Siswati 1996 (SWA96)
12

Jobe

121Jobe waphendvula watsi:

2“Vele, kuyabonakala

kutsi nine nibantfu, kuhlakanipha kuyakufa nani!

3

12:3
Jobe 13:2
Kodvwa nami nginengcondvo njengani,

kute lenincono ngako kunami.

Ngubani nje longatati tonkhe letintfo?

4Sengiyinhlekisa ngisho nakubangani bami,

lite nome Nkulunkulu angiphendvula nangikhala kuye,

ngaba yintfo yekuhlekwa nje,

lite nome ngilungile futsi ngingenacala.

5Bantfu labahleti kahle abamnaki lohluphekile,

yena lowo lobisha ekuhluphekeni.

6

12:6
Jobe 21:7
Hla. 73:3
Jer. 12:1
Hab. 1:11
Emakhaya etigebengu akaphazanyiswa lutfo,

nalabo labacunula Nkulunkulu baphephile,

yebo, labo labaphetse nkulunkulu wabo ngetandla tabo.“baphephile, yebo, labo labaphetse nkulunkulu wabo ngetandla tabo” nome “baphephile kuloko lokuletfwa sandla saNkulunkulu kubo”

7“Kodvwa hamba ubute etilwaneni, titakufundzisa,

nome ubute tinyoni telizulu, titakutjela.

8Khuluma kuwo umhlaba, utakufundzisa;

buta nasetinhlantini taselwandle, titakwatisa.

9Ngukuphi emkhatsini wako konkhe loku

lokungati kutsi konkhe loku kwentiwa nguSimakadze?

10

12:10
Num. 16:22
Imis. 17:28
Kuphila kwato tonkhe tidalwa kusesandleni sakhe,

kanjalo nemiphefumulo yabo bonkhe bantfu bemhlaba.

11

12:11
Jobe 34:3
Indlebe ayikuva yini lokukhulunywako,

njengobe nelulwimi lukunambitsa kudla?

12Kuhlakanipha akutfolakali yini kulabadzala?

Imphilo lendze ayikuletsi yini kucondza?

13“Kuhlakanipha nemandla kwaNkulunkulu,

kweluleka nekucondza kwakhe.

14

12:14
Semb. 3:7
Loko lokubhidlitwe nguye,

kute longaphindze akwakhe kabusha,

umuntfu lamfake ejele

angeke akhululwe ngumuntfu.

15Nakabamba imvula kuba nesomiso,

utsi angawayekela lamanti, ente umonakalo.

16Emandla nekuncoba kwaNkulunkulu,

umkhohliswa nemkhohlisi, bobabili bakhe.

17

12:17
Isa. 3:2
Wenta babusi batiphatsise kwetilima,

ente behluleli babe tilima.

18Ukhumula emakhosi emajiva awo ebukhosi,

awegabise tindophi tekubopha tigcili netiboshwa.

19Wenta baphristi bahambe bate tembatfo,

aketule bantfu bebasetikhundleni sikhatsi lesidze.

20Ubindzisa beluleki labetsembekile,

esuse inhlakanipho yebaholi.

21

12:21
Hla. 107:40
Utfululela lihlazo kulabahloniphekile,

abalahlise phansi tikhali labanemandla ekulwa.

22

12:22
Mat. 10:26
2 Khor. 4:6
Wembula tintfo letijulile tebumnyama,

aletse ematfunti lamnyama kakhulu ekukhanyeni.

23

12:23
Hla. 107:38
Wenta tive tibe tinkhulu, aphindze atibhubhise,

wandzisa tive, aphindze atisakate.

24Babusi betive temhlaba ubemuka kuhlakanipha,

abayekele bazulazule ehlane bangayiboni indlela,

25badvukute ebumnyameni nekukhanya kungekho,

abente badzayitele njengetidzakwa.”

13

131“Emehlo ami akubonile konkhe loku,

netindlebe tami tikuvile takucondza loku.

2

13:2
Jobe 12:3
Lenikwatiko nine nami ngiyakwati,

anincono ngalutfo kunami.

3Kodvwa mine ngifisa kukhuluma kuSomandla,

nekuphikisana naNkulunkulu ngalendzaba yami.

4

13:4
Jobe 16:2
Noko, nine ningibhoca ngemanga,

nonkhe nifanana netinyanga, kantsi anikwati kwelapha!

5

13:5
Taga 17:28
Kube mane nonkhe niyabindza,

loko bekungaba kuhlakanipha kini.

6Ase nilalele naku lengitakukhuluma,

nive kutsi ngitsini ngemlomo wami.

7Ingabe lobubi nibukhulumela Nkulunkulu yini?

Yona lenkhohliso niyikhuluma egameni lakhe yini?

8Netama kumvikela yini?

Ningayimelela yini indzaba yaNkulunkulu?

9

13:9
Gal. 6:7
Kunganihambela kahle yini nakanganihlolisisa?

Ningamkhohlisa yini njengobe nikhohlisa bantfu?

10Nakanjani Nkulunkulu utanidalula,

nangabe nikhetsana ngasese.

11Inkhatimulo yakhe ingeke yini inesabise?

Lulaka lwakhe lungeke yini lwehlele etikwenu?

12Loku lenikukhulumako kungumbhedvo nje,

netivikelo tenu titivikelo telibumba nje.

13“Ase nibindze, kukhulume mine,

ningiyekele ngehlelwe nome ngayini.

14

13:14
1 Sam. 28:21
Ngitifakelani engotini

ngekutsatsa imphilo yami

ngiyiphatse ngesandla?

