Siswati 1996 (SWA96)
19

Jobe

191Jobe wase uyaphendvula, watsi:

2“Nitangivisa buhlungu kuze kube ngunini,

solo ningishushumbisa ngemavi labuhlungu?

3

19:3
Jobe 16:20
Sengemahlandla lalishumi nyalo

solomane ningitsela ngetinhlamba,

nite nemahloni ekungetfuka.

4Nangabe kuliciniso phela kutsi ngedukile,

lelo phutsa liphutsa lami ngedvwana.

5Nangabe ngempela ningatiphakamisa,

nitente ncono kunami,

nisebentise lesehlakalo lesingehlele

kutsi nimelane nami,

6yatini-ke kutsi nguNkulunkulu longonile,

wangigigela ngelugibe lwakhe.

7

19:7
Jobe 30:20
“Naloku ngikhala: ‘Ngimi lengoniwe!’

Kodvwa angiphendvulwa;

naloku ngicela lusito,

kute kwetsembeka.

8

19:8
Jobe 3:23
Sil. 3:5
Utivalile tindlela tami,

entela kutsi ngingakhoni kwendlula,

wembatsise tindlela tami ngebumnyama.

9Ungembule kuhlonipheka kwami,

wesusa umchele wami enhloko yami.

10Ungidladlabula ngala nangala ngize ngingabikho,

uzuphuna litsemba lami njengelukhula.

11

19:11
Jobe 13:24
16:9
33:10
Sil. 2:5
Lulaka lwakhe luyangivutsela,

ungibala kanye netitsa takhe.

12Emabutfo akhe ayashuca atengihlasela,

akha tindvundvuma tekungivimbetela,“akha tindvundvuma tekungivimbetela” nome “alungisa indlela kuze atekungivimbetela”

akambe atungeleta likhaya lami.

13

19:13
Hla. 31:11
38:12
88:8,18
“Ungehlukanise nebazalwane bami, bangigucukela,

sengehlukene nalabo bengetayelene nabo.

14Tihlobo tami tingishiyile,

bangani bami bangikhohliwe.

15Tivakasheli tasekhaya kami

setiyangiphika kutsi tiyangati;

nesisebenti lesisikati sasekhaya kami

sesitsi ngisihambi,

sebangitsatsa njengemhambuma.

16Nome ngitsi ngibita sisebenti sami, asisasabeli,

nome sengisicela mine,

ngisincenga ngemlomo wami.

17Umphefumulo wami sewuyanuka kumfati wami,

kubomnaketfu sengiyenyanyeka.

18

19:18
Jobe 30:1
Ngisho nekwebafanyana lokuncane sekuyangedzelela,

nangitsi ngiyachamuka,

bachwebana ngami bahleke.

19

19:19
Hla. 41:9
55:12
88:8
Bonkhe bangani bami

lebengitsi bevakala ekhaleni

sebayacansuka ngami;

labo labatsandzekako kimi sebangigucukele.

20

19:20
Jobe 30:30
Hla. 102:5
Sengingumbambo tiyabalwa,

ngisindze ngekulambisa.NgesiHebheru lelivesi alicondzakali

21“Mane sale ningihawukela, bangani bami,

mane sale nihawukela mine,

sandla saNkulunkulu singinhlakayile.

22Ningishophelani, nani nilingise Nkulunkulu

lolibele kucoshana nami?

Anisenakweneliseka yini kani

ngalokubola kwesikhumba semtimba wami?

23“Awu! Kube fane lamagama ami lengiwakhulumako

abengabhalwa phansi,

kube fane abengabhalwa encwadzini legocotwako,

24kube fane abengacoshwa ngelusungulo emtfofini,“emtfofini” nome “nangelwemtfofu”

nome acoshwe edvwaleni laphakadze naphakadze.

25

19:25
Isa. 41:14
Hos. 13:14
Kodvwa mine ngiyati

kutsi uMhlengi“uMhlengi” nome “uMvikeli” wami uyaphila,

nekutsi ekugcineni utakuma etikwalomhlaba.“etikwalomhlaba” nome “etikwelithuna lami”

26

19:26
1 Khor. 13:12
Ngisho nome umtimba wami sewubhujisiwe,

kodvwa noko“noko” nome “nasemva kwekuvuka kwami” emtimbeni“emtimbeni” nome “ngaphandle kwemtimba” NgesiHebheru lelivesi alicondzakali wami ngiyawumbona Nkulunkulu.

27

19:27
Hla. 17:15
1 Joh. 3:2
Mine cobo lwami ngiyawumbona ngewami emehlo,

mine lo, hhayi lomunye.

Maye, inhlitiyo yami seyiyamlangatelela!

28“Naningatsi: ‘Siyawumkhandzelwa ngubani,

njengaloku imphandze yayo yonkhe lenhlupheko ikuye?’“ikuye” letinye tincwadzi tekucala titsi “ikimi”

29

19:29
Mat. 5:22
Kufanele nani nesabe inkemba,

ngobe lulaka lwakhe luyakwehlisa sijeziso ngayo inkemba,

ngulapho niyawufundza nicondze khona

kutsi kukhona kwehlulelwa.”“kukhona kwehlulelwa” nome “kukhona Somandla”