Siswati 1996 (SWA96)
19

Jobe

191Jobe wase uyaphendvula, watsi:

2“Nitangivisa buhlungu kuze kube ngunini,

solo ningishushumbisa ngemavi labuhlungu?

3

19:3
Jobe 16:20
Sengemahlandla lalishumi nyalo

solomane ningitsela ngetinhlamba,

nite nemahloni ekungetfuka.

4Nangabe kuliciniso phela kutsi ngedukile,

lelo phutsa liphutsa lami ngedvwana.

5Nangabe ngempela ningatiphakamisa,

nitente ncono kunami,

nisebentise lesehlakalo lesingehlele

kutsi nimelane nami,

6yatini-ke kutsi nguNkulunkulu longonile,

wangigigela ngelugibe lwakhe.

7

19:7
Jobe 30:20
“Naloku ngikhala: ‘Ngimi lengoniwe!’

Kodvwa angiphendvulwa;

naloku ngicela lusito,

kute kwetsembeka.

8

19:8
Jobe 3:23
Sil. 3:5
Utivalile tindlela tami,

entela kutsi ngingakhoni kwendlula,

wembatsise tindlela tami ngebumnyama.

9Ungembule kuhlonipheka kwami,

wesusa umchele wami enhloko yami.

10Ungidladlabula ngala nangala ngize ngingabikho,

uzuphuna litsemba lami njengelukhula.

11

19:11
Jobe 13:24
16:9
33:10
Sil. 2:5
Lulaka lwakhe luyangivutsela,

ungibala kanye netitsa takhe.

12Emabutfo akhe ayashuca atengihlasela,

akha tindvundvuma tekungivimbetela,“akha tindvundvuma tekungivimbetela” nome “alungisa indlela kuze atekungivimbetela”

akambe atungeleta likhaya lami.

13

19:13
Hla. 31:11
38:12
88:8,18
“Ungehlukanise nebazalwane bami, bangigucukela,

sengehlukene nalabo bengetayelene nabo.

14Tihlobo tami tingishiyile,

bangani bami bangikhohliwe.

15Tivakasheli tasekhaya kami

setiyangiphika kutsi tiyangati;

nesisebenti lesisikati sasekhaya kami

sesitsi ngisihambi,

sebangitsatsa njengemhambuma.

16Nome ngitsi ngibita sisebenti sami, asisasabeli,

nome sengisicela mine,

ngisincenga ngemlomo wami.

17Umphefumulo wami sewuyanuka kumfati wami,

kubomnaketfu sengiyenyanyeka.

18

19:18
Jobe 30:1
Ngisho nekwebafanyana lokuncane sekuyangedzelela,

nangitsi ngiyachamuka,

bachwebana ngami bahleke.

19

19:19
Hla. 41:9
55:12
88:8
Bonkhe bangani bami

lebengitsi bevakala ekhaleni

sebayacansuka ngami;

labo labatsandzekako kimi sebangigucukele.

20

19:20
Jobe 30:30
Hla. 102:5
Sengingumbambo tiyabalwa,

ngisindze ngekulambisa.NgesiHebheru lelivesi alicondzakali

21“Mane sale ningihawukela, bangani bami,

mane sale nihawukela mine,

sandla saNkulunkulu singinhlakayile.

22Ningishophelani, nani nilingise Nkulunkulu

lolibele kucoshana nami?

Anisenakweneliseka yini kani

ngalokubola kwesikhumba semtimba wami?

23“Awu! Kube fane lamagama ami lengiwakhulumako

abengabhalwa phansi,

kube fane abengabhalwa encwadzini legocotwako,

24kube fane abengacoshwa ngelusungulo emtfofini,“emtfofini” nome “nangelwemtfofu”

nome acoshwe edvwaleni laphakadze naphakadze.

25

19:25
Isa. 41:14
Hos. 13:14
Kodvwa mine ngiyati

kutsi uMhlengi“uMhlengi” nome “uMvikeli” wami uyaphila,

nekutsi ekugcineni utakuma etikwalomhlaba.“etikwalomhlaba” nome “etikwelithuna lami”

26

19:26
1 Khor. 13:12
Ngisho nome umtimba wami sewubhujisiwe,

kodvwa noko“noko” nome “nasemva kwekuvuka kwami” emtimbeni“emtimbeni” nome “ngaphandle kwemtimba” NgesiHebheru lelivesi alicondzakali wami ngiyawumbona Nkulunkulu.

27

19:27
Hla. 17:15
1 Joh. 3:2
Mine cobo lwami ngiyawumbona ngewami emehlo,

mine lo, hhayi lomunye.

Maye, inhlitiyo yami seyiyamlangatelela!

