Siswati 1996 (SWA96)
28

Kuhlakanipha kwaNkulunkulu lokungachazeki

281“Ukhona umgodzi wekutapa isiliva,

yebo, ikhona nendzawo

lapho kucengisiswa khona igolide.

2Insimbi imbiwa emhlabatsini,

nelitfusi lincibilikiswa likhishwe etjeni lalo.

3Umuntfu uyabucedza bumnyama,

uphenyisisa aze afinyelele nasetingonini temhlaba,

afunana nelitje lensimbi

ebumnyameni lobukhulukati.

4Umba umgodzi loshonako,

khashane kabi nalapho kuhlala khona bantfu,

lapho kungasahambi khona bantfu;

khashane kakhulu nebantfu,

ulenga khona ajikite.

5Umhlaba, lapho kuphuma khona kudla,

uyaguculwa lapha ngaphansi kube shangatsi ngungemlilo;

6isafire“isafire” nome “ilaphisi lazuli” iphuma emadvwaleni awo,

nelutfuli lwawo lucuketse tigaca tegolide.

7Kute ngisho nome linye lingce

leliwatiko lowo mgudvu lofihlakele,

ngisho neliso lalohheya imbala aliwati.

8Tilwane letinkhulu letitigabatisa ngemandla ato

atilubeki lunyawo lwato kulowo mgudvu;

kute libhubesi lelizulela khona.

9“Umuntfu welula sandla sakhe,

abhidlite lidvwala kusuke tinhlase,

timphandze tetintsaba tihlale ebaleni.

10Umba imihume emadvwaleni,

liso lakhe liwabone onkhe ematje laligugu.

11Uphenyisisa tiyalu“Uphenyisisa tiyalu” letinye tincwadzi tekucala titsi “Umba emadamu etiyalwini” tayo yonkhe imifula,

avumbulule tintfo letifihlakele atibeke ebaleni.

12“Kodvwa kungaze kutfolakale kuphi kuhlakanipha?

Kuhlalaphi kucondzisisa kahle tintfo?

13Umuntfu akabucondzisisi bumcoka bako,

akutfolakali eveni lalabaphilako.

14Kujula nako kuyalandvula kutsi: ‘Akukho lapha kimi,’

nelwandle lutsi: ‘Kute lapha kimi.’

15

28:15
Taga 3:14
8:11,19
16:16
Kungeke kutsengwe ngisho nangalecengiwe igolide,

ngisho nentsengo yako ingete yalinganiswa ngesiliva.

16Ngeke sekutsengwe ngisho nangegolide yase-Ofiri,

nangelitje leliligugu i-oniksi nome emasafire.“isafire” nome “ilaphisi lazuli”

17Ingeke ilinganiswe ngisho nanegolide nengilazi,

futsi ngeke yenaniswe

ngisho nangetintfo letiligugu tegolide.

18Angisaphatsi-ke ngekhorali“ikhorali” intfo lelukhuni lemila ngaphansi kwemanti aselwandle ngekulungelelana kwematsambo etilwanyakatana taselwandle. Imihlobiso lemihle lebovu yakhiwa ngekhorali. nangelitje ijasiphi.

Intsengo yekuhlakanipha iphakeme yendlula emarubi.

19Ngeke kulinganiswe ngisho nanethophazi yaseKushe,

kungeke kutsengwe ngisho nangegolide lecengiwe.

20“Kantsi vele kona kuhlakanipha kuvelaphi?

Kuhlalaphi kucondza tintfo kahle?

21Kufihlakele emehlweni ayo yonkhe intfo lephilako,

kuvalelekile ngisho nasemehlweni etinyoni

letindiza etulu emoyeni.

22Imbhubhiso“Imbhubhiso” ngesiHebheru “yi-Abadoni” nekufa kutsi:

‘Natsi sive nje emahemuhemu ako

lefikile etindlebeni tetfu.’

23

28:23
Taga 8:22
Jak. 1:5
NguNkulunkulu loyicondza kahle indlela leya kuko,

futsi nguye yedvwa lowati lapho

kuhlala khona kuhlakanipha.

24Ngobe yena ubona ekugcineni kwemhlaba,

futsi yena ukubona konkhe

lokulapha ngaphansi kwemtfunti welilanga.

25Watsi nakasungula emandla emoya, akala emanti,

26

28:26
Jobe 38:25
nakashayela imvula umtsetfo,

abhola indlela yemibane yekudvuma kwelitulu,

27wabuka kuhlakanipha konkhe,

wase uyakudvumisa,

wakumisa kwaba njalo, wakuvivinya.

