Siswati 1996 (SWA96)
21

211Jobe waphendvula, watsi:

2“Lalelisisani lamavi ami,

nimane ningidvudvute ngaloko.

3

21:3
Taga 18:13
Ngibeketeleleni nangikhuluma,

ngitsi ngingakhuluma, bese niyachubeka nekuphukuta.

4“Kusola kwami kucondzene nemuntfu yini?

Kwentiwa yini kutsi ngingakhoni kubeketela?

5Bukani mine nimangale,

nibambe wangentasi.

6Nangicabanga ngaloko,

ngifikelwa kwesaba,

kutfutfumela kubambe umtimba wami.

7

21:7
Hla. 73:3
Jer. 12:1
Hab. 1:13
Mal. 3:14
Kwentiwa yini kutsi lababi

baphile sikhatsi lesidze,

bakhule baze baguge, baphindze babe nemandla lamakhulu?

8Babona bantfwababo baphumelela,

babone ngisho nebatukulu babo.

9Emakhaya abo avikelekile, akanako kwesaba.

Indvuku yaNkulunkulu ayikho etikwabo.

10Tinkhomati tabo atilatelwa,

ngobe tinkunzi tabo tiyatalisa.

11

21:11
Hla. 17:14
Bakhipha bantfwana babo njengemhlambi.

Bantfwana babo bayajabula bagidze.

12Bahlabelela ngekuhambisana nemafahlawane, nemahabhu,

batijabulise ngekudlala imintjingozi.

13

21:13
Jobe 24:24
Timphilo tabo baticitsa ngekunaka umcebo,

behlela endzaweni yalabafile“endzaweni yalabafile” ngesiHebheru “eSheyoli” ngekuthula.“ngekuthula” nome “masinyane”

14

21:14
Jobe 22:17
Noko bakhuluma kuNkulunkulu, batsi:

‘Ase uyekele tsine!

Site sifiso sekwati tindlela takho.

15

21:15
Eks. 5:2
Mal. 3:14
Ngubani yena loSomandla kutsi singakhonta yena?

Yini nje lesingayitfola ngekuthandaza kuye?’

16

21:16
Jobe 22:18
Kodvwa umnotfo wabo awukho etandleni tabo,

ngako ngiyatecwaya teluleko talababi.

17“Kukangakhi nje sibane salababi sicinywa?

Ngukangakhi kona lababi behlelwa sehlakalo?

Nkulunkulu uke abajezise ngentfukutselo yini?

18

21:18
Hla. 1:4
35:5
Isa. 29:5
Hos. 13:3
Kukangakhi bafanana netinhlanga emoyeni,

babe njengemakhoba lapheshulwa sivunguvungu?

19

21:19
Eks. 20:5
Kutsiwa: ‘Nkulunkulu ujezisa bantfwana

ngenca yetono letentiwa nguyise.’

Cha! Nkulunkulu akajezise toni cobo lwato,

kuze titewukwati kahle.

20

21:20
Hla. 75:8
Jer. 25:15
Lomubi akatibonele ngemehlo akhe kubhujiswa kwakhe,

atinatsele yena lulaka lwaSomandla.

21Ngobe unandzabani nemndeni lawushiya ngemuva,

nakufika kuphela kwetinsuku tekuphila kwakhe?

22

21:22
Isa. 40:13
Rom. 11:34
1 Khor. 2:16
“Ukhona yini umuntfu longafundzisa Nkulunkulu lwati?

Ngobe yena wehlulela

ngisho nalabangetulu kwabo bonkhe.

23Lomunye ufa asacine kahle kakhulu,

aphephe waze watinta ngalokuphelele,

kantsi futsi ukhululekile,

24umtimba wakhe uphatseke kahle,

nematsambo akhe agcwele umnkantja.

25Lomunye ufa anelusizi emphefumulweni,

angazange sekativele nome ngabe yini lemnandzi.

26

21:26
Shu. 9:2
Bobabili balala kanyekanye elutfulini,

netimphetfu tibahlasela ngalokufananako bobabili.

27“Ngati kahle kutsi nicabangani,

ngisho nemacebo lebeningahle ningone ngawo.

28Nitsi: ‘Iphi-ke manje lendlu yalomuntfu lomkhulu,

aphi emathende lapho lababi bebahlala khona?’

29Nake nababuta yini labatihambi?

Anizange niyinake yini imibiko lababuya nayo,

30yekutsi lomubi uyacolelwa ngelilanga lenhlekelele

nekutsi uyakhululeka ngelilanga lelulaka?

31Ngubani longasola simo sakhe embikwakhe?

Ngubani lomkhokhelako ngaloko lakwentile?

32Uyetfwalwa ayiswe edlizeni,

lithuna lakhe lihlala ligadziwe.

33Lenhlabatsi yesigodzi iyanongotela kuye,

bonkhe bantfu balandzela yena,

sicumbi lesikhulu sihamba embikwakhe.“sihamba embikwakhe” nome “besimendvulela”

34

21:34
Jobe 16:2
“Ngako-ke ningangidvudvuta kanjani

ngalenkhulumo yenu lengumbhedvo?

Kute nakunye kwetimphendvulo tenu lokusasele

ngaphandle kwemacebo odvwa nje.”