Siswati 1996 (SWA96)
1

Tibusiso taJobe

11

1:1
Gen. 22:21
Sil. 4:21
Hez. 14:14,20
Eveni lase-Usi kwakunendvodza, libito layo kunguJobe. Lendvodza yayimsulwa, ilungile, futsi imesaba Nkulunkulu, ikubalekela konkhe lokubi. 2Jobe abenemadvodzana lasikhombisa nemadvodzakati lamatsatfu, 3abefuye timvu letatiti-7 000, nemakamela lati-3 000, netinkhabi letiboshelwako letiyinkhulungwane,SiHebheru sitsi “netinkhabi letatingaboshelwa ngemajoko langema-500” netimbongolo letinsikati letatingema-500 kanye netisebenti letinyenti kakhulu. Lendvodza yayidvume ngebunjinga lobukhulu, yendlula onkhe emadvodza asemphumalanga.

4Emadvodzana akhe abevamise kwenta emadzili ngemagema emakhaya awo: abeyaye ameme bodzadzewabo labatsatfu kutsi bete batewudla banatse nawo. 5Bekutsi kungendlula lesikhatsi semadzili, bese Jobe utfumela kubantfwabakhe abahlambulule. Abevuka ekuseni ngetingweti abentele bonkhe umnikelo wekushiswa ngekwelinani labo, acabanga atsi: “Mhlawumbe bantfwabami bonile bacalekisa Nkulunkulu etinhlitiyweni tabo.” Lona bekungumkhuba waJobe, labewenta njalo nje.

Kuvivinywa kwaJobe kwekucala

6Kwatsi ngalelinye lilanga emadvodzana aNkulunkulu“emadvodzana aNkulunkulu” lamanye emahumusho atsi “tingilosi” lamanye atsi “emalunga esigodlo sasezulwini” atsatsa tindzawo tawo embikwaSimakadze, naSathane watfolakala asemkhatsini wawo.

7

1:7
1 Phet. 5:8
Simakadze wabuta Sathane, watsi: “Uphumaphi?”

Sathane waphendvula Simakadze, watsi: “Ngiphuma kuyawuhlamahlama emhlabeni lapho bengihambahamba khona ngehla ngenyuka.”

8Simakadze wabuta Sathane, watsi: “Uyibonile yini inceku yami Jobe? Kute namunye umuntfu longamtfola emhlabeni lofanana naye; umsulwa, ucotfo ngenhlitiyo, ungumuntfu lowesaba Nkulunkulu nalokubalekelako lokubi.”

9Sathane waphendvula, watsi: “Usho kutsi Jobe abengakukhonta yini, kube abengatfoli lutfo kuwe? 10Awukambiyeli ngelutsango yini Jobe kanye nemndeni wakhe nako konkhe lanako? Uwubusisile umsebenti wakhe wetandla, waze wamupha ngisho nemihlambi yetifuyo lesetigcwele kulo lonkhe lelive. 11Kodvwa ase welulele sandla sakho kuko konkhe lanako, ubone kutsi angeke yini akwetfuke.”

12Simakadze wakhuluma kuSathane, watsi: “Kulungile, konkhe lanako kusetandleni takho, kodvwa ungasibeki sandla sakho emtimbeni wakhe.” Ngako Sathane wahamba, wesuka kuSimakadze.

Kubhujiswa kwebantfwana baJobe nekuphela kwengcebo yakhe

13Ngalelinye lilanga atsi emadvodzana nemadvodzakati aJobe adla lidzili anatsa neliwayini endlini yemnakabo lomkhulu, 14kwefika sigijimi kuJobe, satsi: “Sitsite sisalima ngetinkhabi ensimini, timbongolo tidla lapha eceleni kwato, 15kwefika emaSabiNome “bakaSheba” asihlasela, atitfumba. Tinceku takho atibulele tonkhe ngenkemba; ngimi kuphela losindzile, ngase ngiyabaleka ngita lapha kuwe kutekwatisa ngaloko!”

16Satsi sisakhuluma lesigijimi, kwefika lesinye, satsi: “Umlilo waNkulunkulu wehle esibhakabhakeni washisa tonkhe timvu takho kanye nato tonkhe tinceku takho; ngimi kuphela losindzile, ngase ngiyabaleka ngita lapha kuwe kutekwatisa ngaloko!”