28

28:28
Hla. 111:10
Taga 1:7
9:10
Wase ukhuluma kumuntfu, watsi:

‘Buka la, kwesaba Nkulunkulu

libito lako kuhlakanipha.

Kubalekela lokubi loko kukucondza.’ ”

29

Kutikhulumela kwaJobe kwekugcina

291Jobe wachubeka nenkhulumo yakhe, watsi:

2“Maye, ngiyatikhumbula tinsuku tami takucala.

Ngikhalela lawa malanga, Nkulunkulu asanginakekela.

3Ngaleso sikhatsi sibane sakhe

sasikhanyisa etikwenhloko yami,

ngaloko kukhanya kwakhe

ngangihamba ekukhanyeni ngisho nasebumnyameni.

4Maye! Leto tikhatsi nami ngisamila,

bungani betfu naNkulunkulu busashisa,

angibusisa kanye nemuti wami,

5leto tikhatsi Somandla asengakimi,

nebantfwabami basesedvute nami,

6lapho indlela yami isacwile elulateni,

nelidvwala lisatfululela kimi

imifula yemafutsa emncumo!

7“Ngangitsi nangisondzela ngasemasangweni elidolobha,

ngitsi nangitsatsa sikhundla sami

enkhundleni yelidolobha,

8emajaha enelele kungibona akhweshele eceleni,

bese kutsi imisumphe isukume ime ngetinyawo,

9emadvodza lasembili angete akhuluma

ambonye imilomo yawo ngetandla tawo,

10emavi alabahloniphekile athuliswe,

tilwimi tabo tinamatsele elwangeni.

11Bonkhe lababengivile babekhuluma kahle ngami,

nalabo lababengibonile babengincoma,

12

29:12
Eks. 22:22
Hla. 72:12
ngobe ngangisindzisa labamphofu

lababekhala bacele lusito kimi,

netintsandzane letatite boyise lababengatisita.

13Umuntfu abetsi nase afa angibusise,

ngangitijabulisa tinhlitiyo tebafelokati, tihlabele.

14

29:14
Isa. 59:17
Ef. 6:14
Kulunga ngangikwente kwaba yingubo yami yekwembatsa,

kungakhetsi muntfu

kwakungusona sembatfo sami nesigcoko sami.

15

29:15
Num. 10:31
Ngangingemehlo etimphumphutse,

netinyawo talabatishosha.

16Nganginguyise walabeswele,

ngangiyitsatsela etulu ngiyihlolisise

indzaba yalosihambi eveni.

17Ngangiwephula ematinyo alababi,

ngisindzise labo lasebababambile

ngibahlwitse ematinyweni abo.

18“Ngangicabanga ngitsi:

‘Nami ngiyawufela ekhaya lami,

emalanga ami manyenti ngangesihlabatsi saselwandle.

19Timphandze tami titawutfunguluta tize tifike emantini,

ematolo alale emagaleni ami busuku bonkhe.

20Inkhatimulo yami iyawuhlala iyinsha njalo kimi,

nebutjoki bami buhlale bubusha njalo esandleni sami.’

21“Bantfu babengilalela ngekungetsemba lokukhulu,

bathule balindzele kweluleka kwami.

22Ngangitsi nasengikhulumile,

kungaphindzi kukhulume muntfu emvakwami,

emavi ami abewela ngebunono etindlebeni tabo.

23Babengilindzela njengemvula,

banatse emavi ami njengemvula yasentfwasahlobo.

24Ngangitsi nangimamatseka emehlweni abo,

bangete bakukholwa kalula loko,

kukhanya kwebuso bami kwakuligugu kubo.“kukhanya kwebuso bami kwakuligugu kubo” lomusho awukhanyi kahle ngesiHebheru

25Kwakungimi labebakhetsela indlela,

ngihlala emkhatsini wabo njengesikhulu sabo.

Ngangihlala njengenkhosi emkhatsini wemabutfo ayo;

nginjengemuntfu longumdvudvuti walabalilako.”

30

301“Kodvwa nyalo sebahlekisa ngami,

bantfu labancane kunami,

boyise babo lengangingabeyisa

ngingabavumeli kutsi basite tinja tami

ekweluseni timvu tami.

2Ngangingatfolani nje ngemsebenti wetandla tabo,

bantfu lababemandla abo esukile kubo?

3Bondziswe kweswela nesigagadvu sendlala,

bahhubhana netimphandze tetihlahla tasehlane,

yebo, elugwadvule ebusuku.

4Babehlwatsika titselo letimunyu emahlatsini,

kudla kwabo“kudla kwabo” nome “tinkhuni tabo” kutimphandze tesihlahla semtsanyelo.

