Siswati 1996 (SWA96)
24

241“Somandla akatimisi ngani tikhatsi tekwehlulela?

Kwentiwa yini kutsi labo labamatiko

bangabi nalo lwati ngetikhatsi takhe?

2

24:2
Dut. 19:14
27:17
Taga 22:28
Bantfu bayatikhweshisa tikhonkhwane teminyele,

belusele khona imihlambi yabo yekwebiwa.

3

24:3
Dut. 24:17
Bacosha imbongolo yentsandzane,

batsatse nenkhabi yemfelokati ibe sibambiso.

4Bakhweshisa labeswele endleleni,

baphocelele bonkhe labamphofu belive kutsi babhace.

5Njengetimbongolo tesiganga ehlane,

labamphofu bayazulazula bafunane nekudla ehlane,

kute lenye indzawo

lapho bangatfolela bantfwababo khona kudla.

6Babutsa kudla kwetifuyo emahlangeni,

bakhwimite etivinini talababi.

7Ngenca yekweswela kwekwembatsa,

balala bangcunu busuku bonkhe;

kute labangakwembatsa nakumakhata.

8Banetfwa babe manti timvula temagcuma,

banamatsele emadvwaleni, ngobe beswele indlu.

9Umntfwana longenayise uyahlutfulwa ebeleni,

luswane lwalomphofu lutsatselwe kubhadala sikwelede.

10Ngenca yekweswela kwekwembatsa, bahamba ngcunu,

betfwala tinyandza, kodvwa bajinge babulawe yindlala.

11Bafihlita titselo temincumo etibebesini,“etibebesini” nome “emkhatsini wematje ekusila” ngesiHebheru leligama alicondzakali

bahlikihle ngematje ekuhluta liwayini;

noko bajinge babulawe koma.

12Kuquma kwalabafako kuvakala edolobheni,

nemiphefumulo yalabalimele ikhalela kusitwa.

Kodvwa Nkulunkulu kute lambeka licala

ngaloko lokubi lokwentiwe.

13“Bakhona labo labamelene nekukhanya,

labangatati tindlela tako,

nalabangahlali etindleleni tako.

14Kutsi kungahlwa, umbulali avuke,

abulale labamphofu nalabeswele;

ebusuku uhamba eba,

agcekeza tindlu njengelisela.

15Liso lesiphingi licaphela bumnyama,

sicabange sitsi: ‘Kute lotangibona,’

sihlala ngekufihla buso baso.

16Nase kumnyama emadvodza agcekeza angene etindlini,

kodvwa emini ativalela endlini,

akevani nekukhanya.

17Ngobe kubo bonkhe

bumnyama lobukhulu ngusekuseni ngeluvivi,“kubo bonkhe bumnyama lobukhulu ngusekuseni ngeluvivi” nome “kubo kusa kufanana nelitfunti lekufa”

batente bangani netesabiso tebumnyama.”“tebumnyama” nome “telitfunti lekufa”

Sofari(Sihloko) Sofari akabhalwa, kodvwa lenkhulumo lenjena ivamise kuba ngeyakhe

18“Bantfu labanjalo bangemagwebu lantanta emantini,

sabelo sabo sicalekisiwe eveni,

khona kutabate loya etivinini.

19Njengobe kushisa nesomiso

kuhlwitsa sitfwatfwa lesincibilikile,

kanjalo nelithuna“lithuna” ngesiHebheru “Sheyoli” liyabahlwitsa labo labonako.

20Sibeletfo siyabakhohlwa,

badliwe timphetfu;

lababi abasakhunjulwa,

kodvwa babhidlika njengesihlahla lesibolile.

21Bagagadlela inyumba lengenamntfwana,

nakumfelokati abakhombisi musa.

22Kodvwa Nkulunkulu ngemandla akhe

uyabahohobisa labo labanemandla,

nome bangahlala batinte,

noko“nome bangahlala batinte, noko” nome “nakavuka” abanasiciniseko ngekuphila kwabo.

