Siswati 1996 (SWA96)
7

Jesu nabomnakabo

71Emvakwaloko Jesu walihambahamba laseGalile; akatsandzanga kuya eJudiya, ngobe emaJuda abefuna kumbulala. 2

7:2
Lev. 23:34
Dut. 16:13
Bese kusondzele uMkhosi wemaJuda wemaDlangala. 3Bomnakabo batsi kuye: “Suka kulendzawo uye eJudiya, kuze bafundzi bakho batewubona lemisebenti yakho loyentako. 4Kute lofihla lakwentako nakafuna kutsi atiwe. Njengobe wenta letintfo nje, tibonakalise wena kulo lonkhe live.” 5
7:5
Mak. 3:21
Ngisho nabomnakabo imbala, babengakholwa kuye.

6Waphendvula Jesu watsi: “Sikhatsi sami asikefiki, kodvwa kini sonkhe sikhatsi silungile. 7

7:7
Joh. 3:19
15:18
Live lingeke linitondze nine, kodvwa mine liyangitondza, ngobe ngifakaza ngalo kutsi imisebenti yalo mibi. 8Nine yenyukani niye emkhosini, kepha mine ngingeke ngenyuke kwanyalo ngiye kulomkhosi, ngobe sikhatsi sami sisengakefiki.” 9Watsi kube asho njalo, wachubeka wahlala eGalile.

Jesu eMkhosini Wemadlangala

10Batsi kube benyuke baye emkhosini labomnakabo, yena-ke wanyenya, wenyuka abalandzela. 11EmaJuda wona abetingelana naJesu lapha kulomkhosi, abutana odvwa atsi: “Uphi-ke yena?”

12Kwaba nekuvungatela lokukhulu ngaye emkhatsini weticumbi. Labanye batsi: “Ulungile mosi lomuntfu,” labanye batsi: “Lomuntfu uyaganga, ngobe wedukisa bantfu.” 13

7:13
Joh. 9:22
19:38
Noko bekute labekhulumela etulu, ngobe babesaba emaJuda.

14Kwatsi sekungusekhatsi nemkhosi, Jesu wenyukela ethempelini, wacala wafundzisa. 15

7:15
Mat. 13:54
EmaJuda amangala kakhulu, adzimate atsi: “Kodvwa lomuntfu lolwati lolungaka ulutsatsaphi, angazange asalufundzele nje?”

16

7:16
Joh. 8:28
12:49
14:10,24
Jesu wabaphendvula watsi: “Loku lengikufundzisako akusiyo imfundziso yami, kodvwa yalongitfumile. 17Umuntfu nakatsandza kwenta intsandvo yaNkulunkulu utakwati ngalemfundziso yami, nome iphuma kuNkulunkulu, nome ngitikhulumela kwami nje. 18Lotikhulumela kwakhe ufuna ludvumo lwakhe, kepha lofuna ludvumo lwalowo lamtfumile, lowo ucinisile, futsi kute kungalungi kuye. 19
7:19
Eks. 20:1
Joh. 5:16,18
10:39
11:53
Imis. 7:53
Rom. 2:21
Mosi akaninikanga yini umtsetfo? Kodvwa kute namunye emkhatsini wenu lowulalelako lowo mtsetfo. Nentiwa yini lokutsi nifune kungibulala?”

20

7:20
Mak. 3:22
Joh. 8:48,52
10:20
Sicumbi samphendvula satsi: “Unelidimoni wena, ngubani lofuna kukubulala?”

21

7:21
Joh. 5:2
Jesu wabaphendvula watsi: “Ngenta umsebenti munye ngeliSabatha, kodvwa namanje nisamangele ngawo. 22
7:22
Gen. 17:10
Lev. 12:3
Rom. 4:11
Mosi waninika lisiko lekusoka, (noko kungasho kutsi liphuma kuye kodvwa kubokhokho benu), umuntfu niyamsoka nome kuliSabatha. 23
7:23
Joh. 5:9
Nangabe-ke umuntfu niyamsoka ngeliSabatha, kuze phela ningawephuli umtsetfo waMosi, pho, ningitfukutselelelani-ke mine nangiphilisa umuntfu ngeliSabatha? 24
7:24
Taga 24:23
Jak. 2:1
Ningabokwehlulela ngekubuka kwemehlo enu, kodvwa yehlulelani ngekwehlulela lokulungile!”

