Siswati 1996 (SWA96)
21

211Jobe waphendvula, watsi:

2“Lalelisisani lamavi ami,

nimane ningidvudvute ngaloko.

3

21:3
Taga 18:13
Ngibeketeleleni nangikhuluma,

ngitsi ngingakhuluma, bese niyachubeka nekuphukuta.

4“Kusola kwami kucondzene nemuntfu yini?

Kwentiwa yini kutsi ngingakhoni kubeketela?

5Bukani mine nimangale,

nibambe wangentasi.

6Nangicabanga ngaloko,

ngifikelwa kwesaba,

kutfutfumela kubambe umtimba wami.

7

21:7
Hla. 73:3
Jer. 12:1
Hab. 1:13
Mal. 3:14
Kwentiwa yini kutsi lababi

baphile sikhatsi lesidze,

bakhule baze baguge, baphindze babe nemandla lamakhulu?

8Babona bantfwababo baphumelela,

babone ngisho nebatukulu babo.

9Emakhaya abo avikelekile, akanako kwesaba.

Indvuku yaNkulunkulu ayikho etikwabo.

10Tinkhomati tabo atilatelwa,

ngobe tinkunzi tabo tiyatalisa.

11

21:11
Hla. 17:14
Bakhipha bantfwana babo njengemhlambi.

Bantfwana babo bayajabula bagidze.

12Bahlabelela ngekuhambisana nemafahlawane, nemahabhu,

batijabulise ngekudlala imintjingozi.

13

21:13
Jobe 24:24
Timphilo tabo baticitsa ngekunaka umcebo,

behlela endzaweni yalabafile“endzaweni yalabafile” ngesiHebheru “eSheyoli” ngekuthula.“ngekuthula” nome “masinyane”

14

21:14
Jobe 22:17
Noko bakhuluma kuNkulunkulu, batsi:

‘Ase uyekele tsine!

Site sifiso sekwati tindlela takho.

15

21:15
Eks. 5:2
Mal. 3:14
Ngubani yena loSomandla kutsi singakhonta yena?

Yini nje lesingayitfola ngekuthandaza kuye?’

16

21:16
Jobe 22:18
Kodvwa umnotfo wabo awukho etandleni tabo,

ngako ngiyatecwaya teluleko talababi.

17“Kukangakhi nje sibane salababi sicinywa?

Ngukangakhi kona lababi behlelwa sehlakalo?

Nkulunkulu uke abajezise ngentfukutselo yini?

18

21:18
Hla. 1:4
35:5
Isa. 29:5
Hos. 13:3
Kukangakhi bafanana netinhlanga emoyeni,

babe njengemakhoba lapheshulwa sivunguvungu?

19

21:19
Eks. 20:5
Kutsiwa: ‘Nkulunkulu ujezisa bantfwana

ngenca yetono letentiwa nguyise.’

Cha! Nkulunkulu akajezise toni cobo lwato,

kuze titewukwati kahle.

20

21:20
Hla. 75:8
Jer. 25:15
Lomubi akatibonele ngemehlo akhe kubhujiswa kwakhe,

atinatsele yena lulaka lwaSomandla.

21Ngobe unandzabani nemndeni lawushiya ngemuva,

nakufika kuphela kwetinsuku tekuphila kwakhe?

22

21:22
Isa. 40:13
Rom. 11:34
1 Khor. 2:16
“Ukhona yini umuntfu longafundzisa Nkulunkulu lwati?

Ngobe yena wehlulela

ngisho nalabangetulu kwabo bonkhe.

23Lomunye ufa asacine kahle kakhulu,

aphephe waze watinta ngalokuphelele,

kantsi futsi ukhululekile,

24umtimba wakhe uphatseke kahle,

nematsambo akhe agcwele umnkantja.

25Lomunye ufa anelusizi emphefumulweni,

angazange sekativele nome ngabe yini lemnandzi.

