Siswati 1996 (SWA96)
12

Jobe

121Jobe waphendvula watsi:

2“Vele, kuyabonakala

kutsi nine nibantfu, kuhlakanipha kuyakufa nani!

3

12:3
Jobe 13:2
Kodvwa nami nginengcondvo njengani,

kute lenincono ngako kunami.

Ngubani nje longatati tonkhe letintfo?

4Sengiyinhlekisa ngisho nakubangani bami,

lite nome Nkulunkulu angiphendvula nangikhala kuye,

ngaba yintfo yekuhlekwa nje,

lite nome ngilungile futsi ngingenacala.

5Bantfu labahleti kahle abamnaki lohluphekile,

yena lowo lobisha ekuhluphekeni.

6

12:6
Jobe 21:7
Hla. 73:3
Jer. 12:1
Hab. 1:11
Emakhaya etigebengu akaphazanyiswa lutfo,

nalabo labacunula Nkulunkulu baphephile,

yebo, labo labaphetse nkulunkulu wabo ngetandla tabo.“baphephile, yebo, labo labaphetse nkulunkulu wabo ngetandla tabo” nome “baphephile kuloko lokuletfwa sandla saNkulunkulu kubo”

7“Kodvwa hamba ubute etilwaneni, titakufundzisa,

nome ubute tinyoni telizulu, titakutjela.

8Khuluma kuwo umhlaba, utakufundzisa;

buta nasetinhlantini taselwandle, titakwatisa.

9Ngukuphi emkhatsini wako konkhe loku

lokungati kutsi konkhe loku kwentiwa nguSimakadze?

10

12:10
Num. 16:22
Imis. 17:28
Kuphila kwato tonkhe tidalwa kusesandleni sakhe,

kanjalo nemiphefumulo yabo bonkhe bantfu bemhlaba.

11

12:11
Jobe 34:3
Indlebe ayikuva yini lokukhulunywako,

njengobe nelulwimi lukunambitsa kudla?

12Kuhlakanipha akutfolakali yini kulabadzala?

Imphilo lendze ayikuletsi yini kucondza?

13“Kuhlakanipha nemandla kwaNkulunkulu,

kweluleka nekucondza kwakhe.

14

12:14
Semb. 3:7
Loko lokubhidlitwe nguye,

kute longaphindze akwakhe kabusha,

umuntfu lamfake ejele

angeke akhululwe ngumuntfu.

15Nakabamba imvula kuba nesomiso,

utsi angawayekela lamanti, ente umonakalo.

16Emandla nekuncoba kwaNkulunkulu,

umkhohliswa nemkhohlisi, bobabili bakhe.

17

12:17
Isa. 3:2
Wenta babusi batiphatsise kwetilima,

ente behluleli babe tilima.

18Ukhumula emakhosi emajiva awo ebukhosi,

awegabise tindophi tekubopha tigcili netiboshwa.

19Wenta baphristi bahambe bate tembatfo,

aketule bantfu bebasetikhundleni sikhatsi lesidze.

20Ubindzisa beluleki labetsembekile,

esuse inhlakanipho yebaholi.

21

12:21
Hla. 107:40
Utfululela lihlazo kulabahloniphekile,

abalahlise phansi tikhali labanemandla ekulwa.

22

12:22
Mat. 10:26
2 Khor. 4:6
Wembula tintfo letijulile tebumnyama,

aletse ematfunti lamnyama kakhulu ekukhanyeni.

23

12:23
Hla. 107:38
Wenta tive tibe tinkhulu, aphindze atibhubhise,

wandzisa tive, aphindze atisakate.

24Babusi betive temhlaba ubemuka kuhlakanipha,

abayekele bazulazule ehlane bangayiboni indlela,

25badvukute ebumnyameni nekukhanya kungekho,

abente badzayitele njengetidzakwa.”