17Satsi sisakhuluma leso sigijimi, kwefika lesinye, satsi: “EmaKhaledi ente ticheme letintsatfu awatfumba onkhe emakamela akho ahamba nawo. Abulele tonkhe tinceku takho ngenkemba; ngimi kuphela losindzile, ngase ngiyabaleka ngita lapha kuwe kutekwatisa ngaloko!”

18Naleso satsi sisakhuluma, kwefika lesinye, satsi: “Emadvodzana nemadvodzakati akho abedla lidzili anatsa liwayini endlini yemnakabo lomkhulu, 19kwefika umoya lomkhulu uchamuka ngasehlane, wabhidlita lendlu, onkhe emakona ayo lamane. Ivele yawela etikwabo, bafa bonkhe; ngimi kuphela losindzile, ngase ngiyabaleka ngita lapha kuwe kutekwatisa ngaloko!”

20Watsi kube akuve loko Jobe, wasukuma waklebhula timphahla takhe, wahhula inhloko yakhe. Wesuka lapho watilahla phansi emhlabatsini wakhotsama, 21

1:21
Shu. 5:14
1 Thim. 6:7
watsi: “Ngaphuma esiswini samake ngingcunu, kanjalo futsi ngiyawubuyela ngingcunu. Simakadze uphile, Simakadze utsatsile. Alidvunyiswe libito laSimakadze.”

22Kuko konkhe loku Jobe akazange one ngekutsi asole Nkulunkulu.

2

Kuvivinywa kwaJobe kwesibili

21Kwaphindza futsi kwatsi nangalelinye lilanga emadvodzana aNkulunkulu“emadvodzana aNkulunkulu” lamanye emahumusho atsi “tingilosi” lamanye atsi “emalunga esigodlo sasezulwini” eta atsatsa tindzawo tawo embikwaSimakadze, naSathane watfolakala asasemkhatsini wawo.

2Simakadze wabuta Sathane, watsi: “Uphumaphi?”

Sathane waphendvula Simakadze, watsi: “Ngiphuma kuyawuhlamahlama emhlabeni, lapho bengihambahamba khona ngehla ngenyuka.”

3Simakadze wabuta Sathane, watsi: “Uyibonile yini inceku yami Jobe? Kute namunye umuntfu longamtfola emhlabeni lofanana naye; umsulwa, ucotfo ngenhlitiyo, ungumuntfu lowesaba Nkulunkulu nalokubalekelako lokubi. Seloku usabambelele ekwetsembekeni kwakhe, nome wena bewungichukulusha ngekutsi ngimbhubhise ngaphandle kwesizatfu.”

4Sathane waphendvula Simakadze, watsi: “Sikhumba esikhunjeni! Umuntfu angalahlekelwa nguko konkhe lanako ngenca yemphilo yakhe. 5Kodvwa ase welule sandla sakho utsintse inyama yakhe nematsambo akhe, ubone kutsi angeke yini akwetfuke.”

6Simakadze wakhuluma kuSathane, watsi: “Kulungile phela, usetandleni takho; kodvwa ungambulali.”

7Ngako Sathane wesuka embikwaSimakadze, wesukela Jobe, wamhlasela ngematfumba labutfukako, kusukela ngaphansi kwelunyawo lwakhe kuze kuyewufika etulu elunweleni lwakhe. 8Jobe watsatsa lucetu lweludzengelo watenwaya ngalo ahleti emlotseni etaleni.

9UmkaJobe wakhuluma kuJobe, watsi: “Namanje solomane usabambelele yini kulokwetsembeka kwakho? Yetfuka loNkulunkulu wakho, ufe lokungenani!”

10Jobe wamphendvula, watsi: “Wena ukhulumisa kwemfati losilima. Kantsi sesitakwemukela lokuhle kodvwa yini kuNkulunkulu, singasakwemukeli lokubuhlungu nalokubi?” Kuko konkhe loku Jobe akazange one ngekukhuluma kwakhe.

Bangani baJobe labatsatfu

11

2:11
Taga 27:10
Kwatsi kube bakuve konkhe loko lobekumehlele Jobe, bangani bakhe labatsatfu bo-Elifazi, umThemani, naBildadi, umShuhi, kanye naSofari, umNama, besuka emakhaya abo bahlangana bacondza kuJobe, bayakumlilela nekumdvudvuta. 12Batsi nabambona basesekhashane, bangete bambona kutsi nguye; bacala bakhala kakhulu, baklebhula imijiva yabo, batitsela ngelutfuli etinhloko tabo. 13
2:13
Rom. 12:15
Bahlala naye phansi emhlabatsini emalanga lasikhombisa nebusuku bakhona. Kute nome munye lowase wakhuluma lutfo kuye, ngobe babebona buhlungu lobukhulu labekubo.