26

21:26
Shu. 9:2
Bobabili balala kanyekanye elutfulini,

netimphetfu tibahlasela ngalokufananako bobabili.

27“Ngati kahle kutsi nicabangani,

ngisho nemacebo lebeningahle ningone ngawo.

28Nitsi: ‘Iphi-ke manje lendlu yalomuntfu lomkhulu,

aphi emathende lapho lababi bebahlala khona?’

29Nake nababuta yini labatihambi?

Anizange niyinake yini imibiko lababuya nayo,

30yekutsi lomubi uyacolelwa ngelilanga lenhlekelele

nekutsi uyakhululeka ngelilanga lelulaka?

31Ngubani longasola simo sakhe embikwakhe?

Ngubani lomkhokhelako ngaloko lakwentile?

32Uyetfwalwa ayiswe edlizeni,

lithuna lakhe lihlala ligadziwe.

33Lenhlabatsi yesigodzi iyanongotela kuye,

bonkhe bantfu balandzela yena,

sicumbi lesikhulu sihamba embikwakhe.“sihamba embikwakhe” nome “besimendvulela”

34

21:34
Jobe 16:2
“Ngako-ke ningangidvudvuta kanjani

ngalenkhulumo yenu lengumbhedvo?

Kute nakunye kwetimphendvulo tenu lokusasele

ngaphandle kwemacebo odvwa nje.”

22

Kukhulumisana kwesitsatfu

(Jobe 22:1 – 27:23)

Elifazi

221Elifazi, umThemani, waphendvula, watsi:

2“Umuntfu angaba ngilo yini lusito kuNkulunkulu?

Umuntfu lohlakaniphile yena angaba lusito yini kuye?Nome “Cha, umuntfu lohlakaniphile usitakala yena matfupha.”

3

22:3
Jobe 35:7
Njabulo yini lebeyingatfolwa nguSomandla

kube bewulungile?

Abetawubuyelwa yini

kube tindlela takho betimsulwa?

4Kungenca yekwesaba kwakho Nkulunkulu yini

lokutsi akutsetsise, akubeke emacala?

5Bubi bakho abubukhulu yini?

Tono takho tinaso yini siphetfo?

6Wafuna sibambiso kubomnakenu

ngendlovu yangena ngaphandle kwesizatfu,

wahlubula labamphofu tembatfo tabo, wabashiya bangcunu.

7Labadzangele awuzange ubanatsise emanti,

nalabalambile wabema kudla,

8noko wawungumuntfu lonemandla nalonelive,

ungumuntfu lohloniphekile lohlala kulo.

9Wahambisa bafelokati yabayaba,

wapitjita emandla alabatintsandzane.

10Ngiko nje tonkhe tingibe tikutungeletile,

netingoti tikwetfusa kangaka,

11ngiko nje kumnyama kuze utsi ungetiwubona,

netikhukhula temfula tikusibekela.

12“Nkulunkulu akahlali yini ekuphakameni kwelizulu?

Ase ubuke kutsi tinkhanyeti tiphakeme kangakanani!

13

22:13
Hla. 94:7
Noko wena utsi: ‘Nkulunkulu watini?

Wehlulela akulobumnyama lobunjena yini?

14Emafu lamnyama ayamsibekela, kuze angasiboni

asahamba antontomela etulu emazulwini.’

15Usetawuhamba yini ngalendlela lendzala

leyayihamba bantfu lababi?

16

22:16
Gen. 6:5
Bakhukhuleka,

sikhatsi sabo sisengakefiki,

netisekelo tabo takhukhuleka.

17

22:17
Jobe 21:14
Bakhuluma kuNkulunkulu batsi:

‘Ase usiyekele!

Somandla angasentani tsine?’

18

22:18
Jobe 21:16
Noko bekunguye labegcwalise tindlu tabo

ngetintfo letinhle,

ngako ngima bucalu neteluleko talababi.

19

22:19
Hla. 107:42
“Labalungile bajabula, nabakubona kubhujiswa kwabo,

labangenacala babaphukuta batsi:

20‘Impela titsa tetfu tibhujisiwe,

nemlilo umita bunjinga bato.’

