Siswati 1996 (SWA96)
8

81

8:1
Luk. 21:37
Jesu wesuka lapho waya eNtsabeni Yemincumo. 2Ekuseni ngeluvivi wabuya weta ethempelini. Bantfu bonkhe beta kuye; wase uhlala phansi uyabafundzisa. 3Kepha tati temtsetfo nebaFarisi baletsa kuye umfati labebambambe aphinga, beta bamfake ekhatsi. 4Batsi kuJesu: “Mfundzisi, lomfati ubanjwe aphinga. 5
8:5
Lev. 20:10
Dut. 22:22-24
Emtsetfweni Mosi wasiyala ngebantfu labanje kutsi bafanele bagcotjwe ngematje baze bafe. Wena-ke utsini?” 6
8:6
Mat. 22:15
Phela bakusho loko bamlinga kuze babe nesizatfu sekummangalela, kepha Jesu wesuka wagobondzela wabhala ngemuno emhlabatsini.

7

8:7
Dut. 17:7
Batsi basambuta ngaloko, wavuka watsi kubo: “Lote sono emkhatsini wenu, akacale kucala amgcobe ngelitje!” 8Waphindza wagobondzela, wabhala phansi emhlabatsini. 9
8:9
Rom. 2:21
Batsi nabakuva loko baphuma ngamunye ngamunye, kwacala labadzala kwaze kwaba wekugcina. Jesu wasala yedvwa, nalomfati abeseloku eme khona lapho. 10Jesu waphakamisa inhloko watsi kulomfati: “Hhawu! Mfati, sebaphi kantsi laba bebatekumangalela? Sekute yini lokulahla ngelicala?”

11

8:11
Joh. 5:14
Yena watsi: “Kute, Nkhosi.”

Jesu watsi: “Nami-ke angikulahli. Hamba ungabe usona.”]Letinye tincwadzi tekucala tiwabeke kuletinye tindzawo lamavesi

Jesu ukukhanya kwelive

12

8:12
Mat. 5:14
Joh. 9:5
Jesu wakhuluma kubo futsi watsi: “Mine ngikukhanya kwelive. Lowo longilandzelako angeke asahamba ebumnyameni, kodvwa uyawuba nekukhanya kwekuphila.”

13

8:13
Joh. 5:31
BaFarisi batsi kuye: “Manje utifakazela wena. Bufakazi bakho abukaciniseki.”

14

8:14
Joh. 5:31
Jesu wabaphendvula watsi: “Cha, nome ngingatifakazela, bufakazi bami bucinisile, ngobe mine ngiyati lapho ngiphuma khona, nalapho ngiya khona ngiyati; kepha nine anati lapho ngiphuma khona, nalapho ngiya khona futsi anati. 15
8:15
Joh. 7:24
12:47
Nine nehlulela ngekwebuntfu, mine angehluleli muntfu. 16
8:16
Joh. 16:32
Nome ngehlulela, kwehlulela kwami kungulokucinisile, ngobe angingedvwa kuloku, kodvwa ngikanye naBabe lowangitfuma. 17
8:17
Dut. 17:6
19:15
Mat. 18:16
2 Khor. 13:1
Heb. 10:28
Kubhaliwe emtsetfweni wenu kutsi bufakazi bebantfu lababili bucinisile. 18
8:18
1 Joh. 5:9
Mine ngiyatifakazela, naBabe longitfumile futsi ufakaza ngami.”

19

8:19
Joh. 14:7
16:3
Base batsi kuye: “Uphi uyihlo?”

Jesu wabaphendvula watsi: “Aningati mine, naBabe animati. Kube beningati mine, ngabe naBabe niyamati.”

20

8:20
Joh. 7:30
13:1
Jesu wakusho konkhe loku ngesikhatsi afundzisa asethempelini, lapho kwakubekwe khona emabhokisi eminikelo. Kute lowambopha, ngobe sikhatsi sakhe sasisengakefiki.

