Siswati 1996 (SWA96)
27

Imphendvulo yekugcina yaJobe kubangani bakhe

271Jobe wachubeka nenkhulumo yakhe, watsi:

2“Kuphila kwaNkulunkulu,

lotsetse lilungelo lami,

yena unguSomandla lowente

kutsi nginambitse lusizi lwemphefumulo wami,

3yingci kuphila nakusekhona kimi,

nemoya waNkulunkulu usesemakhaleni ami,

4tindzebe tami tingeke tikukhulume lokubi,

nelulwimi lwami lungeke luwacale emanga.

5Ngingeke ngivume kutsi loko lenikushoko kuliciniso,

ngiyawuze ngife ngingakehlukani nebucotfo bami.

6

27:6
1 Khor. 4:4
Ngitawunamatsela kulokulunga kwami,

futsi ngingeke ngikuvumele kutsi kusuke kimi.

Nembeza wami angeke angisole,

yingci nangisaphila.

7“Shangatsi titsa tami tingaba njengalababi,

nalabaphambene nami babe njengalabangakalungi.

8

27:8
Luk. 12:20
Ngobe liyini litsemba lalongamesabi Nkulunkulu,

nangabe asasusiwe,

naNkulunkulu asatsatsa kuphila kwakhe?

9

27:9
Taga 28:9
Mik. 3:4
Joh. 9:31
Nkulunkulu utakuva yini kukhala kwakhe,

nasahlaselwa lusizi nenhlupheko?

10Uyawutijabulisa yini ngaSomandla?

Uyawulibita ngaso sonkhe sikhatsi yini libito laNkulunkulu?

11“Ngitanifundzisa ngemandla aNkulunkulu;

ngingeke ngitifihle tindlela taSomandla.

12Nani nonkhe matfupha nikubonile loku.

Pho, niwukhulumelani lombhedvo?”

Sofari(Sihloko) Sofari akabhalwa, kodvwa lenkhulumo lenjena ivamise kube ngeyakhe

13“Nasi-ke siphetfo semuntfu lomubi

lasabelwa nguNkulunkulu;

lifa lebacindzeteli labalemukela kuSomandla:

14

27:14
2 Khos. 10:7
Jobe 18:19
Nome bantfwabakhe bangaba banyenti,

noko bayawuphelela enkembeni,

netitukulwane takhe tingeke tibe nekudla lokwenele.

15Sifo siyawuyicotfula insali yakhe,

nebafelokati babo bangeke babalilele.

16Nome ngabe ubutsisa ticumbi tesiliva

kube shangatsi lutfuli,

abutsise tembatfo njengeticumbi telibumba,

17

27:17
Taga 13:22
28:8
Shu. 2:26
Sil. 2:15
letimphahla letibutsiswa libibi

tiyakwembatfwa ngulabalungile,

kutsi labangenacala behlukaniselane lesiliva yakhe.

18Indlu layakhako ifanana nendlu yebulembu,

yebo, ifanana nelichugwana lelakhiwe ngumlindzi.

19Lowo muntfu ulala anjingile,

kodvwa angaphindzi abe njalo,

nakavula emehlo akhe akhandze sekute lutfo.

20Kutfutfumela kumgabadzela njengetikhukhula,

sivunguvungu simkhukhule sihambe naye ebusuku.

21Umoya wangasemphumalanga uyametfwala uhambe naye;

uyamphephula umsuse kuleyo ndzawo yakhe.

22Lomoya utijikijela etikwakhe ungasenamusa kuye,

agijime ashiye inyosi abalekela emandla awo.

23Ushaya tandla umhleke lusulu;

uyamhhewula umsuse endzaweni yakhe.”