21“Titfobe kuNkulunkulu,

ube nekuthula naye,

kuphumelela kuyakuta kuwe ngaleyo ndlela.

22Yemukela imfundziso lephuma emlonyeni wakhe,

emavi akhe uwabeke enhlitiyweni yakho.

23

22:23
Jobe 8:5
11:13
Nawubuyela kuSomandla, utawusitakala:

Nawususa bubi, ububeke khashane nendlu yakho,

24utsatse nalamatje laligugu uwalahle elutfulini,

igolide yakho yase-Ofiri

uyilahle emadvwaleni asetigodzini,

25Somandla-ke uyakuba yigolide yakho,

isiliva yakho yelikhetselo lelisembili.

26Impela, Somandla uyakuba kujabula kwakho,

wenyusele buso bakho kuNkulunkulu.

27Uyawuthandaza kuye, naye akuve,

bese ugcwalisa tetsembiso takho.

28Konkhe loncuma kutsi ukwente kuyawukwenteka,

nekukhanya kukhanye etindleleni takho.

29

22:29
Taga 29:23
Luk. 18:14
Kodvwa Nkulunkulu uyabehlisa labo labatigcabhako,NgesiHebheru lomusho awucondzakali

amsindzise umuntfu lotitfobako.

30

22:30
Jobe 42:8
Jak. 5:16
Umuntfu lonelicala uyakumkhulula,

amkhulule ngawe,

nangabe tandla takho timhlophe.”NgesiHebheru lelivesi alicondzakali

23

Jobe

231Jobe waphendvula, watsi:

2“Nalamuhla loku ngisakhala kakhulu,

ngobe sandla saNkulunkulu“sandla saNkulunkulu” ngesiHebheru “sandla lesisetikwami” simatima kimi,

lite nome ngibubula.

3Kube mane bengati kutsi ngingamtfola kuphi,

kube mane benginemandla ekufika lapho ahlala khona!

4Bengiyawubeka indzaba yami embikwakhe,

umlomo wami utfulule onkhe emavi ekutivikela.

5Bengiyawutfola kutsi utangiphendvula kanjani,

ngicabangisise kutsi utawutsini.

6Abetawumelana nami ngemandla akhe lamakhulu yini?

Cha, abengeke angibeke licala.

7Abeyawubona naye kutsi umelene nemuntfu lowetsembekile,

nakanjani kumehluleli wami

bengitawutfolakala ngite licala.

8“Kodvwa nangiya emphumalanga, akekho lapho;

nangiya enshonalanga,

nalapho angimtfoli.

9Nasebenta enyakatfo, angimboni;

nasaya eningizimu, angimfanisi ngisho nekumfanisa.

10

23:10
Jobe 33:9
Hla. 115:3
Dan. 4:32
Kodvwa yena uyayati indlela lengiyitsatsako;

utawutsi angangivivinya,

ngiphume sengiyigolide.

11Tinyawo tami tilandzela edvutane netinyatselo takhe.

Ngihamba endleleni yakhe,

ngingete ngaphambuka.

12Angikesuki emiyalweni yetindzebe takhe.

Emavi emlomo wakhe ngiwente aba ligugu

kwendlula kudla kwami kwemalanga onkhe.

13“Kodvwa nasancumile yena yedvwa,

ngubani longamelana naye?

Wenta loko lakutsandzako.

14Ufeza loko lasakuncumile ngami;

usenaletinyenti tinhloso letinjalo lasetigcinile.

15Kungako nje ngitfutfumela embikwakhe;

nangicabanga ngako konkhe loku, ngiyamesaba.

16Nkulunkulu wente inhlitiyo yami yadzinwa;

Somandla ungitfutfumelisile.

17Noko bumnyama abukangibindzisi;

yebo, bumnyama lobuphatsekako

lobungimbonye buso abukangibindzisi.”