Nguye yini Khristu?

25

7:25
Joh. 5:18
Base batsi labanye baseJerusalema: “Lomuntfu akusiye yini lona labafuna kumbulala? 26Ase nimbuke, ukhuluma nje ebaleni, akafihli, kute labamphikisa kuko. Kungahle kube kwentiwa kutsi baphatsi nabo sebayati yini kutsi lomuntfu vele unguKhristu? 27
7:27
Mat. 13:55
Luk. 4:22
Joh. 6:42
Kodvwa Khristu nakefika, kute loyawumati kutsi uphuma kuphi, kepha lona siyamati mosi kutsi uphuma kuphi.”

28

7:28
Joh. 8:26,42,55
Jesu wakhuluma ngelivi lelikhulu afundzisa ethempelini, watsi: “Niyangati, futsi niyati nekutsi ngiphumaphi; mine-ke angikatiteli lapha, kodvwa lowo longitfumile, leningamati nine, ucinisile. 29
7:29
Mat. 11:27
Joh. 10:15
Kodvwa mine ngiyamati yena, ngobe ngiphuma kuye, nguye longitfumile.”

30

7:30
Mak. 11:18
Luk. 20:19
Joh. 8:20,37
Ngako base bafuna kumbamba, kodvwa kute lowake wambeka sandla, ngobe sikhatsi sakhe sasisengakefiki. 31
7:31
Joh. 8:30
10:41
11:45
12:42
Kodvwa labanyenti kulesicumbi bakholwa nguye batsi: “Nasefikile Khristu, uyakwenta tibonakaliso letinyenti letendlula leti letentiwe ngulona yini?”

Bogadzi batfunywa kubopha Jesu

32BaFarisi beva sicuku sivungatela ngaye ngaletintfo.

Ngako baphristi labakhulu nebaFarisi base batfumela tinceku kutsi timbambe. 33

7:33
Joh. 12:35
13:33
16:5
Jesu wase utsi: “Ngisetawuba nani kwesikhashana, bese ngiyahamba ngibuyela kulowo longitfumile. 34
7:34
Joh. 8:21
Nitangifuna, kodvwa ngeke ningitfole, ngobe lapho ngiya khona, ningeke nine nikhone kuta.”

35Ngako emaJuda ase akhuluma odvwana atsi: “Utakuya kuphi lapho singetimtfola khona? Kungabe utakuya kulabasakatekile bemaGriki ayewufundzisa bona yini? 36Nkhulumo yini yona lena? Usho kutsini nakatsi: ‘Niyawungifuna ningete nangitfola;’ nalokutsi: ‘Lapho ngikhona, nine ningeke nikhone kuta’?”

Imifula yemanti ekuphila

37

7:37
Lev. 23:36
Isa. 55:1
Joh. 4:14
6:35
Semb. 22:17
Kepha ngelilanga lelikhulu lekugcina lemkhosi, Jesu wasukuma wema, wamemeta ngelivi lelikhulu watsi: “Nakukhona lowomile, akete kimi anatse. 38
7:38
Isa. 12:3
44:3
58:11
Hez. 47:1
Zak. 14:8
Lokholwa ngimi, njengekusho kwemiBhalo, etibilinini takhe kuyawuhlala kugobhota imifula yemanti ekuphila.” 39
7:39
Hez. 36:27
Jow. 2:28
Joh. 14:16
16:7
Imis. 2:4
19:2
Ef. 1:13
Jesu abekhuluma ngaMoya labebatawumemukela laba lababekholwa kuye, ngobe Moya abengakefiki, kwatise kutsi Jesu abesengakakhatimuliswa.

Kwehlukana kwebantfu ekhatsi

40

7:40
Dut. 18:15,18
Joh. 1:21
6:14
Batsi nabaweva lamavi, labanye kulabo bantfu batsi: “Ngempela lomuntfu ungumphrofethi.”

