Siswati 1996 (SWA96)
18

Bildadi

181Wase uyaphendvula-ke Bildadi, umShuhi, watsi:

2

18:2
Taga 17:27
“Utawuticedza nini letinkhulumo?

Ase ubuyise ingcondvo,

sitabe sesiyakhuluma-ke.

3Wentiwa yini lokutsi usitsatse njengetinkhomo nje,

shangatsi tsine sesitilima takho?

4Wena ngobe nguwe lotidzabula ube ticucu

ngalokutfukutsela kwakho,

usho kutsi sekungalahlwa wonkhe lomhlaba

ngenca yakho nje wedvwana?

Nome-ke usho kutsi sale kusimuka emadvwala

asuswe etindzaweni tawo?

5

18:5
Taga 13:9
24:20
“Sibane salomubi sicinyiwe,

lilangabi lemlilo wakhe alisavutsi.

6Kukhanya kwasekhaya lakhe sekubumnyama;

sibane lesiseceleni kwakhe siyacisha.

7Emandla etinyatselo takhe asayancipha;

emacebo akhe asamjika phansi.

8Netinyawo takhe setimkhaceke elugibeni,

sewubatse uyazubalata luyamtongoletela.

9Lugibe selumbambe ngesitsendze sakhe,

sifu simntfonyile akasatsi khwasha.

10Bambophele lifindvo endleleni yakhe leyenile,

lugibe lusemkhondvweni wakhe.

11

18:11
Lev. 26:36
Jobe 15:21
27:20
Jer. 46:5
Tesabiso timetfusa ndzawana tonkhe,

timhleli etitsendzeni.

12Inhlekelele ilambele yena,

inhlekelele ikhamisele yena,

nakatsi nje uyawa.

13Itakudla sikhumba sakhe,

litubulo lekufa“litubulo lekufa” kusho “sifo lesesabeka kakhulu” lichobote

ematsambo etitfo temtimba wakhe.

14

18:14
Jobe 8:13
11:20
Taga 10:28
Ukhishiwe ekuvikelekeni kwasekhaya lakhe,

washuciswa wamikiswa enkhosini yekufa.

15Ekhaya lakhe sekubusela umlilo,“sekubusela umlilo” nome “kute labekanako lokusasele”

sibabule lesivutsako sisakatwe lapho ahlala khona.

16Timphandze takhe tiyoma lapha ngaphansi kwakhe,

nemagala akhe asayabuna lapha ngetulu.

17

18:17
Taga 10:7
Kukhunjulwa kwakhe sekuyafiphala kulomhlaba,

akasenabito lapha emhlabeni.

18Sewucoshiwe ekukhanyeni wayiswa ebumnyameni,

ulahliwe futsi lapha kulomhlaba.

19

18:19
2 Khos. 10:11,17
Jobe 27:14
Hla. 21:10
Akasenabantfwana,

nabatukulu sewute emkhatsini webantfu bakubo;

kute insali lapho ake wahlala khona.

20Emadvodza asenshonalanga

asemangele ngalesehlakalo sakhe;

emadvodza asemphumalanga abanjwe kwesaba.

21Ngempela injalo

indzawo lapho kuhlala lomubi khona,

lena yindzawo lehlala umuntfu

longatani naNkulunkulu.”