Siswati 1996 (SWA96)
18

Bildadi

181Wase uyaphendvula-ke Bildadi, umShuhi, watsi:

2

18:2
Taga 17:27
“Utawuticedza nini letinkhulumo?

Ase ubuyise ingcondvo,

sitabe sesiyakhuluma-ke.

3Wentiwa yini lokutsi usitsatse njengetinkhomo nje,

shangatsi tsine sesitilima takho?

4Wena ngobe nguwe lotidzabula ube ticucu

ngalokutfukutsela kwakho,

usho kutsi sekungalahlwa wonkhe lomhlaba

ngenca yakho nje wedvwana?

Nome-ke usho kutsi sale kusimuka emadvwala

asuswe etindzaweni tawo?

5

18:5
Taga 13:9
24:20
“Sibane salomubi sicinyiwe,

lilangabi lemlilo wakhe alisavutsi.

6Kukhanya kwasekhaya lakhe sekubumnyama;

sibane lesiseceleni kwakhe siyacisha.

7Emandla etinyatselo takhe asayancipha;

emacebo akhe asamjika phansi.

8Netinyawo takhe setimkhaceke elugibeni,

sewubatse uyazubalata luyamtongoletela.

9Lugibe selumbambe ngesitsendze sakhe,

sifu simntfonyile akasatsi khwasha.

10Bambophele lifindvo endleleni yakhe leyenile,

lugibe lusemkhondvweni wakhe.

11

18:11
Lev. 26:36
Jobe 15:21
27:20
Jer. 46:5
Tesabiso timetfusa ndzawana tonkhe,

timhleli etitsendzeni.

12Inhlekelele ilambele yena,

inhlekelele ikhamisele yena,

nakatsi nje uyawa.

13Itakudla sikhumba sakhe,

litubulo lekufa“litubulo lekufa” kusho “sifo lesesabeka kakhulu” lichobote

ematsambo etitfo temtimba wakhe.

14

18:14
Jobe 8:13
11:20
Taga 10:28
Ukhishiwe ekuvikelekeni kwasekhaya lakhe,

washuciswa wamikiswa enkhosini yekufa.

15Ekhaya lakhe sekubusela umlilo,“sekubusela umlilo” nome “kute labekanako lokusasele”

sibabule lesivutsako sisakatwe lapho ahlala khona.

16Timphandze takhe tiyoma lapha ngaphansi kwakhe,

nemagala akhe asayabuna lapha ngetulu.

17

18:17
Taga 10:7
Kukhunjulwa kwakhe sekuyafiphala kulomhlaba,

akasenabito lapha emhlabeni.

18Sewucoshiwe ekukhanyeni wayiswa ebumnyameni,

ulahliwe futsi lapha kulomhlaba.

19

18:19
2 Khos. 10:11,17
Jobe 27:14
Hla. 21:10
Akasenabantfwana,

nabatukulu sewute emkhatsini webantfu bakubo;

kute insali lapho ake wahlala khona.

20Emadvodza asenshonalanga

asemangele ngalesehlakalo sakhe;

emadvodza asemphumalanga abanjwe kwesaba.

21Ngempela injalo

indzawo lapho kuhlala lomubi khona,

lena yindzawo lehlala umuntfu

longatani naNkulunkulu.”

19

Jobe

191Jobe wase uyaphendvula, watsi:

2“Nitangivisa buhlungu kuze kube ngunini,

solo ningishushumbisa ngemavi labuhlungu?

3

19:3
Jobe 16:20
Sengemahlandla lalishumi nyalo

solomane ningitsela ngetinhlamba,

nite nemahloni ekungetfuka.

4Nangabe kuliciniso phela kutsi ngedukile,

lelo phutsa liphutsa lami ngedvwana.

5Nangabe ngempela ningatiphakamisa,

nitente ncono kunami,

nisebentise lesehlakalo lesingehlele

kutsi nimelane nami,

6yatini-ke kutsi nguNkulunkulu longonile,

wangigigela ngelugibe lwakhe.

7

19:7
Jobe 30:20
“Naloku ngikhala: ‘Ngimi lengoniwe!’

Kodvwa angiphendvulwa;

naloku ngicela lusito,

kute kwetsembeka.