28“Naningatsi: ‘Siyawumkhandzelwa ngubani,

njengaloku imphandze yayo yonkhe lenhlupheko ikuye?’“ikuye” letinye tincwadzi tekucala titsi “ikimi”

29

19:29
Mat. 5:22
Kufanele nani nesabe inkemba,

ngobe lulaka lwakhe luyakwehlisa sijeziso ngayo inkemba,

ngulapho niyawufundza nicondze khona

kutsi kukhona kwehlulelwa.”“kukhona kwehlulelwa” nome “kukhona Somandla”

20

Sofari

201Sofari, umNama, wase uyaphendvula watsi:

2“Ngihlushwa ngimicabango yami

letsi angiphendvule nami,

ngobe sengiphatamiseke kakhulu.

3

20:3
Jobe 15:2
Ngiva emagama layinhlamba kimi,

ngiko nje ingcondvo yami seyitsi angitiphendvulele.

4“Empeleni nawe uyati kutsi bekunjani, kwakadzeni nje,

kusukela nakubunjwa umuntfu emhlabeni,

5kutsi kujabula kwalababi kwesikhashana nje,

nekutfokota kwalabangenaNkulunkulu

kuba kwesikhashana nje.

6Nome kuphakama kwalomubi

kuze kuphikelele emazulwini nje,

nenhloko yakhe itsi ayitsintse emafu,

7uyawubhubha kokuphela njengemangcoliso akhe;

labo lababeke bambona bayawubutana, batsi: ‘Uphi?’

8

20:8
Hla. 73:20
Njengeliphupho uyandiza angaphindzi atfolakale,

anyamalaliswe njengembono wasebusuku.

9

20:9
Eks. 14:13
Liso lelalike lambona alisayiwuphindze limbone futsi.

Indzawo yakhe ingeke iphindze imbone.

10Bantfwabakhe kufanele bahlawule kulabamphofu,

tandla takhe kufanele tibuyisele umcebo wakhe.

11Emandla ebusha lagcwele ematsanjeni akhe

ayawulala kanye naye elutfulini.

12“Naloku umonakalo unongotela emlonyeni wakhe,

nome awufihla ngaphansi kwelulwimi lwakhe nje,

13naloku angeke akumele nje kuwukhiphela ngephandle,

alibele kuvalela lomonakalo emlonyeni wakhe,

14kodvwa lokudla kwakhe kutaba munyu esiswini sakhe,

kutawugucuka kube sihlungu setinyoka

sekungekhatsi ematfunjini akhe.

15Utabukhafula bonkhe lobunjinga labumita,

Nkulunkulu utamhlantisa bonkhe lapha esiswini sakhe.

16Utawumunya lesihlungu setinyoka;

abulawe ngematinyo elibululu.

17Angeke atfokote ngemifudlana nemifula

legeleta luju nelulata.

18

20:18
Dut. 28:30
Loko lakushikashikanelako uyawukubuyisa konkhe

angakadli lutfo lwako.

Akasenayidla intalo yako konkhe

lokusebenta kwakhe lokungaka lakwentile.

19

20:19
Isa. 5:8
Ngobe ubacindzetele labamphofu, wabashiya beswele,

ubadle netindlu tabo langazange asatakhe.

20“Ngempela akayikuba nako kuphumula kwemphefumulo

ekulangateleni kwakhe.

Angeke akhone kutisindzisa kwayena ngalomcebo wakhe.

21Sekute nalokuncane lokusele yena langakudla,

bunjinga bakhe ngeke buphumelele bume.

22Asesekutamaseni kwakhe lusizi luyawumhlasela,

emandla lamakhulu elusizi ayawumehlela.

23

20:23
Hla. 11:6
Uyawutsi nase agcwalise umkhaba wakhe,

Nkulunkulu ehlisele intfukutselo yakhe etikwakhe,

ehlisele nemvula yemijijimeto yakhe etikwakhe.

24Nome abalekela silimato sensimbi,

umcibisholo welitfusi uyakumhlaba.

25Uyakuwudvoncula emhlane wakhe,

kudla kwawo kuphume esibindzini,

kwesaba kuyawumehlela.

26Bumnyama lobuphatsekako bumlalele endleleni

bufune umcebo wakhe.

Umlilo longakavutselwa uyakumshwabudzela umcedze,

ukudle konkhe lokusele ekhaya kakhe.

27Emazulu ayawulenekela lilanga licala lakhe,

umhlaba nawo uyawumvukela indlwabane.

28Sikhukhula siyakwemukisa likhaya lakhe,

emagagasi alitfumbe“Sikhukhula ... alitfumbe” nome “Timphahla letisendlini yakhe tiyawukhukhulwa, emagagasi atitfumbe”

ngelilanga lelulaka lwaNkulunkulu.

29

20:29
Jobe 27:13
Sinjalo-ke siphetfo Nkulunkulu lasabele lababi,

lifa lelingulona balibekelwa nguNkulunkulu.”

21

211Jobe waphendvula, watsi:

2“Lalelisisani lamavi ami,

nimane ningidvudvute ngaloko.

3

21:3
Taga 18:13
Ngibeketeleleni nangikhuluma,

ngitsi ngingakhuluma, bese niyachubeka nekuphukuta.

