Siswati 1996 (SWA96)
14

141“Umuntfu lotelwe ngumfati

unemalangana nje lambalwa ekuphila,

nawo agcwele lusizi.

2

14:2
Jobe 8:9
Hla. 90:9
103:15
144:4
Isa. 40:6
Heb. 13:14
Ubhahela njengembali, bese uyabuna,

akakhonsi, usheshe anyamalale njengesitfunti.

3Ungawabeka yini emehlo akho entfweni lenjengami?

Kona ungangiletsa yini embikwakho utengehlulela?“ungangiletsa yini embikwakho utengehlulela?” nome “ungamletsa yini embikwakho utemehlulela?”

4

14:4
Hla. 14:3
Ngubani longakhipha lokuhlantekile

kulokungakahlanteki? Kute!

5Emalanga ekuphila kwemuntfu asancunywa,

nelinani letinyanga tekuphila kwakhe walimisa;

kwajutjwa ngisho nemikhawulo yakhe langeke ayengce.

6

14:6
Hla. 39:13
Ngako ungamnaki, mshiye yedvwana,

abale ema-awa onkhe emalanga

njengesisebenti lesicashiwe.

7“Nangabe sihlahla sesijutjiwe,

likhona litsemba lekutsi singahle

siphindze sihlume futsi,

kantsi nalawo mahlumela aso angeke abune.

8Timphandze taso tingaguga emhlabatsini

nesiphunti saso sife lapha phansi,

9noko ngekuva umswakama wemanti siyahluma,

kumile emahlumela njengesihlahla.

10Kodvwa umuntfu uyafa angcwatjwe,

kube kuphela kwakhe,

kutsi kungaphuma umphefumulo

kube kuphela kwakhe.

11

14:11
Isa. 19:5
Njengobe emanti anyamalala elwandle,

nanjengobe nesihlambo semfula siyahamuka some,

12umuntfu ulala kanjalo-ke angabe asavuka,

kuyawuze kwendlule emazulu;

yebo, umuntfu angeke aphaphame,

futsi ngeke avuke ekufeni kwakhe.

13“Ngifisa shangatsi ungangifihla ethuneni,“ethuneni” nome “eSheyoli” nome “endzaweni yalabafile”

ungibhacise khona

kuze kwendlule intfukutselo yakho!

Nawungamane nje ungincumele sikhatsi, ungikhumbule!

14Nangabe umuntfu afa, uyawuphindze aphile yini?

Kuwo onkhe emalanga ekusebenta kwami kamatima

ngiyakuma kuze kufike kuvuseleleka“kuvuseleleka” nome “kukhululeka” kwami.

15Uyawungibita, mine ngikuphendvule.

Uyawufisa kubona leso sidalwa

lesentiwa tandla takho.

16Uyawutibala tonkhe tinyatselo tami lengititsatsako,

kodvwa awuyikungibamba umbalo ngenca yetono tami.

17Tiphambuko tami uyawutivalela esikhwameni;

sono sami uyawusisibekela.

18“Kodvwa njengentsaba lekhukhulekako ibhidlike,

nanjengelidvwala lelisuswa endzaweni yalo,

19nanjengobe emanti agugisa litje,

nesihhuhhula semvula sikhukhula umhlaba,

kanjalo nelitsemba lemuntfu wena ulibulala, life nya.

20Umuntfu umehlula kube kanye, esweleke,

ugucula buso bakhe, bese uyamcosha.

21

14:21
Isa. 63:16
Nangabe emadvodzana akhe advunyiswa,

loko yena akakwati;

nangabe ahlaziswa,

loko yena akakuboni.

22Uva buhlungu bemtimba wakhe,

atikhalele yena yedvwa.”

15

Kukhulumisana kwesibili

(Jobe 15:1 – 21:34)

Elifazi

151Elifazi, umThemani, waphendvula watsi:

2“Umuntfu lohlakaniphile angaphendvula yini

ngaletimphendvulo letilite,

agcwalise sisu sakhe

ngemoya loshisako wasemphumalanga?“agcwalise sisu sakhe ngemoya loshisako wasemphumalanga” nome “lekungatsi ugcwele umoya loshisako”

3Kute umuntfu lohlakaniphile

longakhuluma ngalendlela lelite lokhuluma ngayo

nome ativikele ngalamavi laluwangala.

4Kodvwa ukubukela phansi kwesaba Nkulunkulu,

uvimbele kuthandaza kuye.