8

19:8
Jobe 3:23
Sil. 3:5
Utivalile tindlela tami,

entela kutsi ngingakhoni kwendlula,

wembatsise tindlela tami ngebumnyama.

9Ungembule kuhlonipheka kwami,

wesusa umchele wami enhloko yami.

10Ungidladlabula ngala nangala ngize ngingabikho,

uzuphuna litsemba lami njengelukhula.

11

19:11
Jobe 13:24
16:9
33:10
Sil. 2:5
Lulaka lwakhe luyangivutsela,

ungibala kanye netitsa takhe.

12Emabutfo akhe ayashuca atengihlasela,

akha tindvundvuma tekungivimbetela,“akha tindvundvuma tekungivimbetela” nome “alungisa indlela kuze atekungivimbetela”

akambe atungeleta likhaya lami.

13

19:13
Hla. 31:11
38:12
88:8,18
“Ungehlukanise nebazalwane bami, bangigucukela,

sengehlukene nalabo bengetayelene nabo.

14Tihlobo tami tingishiyile,

bangani bami bangikhohliwe.

15Tivakasheli tasekhaya kami

setiyangiphika kutsi tiyangati;

nesisebenti lesisikati sasekhaya kami

sesitsi ngisihambi,

sebangitsatsa njengemhambuma.

16Nome ngitsi ngibita sisebenti sami, asisasabeli,

nome sengisicela mine,

ngisincenga ngemlomo wami.

17Umphefumulo wami sewuyanuka kumfati wami,

kubomnaketfu sengiyenyanyeka.

18

19:18
Jobe 30:1
Ngisho nekwebafanyana lokuncane sekuyangedzelela,

nangitsi ngiyachamuka,

bachwebana ngami bahleke.

19

19:19
Hla. 41:9
55:12
88:8
Bonkhe bangani bami

lebengitsi bevakala ekhaleni

sebayacansuka ngami;

labo labatsandzekako kimi sebangigucukele.

20

19:20
Jobe 30:30
Hla. 102:5
Sengingumbambo tiyabalwa,

ngisindze ngekulambisa.NgesiHebheru lelivesi alicondzakali

21“Mane sale ningihawukela, bangani bami,

mane sale nihawukela mine,

sandla saNkulunkulu singinhlakayile.

22Ningishophelani, nani nilingise Nkulunkulu

lolibele kucoshana nami?

Anisenakweneliseka yini kani

ngalokubola kwesikhumba semtimba wami?

23“Awu! Kube fane lamagama ami lengiwakhulumako

abengabhalwa phansi,

kube fane abengabhalwa encwadzini legocotwako,

24kube fane abengacoshwa ngelusungulo emtfofini,“emtfofini” nome “nangelwemtfofu”

nome acoshwe edvwaleni laphakadze naphakadze.

25

19:25
Isa. 41:14
Hos. 13:14
Kodvwa mine ngiyati

kutsi uMhlengi“uMhlengi” nome “uMvikeli” wami uyaphila,

nekutsi ekugcineni utakuma etikwalomhlaba.“etikwalomhlaba” nome “etikwelithuna lami”

26

19:26
1 Khor. 13:12
Ngisho nome umtimba wami sewubhujisiwe,

kodvwa noko“noko” nome “nasemva kwekuvuka kwami” emtimbeni“emtimbeni” nome “ngaphandle kwemtimba” NgesiHebheru lelivesi alicondzakali wami ngiyawumbona Nkulunkulu.

27

19:27
Hla. 17:15
1 Joh. 3:2
Mine cobo lwami ngiyawumbona ngewami emehlo,

mine lo, hhayi lomunye.

Maye, inhlitiyo yami seyiyamlangatelela!

28“Naningatsi: ‘Siyawumkhandzelwa ngubani,

njengaloku imphandze yayo yonkhe lenhlupheko ikuye?’“ikuye” letinye tincwadzi tekucala titsi “ikimi”

29

19:29
Mat. 5:22
Kufanele nani nesabe inkemba,

ngobe lulaka lwakhe luyakwehlisa sijeziso ngayo inkemba,

ngulapho niyawufundza nicondze khona

kutsi kukhona kwehlulelwa.”“kukhona kwehlulelwa” nome “kukhona Somandla”

20

Sofari

201Sofari, umNama, wase uyaphendvula watsi:

2“Ngihlushwa ngimicabango yami

letsi angiphendvule nami,

ngobe sengiphatamiseke kakhulu.

