Siswati 1996 (SWA96)
9

Kuphiliswa kwemuntfu labetelwe ayimphumphutse

91Jesu watsi endlula nje, wabona umuntfu labeyimphumphutse seloku atalwa. 2

9:2
Eks. 20:5
Bafundzi bakhe bambuta batsi: “Mfundzisi, kwabangelwa sono sabani lokutsi lomuntfu atalwe ayimphumphutse? Sono sakhe yini nome sebatali bakhe?”

3

9:3
Luk. 13:2
Joh. 11:4
Jesu wabaphendvula watsi: “Kute lowona; yena nome batali bakhe, abazange sebente sono lesabangela lobumphumphutse, kepha loku kwenteka khona kutawubonakaliswa imisebenti yaNkulunkulu kuye. 4
9:4
Joh. 5:17
11:9
Kufanele sisebente imisebenti yalowo longitfumile, kusesemini; buyeta busuku, lapho kuyawubate loyawuba nemandla ekusebenta. 5
9:5
Mat. 5:14
Joh. 1:4
8:12
12:35,46
Ngisesekhona lapha emhlabeni ngikukhanya kwemhlaba.”

6

9:6
Mak. 8:23
Watsi nasakushito loko Jesu, wakhafulela ematse emhlabatsini, wenta ludzaka ngawo, wase ulunindza emehlweni alemphumphutse. 7
9:7
Isa. 8:6
Watsi kuyo: “Hamba uyewugeza echibini laseSilowama!” (Lelibito lisho kutsi: “Utfunyiwe”.) Lendvodza yavele yahamba yayawugeza, yabuya seyibona.

8Ngako bomakhelwane bayo kanye nebantfu nje lababeyibona ihleti icela kuphiwa, babutana batsi: “Lendvodza akusiyo yini lena beyihlalela kucela kuphiwa?”

9Labanye batsi: “Ngiyo.” Labanye batsi: “Cha, akusiyo, kodvwa ufanana nayo.” Yena watsi: “Nginguye.”

10Bambuta batsi: “Pho, emehlo akho avuleke kanjani?”

11Wabaphendvula watsi: “Lomuntfu lokutsiwa nguJesu, wente ludzaka walunindza emehlweni ami, wase utsi kimi: ‘Hamba uyewugeza eSilowama!’ Ngako-ke ngaya, ngageza, ngase ngiyabona.”

12Bambuta batsi: “Uphi yena?” Watsi: “Angimati.”

BaFarisi baphenyisisa ngekuphiliswa kwemphumphutse

13Base bayimikisa kubaFarisi lendvodza lebeyiyimphumphutse. 14

9:14
Joh. 5:9
BekuliSabatha mhlazana Jesu enta loludzaka, avula emehlo alemphumphutse. 15BaFarisi-ke bayibuta futsi lendvodza kutsi emehlo ayo avuleke kanjani. Yabatjela yatsi: “Unindze ngeludzaka emehlweni ami, ngageza, ngase ngiyabona.”

16

9:16
Joh. 3:2
7:12
10:19
Labanye baFarisi batsi: “Lomuntfu lowente loku akaphumi khona kuNkulunkulu, ngobe naku akawuhloniphi umtsetfo weliSabatha.” Labanye batsi: “Umuntfu losoni angatenta kanjani tibonakaliso letinje?” Kwaba khona kwehlukana emkhatsini wabo.

17

9:17
Luk. 7:16
Joh. 4:19
Ngako baFarisi baphindza bayibuta lendvodza batsi: “Wena utsini ngaye, njengaloku avule emehlo akho nje?” Yona yaphendvula yatsi: “Ungumphrofethi.”

18Noko emaJuda akazange ayikholwe kutsi beyiyimphumphutse, nekutsi seyitfole kubona. Badzimate babita batali bayo. 19Bababuta batsi: “Lena yindvodzana yenu yini? Nisho kutsi seloku yatalwa beyingaboni? Pho, seyibona kanjani nyalo?”

