Siswati 1996 (SWA96)
26

Imphendvulo yesitsatfu yaJobe kuBildadi

261Jobe waphendvula, watsi:

2“Maye, wena ulusito kulobutsakatsaka!

Maye, wena uwusindzisile lomkhono bewute emandla!

3Maye, wena umyale wamcondzisa lomuntfu longakahlakaniphi!

Maye, ukukhombisile kucondza kwakho!

4Usitwe ngubani wena kutsi ukhulume lamavi?

Wabani lomoya lokhulume ngemlomo wakho?

5“Labafile baselusizini lolukhulu kabi,

labo labangaphansi kwemanti

nako konkhe lokukuwo.Kusho kutsi “labasendzaweni yalabafile”

6

26:6
Taga 15:11
Heb. 4:13
Kufa“Kufa” ngesiHebheru “Sheyoli” kungcunu embikwaNkulunkulu;

imbhubhiso“imbhubhiso” kusho kutsi “indzawo yembhubhiso” ayikafihleki kuye.

7

26:7
Hla. 104:2
Wendlala inyakatfo emkhatsini longenalutfo,

alengise umhlaba eteni.

8Ugocota emanti emafini akhe,

noko lawo manti akavuti kulamafu.

9Inyanga ledvulungene uyayisitsa,

endlale lifu lakhe etikwayo.Nome “Sihlalo sakhe sebukhosi uyasisitsa, endlale lifu lakhe etikwaso”

10Udvweba umnyele wemkhatsi etikwemanti,

kutsi kube ngumnyele wekukhanya nebumnyama.

11Tinsika tasezulwini tiyatfutfumela,

timangaliswe kutsetsa kwakhe.

12

26:12
Jobe 9:13
Ngemandla akhe wathulisa lwandle,

ngekuhlakanipha kwakhe wagawula Rahabi“Rahabi” kuletinye tindzawo kusho kutsi “Gibhithe” ngesiHebheru loku kusho libito lesilwanekati saselwandle lesesabekako waba ticucu.

13

26:13
Isa. 27:1
Ngekuphefumula kwakhe

emazulu akhanya, angabi nalutfo;

sandla sakhe sayigwaza inyoka lentjuzako.

14Lawa ngemacentselo nje emisebenti yakhe.

Maye, lokukhulunywa ngaye sikuva kalufifi!

Ngubani nje longakucondza

kudvuma kwemandla akhe?”

27

Imphendvulo yekugcina yaJobe kubangani bakhe

271Jobe wachubeka nenkhulumo yakhe, watsi:

2“Kuphila kwaNkulunkulu,

lotsetse lilungelo lami,

yena unguSomandla lowente

kutsi nginambitse lusizi lwemphefumulo wami,

3yingci kuphila nakusekhona kimi,

nemoya waNkulunkulu usesemakhaleni ami,

4tindzebe tami tingeke tikukhulume lokubi,

nelulwimi lwami lungeke luwacale emanga.

5Ngingeke ngivume kutsi loko lenikushoko kuliciniso,

ngiyawuze ngife ngingakehlukani nebucotfo bami.

6

27:6
1 Khor. 4:4
Ngitawunamatsela kulokulunga kwami,

futsi ngingeke ngikuvumele kutsi kusuke kimi.

Nembeza wami angeke angisole,

yingci nangisaphila.

7“Shangatsi titsa tami tingaba njengalababi,

nalabaphambene nami babe njengalabangakalungi.

8

27:8
Luk. 12:20
Ngobe liyini litsemba lalongamesabi Nkulunkulu,

nangabe asasusiwe,

naNkulunkulu asatsatsa kuphila kwakhe?

9

27:9
Taga 28:9
Mik. 3:4
Joh. 9:31
Nkulunkulu utakuva yini kukhala kwakhe,

nasahlaselwa lusizi nenhlupheko?

10Uyawutijabulisa yini ngaSomandla?

Uyawulibita ngaso sonkhe sikhatsi yini libito laNkulunkulu?

11“Ngitanifundzisa ngemandla aNkulunkulu;

ngingeke ngitifihle tindlela taSomandla.

12Nani nonkhe matfupha nikubonile loku.

Pho, niwukhulumelani lombhedvo?”

Sofari(Sihloko) Sofari akabhalwa, kodvwa lenkhulumo lenjena ivamise kube ngeyakhe

13“Nasi-ke siphetfo semuntfu lomubi

lasabelwa nguNkulunkulu;

lifa lebacindzeteli labalemukela kuSomandla:

14

27:14
2 Khos. 10:7
Jobe 18:19
Nome bantfwabakhe bangaba banyenti,

noko bayawuphelela enkembeni,

netitukulwane takhe tingeke tibe nekudla lokwenele.

15Sifo siyawuyicotfula insali yakhe,

nebafelokati babo bangeke babalilele.

16Nome ngabe ubutsisa ticumbi tesiliva

kube shangatsi lutfuli,

abutsise tembatfo njengeticumbi telibumba,

17

27:17
Taga 13:22
28:8
Shu. 2:26
Sil. 2:15
letimphahla letibutsiswa libibi

tiyakwembatfwa ngulabalungile,

kutsi labangenacala behlukaniselane lesiliva yakhe.

18Indlu layakhako ifanana nendlu yebulembu,

yebo, ifanana nelichugwana lelakhiwe ngumlindzi.