3

20:3
Jobe 15:2
Ngiva emagama layinhlamba kimi,

ngiko nje ingcondvo yami seyitsi angitiphendvulele.

4“Empeleni nawe uyati kutsi bekunjani, kwakadzeni nje,

kusukela nakubunjwa umuntfu emhlabeni,

5kutsi kujabula kwalababi kwesikhashana nje,

nekutfokota kwalabangenaNkulunkulu

kuba kwesikhashana nje.

6Nome kuphakama kwalomubi

kuze kuphikelele emazulwini nje,

nenhloko yakhe itsi ayitsintse emafu,

7uyawubhubha kokuphela njengemangcoliso akhe;

labo lababeke bambona bayawubutana, batsi: ‘Uphi?’

8

20:8
Hla. 73:20
Njengeliphupho uyandiza angaphindzi atfolakale,

anyamalaliswe njengembono wasebusuku.

9

20:9
Eks. 14:13
Liso lelalike lambona alisayiwuphindze limbone futsi.

Indzawo yakhe ingeke iphindze imbone.

10Bantfwabakhe kufanele bahlawule kulabamphofu,

tandla takhe kufanele tibuyisele umcebo wakhe.

11Emandla ebusha lagcwele ematsanjeni akhe

ayawulala kanye naye elutfulini.

12“Naloku umonakalo unongotela emlonyeni wakhe,

nome awufihla ngaphansi kwelulwimi lwakhe nje,

13naloku angeke akumele nje kuwukhiphela ngephandle,

alibele kuvalela lomonakalo emlonyeni wakhe,

14kodvwa lokudla kwakhe kutaba munyu esiswini sakhe,

kutawugucuka kube sihlungu setinyoka

sekungekhatsi ematfunjini akhe.

15Utabukhafula bonkhe lobunjinga labumita,

Nkulunkulu utamhlantisa bonkhe lapha esiswini sakhe.

16Utawumunya lesihlungu setinyoka;

abulawe ngematinyo elibululu.

17Angeke atfokote ngemifudlana nemifula

legeleta luju nelulata.

18

20:18
Dut. 28:30
Loko lakushikashikanelako uyawukubuyisa konkhe

angakadli lutfo lwako.

Akasenayidla intalo yako konkhe

lokusebenta kwakhe lokungaka lakwentile.

19

20:19
Isa. 5:8
Ngobe ubacindzetele labamphofu, wabashiya beswele,

ubadle netindlu tabo langazange asatakhe.

20“Ngempela akayikuba nako kuphumula kwemphefumulo

ekulangateleni kwakhe.

Angeke akhone kutisindzisa kwayena ngalomcebo wakhe.

21Sekute nalokuncane lokusele yena langakudla,

bunjinga bakhe ngeke buphumelele bume.

22Asesekutamaseni kwakhe lusizi luyawumhlasela,

emandla lamakhulu elusizi ayawumehlela.

23

20:23
Hla. 11:6
Uyawutsi nase agcwalise umkhaba wakhe,

Nkulunkulu ehlisele intfukutselo yakhe etikwakhe,

ehlisele nemvula yemijijimeto yakhe etikwakhe.

24Nome abalekela silimato sensimbi,

umcibisholo welitfusi uyakumhlaba.

25Uyakuwudvoncula emhlane wakhe,

kudla kwawo kuphume esibindzini,

kwesaba kuyawumehlela.

26Bumnyama lobuphatsekako bumlalele endleleni

bufune umcebo wakhe.

Umlilo longakavutselwa uyakumshwabudzela umcedze,

ukudle konkhe lokusele ekhaya kakhe.

27Emazulu ayawulenekela lilanga licala lakhe,

umhlaba nawo uyawumvukela indlwabane.

28Sikhukhula siyakwemukisa likhaya lakhe,

emagagasi alitfumbe“Sikhukhula ... alitfumbe” nome “Timphahla letisendlini yakhe tiyawukhukhulwa, emagagasi atitfumbe”

ngelilanga lelulaka lwaNkulunkulu.

29

20:29
Jobe 27:13
Sinjalo-ke siphetfo Nkulunkulu lasabele lababi,

lifa lelingulona balibekelwa nguNkulunkulu.”