41

7:41
Joh. 1:46
Labanye batsi: “UnguKhristu.” Kodvwa labanye batsi: “Kungenteka yini kutsi Khristu avele eGalile? 42
7:42
1 Sam. 16:1
2 Sam. 7:12
Hla. 89:3
132:11
Mik. 5:2
Mat. 2:5
22:42
Luk. 2:4
UmBhalo kawushongo yini kutsi: ‘Khristu uvela entalweni yaDavide, eBhetlehema lapho abehlala khona Davide’?”

43

7:43
Joh. 9:16
10:19
Ngako lesicumbi sase sehlukana ekhatsi ngaye.

44Labanye babo babefuna kumbamba, kepha kwabate lowabeka sandla etikwakhe.

Kungakholwa kwebaholi bemaJuda

45Tinceku tancandzeka tabuyela kubaphristi nebaFarisi, bona bafike batsi: “Yini ningakamletsi la kitsi?”

46

7:46
Mat. 7:28
Tinceku tabaphendvula tatsi: “Kute umuntfu lowake wakhuluma njengalowa muntfu.”

47BaFarisi baphendvula batsi: “Nani senedukisiwe? 48

7:48
Joh. 12:42
1 Khor. 1:20,26
2:8
Nise nambona yini nobe munye nje webaholi nobe webaFarisi, akholwa kulomuntfu? 49Lesicumbi asiwati umtsetfo, ngako-ke singaphansi kwesicalekiso saNkulunkulu!”

50

7:50
Joh. 19:31
Nikhodemu abengulomunye wabo, lona lowaya kuyawubonana naJesu ebusuku ngalelinye lilanga, watsi kubo: 51
7:51
Lev. 19:15
Dut. 1:16
17:4,8
19:15
Joh. 3:1-2
“Kodvwa ngekwemtsetfo wetfu umuntfu uyanikwa yini sigwebo angakaze abutwe kuvakale kahle kutsi cala lini lalentile?”

52Bamphendvula batsi: “Wo, kantsi nawe uphuma eGalile yini? Asewuphenye kahle imiBhalo, utawukhandza kutsi akukho mphrofethi loyawuvela eGalile.”

Umfati lowabanjwa aphinga

[ 53Base bayahamba-ke, ngulowo nalowo watibuyelela ekhaya lakhe.

8

81

8:1
Luk. 21:37
Jesu wesuka lapho waya eNtsabeni Yemincumo. 2Ekuseni ngeluvivi wabuya weta ethempelini. Bantfu bonkhe beta kuye; wase uhlala phansi uyabafundzisa. 3Kepha tati temtsetfo nebaFarisi baletsa kuye umfati labebambambe aphinga, beta bamfake ekhatsi. 4Batsi kuJesu: “Mfundzisi, lomfati ubanjwe aphinga. 5
8:5
Lev. 20:10
Dut. 22:22-24
Emtsetfweni Mosi wasiyala ngebantfu labanje kutsi bafanele bagcotjwe ngematje baze bafe. Wena-ke utsini?” 6
8:6
Mat. 22:15
Phela bakusho loko bamlinga kuze babe nesizatfu sekummangalela, kepha Jesu wesuka wagobondzela wabhala ngemuno emhlabatsini.

7

8:7
Dut. 17:7
Batsi basambuta ngaloko, wavuka watsi kubo: “Lote sono emkhatsini wenu, akacale kucala amgcobe ngelitje!” 8Waphindza wagobondzela, wabhala phansi emhlabatsini. 9
8:9
Rom. 2:21
Batsi nabakuva loko baphuma ngamunye ngamunye, kwacala labadzala kwaze kwaba wekugcina. Jesu wasala yedvwa, nalomfati abeseloku eme khona lapho. 10Jesu waphakamisa inhloko watsi kulomfati: “Hhawu! Mfati, sebaphi kantsi laba bebatekumangalela? Sekute yini lokulahla ngelicala?”