15Nome angangibulala,

noko ngitakwetsembela kuye.“Nome angangibulala, noko ngitakwetsembela kuye” nome “Ngempela, utangibulala; kute litsemba lengisenalo”

Nakanjani ngitatikhulumela embikwakhe

ngetindlela tami.

16

13:16
Hla. 5:4
Ngempela, loko kungahle kunginike

siciniseko semphumelelo yami,

ngobe kute umuntfu longamesabi Nkulunkulu

longahle asondzele kuye.

17Lalelisisani kahle emavi ami;

tindlebe tenu atikutsatse loku lengikushoko.

18Manje njengobe sengiyilungisile indzaba yami,

ngiyati kutsi kute lengikonile.

19Ngubani nje longangibeka licala?

Nakunjalo, ngitawubindza ngife.

20“Awu, Nkulunkulu, ngicela ungiphe

nati tintfo letimbili,

khona-ke ngingeke ngibhace embikwakho:

21

13:21
Jobe 9:34
33:7
Susa sandla sakho kimi,

uyekele kungetfusa ngetesabiso takho.

22Ngibite, mine ngitawube sengiyaphendvula,

nome-ke angikhulume,

wena bese uyaphendvula.

23Tingakhi tiphambuko netono lese ngitentile?

Ngikhombise licala lami nesono sami.

24

13:24
Jobe 19:11
33:10
Ubufihlelani buso bakho,

ungitsatse njengesitsa sakho?

25Ungalivisa yini buhlungu

licembe leliphephukako?

Ungacoshana yini nemakhoba lomile?

26

13:26
Hla. 25:7
Ungibeka emacala lamatima,

ungetfwese emacala etono lengatenta ngisemusha.

27

13:27
Jobe 33:11
Tinyawo tami utinkinka ngetinketane,

uticaphele tonkhe tinyatselo tami lengititsatsako,

ngekubeka timphawu entsendzeni yetinyawo tami.

28

13:28
Isa. 50:9
“Ngako umuntfu uyadleka njengentfo lebolako,

nanjengendvwangu ledliwa ngumvunya.”

14

141“Umuntfu lotelwe ngumfati

unemalangana nje lambalwa ekuphila,

nawo agcwele lusizi.

2

14:2
Jobe 8:9
Hla. 90:9
103:15
144:4
Isa. 40:6
Heb. 13:14
Ubhahela njengembali, bese uyabuna,

akakhonsi, usheshe anyamalale njengesitfunti.

3Ungawabeka yini emehlo akho entfweni lenjengami?

Kona ungangiletsa yini embikwakho utengehlulela?“ungangiletsa yini embikwakho utengehlulela?” nome “ungamletsa yini embikwakho utemehlulela?”

4

14:4
Hla. 14:3
Ngubani longakhipha lokuhlantekile

kulokungakahlanteki? Kute!

5Emalanga ekuphila kwemuntfu asancunywa,

nelinani letinyanga tekuphila kwakhe walimisa;

kwajutjwa ngisho nemikhawulo yakhe langeke ayengce.

6

14:6
Hla. 39:13
Ngako ungamnaki, mshiye yedvwana,

abale ema-awa onkhe emalanga

njengesisebenti lesicashiwe.

7“Nangabe sihlahla sesijutjiwe,

likhona litsemba lekutsi singahle

siphindze sihlume futsi,

kantsi nalawo mahlumela aso angeke abune.

8Timphandze taso tingaguga emhlabatsini

nesiphunti saso sife lapha phansi,

9noko ngekuva umswakama wemanti siyahluma,

kumile emahlumela njengesihlahla.

10Kodvwa umuntfu uyafa angcwatjwe,

kube kuphela kwakhe,

kutsi kungaphuma umphefumulo

kube kuphela kwakhe.

11

14:11
Isa. 19:5
Njengobe emanti anyamalala elwandle,

nanjengobe nesihlambo semfula siyahamuka some,

12umuntfu ulala kanjalo-ke angabe asavuka,

kuyawuze kwendlule emazulu;

yebo, umuntfu angeke aphaphame,

futsi ngeke avuke ekufeni kwakhe.

13“Ngifisa shangatsi ungangifihla ethuneni,“ethuneni” nome “eSheyoli” nome “endzaweni yalabafile”

ungibhacise khona

kuze kwendlule intfukutselo yakho!

Nawungamane nje ungincumele sikhatsi, ungikhumbule!

14Nangabe umuntfu afa, uyawuphindze aphile yini?

Kuwo onkhe emalanga ekusebenta kwami kamatima

ngiyakuma kuze kufike kuvuseleleka“kuvuseleleka” nome “kukhululeka” kwami.

15Uyawungibita, mine ngikuphendvule.

Uyawufisa kubona leso sidalwa

lesentiwa tandla takho.

16Uyawutibala tonkhe tinyatselo tami lengititsatsako,

kodvwa awuyikungibamba umbalo ngenca yetono tami.

17Tiphambuko tami uyawutivalela esikhwameni;

sono sami uyawusisibekela.

18“Kodvwa njengentsaba lekhukhulekako ibhidlike,

nanjengelidvwala lelisuswa endzaweni yalo,

19nanjengobe emanti agugisa litje,

nesihhuhhula semvula sikhukhula umhlaba,

kanjalo nelitsemba lemuntfu wena ulibulala, life nya.

20Umuntfu umehlula kube kanye, esweleke,

ugucula buso bakhe, bese uyamcosha.

21

14:21
Isa. 63:16
Nangabe emadvodzana akhe advunyiswa,

loko yena akakwati;

nangabe ahlaziswa,

loko yena akakuboni.

22Uva buhlungu bemtimba wakhe,

atikhalele yena yedvwa.”