfumalisa ngetimfulumane

letiphuma etimvini tami,

21nangabe ngake ngaphakamisa sandla sami

etikwaloyintsandzane, ngati kahle

kutsi mine ngiyalalelwa enkhundleni,

22nakunjalo-ke, umkhono wami

awumane uncutfuke lapha elungeni lesiphanga,

awujubeke elungeni lesiphanga, ulahleke phansi.

23Ngobe mine ngangiyesaba kakhulu

imbhubhiso levela kuNkulunkulu.

Nangenca yekwesaba bukhosi bakhe nje,

ngangingeke ngiyente intfo lenje.

24

31:24
Hla. 62:10
Mak. 10:24
1 Thim. 6:17
“Nangabe bengibeke litsemba lami egolideni,

nome ngasho kuyo igolide lecengiwe ngatsi:

‘Wena usivikelo sami,’

25nangabe ngangijatjuliswa bunjinga bami,

umcebo lowawakhiwe tandla tami,

26nangabe nganaka lilanga ekukhanyeni kwalo

nome inyeti ekuhambeni kwayo lokumangalisako,

27

31:27
Dut. 4:19
kangangekutsi inhlitiyo yami yase iyebeka

ngikuhloniphe ngekwanga sandla sami,

28

31:28
Dut. 17:3
nakunjalo-ke, konkhe loko tono

lokusafanele tehlulelwe,

ngobe ngabe bengingaketsembeki

kuNkulunkulu losetulu.

29

31:29
Taga 24:17
“Nangabe ngajabulela sitsa sami, nasehlelwa ngulokubi,

nome ngagalajela inhlupheko leyasehlela,

30

31:30
Mat. 5:44
Rom. 12:14
angizange ngiwuvumele umlomo wami kutsi wone

ngekutsi ngikhiphe sicalekiso simelane nemphilo yaso.

31Bantfu labasekhaya kami

abazange sebasho yini batsi:

‘Ngubani longazange asayidle

ayesutse inyama yakaJobe?’

32

31:32
Heb. 13:2
1 Phet. 4:9
Kodvwa kute nasinye sihambi

lesake salala ngephandle.

ngobe umnyango wami wawuhlala

uvulekele tihambi.

33Ngake ngasifihla yini sono sami,

njengobe kuhlale kwenta emadvodza,“njengobe kwenta emadvodza” nome “njengobe kwenta Adamu” nome “kumadvodza”

ngake ngalifihla yini licala lami enhlitiyweni yami?

34

31:34
Eks. 23:2
Ngempela, angizange ngesabe

kutsi bantfu batawutsini,

angizange ngibindze nome ngitivalele endlini

ngenca yekubesaba labo bantfu.

35

31:35
Jobe 23:3
“Awu! Kube mane kunemuntfu longangiva!

Sengiyakusicilela manje kutivikela kwami.

Akangiphendvule phela Somandla.

Lowo longibeka licala akalibhale phansi.

36Empeleni bengingaletjatsa,

bengingalifaka enhloko njengemchele.

37Bengingamlandzisa ngato tonkhe tinyatselo tami,

bengingalingisa umbusi,

ngicondzane naye ngco.

38“Nangabe live lami likhala ngami,

nayo yonkhe imisedlana yalo imanti tinyembeti,

39nangabe bengidle titselo talo

ngaphandle kwekukhokha tindleko talo,

nome ngababulalisa ngendlala

labo labahlala kulo,

40nakunjalo-ke,

akuvumbuke emanyeva kulo

esikhundleni sakolo;

kuvumbuke lukhula esikhundleni sebhali.”

Aphela lapho-ke emavi aJobe.

32

Elihu

(Jobe 32:1 – 37:24)

321Njengobe Jobe abeciniseke kangaka ngebumsulwa bakhe, lamadvodza lamatsatfu ase ayayekela lokulibala kwetama kumphendvula. 2

32:2
Jobe 27:5
Kodvwa Elihu, umsa waBarakheli, umBuzi, wesive sakaRamu, watfukutselela Jobe kamatima ngekutsi kube nguye lotishoko kutsi umsulwa, kungete kwasho Nkulunkulu. 3Wabatfukutselela labangani baJobe labatsatfu, ngobe babehlulekile kutfola sici kuJobe, kantsi phela bebakadze bamsolile.“bamsolile” nome “basole Nkulunkulu” 4Manje-ke Elihu abesethulile yena kukhuluma naJobe, ngobe bona babebadzala kunaye. 5Kodvwa watsi kube abone kutsi labangani baJobe labatsatfu sebate labangahle bakusho, intfukutselo yakhe yavuka yema ngetinyawo.

