Siswati 1996 (SWA96)
3

Kukhuluma kwaJobe

31Emvakwaloko Jobe wakhuluma acalekisa lilanga latalwa ngalo, 2watsi:

3

3:3
Jer. 20:14
“Shangatsi lilanga lengatalwa ngalo lingabhubha,

lisuswe nebusuku lekwabikwa ngabo

kwatsiwa: ‘Kutelwe umfana!’

4Shangatsi lelo langa lingaba mnyama,

shangatsi naNkulunkulu losezulwini angete alinaka,

shangatsi nekukhanya kungete kwakhanya kulo.

5Shangatsi bumnyama nelitfunti lekufa

kungatfumba lelo langa,

shangatsi lingambonywa lifu,

shangatsi bumnyama bungasibekela kukhanya kwalo.

6Shangatsi lobo busuku bungabanjwa bumnyama lobukhulu,

shangatsi bungete babalwa kanye nalamanye emalanga emnyaka,

bungete bafakwa ngisho nakuyinye inyanga.

7Shangatsi lobo busuku bungabate

namunye umuntfu lowemitfwa ngabo,

nekujabula kungevakali kubo.

8Shangatsi labo labacalekisa emalanga“emalanga” nome “lwandle”

bangacalekisa lelo langa,

tingcweti letingavusa Leviyathani.Leviyathani ngunyokangwenya

9Shangatsi tinkhanyeti talo tentsatsakusa tingaba mnyama;

shangatsi busuku balo bungemela kukhanya lokungeke kufike,

bungaboni ngisho nemisebe yentsatsakusa,

10ngobe abuzange buyivale iminyango

yesisu samake lowangitala,

kutewufihla inhlupheko emehlweni ami.

11

3:11
Jobe 10:18
“Kodvwa kwentiwa yini kutsi ngingafi mhlazana ngitalwa?

Angifanga ngani mhlazana ngiphuma esiswini?

12Angemukelelani lawo madvolo?

Wona lawo mabele angimunyiselani?

13Ngobe manje ngabe ngitilalele ngekuthula;

yebo, ngabe ngitilalele ekuphumuleni.

14Ngabe ngitiphumulele nemakhosi netindvuna temhlaba

labatakhela tindzawo tabo lesetabhidlika.

15Ngabe ngitiphumulele nebabusi lababenegolide,

bagcwalisa tindlu tabo ngesiliva.

16Nome lokungenani-ke angifihlwanga ngani emhlabatsini

njengeluswane lolutelwe lufile,

ngibe njengeluswane lolungazange

selukubone kukhanya kwelilanga?

17

3:17
Isa. 57:2
Semb. 14:13
Lapho-ke ngulapho lababi bayekela khona budlova,

nalabakhatsatekile lapho bayaphumula.

18Lapho netiboshwa titfola kuthula,

atisaliva ngisho neliphimbo lalabacindzetelako.

19Labancane nalabakhulu bakhona lapho, bafanana bonkhe,

nesigcili sikhululekile kumphatsi waso.

20“Kukhanya kunikelwani bantfu labaselusizini?

Kona kuphila kunikelwani

umuntfu lomphefumulo wakhe udzabukile?

21

3:21
Semb. 9:6
Kunikelwani bantfu labakulangatelelako kufa,

kodvwa kungefiki,

bakuphenyisise kwendlula umcebo lofihliwe?

22Kunikelwani bantfu labakujabulelako kufika ethuneni,

batsakase nabafinyelela emadlizeni?

23

3:23
Jobe 19:8
Unikelwani imphilo umuntfu londlela yakhe ifihlakele,

umuntfu lovinjetelwe nguNkulunkulu?

24

3:24
Hla. 42:3
80:5
Sibibitfwane sesikudla kwami,

kububula kwami kugeleta njengemanti.

25Loko bengikwesaba kakhulu sekungehlele,

lebengikwesabisa inyoka sekwenteke kimi.

26Angisenakuthula, nakuphola, nakuphumula.

Anginakuphumula, ngiphetfwe kukhatsateka kodvwa.”