Siswati 1996 (SWA96)
2

Kuvivinywa kwaJobe kwesibili

21Kwaphindza futsi kwatsi nangalelinye lilanga emadvodzana aNkulunkulu“emadvodzana aNkulunkulu” lamanye emahumusho atsi “tingilosi” lamanye atsi “emalunga esigodlo sasezulwini” eta atsatsa tindzawo tawo embikwaSimakadze, naSathane watfolakala asasemkhatsini wawo.

2Simakadze wabuta Sathane, watsi: “Uphumaphi?”

Sathane waphendvula Simakadze, watsi: “Ngiphuma kuyawuhlamahlama emhlabeni, lapho bengihambahamba khona ngehla ngenyuka.”

3Simakadze wabuta Sathane, watsi: “Uyibonile yini inceku yami Jobe? Kute namunye umuntfu longamtfola emhlabeni lofanana naye; umsulwa, ucotfo ngenhlitiyo, ungumuntfu lowesaba Nkulunkulu nalokubalekelako lokubi. Seloku usabambelele ekwetsembekeni kwakhe, nome wena bewungichukulusha ngekutsi ngimbhubhise ngaphandle kwesizatfu.”

4Sathane waphendvula Simakadze, watsi: “Sikhumba esikhunjeni! Umuntfu angalahlekelwa nguko konkhe lanako ngenca yemphilo yakhe. 5Kodvwa ase welule sandla sakho utsintse inyama yakhe nematsambo akhe, ubone kutsi angeke yini akwetfuke.”

6Simakadze wakhuluma kuSathane, watsi: “Kulungile phela, usetandleni takho; kodvwa ungambulali.”

7Ngako Sathane wesuka embikwaSimakadze, wesukela Jobe, wamhlasela ngematfumba labutfukako, kusukela ngaphansi kwelunyawo lwakhe kuze kuyewufika etulu elunweleni lwakhe. 8Jobe watsatsa lucetu lweludzengelo watenwaya ngalo ahleti emlotseni etaleni.

9UmkaJobe wakhuluma kuJobe, watsi: “Namanje solomane usabambelele yini kulokwetsembeka kwakho? Yetfuka loNkulunkulu wakho, ufe lokungenani!”

10Jobe wamphendvula, watsi: “Wena ukhulumisa kwemfati losilima. Kantsi sesitakwemukela lokuhle kodvwa yini kuNkulunkulu, singasakwemukeli lokubuhlungu nalokubi?” Kuko konkhe loku Jobe akazange one ngekukhuluma kwakhe.

Bangani baJobe labatsatfu

11

2:11
Taga 27:10
Kwatsi kube bakuve konkhe loko lobekumehlele Jobe, bangani bakhe labatsatfu bo-Elifazi, umThemani, naBildadi, umShuhi, kanye naSofari, umNama, besuka emakhaya abo bahlangana bacondza kuJobe, bayakumlilela nekumdvudvuta. 12Batsi nabambona basesekhashane, bangete bambona kutsi nguye; bacala bakhala kakhulu, baklebhula imijiva yabo, batitsela ngelutfuli etinhloko tabo. 13
2:13
Rom. 12:15
Bahlala naye phansi emhlabatsini emalanga lasikhombisa nebusuku bakhona. Kute nome munye lowase wakhuluma lutfo kuye, ngobe babebona buhlungu lobukhulu labekubo.

3

Kukhuluma kwaJobe

31Emvakwaloko Jobe wakhuluma acalekisa lilanga latalwa ngalo, 2watsi:

3

3:3
Jer. 20:14
“Shangatsi lilanga lengatalwa ngalo lingabhubha,

lisuswe nebusuku lekwabikwa ngabo

kwatsiwa: ‘Kutelwe umfana!’

4Shangatsi lelo langa lingaba mnyama,

shangatsi naNkulunkulu losezulwini angete alinaka,

shangatsi nekukhanya kungete kwakhanya kulo.

5Shangatsi bumnyama nelitfunti lekufa

kungatfumba lelo langa,

shangatsi lingambonywa lifu,

shangatsi bumnyama bungasibekela kukhanya kwalo.

6Shangatsi lobo busuku bungabanjwa bumnyama lobukhulu,

shangatsi bungete babalwa kanye nalamanye emalanga emnyaka,

bungete bafakwa ngisho nakuyinye inyanga.

7Shangatsi lobo busuku bungabate

namunye umuntfu lowemitfwa ngabo,

nekujabula kungevakali kubo.

8Shangatsi labo labacalekisa emalanga“emalanga” nome “lwandle”

bangacalekisa lelo langa,

tingcweti letingavusa Leviyathani.Leviyathani ngunyokangwenya

9Shangatsi tinkhanyeti talo tentsatsakusa tingaba mnyama;

shangatsi busuku balo bungemela kukhanya lokungeke kufike,

bungaboni ngisho nemisebe yentsatsakusa,

10ngobe abuzange buyivale iminyango

yesisu samake lowangitala,

kutewufihla inhlupheko emehlweni ami.

11

3:11
Jobe 10:18
“Kodvwa kwentiwa yini kutsi ngingafi mhlazana ngitalwa?

Angifanga ngani mhlazana ngiphuma esiswini?

12Angemukelelani lawo madvolo?

Wona lawo mabele angimunyiselani?

