Siswati 1996 (SWA96)
23

Jobe

231Jobe waphendvula, watsi:

2“Nalamuhla loku ngisakhala kakhulu,

ngobe sandla saNkulunkulu“sandla saNkulunkulu” ngesiHebheru “sandla lesisetikwami” simatima kimi,

lite nome ngibubula.

3Kube mane bengati kutsi ngingamtfola kuphi,

kube mane benginemandla ekufika lapho ahlala khona!

4Bengiyawubeka indzaba yami embikwakhe,

umlomo wami utfulule onkhe emavi ekutivikela.

5Bengiyawutfola kutsi utangiphendvula kanjani,

ngicabangisise kutsi utawutsini.

6Abetawumelana nami ngemandla akhe lamakhulu yini?

Cha, abengeke angibeke licala.

7Abeyawubona naye kutsi umelene nemuntfu lowetsembekile,

nakanjani kumehluleli wami

bengitawutfolakala ngite licala.

8“Kodvwa nangiya emphumalanga, akekho lapho;

nangiya enshonalanga,

nalapho angimtfoli.

9Nasebenta enyakatfo, angimboni;

nasaya eningizimu, angimfanisi ngisho nekumfanisa.

10

23:10
Jobe 33:9
Hla. 115:3
Dan. 4:32
Kodvwa yena uyayati indlela lengiyitsatsako;

utawutsi angangivivinya,

ngiphume sengiyigolide.

11Tinyawo tami tilandzela edvutane netinyatselo takhe.

Ngihamba endleleni yakhe,

ngingete ngaphambuka.

12Angikesuki emiyalweni yetindzebe takhe.

Emavi emlomo wakhe ngiwente aba ligugu

kwendlula kudla kwami kwemalanga onkhe.

13“Kodvwa nasancumile yena yedvwa,

ngubani longamelana naye?

Wenta loko lakutsandzako.

14Ufeza loko lasakuncumile ngami;

usenaletinyenti tinhloso letinjalo lasetigcinile.

15Kungako nje ngitfutfumela embikwakhe;

nangicabanga ngako konkhe loku, ngiyamesaba.

16Nkulunkulu wente inhlitiyo yami yadzinwa;

Somandla ungitfutfumelisile.

17Noko bumnyama abukangibindzisi;

yebo, bumnyama lobuphatsekako

lobungimbonye buso abukangibindzisi.”