4“Kusola kwami kucondzene nemuntfu yini?

Kwentiwa yini kutsi ngingakhoni kubeketela?

5Bukani mine nimangale,

nibambe wangentasi.

6Nangicabanga ngaloko,

ngifikelwa kwesaba,

kutfutfumela kubambe umtimba wami.

7

21:7
Hla. 73:3
Jer. 12:1
Hab. 1:13
Mal. 3:14
Kwentiwa yini kutsi lababi

baphile sikhatsi lesidze,

bakhule baze baguge, baphindze babe nemandla lamakhulu?

8Babona bantfwababo baphumelela,

babone ngisho nebatukulu babo.

9Emakhaya abo avikelekile, akanako kwesaba.

Indvuku yaNkulunkulu ayikho etikwabo.

10Tinkhomati tabo atilatelwa,

ngobe tinkunzi tabo tiyatalisa.

11

21:11
Hla. 17:14
Bakhipha bantfwana babo njengemhlambi.

Bantfwana babo bayajabula bagidze.

12Bahlabelela ngekuhambisana nemafahlawane, nemahabhu,

batijabulise ngekudlala imintjingozi.

13

21:13
Jobe 24:24
Timphilo tabo baticitsa ngekunaka umcebo,

behlela endzaweni yalabafile“endzaweni yalabafile” ngesiHebheru “eSheyoli” ngekuthula.“ngekuthula” nome “masinyane”

14

21:14
Jobe 22:17
Noko bakhuluma kuNkulunkulu, batsi:

‘Ase uyekele tsine!

Site sifiso sekwati tindlela takho.

15

21:15
Eks. 5:2
Mal. 3:14
Ngubani yena loSomandla kutsi singakhonta yena?

Yini nje lesingayitfola ngekuthandaza kuye?’

16

21:16
Jobe 22:18
Kodvwa umnotfo wabo awukho etandleni tabo,

ngako ngiyatecwaya teluleko talababi.

17“Kukangakhi nje sibane salababi sicinywa?

Ngukangakhi kona lababi behlelwa sehlakalo?

Nkulunkulu uke abajezise ngentfukutselo yini?

18

21:18
Hla. 1:4
35:5
Isa. 29:5
Hos. 13:3
Kukangakhi bafanana netinhlanga emoyeni,

babe njengemakhoba lapheshulwa sivunguvungu?

19

21:19
Eks. 20:5
Kutsiwa: ‘Nkulunkulu ujezisa bantfwana

ngenca yetono letentiwa nguyise.’

Cha! Nkulunkulu akajezise toni cobo lwato,

kuze titewukwati kahle.

20

21:20
Hla. 75:8
Jer. 25:15
Lomubi akatibonele ngemehlo akhe kubhujiswa kwakhe,

atinatsele yena lulaka lwaSomandla.

21Ngobe unandzabani nemndeni lawushiya ngemuva,

nakufika kuphela kwetinsuku tekuphila kwakhe?

22

21:22
Isa. 40:13
Rom. 11:34
1 Khor. 2:16
“Ukhona yini umuntfu longafundzisa Nkulunkulu lwati?

Ngobe yena wehlulela

ngisho nalabangetulu kwabo bonkhe.

23Lomunye ufa asacine kahle kakhulu,

aphephe waze watinta ngalokuphelele,

kantsi futsi ukhululekile,

24umtimba wakhe uphatseke kahle,

nematsambo akhe agcwele umnkantja.

25Lomunye ufa anelusizi emphefumulweni,

angazange sekativele nome ngabe yini lemnandzi.

26

21:26
Shu. 9:2
Bobabili balala kanyekanye elutfulini,

netimphetfu tibahlasela ngalokufananako bobabili.

27“Ngati kahle kutsi nicabangani,

ngisho nemacebo lebeningahle ningone ngawo.

28Nitsi: ‘Iphi-ke manje lendlu yalomuntfu lomkhulu,

aphi emathende lapho lababi bebahlala khona?’

29Nake nababuta yini labatihambi?

Anizange niyinake yini imibiko lababuya nayo,

30yekutsi lomubi uyacolelwa ngelilanga lenhlekelele

nekutsi uyakhululeka ngelilanga lelulaka?

31Ngubani longasola simo sakhe embikwakhe?

Ngubani lomkhokhelako ngaloko lakwentile?

32Uyetfwalwa ayiswe edlizeni,

lithuna lakhe lihlala ligadziwe.

33Lenhlabatsi yesigodzi iyanongotela kuye,

bonkhe bantfu balandzela yena,

sicumbi lesikhulu sihamba embikwakhe.“sihamba embikwakhe” nome “besimendvulela”

34

21:34
Jobe 16:2
“Ngako-ke ningangidvudvuta kanjani

ngalenkhulumo yenu lengumbhedvo?

Kute nakunye kwetimphendvulo tenu lokusasele

ngaphandle kwemacebo odvwa nje.”