5Bacoshwa kubantfu bakubo,

bekhutwa njengemasela.

6Bacindzeteleka kutsi bayewuhlala etihosheni letomile,

yebo, etihosheni letomile letingenamanti;

bahlale emkhatsini wemadvwala nasemigodzini.

7Babebhonsa ekhatsi emahlatsini

njengetimbongolo tesiganga,

bahlangane ngetinhloko phasetihlahla,

8luhlobo lwebantfu lababi

nalabalihlazo lelingachazeki,

bacoshwa bakhishwa eveni.

9

30:9
Jobe 17:6
Hla. 96:12
Sil. 3:14,63
“Manje sengiyinhlekisa kumadvodzana abo,

sengiyingoma kuwo;

ngiyintfo yekudlala.

10

30:10
Jobe 19:19
Sebayangenyanya,

bahambela khashane nami,

abasesabi nekungikhafulela ebusweni.

11Njengobe Nkulunkulu sewungente ngaba butsakatsaka,

wangenta ngaba sehluleki,

bangitfobisa ngibukile.

12Ngesekudla sami sive“sive” ngesiHebheru leligama alicondzakali siyahlasela,

babekela tinyawo tami tingibe,

bakha emasu ekungibhubhisa.

13Bavimba indlela yami,

bayaphumelela ekungibhubhiseni,

kantsi kute nalobasitako.“nalobasitako” nome “nalongisitako”

14Batseleka ngato tonkhe tintfunjana

tenqaba batengihlasela.

Bafohla lapho kubhidlike khona,

batseleke ngekhatsi.

15Tesabiso tiyangehlula,

kuhlonipheka kwami kususiwe kimi,

kwaba shangatsi kupheshulwe ngumoya,

kuphepha nenhlalakahle yami kunyamalale njengemafu.

16

30:16
Hla. 42:4
“Manje kuphila kwami kuyangikhweshela,

emalanga eminjunju ayangintfonya.

17Busuku bubhobosa ematsambo ami,

emahlaba ami langihhwebhako akanakuphumula.

18Ngemandla akhe lamakhulu

Nkulunkulu ugucuka abe njengekwekwembatsa kimi.Letinye tincwadzi tekucala titsi “Nkulunkulu ubamba sembatfo sami”

Ungibopha njengentsamo yengubo yami.

19

30:19
Hla. 7:5
Ungilahla eludzakeni,

sengehliswe ngaze ngaba njengelutfuli nemlotsa.

20

30:20
Hla. 13:1
22:2
“Ngikhala kuwe, Nkulunkulu wami!

Kodvwa wena awungiphendvuli.

Ngiyasukuma ngime ngetinyawo,

kodvwa wena umane ungibuke nje.

21Sewujike waba nelulaka kimi,

ngemandla esandla sakho uyangihlasela.

22Uyangihlutfula ungijike ngemuke nemoya,

ungiyekele nginhlanhlatse nesivunguvungu.

23

30:23
Hla. 90:3
Ngiyati kutsi uyawungehlisela phansi kulabafile,

endzaweni lemiselwe bonkhe labaphilako.

24“Empeleni umhlaselelani umuntfu lobhujiswako,

umuntfu longeke asatisite ngalutfo

ngaphandle kwekutincengela umusa kuwe?NgesiHebheru lelivesi alicondzakali

25

30:25
Hla. 35:13
Rom. 12:15
Angizange ngibakhalele yini

bantfu labasenhluphekweni?

Umphefumulo wami awuzange ubakhalele yini

bantfu labamphofu?

26

30:26
Jer. 14:19
Kodvwa nangitsi ngifuna lokuhle,

kusuke kufike lokubi;

nangitsi ngifuna kukhanya,

kusuke kuchamuke bumnyama.

27Inhlitiyo yami iyaphitsitela ayinako kuthula,

emalanga etinhlupheko amelene nami.

28Ngihamba ngizula ngigcungcile, nginyukubele,

ngibe ngingakafuswa lilanga,

kute kimi injabulo.

Ngiyasukuma emkhambatsini ngikhale, ngicela lusito.

29

30:29
Hla. 102:6
Mik. 1:8
Sengigucuke ngaba ngumnakabomphungutja,

ngaba ngumngani wetahhukulu.

30Sikhumba sami sesigucuke saba mnyama, sacecebuka;

umtimba wami uyavutsa ngumkhuhlane.

31Lihabhu lami selilungiselelwe kulila,

nemntjingozi wami sewulungiselwe umsindvo wekukhala,

yebo, umsindvo wekukhala ngimemete.”