5Ngulesono sakho lelesenta ukhulume kanje;

sewukhetse lulwimi lwalabanebucili.

6Awulahlwa ngimi,

kodvwa ulahlwa ngumlomo wakho,

ulahlwa nguloko lokukhulunywa nguwe lucobo lwakho.

7

15:7
Taga 8:25
“Ucabanga kutsi nguwe wedvwa yini

umuntfu wekucala lowatalwa?

Wena watalwa tingakabikho yini tintsaba?

8

15:8
Isa. 40:13
Rom. 11:34
1 Khor. 2:16
Uyalalela yini nangabe Nkulunkulu

akhuluma nelibandla lakhe?

Ucabanga kutsi kuhlakanipha

kuphelela lapha kuwe yini?

9Yini loyatiko lesingayati tsine?

Lwati luni lonalo wena lesingenalo tsine?

10

15:10
Jobe 32:7
Timphunga nalabadzala bangakitsi,

yebo, emadvodza lamadzala, kwendlula uyihlo.

11Akukwenelisi yini kudvudvutwa nguNkulunkulu,

nemagama lakhulunywe ngebunandzi kuwe?

12Inhlitiyo yakho ikutfumbeleni kangaka,

nemehlo akho aphashateliswa yini,

13kutsi ungaze utfukutselele Nkulunkulu,

ukhiphe emagama lamabi kangaka

ngemlomo wakho?

14

15:14
1 Khos. 8:46
2 Khr. 6:36
Jobe 25:4
Hla. 14:2
Taga 20:9
Shu. 7:21
1 Joh. 1:8,10
“Umuntfu abeyini kutsi angaba ngulohlantekile,

nome-ke umuntfu lotelwe ngumfati

kutsi angaba ngulolungile?

15

15:15
Jobe 4:17
Nangabe Nkulunkulu akabetsembi

labangcwele bakhe,

nangabe ngisho nemazulu akahlanteki

emehlweni akhe,

16mncane kangakanani-ke,

umuntfu lomubi nalowonakele,

nalonatsa bubi njengemanti?

17“Lalela lapha kimi, ngitakuchazela;

ngitakutjela loko lesengikubonile.

18Loko lasebakukhulumile labahlakaniphile

labangatange babafihlele kona boyise,

19labo labanikwa lelive

kwabate wetive labendlula emkhatsini wabo,

ngikutjela kona loko, ngitsi:

20

15:20
Isa. 48:22
Imihla yemuntfu lomubi igcwele lusizi netinhlupheko,

uphila kanjalo lowo longenasisa

yonkhe imihla lanikwe yona yekuphila kwakhe.

21

15:21
Lev. 26:36
Dut. 28:65
Jobe 18:11
“Tindlebe takhe tigcwele imisindvo lesabisako,

ngesikhatsi konkhe kubukeka shangatsi kuhle,

umbhubhisi ngulapho amhlasela khona.

22Akakholwa kutsi utawubuyela ebumnyameni.

Vele, uyawuphelela enkembeni.

23

15:23
Jobe 18:12
Uhamba azulazule afunana nekudla.“afunana nekudla” nome “atakudliwa ngemangce”

Uyati kutsi lilanga lebumnyama selisondzele.

24Buhlungu nelusizi kuyamtfutfumelisa,

kumhlisibete njengenkhosi

lese ihlomele kuhlasela,

25ngobe ugoca sibhakela, agocele Nkulunkulu,

atiphakamise, achoshele Nkulunkulu,

26ngekwedzelela lokukhulu uhlasela Somandla

ngelihawu lelicinile nalelilicinsi.

27

15:27
Hla. 73:7
Ngobe uhuce buso bakhe ngemafutsa akhe,

lukhalo lwakhe lubhubuka imitsebe.

28“Uyawuhlala emadolobheni labhidlikile,

etindlini lapho kungasahlali muntfu khona,

tindlu lesetidzilike taba ngemahhinsi.

29Angeke asanjinga,

nalomcebo wakhe ungeke ukhonse,

netimphahla takhe tingeke tandze eveni.

30Angeke abubalekele bumnyama,

lilangabi liyakubunisa emahlumela akhe,

kuphefumula kwemlomo waNkulunkulu

kuyawumtsatsa kumlahle khashane.

31Akangatiyengi ngekwetsemba loko lokulihobosha,

ngobe kute layakukutfola ngaloko.