23Angabenta bativele kuphumula lokuphephile,

kodvwa emehlo akhe abuka tindlela tabo.

24

24:24
Jobe 21:13
Kwesikhashana nje bayaphakanyiswa banotse,

emvakwaloko sebayanyamalala,

bayatfotjiswa,

batsatfwe njengabo bonkhe,

basikwe njengesikhwebu eluhlangeni.

25“Nangabe akunjalo,

ngubani longasho kutsi nginemanga,

anciphise emavi ami awente lite?”

25

Bildadi

251Bildadi, umShuhi, waphendvula, watsi:

2“Ligunya nekwesabeka kwaNkulunkulu

losungula kuthula etulu emazulwini.

3

25:3
Dan. 7:10
Kukhona yini longabala emabutfo akhe?

Kukhona yini lokungafiki kuye kukhanya kwakhe?

4

25:4
Jobe 4:17
9:2
15:14
Taga 20:9
Pho, umuntfu angaba ngulolungile kanjani kuNkulunkulu?

Umuntfu lotelwe ngumfati

angaba ngulohlantekile kanjani?

5Nangabe ngisho nenyanga ingakhanyi,

nangabe ngisho netinkhanyeti

tingakahlanteki emehlweni akhe,

6

25:6
Jobe 17:14
kakhulu kangakanani-ke umuntfu loyimphehla,

yebo, indvodzana yemuntfu losibungu nje kuphela!”

26

Imphendvulo yesitsatfu yaJobe kuBildadi

261Jobe waphendvula, watsi:

2“Maye, wena ulusito kulobutsakatsaka!

Maye, wena uwusindzisile lomkhono bewute emandla!

3Maye, wena umyale wamcondzisa lomuntfu longakahlakaniphi!

Maye, ukukhombisile kucondza kwakho!

4Usitwe ngubani wena kutsi ukhulume lamavi?

Wabani lomoya lokhulume ngemlomo wakho?

5“Labafile baselusizini lolukhulu kabi,

labo labangaphansi kwemanti

nako konkhe lokukuwo.Kusho kutsi “labasendzaweni yalabafile”

6

26:6
Taga 15:11
Heb. 4:13
Kufa“Kufa” ngesiHebheru “Sheyoli” kungcunu embikwaNkulunkulu;

imbhubhiso“imbhubhiso” kusho kutsi “indzawo yembhubhiso” ayikafihleki kuye.

7

26:7
Hla. 104:2
Wendlala inyakatfo emkhatsini longenalutfo,

alengise umhlaba eteni.

8Ugocota emanti emafini akhe,

noko lawo manti akavuti kulamafu.

9Inyanga ledvulungene uyayisitsa,

endlale lifu lakhe etikwayo.Nome “Sihlalo sakhe sebukhosi uyasisitsa, endlale lifu lakhe etikwaso”

10Udvweba umnyele wemkhatsi etikwemanti,

kutsi kube ngumnyele wekukhanya nebumnyama.

11Tinsika tasezulwini tiyatfutfumela,

timangaliswe kutsetsa kwakhe.

12

26:12
Jobe 9:13
Ngemandla akhe wathulisa lwandle,

ngekuhlakanipha kwakhe wagawula Rahabi“Rahabi” kuletinye tindzawo kusho kutsi “Gibhithe” ngesiHebheru loku kusho libito lesilwanekati saselwandle lesesabekako waba ticucu.

13

26:13
Isa. 27:1
Ngekuphefumula kwakhe

emazulu akhanya, angabi nalutfo;

sandla sakhe sayigwaza inyoka lentjuzako.

14Lawa ngemacentselo nje emisebenti yakhe.

Maye, lokukhulunywa ngaye sikuva kalufifi!

Ngubani nje longakucondza

kudvuma kwemandla akhe?”