19Lowo muntfu ulala anjingile,

kodvwa angaphindzi abe njalo,

nakavula emehlo akhe akhandze sekute lutfo.

20Kutfutfumela kumgabadzela njengetikhukhula,

sivunguvungu simkhukhule sihambe naye ebusuku.

21Umoya wangasemphumalanga uyametfwala uhambe naye;

uyamphephula umsuse kuleyo ndzawo yakhe.

22Lomoya utijikijela etikwakhe ungasenamusa kuye,

agijime ashiye inyosi abalekela emandla awo.

23Ushaya tandla umhleke lusulu;

uyamhhewula umsuse endzaweni yakhe.”

28

Kuhlakanipha kwaNkulunkulu lokungachazeki

281“Ukhona umgodzi wekutapa isiliva,

yebo, ikhona nendzawo

lapho kucengisiswa khona igolide.

2Insimbi imbiwa emhlabatsini,

nelitfusi lincibilikiswa likhishwe etjeni lalo.

3Umuntfu uyabucedza bumnyama,

uphenyisisa aze afinyelele nasetingonini temhlaba,

afunana nelitje lensimbi

ebumnyameni lobukhulukati.

4Umba umgodzi loshonako,

khashane kabi nalapho kuhlala khona bantfu,

lapho kungasahambi khona bantfu;

khashane kakhulu nebantfu,

ulenga khona ajikite.

5Umhlaba, lapho kuphuma khona kudla,

uyaguculwa lapha ngaphansi kube shangatsi ngungemlilo;

6isafire“isafire” nome “ilaphisi lazuli” iphuma emadvwaleni awo,

nelutfuli lwawo lucuketse tigaca tegolide.

7Kute ngisho nome linye lingce

leliwatiko lowo mgudvu lofihlakele,

ngisho neliso lalohheya imbala aliwati.

8Tilwane letinkhulu letitigabatisa ngemandla ato

atilubeki lunyawo lwato kulowo mgudvu;

kute libhubesi lelizulela khona.

9“Umuntfu welula sandla sakhe,

abhidlite lidvwala kusuke tinhlase,

timphandze tetintsaba tihlale ebaleni.

10Umba imihume emadvwaleni,

liso lakhe liwabone onkhe ematje laligugu.

11Uphenyisisa tiyalu“Uphenyisisa tiyalu” letinye tincwadzi tekucala titsi “Umba emadamu etiyalwini” tayo yonkhe imifula,

avumbulule tintfo letifihlakele atibeke ebaleni.

12“Kodvwa kungaze kutfolakale kuphi kuhlakanipha?

Kuhlalaphi kucondzisisa kahle tintfo?

13Umuntfu akabucondzisisi bumcoka bako,

akutfolakali eveni lalabaphilako.

14Kujula nako kuyalandvula kutsi: ‘Akukho lapha kimi,’

nelwandle lutsi: ‘Kute lapha kimi.’

15

28:15
Taga 3:14
8:11,19
16:16
Kungeke kutsengwe ngisho nangalecengiwe igolide,

ngisho nentsengo yako ingete yalinganiswa ngesiliva.

16Ngeke sekutsengwe ngisho nangegolide yase-Ofiri,

nangelitje leliligugu i-oniksi nome emasafire.“isafire” nome “ilaphisi lazuli”

17Ingeke ilinganiswe ngisho nanegolide nengilazi,

futsi ngeke yenaniswe

ngisho nangetintfo letiligugu tegolide.

18Angisaphatsi-ke ngekhorali“ikhorali” intfo lelukhuni lemila ngaphansi kwemanti aselwandle ngekulungelelana kwematsambo etilwanyakatana taselwandle. Imihlobiso lemihle lebovu yakhiwa ngekhorali. nangelitje ijasiphi.

Intsengo yekuhlakanipha iphakeme yendlula emarubi.

19Ngeke kulinganiswe ngisho nanethophazi yaseKushe,

kungeke kutsengwe ngisho nangegolide lecengiwe.

20“Kantsi vele kona kuhlakanipha kuvelaphi?

Kuhlalaphi kucondza tintfo kahle?

21Kufihlakele emehlweni ayo yonkhe intfo lephilako,

kuvalelekile ngisho nasemehlweni etinyoni

letindiza etulu emoyeni.

22Imbhubhiso“Imbhubhiso” ngesiHebheru “yi-Abadoni” nekufa kutsi:

‘Natsi sive nje emahemuhemu ako

lefikile etindlebeni tetfu.’

23

28:23
Taga 8:22
Jak. 1:5
NguNkulunkulu loyicondza kahle indlela leya kuko,

futsi nguye yedvwa lowati lapho

kuhlala khona kuhlakanipha.

24Ngobe yena ubona ekugcineni kwemhlaba,

futsi yena ukubona konkhe

lokulapha ngaphansi kwemtfunti welilanga.

25Watsi nakasungula emandla emoya, akala emanti,

26

28:26
Jobe 38:25
nakashayela imvula umtsetfo,

abhola indlela yemibane yekudvuma kwelitulu,

27wabuka kuhlakanipha konkhe,

wase uyakudvumisa,

wakumisa kwaba njalo, wakuvivinya.

28

28:28
Hla. 111:10
Taga 1:7
9:10
Wase ukhuluma kumuntfu, watsi:

‘Buka la, kwesaba Nkulunkulu

libito lako kuhlakanipha.

Kubalekela lokubi loko kukucondza.’ ”