“Ningeke nikhone kuya lapho ngiya khona mine”

21

8:21
Joh. 7:34
13:33
Jesu waphindza futsi watsi kubo: “Ngiyahamba mine, niyawungifuna, nifele etonweni tenu. Ningeke nikhone kuya lapho ngiya khona mine.”

22Ngako emaJuda ase atsi: “Kungabe utatibulala yini, ngobe naku utsi: ‘Lapho ngiya khona mine, nine ningeke nikhone kuya’?”

23

8:23
Joh. 3:31
18:36
1 Joh. 4:5
Watsi kubo: “Nine navela phansi, mine ngavela etulu. Nine nibelive, kodvwa mine angisiye wakulelive. 24
8:24
Mak. 16:16
Ngiko nje ngatsi kini: ‘Nitawufela etonweni tenu, naningakholwa kutsi: “Mine Nginguye leNginguye.” ’ ”

25Base batsi kuye: “Ungubani?” Jesu wabaphendvula watsi: “Nguloko lenganitjela kona kwasekucaleni.Nome “Ngisakhulumelani nje nani?” 26

8:26
Joh. 12:49
15:15
Nginalokunyenti lengingakusho ngani, nalenginganehlulela ngako. Noko, lona longitfumile ucinisile, nami live ngilitjela loko lengikuve kuye.”

27Babengacondzisisi kahle kutsi ukhuluma kubo ngeYise. 28

8:28
Joh. 3:14
12:32
Ngako Jesu wase utsi kubo: “Nase niyiphakamisile iNdvodzana yeMuntfu, nitakwati kutsi: ‘Mine Nginguye leNginguye;’ nekutsi futsi angenti lutfo ngekwami; kepha ngikhuluma loko, njengobe ngifundziswe nguBabe. 29
8:29
Joh. 14:10
Lowo longitfumile unami; akangishiyi ngedvwa, ngobe sonkhe sikhatsi ngenta lokutsandzekako kuye.”

30Labanyenti labamuva Jesu akhuluma letintfo bakholwa kuye.

Tigcili nalabakhululekile

31

8:31
Joh. 7:17
15:10,14
Ngako Jesu wakhuluma kulamaJuda labesakholwe nguye watsi: “Nanime emavini ami, nibafundzi bami sibili; 32
8:32
Rom. 6:18
Gal. 5:1
niyawulati liciniso, neliciniso liyawunikhulula.”

33

8:33
Mat. 3:9
Luk. 3:8
Baphendvula batsi: “Tsine siyintalelwane ya-Abrahama. Asizange sesibe tigcili temuntfu. Usho kutsini-ke nawutsi: ‘Nitawuba ngulabakhululekile’?”

34

8:34
Rom. 6:16,20
2 Phet. 2:19
Jesu watsi kubo: “Ngicinisile, ngicinisile, ngitsi kini: Wonkhe umuntfu lowenta sono, usigcili sesono. 35
8:35
Gen. 21:10
Angitsi kambe sigcili asihlali endlini siphelane, kepha indvodzana ihlala siphelane ngobe yakhona. 36Ngako-ke nangabe iNdvodzana inikhulula, nitawuba ngulabakhululekile sibili. 37Ngiyati kutsi niyintalelwane ya-Abrahama. Kepha nifuna kungibulala, ngobe livi lami aliyitfoli indzawo etinhlitiyweni tenu. 38Mine ngikhuluma ngaloko lengikubone kuBabe, nani-ke nenta loko lenikutjelwe nguyihlo.”

“Nine nibeyihlo Sathane”

39

8:39
Rom. 2:28
Bamphendvula batsi: “Babe wetfu ngu-Abrahama.”

Jesu wabaphendvula watsi: “Kube benibantfwana ba-Abrahama ngempela, ngabe nenta imisebenti ya-Abrahama. 40Kodvwa manje nifuna kungibulala mine lenginitjela liciniso lengilive kuNkulunkulu: Abrahama akazange asakwente loko.