6Ngako Elihu, umsa waBarakheli, umBuzi, wakhuluma watsi:

“Ngimncane ngeminyaka, nine nibadzala;

ngiko nje bengesaba ngingafuni kunitjela

loko lengikwatiko mine.

7

32:7
Jobe 12:12
Ngicabange ngatsi:

‘Kukhula lokufanele kukhulume,

iminyaka leminyenti lekufanele ifundzise kuhlakanipha.’

8Kodvwa umoya lokumuntfu,

kuphefumula“kuphefumula” nome “Moya” nome “umoya” kwaSomandla,

lokunika umuntfu kucondza.

9Akusibo labadzala“labadzala” nome “labanyenti” nome “labakhulu” bodvwa labanekuhlakanipha,

futsi akusibo lase bagugile bodvwa

labakwatiko lokulungile.

10“Ngako-ke ngitsi: Lalelani kimi;

nami futsi ngitanitjela loko lengikwatiko.

11Nginimele ngesikhatsi nisakhuluma,

nganilalela nisabeka

kubona kwenu ngekuhlakanipha,

ngesikhatsi nisaphenya emagama.

12Nami nginilalele ngayo yonkhe ingcondvo yami,

kodvwa kute namunye wenu

lokhonile kubeka Jobe licala ngalokukhanyako,

kute namunye lokhonile

kuphendvula emavi akhe.

13Ningasho kutsi: ‘Sikutfolile kuhlakanipha,

akube nguNkulunkulu lophikisa Jobe,

hhayi umuntfu.’

14Kodvwa Jobe emavi akhe abengakawacondzisi kimi,

ngako-ke ngingeke ngimphendvule

ngetinkhulumo tenu.

15“Sebamangele,

abasenako labangakusho;

sebaphelelwe ngemavi.

16Kufanele ngime yini, njengaloku sebathulile nje,

njengaloku sebatfomekile nje nyalo

bangasenamphendvulo?

17Nami ngitawubeka inkhulumo yami;

nami ngitawukhuluma loko lengikwatiko.

18Ngobe mine ngigcwele emavi,

nemoya longekhatsi kwami uyangicindzetela.

19Lapha ngekhatsi kwami

nginjengeliwayini lelivalelwe ebhodleleni,

njengetikhumbasikhwama teliwayini lelisha

lesetifuna kupumuka.

20Kufanele ngikhulume kuze ngitfole kuhhamuleka,

kufanele ngivule umlomo wami ngiphendvule.

21Kute muntfu lengitamkhetsa,

futsi kute lengitamyenga ngelite,

22futsi-ke kube bengiyingcweti ekuyenganeni,

uMdali wami abetangisusa masinyane emhlabeni.”

33

331“Manje-ke, Jobe, lalela nankha emavi ami,

kulalele konkhe loku lengitakukhuluma.

2Manje-ke, sengitawucala ngikhulume,

emavi ami asaselulwimini lwami.

3Emavi ami ngawo lakhombisa ngalokusebaleni

kutsi ngicotfo enhlitiyweni,

lulwimi lwami lukhuluma kona cobo

loku lengikwatiko.

4Moya waNkulunkulu ungentile.

Umphefumulo waSomandla unginika kuphila.

5Ngiphendvule-ke, nawungakhona,

tilungiselele kubhekana nami.

6

33:6
Gen. 2:7
Jobe 10:9
Shu. 12:7
Mine ngifanana nawe embikwaNkulunkulu,

nami ngatatjwa ebumbeni.

7Ngako-ke akukadzingeki kutsi ungesabe,

sandla sami ngeke sibe matima etikwakho.

8“Nawe ukhulume nami ngikhona,

ngive onkhe emavi akho, watsi:

9

33:9
Jobe 9:21
16:17
23:10
27:5
‘Mine ngimsulwa, anginasono;

ngihlobile, anginacala.