32

15:32
Jobe 22:16
Hla. 55:23
Shu. 9:12
Kuyawutsi sikhatsi sakhe singakefiki,

akhokhelwe ngalokuphelele.

Emagala akhe akayiwucwebetela,

kodvwa ayawubuna.

33Uyawufanana nemvini

lohhohlokelwe ngemagelebisi awo asengakavutfwa,

abe njengesihlahla semncumo

sihhohlokelwa timbali taso.

34Ngobe sishoshomane lesingenaNkulunkulu

siyawuhlala singatseli lutfo,

umlilo uyakudla emathende

alabo labatsandza imidizo.

35

15:35
Jobe 4:8
Hla. 7:14
Isa. 59:4
Labo bantfu bemitsa inhlupheko,

bese batala bubi.

Sisu sabo sitilungiselela njalo emacebo.”

16

Jobe

161Jobe waphendvula, watsi:

2

16:2
Jobe 13:4
21:34
“Setinyenti kakhulu

tintfo letinjalo lengitivile.

Nine nonkhe nje nibadvudvuti lababi.

3Kantsi akasanawuphela yini lamavi enu langumoya?

Nine nihlushwa yini kangako,

kutsi seningalibala kuphikisana nje ngelite?

4Nami kodvwa empeleni bengingakhuluma kanjalo,

kube nine beningimi nami ngingini.

Nami bengingakhuluma ngimelane nani

ngemavi lamanyenti, ngininikinele inhloko.

5Kodvwa umlomo wami bewunganikhutsata.

Indvudvuto lebeyingaphinyiselwa tindzebe temlomo wami

beyingaba kuphumula emiphefumulweni yenu.

6“Noko nome ngikhuluma,

iminjunju yemahlaba lakimi ayikagobi,

kantsi nome bengingatibamba, ngiticinise, ayikapheli.

7Awu! Empeleni, Nkulunkulu, sewungigugisile.

Empeleni ubhubhise umndeni wami wonkhe.

8Ungibambile, loko sekube ngubona bufakazi.

Nalokuba ngumkhehlekhehle kwami

kuya ngekuya kuyandza kumelana nami.

9Ngentfukutselo yakhe Nkulunkulu uyanginwabulula,

wehlukanisa sankhala nesiphanga,

angibuke ngeliso lelibi.

10

16:10
Jobe 12:4
Bantfu sebasitakele ngami,

nguleyo ndvodza itisholo lekutsandzako ngami,

banginhlakaya sihlatsi ngekungicoloshela,

sebangakhele luzungu bahlangana ngami.

11Nkulunkulu sewungilahlele kubantfu lababi,

wangijikijela etidladleni talabangakalungi.

12

16:12
Sil. 3:12
Konkhe bekungihambela kahle,

kodvwa Nkulunkulu ungibambe ngabhongwane,

wangihlantisa konkhe ngekungihlifita,

wangenta inkoyoyo yakhe,

13labanemba ngebutjoki

bangikake ngala nangala.

Ungijijimeta etinsweni

angasenasihawu nami.

Inyongo yami icitsekela phansi emhlabatsini.

14Ungihlaba emaphindze,

angijijimete njengengwazi

lehlanyiswa yinzondo.

15“Ngiyatililela, ngembetse tingubo temasaka.

Ngihleti lapha elutfulini,

ngiyabhuquta njengalosehlulekile.

16Sengikhale ngaze ngabheja ngaba bovu ebusweni.

Emehlo ami asavuvuke aze aba

naletimnyama tingobho.

17

16:17
Jobe 33:9
Kodvwa noko tandla tami timsulwa ekulweni,

nemkhuleko wami uhlobile.

18“Awu, mhlaba, awusiyigcibedzela ingati yami.

Shangatsi kukhala kwami kungete kwathuliswa.

19Kodvwa nanyalo ukhona fakazi wami ezulwini,

ummeli wami ukulelisetulu live.

20Umncuseli wami ungumngani wami,“Umncuseli wami ungumngani wami” nome “Bangani bami bahlekisa ngami”

ngesikhatsi emehlo ami aphophota

tinyembeti kuNkulunkulu,

21uncengela umuntfu kuNkulunkulu,

njengemuntfu ancengela umngani wakhe.

22“Sekusele iminyakana nje lembalwa kutsi yendlule,

bese nami ngingenela indlela lekuhanjwa ngayo

ungaphindzi ubuye ngayo futsi.”