41“Nine nenta imisebenti yeyihlo.”

Batsi kuye: “Tsine asisibo bekuphingwa, sinaBabe munye, nguNkulunkulu lucobo.”

42

8:42
Joh. 16:27
Jesu watsi kubo: “Kube Nkulunkulu abenguYihlo, ngabe niyangitsandza mine, ngobe ngefika ngiphuma kuNkulunkulu. Angikamane ngatitela nje, kepha ngitfunywe nguye. 43
8:43
Joh. 6:60
7:17
Nentiwa yini kutsi ningete nayivisisa lenkhulumo yami? Kungobe niyehluleka kuliva livi lami. 44
8:44
Gen. 3:4
1 Joh. 3:8
Nine nibeyihlo Sathane. Nitsandza kwenta tinkhanuko teyihlo. Yena abevele angumbulali webantfu kusukela ekucaleni, akemi ecinisweni, ngobe liciniso kute kuye. Nakakhuluma emanga, ukhuluma intfo yakhe, ngobe ungumcambimanga neyise wawo onkhe emanga.

45

8:45
Luk. 22:67
“Kepha anikholwa ngimi, ngobe mine nginitjela liciniso. 46
8:46
Isa. 53:9
2 Khor. 5:21
1 Phet. 2:22
1 Joh. 3:5
Ngubani nje emkhatsini wenu longangilahla ngesono? Pho, aningikholwa ngani, nanginitjela liciniso?

47

8:47
Joh. 10:26
18:37
1 Joh. 4:6
“Umuntfu lowaNkulunkulu uyaweva emavi aNkulunkulu, ngiko nje nine ningeva, ngobe anisibo baNkulunkulu.”

Jesu na-Abrahama

48

8:48
Mak. 3:22
Joh. 7:20
10:20
EmaJuda amphendvula atsi: “Sicala emanga yini, nasitsi ungumSamariya, nekutsi unelidimoni?”

49Jesu wabaphendvula watsi: “Anginadimoni mine, ngidvumisa Babe, nine-ke seniyangetfuka. 50Mine-ke angifuni lwami ludvumo. Ukhona lolufunako nalowehlulelako. 51

8:51
Joh. 5:24
6:40
11:25
Ngicinisile, ngicinisile, ngitsi kini: Nangabe umuntfu agcina livi lami, angeke akubone kufa nini nanini.”

52EmaJuda atsi kuye: “Cha, sesibonile ngempela kutsi unelidimoni. Abrahama wafa, nebaphrofethi futsi bafa. Kepha wena utsi: ‘Lowo lowenta livi lami, angeke afe.’ 53

8:53
Joh. 4:12
Wena umkhulu yini kunababe wetfu Abrahama losewafa kanye nebaphrofethi lasebafa? Wena-ke ucabanga kutsi ungubani?”

54Jesu wabaphendvula watsi: “Nangitidvumisa mine, ludvumo lwami lulite. NguBabe longidvumisako, lona lenitsi nani unguNkulunkulu wenu.

55

8:55
Joh. 7:28
“Kodvwa nine anikamati, mine ngiyamati. Kube bengitsite angimati, bengitawube ngicala emanga njengani. Kepha mine ngiyamati. Livi lakhe ngiyaligcina. 56
8:56
Mat. 13:17
Heb. 11:13
Uyihlo Abrahama wajabulela kubona lilanga lami. Walubona, wajabula.”

57EmaJuda ase atsi kuye: “Usete neminyaka lengema-50 budzala, kepha sewusitjela kutsi sewubonane na-Abrahama?”

58

8:58
Joh. 1:15
Jesu watsi kubo: “Ngicinisile, ngicinisile, ngitsi kini: Asengakabikho Abrahama, solo ngikhona mine.”

59

8:59
Joh. 10:31
Batsi basatsatsa ematje kutsi batemgcoba ngawo, Jesu watsi phicephice waphuma ethempelini, wahamba.