10

33:10
Jobe 13:24
16:9
19:11
Kodvwa Nkulunkulu ungibeka licala,

ungitsatsa njengesitsa sakhe.

11

33:11
Jobe 13:27
Tinyawo tami utitsekeleta ngetinketane,

acaphelisise tonkhe tinyatselo tami.’

12“Kodvwa ngiyakutjela ngitsi:

Kuloku uyalahleka,

ngobe Nkulunkulu mkhulu kunemuntfu.

13

33:13
Isa. 40:13
Manje-ke, ukhononelani kuye,

ube utsi akawaphendvuli emavi emuntfu?“akawaphendvuli emavi emuntfu” nome “akaphendvuli nakukunye lakwentile”

14Ngobe Nkulunkulu uyakhuluma

nome ngayiphi indlela.

Kulesinye sikhatsi kuba ngulomuntfu

longacondzi kutsi utsini Nkulunkulu.

15Ukhuluma ngemaphupho nangemibono yasebusuku,

bantfu nabalele emacansini abo,

badvodla butfongo etingutjeni tabo.

16

33:16
Jobe 36:10
Angakhuluma nasetindlebeni tabo,

abesabise ngetecwayiso takhe.

17Loko ukwentela kutsi ancandze umuntfu

ekwenteni tono nasekutishayeni sifuba,

18entela kugcina umphefumulo wakhe

ungashoni emgodzini“ungashoni emgodzini” nome “amlondvolote angayi ethuneni”

nemphilo yakhe kutsi ingabhubhi ngenkemba,“kutsi ingabhubhi ngenkemba” nome “ekweweleni uMfula”

19nome umuntfu angeviswa buhlungu

ecansini lakhe ngemahlaba

nangekujabha lokungenamkhawulo kwasematsanjeni,

20kangangekutsi umtimba wakhe

ungasakukhanuki nekudla, kunenkhetele inhlitiyo

nome abuka kudla lokumnandzi kangakanani,

21umtimba wakhe wondze ube ngumkhehlekhehle,

kutsi ematsambo awo labefihlakele

bese avela ebaleni.

22Umphefumulo wakhe udvonseleke emgodzini,“emgodzini” nome “ethuneni”

nemphilo yakhe

indvonswe titfunywa tekufa.“idvonswe titfunywa tekufa” nome “idvonseleke kulabafile”

23“Kantsi kube bekungaba nengilosi

leme ngakuye lengumlamuleli,

yinye nje enkhulungwaneni,

letabotjela umuntfu kutsi yini lokubi nalokuhle,

24ibe nemusa kuye itsi:

‘Mane umvikele angayi emgodzini.“emgodzini” nome “ethuneni”

Sengimtfolele inhlawulo,’

25umtimba wakhe bese uyavuseteleka

ube musha njengeweluswane,

ubuyiseleke ube musha njengasebusheni bakhe.

26Uyathandaza kuNkulunkulu atfole umusa kuye;

ubona buso baNkulunkulu ajabule aze amemete.

Nkulunkulu umbuyisela esimeni sakhe sekulunga.

27Uyabe sewuya kubantfu, afike atsi:

‘Ngonile, ngagwegwisa loko lobekulungile,

kodvwa angikakutfoli loko lebengikufanele.

28Uwephulile umphefumulo wami

kutsi ungayi emgodzini,“emgodzini” nome “ethuneni”

sengitawuhlala ngijatjuliswa kukhanya.’

29“Nkulunkulu wenta tonkhe letintfo kumuntfu,

kabili nome katsatfu,

30

33:30
Hla. 50:14
103:4
entela kuncandza umphefumulo wakhe

ungangeni emgodzini,Nome “entela kumncandza angayi ethuneni”

kuze kukhanya kwemphilo

kukhanye emphilweni yakhe.

31Lalela la, Jobe, lalela mine.

Thula, ngitabe sengiyakhuluma.

32Nawunako longakusho, ngiphendvule,

ukhulume kakhulu,

ngobe ngifuna kutsi uhlanguleke kahle.

33Kodvwa nawute lutfo,

lalela la kimi, uthule,

ngobe mine ngitakufundzisa kuhlakanipha.”