20Batali bayo baphendvula batsi: “Siyati kutsi lona uyindvodzana yetfu, nekutsi watalwa ayimphumphutse. 21Kepha kutsi sewubona njani nyalo, nekutsi ngubani lovule emehlo akhe, asati. Butani yena, sewukhulile utatiphendvulela.” 22

9:22
Joh. 7:13
12:42
16:2
Batali bakhe bakusho loko ngobe bebesaba emaJuda. Phela abesavumelene ngekutsi lotawufakaza kutsi Jesu unguKhristu, abeyawuncunywa esinagogeni. 23Ngiko nje batali bakhe batsi: “Sewukhulile. Butani yena.”

24

9:24
Josh. 7:19
Ezra 10:16
Baphindza futsi kwesibili bayibita lendvodza lebeyiyimphumphutse batsi kuyo: “Ase unike Nkulunkulu ludvumo, ukhulume liciniso. Tsine siyati kutsi lomuntfu lona usoni.”

25Yona yatsi: “Kwekutsi usoni nome akasiso, angikwati; kepha kunye lengikwatiko, kutsi mine bengiyimphumphutse, kodvwa nyalo sengiyabona.”

26Batsi kuye: “Wente njani kuwe? Uwavule njani emehlo akho?”

27Yaphendvula yatsi: “Kadze nginitjela solomane ningeva. Nifunelani kuphindze nive? Niyafuna yini nani kuba bafundzi bakhe?”

28Bametfuka batsi: “Nguwe umfundzi wakhe. Tsine sibafundzi baMosi. 29

9:29
Joh. 7:27
8:14
Siyati kutsi Nkulunkulu wakhuluma kuMosi, kepha lona asimati nekutsi uphumaphi.”

30Lendvodza yaphendvula yatsi: “Simangaliso-ke lesi, nine anati kutsi uphumaphi! Ingani emehlo ami uwavulile! 31

9:31
Jobe 27:9
35:13
Hla. 66:18
Taga 15:29
28:9
Isa. 1:15
Siyati kutsi Nkulunkulu akativa toni; kodvwa nangabe umuntfu amesaba Nkulunkulu, ente intsandvo yakhe, lowo uyamuva. 32Seloku kwadalwa umhlaba, akuzange sekuvakale kutsi ukhona lowake wavula emehlo emuntfu lowatalwa ayimphumphutse. 33Kube lomuntfu abengaveli kuNkulunkulu, abengeke ente lutfo.”

34Bayiphendvula batsi: “Wena watalelwa esonweni; wena futsi sewufundzisa tsine?” Base bayincuma esinagogeni labo.

Bumphumphutse emoyeni

35Jesu weva kutsi bayincumile. Wahlangana nayo watsi kuyo: “Uyakholwa yini eNdvodzaneni yeMuntfu?”

36Yaphendvula yatsi: “Nkhosi, ngitjele kutsi ingubani, kuze ngitewukholwa kuyo.”

37

9:37
Joh. 4:26
Jesu watsi kuyo: “Sewuyibonile, ngiyo lena lokhuluma nayo.”

38Lendvodza yaguca embikwaJesu, yatsi: “Nkhosi, ngiyakholwa.”

39

9:39
Mat. 13:13
15:14
23:26
Joh. 3:17
12:47
Jesu watsi: “Mine ngitele kwehlulela kulelive, kuze labangaboni babone, nalababonako babe timphumphutse.”

40Labo baFarisi lababelapho bamuva nakasho njalo, batsi kuye: “Pho, tsine sitimphumphutse yini?”

41

9:41
Taga 26:12
Joh. 15:22
Jesu watsi kubo: “Kube benitimphumphutse, ngabe nite sono, kepha ngobe nitsi: ‘Siyabona,’ licala lenu lisanihlalele.”