Siswati 1996 (SWA96)
20

Sofari

201Sofari, umNama, wase uyaphendvula watsi:

2“Ngihlushwa ngimicabango yami

letsi angiphendvule nami,

ngobe sengiphatamiseke kakhulu.

3

20:3
Jobe 15:2
Ngiva emagama layinhlamba kimi,

ngiko nje ingcondvo yami seyitsi angitiphendvulele.

4“Empeleni nawe uyati kutsi bekunjani, kwakadzeni nje,

kusukela nakubunjwa umuntfu emhlabeni,

5kutsi kujabula kwalababi kwesikhashana nje,

nekutfokota kwalabangenaNkulunkulu

kuba kwesikhashana nje.

6Nome kuphakama kwalomubi

kuze kuphikelele emazulwini nje,

nenhloko yakhe itsi ayitsintse emafu,

7uyawubhubha kokuphela njengemangcoliso akhe;

labo lababeke bambona bayawubutana, batsi: ‘Uphi?’

8

20:8
Hla. 73:20
Njengeliphupho uyandiza angaphindzi atfolakale,

anyamalaliswe njengembono wasebusuku.

9

20:9
Eks. 14:13
Liso lelalike lambona alisayiwuphindze limbone futsi.

Indzawo yakhe ingeke iphindze imbone.

10Bantfwabakhe kufanele bahlawule kulabamphofu,

tandla takhe kufanele tibuyisele umcebo wakhe.

11Emandla ebusha lagcwele ematsanjeni akhe

ayawulala kanye naye elutfulini.

12“Naloku umonakalo unongotela emlonyeni wakhe,

nome awufihla ngaphansi kwelulwimi lwakhe nje,

13naloku angeke akumele nje kuwukhiphela ngephandle,

alibele kuvalela lomonakalo emlonyeni wakhe,

14kodvwa lokudla kwakhe kutaba munyu esiswini sakhe,

kutawugucuka kube sihlungu setinyoka

sekungekhatsi ematfunjini akhe.

15Utabukhafula bonkhe lobunjinga labumita,

Nkulunkulu utamhlantisa bonkhe lapha esiswini sakhe.

16Utawumunya lesihlungu setinyoka;

abulawe ngematinyo elibululu.

17Angeke atfokote ngemifudlana nemifula

legeleta luju nelulata.

18

20:18
Dut. 28:30
Loko lakushikashikanelako uyawukubuyisa konkhe

angakadli lutfo lwako.

Akasenayidla intalo yako konkhe

lokusebenta kwakhe lokungaka lakwentile.

19

20:19
Isa. 5:8
Ngobe ubacindzetele labamphofu, wabashiya beswele,

ubadle netindlu tabo langazange asatakhe.

20“Ngempela akayikuba nako kuphumula kwemphefumulo

ekulangateleni kwakhe.

Angeke akhone kutisindzisa kwayena ngalomcebo wakhe.

21Sekute nalokuncane lokusele yena langakudla,

bunjinga bakhe ngeke buphumelele bume.

22Asesekutamaseni kwakhe lusizi luyawumhlasela,

emandla lamakhulu elusizi ayawumehlela.

23

20:23
Hla. 11:6
Uyawutsi nase agcwalise umkhaba wakhe,

Nkulunkulu ehlisele intfukutselo yakhe etikwakhe,

ehlisele nemvula yemijijimeto yakhe etikwakhe.

24Nome abalekela silimato sensimbi,

umcibisholo welitfusi uyakumhlaba.

25Uyakuwudvoncula emhlane wakhe,

kudla kwawo kuphume esibindzini,

kwesaba kuyawumehlela.

26Bumnyama lobuphatsekako bumlalele endleleni

bufune umcebo wakhe.

Umlilo longakavutselwa uyakumshwabudzela umcedze,

ukudle konkhe lokusele ekhaya kakhe.

27Emazulu ayawulenekela lilanga licala lakhe,

umhlaba nawo uyawumvukela indlwabane.

28Sikhukhula siyakwemukisa likhaya lakhe,

emagagasi alitfumbe“Sikhukhula ... alitfumbe” nome “Timphahla letisendlini yakhe tiyawukhukhulwa, emagagasi atitfumbe”

ngelilanga lelulaka lwaNkulunkulu.

29

20:29
Jobe 27:13
Sinjalo-ke siphetfo Nkulunkulu lasabele lababi,

lifa lelingulona balibekelwa nguNkulunkulu.”