13Ngobe manje ngabe ngitilalele ngekuthula;

yebo, ngabe ngitilalele ekuphumuleni.

14Ngabe ngitiphumulele nemakhosi netindvuna temhlaba

labatakhela tindzawo tabo lesetabhidlika.

15Ngabe ngitiphumulele nebabusi lababenegolide,

bagcwalisa tindlu tabo ngesiliva.

16Nome lokungenani-ke angifihlwanga ngani emhlabatsini

njengeluswane lolutelwe lufile,

ngibe njengeluswane lolungazange

selukubone kukhanya kwelilanga?

17

3:17
Isa. 57:2
Semb. 14:13
Lapho-ke ngulapho lababi bayekela khona budlova,

nalabakhatsatekile lapho bayaphumula.

18Lapho netiboshwa titfola kuthula,

atisaliva ngisho neliphimbo lalabacindzetelako.

19Labancane nalabakhulu bakhona lapho, bafanana bonkhe,

nesigcili sikhululekile kumphatsi waso.

20“Kukhanya kunikelwani bantfu labaselusizini?

Kona kuphila kunikelwani

umuntfu lomphefumulo wakhe udzabukile?

21

3:21
Semb. 9:6
Kunikelwani bantfu labakulangatelelako kufa,

kodvwa kungefiki,

bakuphenyisise kwendlula umcebo lofihliwe?

22Kunikelwani bantfu labakujabulelako kufika ethuneni,

batsakase nabafinyelela emadlizeni?

23

3:23
Jobe 19:8
Unikelwani imphilo umuntfu londlela yakhe ifihlakele,

umuntfu lovinjetelwe nguNkulunkulu?

24

3:24
Hla. 42:3
80:5
Sibibitfwane sesikudla kwami,

kububula kwami kugeleta njengemanti.

25Loko bengikwesaba kakhulu sekungehlele,

lebengikwesabisa inyoka sekwenteke kimi.

26Angisenakuthula, nakuphola, nakuphumula.

Anginakuphumula, ngiphetfwe kukhatsateka kodvwa.”

4

Kukhulumisana kwekucala

(Jobe 4:1 – 14:22)

Inkhulumo ya-Elifazi

41Elifazi, umThemani, waphendvula watsi:

2“Nangabe umuntfu atimisele kukhuluma nawe,

wena utambeketelela yini?

Ngubani nje longake athule angakhulumi?

3Ase ucabange kutsi banyenti kangakanani

bantfu bewubafundzisa,

nalababutsakatsaka bewubakhutsata.

4Emavi akho abesimisa labakhubatelako,

acinise nemadvolo lagedletelako.

5Kodvwa nyalo kuhlupheka sekuhlasele wena,

nawe sewujabhile, kuhlupheka sekukusukele,

nawe sewuphelelwa ngemandla.

6Kantsi lokukhonta kwakho Nkulunkulu

akukudvudvuti ngani?

Bona lobucotfo bakho abukuniki ngani litsemba?

7“Ase ucabange naku:

Wase wambona yini longenacala abhubha?

Ngukuphi lapho labalungile bake babulawa khona?

8

4:8
Jobe 15:35
Taga 22:8
Hos. 8:7
10:13
Gal. 6:7
Njengobe sengike ngabona kutsi

labo labalima bubi bahlanyele kuhlupheka,

bavele bavune kona loko.

9

4:9
Isa. 11:4
Ngekuphefumula kwaNkulunkulu bayabhubha;

ngekuvunguta kwentfukutselo yakhe bayaphela.

10Emabhubesi angabhodla ahhonge,

noko ematinyo alawo mabhubesi lamakhulu ahhumukile.

11Libhubesi libulawa kweswela kudla,

emawundlu elibhubesi abaleke asabalale.

12“Kwanyenyiselwa livi kimi,

tindlebe tami takubamba loko lokwakuhletjwa.

13Kwatsi emkhatsini wekuvinjetelwa kwami ngemaphupho ebusuku,

ngesikhatsi bantfu behlelwa ngulobukhulu butfongo,

14kwesaba nekutfutfumela kwangigagadlela,

kwatfutfumelisa onkhe ematsambo ami.

15Umoya wantjuza wendlula embikwami,

kwasikitela tinwele emtimbeni wami.

16Wema; kodvwa angizange ngati kutsi kuyini.

Kwema intfo embikwemehlo ami,

ngase ngiva liphimbo lelihlebako, litsi:

17

4:17
Jobe 15:14
25:4
Hla. 143:2
‘Kungenteka yini lobhubhako alunge kakhulu kunaNkulunkulu?“kunaNkulunkulu” nome “emehlweni aNkulunkulu”

Kungenteka yini umuntfu abe msulwa kakhulu kuneMdali wakhe?“kuneMdali wakhe” nome “emehlweni eMdali wakhe”

18Nangabe Nkulunkulu angatetsembi tinceku takhe,

nangabe tingilosi takhe atibeka licala,

19

4:19
2 Khor. 5:1
kakhulu kangakanani-ke

labo labahlala etindlini letakhiwe ngeludzaka,

letitisekelo tato tiselutfulini,

labo labapitjiteka kalula njengemiyiyane.

20Babhujiswa emkhatsini wekusa nekuhwalala,

babhubha kokuphela kubete nalokunakako loko.

21Atikadvonswa yini tindophi temathende abo,

badzimate bafe bangenakuhlakanipha nje?’ ”