3

Kukhuluma kwaJobe

31Emvakwaloko Jobe wakhuluma acalekisa lilanga latalwa ngalo, 2watsi:

3

3:3
Jer. 20:14
“Shangatsi lilanga lengatalwa ngalo lingabhubha,

lisuswe nebusuku lekwabikwa ngabo

kwatsiwa: ‘Kutelwe umfana!’

4Shangatsi lelo langa lingaba mnyama,

shangatsi naNkulunkulu losezulwini angete alinaka,

shangatsi nekukhanya kungete kwakhanya kulo.

5Shangatsi bumnyama nelitfunti lekufa

kungatfumba lelo langa,

shangatsi lingambonywa lifu,

shangatsi bumnyama bungasibekela kukhanya kwalo.

6Shangatsi lobo busuku bungabanjwa bumnyama lobukhulu,

shangatsi bungete babalwa kanye nalamanye emalanga emnyaka,

bungete bafakwa ngisho nakuyinye inyanga.

7Shangatsi lobo busuku bungabate

namunye umuntfu lowemitfwa ngabo,

nekujabula kungevakali kubo.

8Shangatsi labo labacalekisa emalanga“emalanga” nome “lwandle”

bangacalekisa lelo langa,

tingcweti letingavusa Leviyathani.Leviyathani ngunyokangwenya

9Shangatsi tinkhanyeti talo tentsatsakusa tingaba mnyama;

shangatsi busuku balo bungemela kukhanya lokungeke kufike,

bungaboni ngisho nemisebe yentsatsakusa,

10ngobe abuzange buyivale iminyango

yesisu samake lowangitala,

kutewufihla inhlupheko emehlweni ami.

11

3:11
Jobe 10:18
“Kodvwa kwentiwa yini kutsi ngingafi mhlazana ngitalwa?

Angifanga ngani mhlazana ngiphuma esiswini?

12Angemukelelani lawo madvolo?

Wona lawo mabele angimunyiselani?

13Ngobe manje ngabe ngitilalele ngekuthula;

yebo, ngabe ngitilalele ekuphumuleni.

14Ngabe ngitiphumulele nemakhosi netindvuna temhlaba

labatakhela tindzawo tabo lesetabhidlika.

15Ngabe ngitiphumulele nebabusi lababenegolide,

bagcwalisa tindlu tabo ngesiliva.

16Nome lokungenani-ke angifihlwanga ngani emhlabatsini

njengeluswane lolutelwe lufile,

ngibe njengeluswane lolungazange

selukubone kukhanya kwelilanga?

17

3:17
Isa. 57:2
Semb. 14:13
Lapho-ke ngulapho lababi bayekela khona budlova,

nalabakhatsatekile lapho bayaphumula.

18Lapho netiboshwa titfola kuthula,

atisaliva ngisho neliphimbo lalabacindzetelako.

19Labancane nalabakhulu bakhona lapho, bafanana bonkhe,

nesigcili sikhululekile kumphatsi waso.

20“Kukhanya kunikelwani bantfu labaselusizini?

Kona kuphila kunikelwani

umuntfu lomphefumulo wakhe udzabukile?

21

3:21
Semb. 9:6
Kunikelwani bantfu labakulangatelelako kufa,

kodvwa kungefiki,

bakuphenyisise kwendlula umcebo lofihliwe?

22Kunikelwani bantfu labakujabulelako kufika ethuneni,

batsakase nabafinyelela emadlizeni?

23

3:23
Jobe 19:8
Unikelwani imphilo umuntfu londlela yakhe ifihlakele,

umuntfu lovinjetelwe nguNkulunkulu?

24

3:24
Hla. 42:3
80:5
Sibibitfwane sesikudla kwami,

kububula kwami kugeleta njengemanti.

25Loko bengikwesaba kakhulu sekungehlele,

lebengikwesabisa inyoka sekwenteke kimi.

26Angisenakuthula, nakuphola, nakuphumula.

Anginakuphumula, ngiphetfwe kukhatsateka kodvwa.”