11

8:11
Joh. 5:14
Yena watsi: “Kute, Nkhosi.”

Jesu watsi: “Nami-ke angikulahli. Hamba ungabe usona.”]Letinye tincwadzi tekucala tiwabeke kuletinye tindzawo lamavesi

Jesu ukukhanya kwelive

12

8:12
Mat. 5:14
Joh. 9:5
Jesu wakhuluma kubo futsi watsi: “Mine ngikukhanya kwelive. Lowo longilandzelako angeke asahamba ebumnyameni, kodvwa uyawuba nekukhanya kwekuphila.”

13

8:13
Joh. 5:31
BaFarisi batsi kuye: “Manje utifakazela wena. Bufakazi bakho abukaciniseki.”

14

8:14
Joh. 5:31
Jesu wabaphendvula watsi: “Cha, nome ngingatifakazela, bufakazi bami bucinisile, ngobe mine ngiyati lapho ngiphuma khona, nalapho ngiya khona ngiyati; kepha nine anati lapho ngiphuma khona, nalapho ngiya khona futsi anati. 15
8:15
Joh. 7:24
12:47
Nine nehlulela ngekwebuntfu, mine angehluleli muntfu. 16
8:16
Joh. 16:32
Nome ngehlulela, kwehlulela kwami kungulokucinisile, ngobe angingedvwa kuloku, kodvwa ngikanye naBabe lowangitfuma. 17
8:17
Dut. 17:6
19:15
Mat. 18:16
2 Khor. 13:1
Heb. 10:28
Kubhaliwe emtsetfweni wenu kutsi bufakazi bebantfu lababili bucinisile. 18
8:18
1 Joh. 5:9
Mine ngiyatifakazela, naBabe longitfumile futsi ufakaza ngami.”

19

8:19
Joh. 14:7
16:3
Base batsi kuye: “Uphi uyihlo?”

Jesu wabaphendvula watsi: “Aningati mine, naBabe animati. Kube beningati mine, ngabe naBabe niyamati.”

20

8:20
Joh. 7:30
13:1
Jesu wakusho konkhe loku ngesikhatsi afundzisa asethempelini, lapho kwakubekwe khona emabhokisi eminikelo. Kute lowambopha, ngobe sikhatsi sakhe sasisengakefiki.

“Ningeke nikhone kuya lapho ngiya khona mine”

21

8:21
Joh. 7:34
13:33
Jesu waphindza futsi watsi kubo: “Ngiyahamba mine, niyawungifuna, nifele etonweni tenu. Ningeke nikhone kuya lapho ngiya khona mine.”

22Ngako emaJuda ase atsi: “Kungabe utatibulala yini, ngobe naku utsi: ‘Lapho ngiya khona mine, nine ningeke nikhone kuya’?”

23

8:23
Joh. 3:31
18:36
1 Joh. 4:5
Watsi kubo: “Nine navela phansi, mine ngavela etulu. Nine nibelive, kodvwa mine angisiye wakulelive. 24
8:24
Mak. 16:16
Ngiko nje ngatsi kini: ‘Nitawufela etonweni tenu, naningakholwa kutsi: “Mine Nginguye leNginguye.” ’ ”

25Base batsi kuye: “Ungubani?” Jesu wabaphendvula watsi: “Nguloko lenganitjela kona kwasekucaleni.Nome “Ngisakhulumelani nje nani?” 26

8:26
Joh. 12:49
15:15
Nginalokunyenti lengingakusho ngani, nalenginganehlulela ngako. Noko, lona longitfumile ucinisile, nami live ngilitjela loko lengikuve kuye.”

27Babengacondzisisi kahle kutsi ukhuluma kubo ngeYise. 28

8:28
Joh. 3:14
12:32
Ngako Jesu wase utsi kubo: “Nase niyiphakamisile iNdvodzana yeMuntfu, nitakwati kutsi: ‘Mine Nginguye leNginguye;’ nekutsi futsi angenti lutfo ngekwami; kepha ngikhuluma loko, njengobe ngifundziswe nguBabe. 29
8:29
Joh. 14:10
Lowo longitfumile unami; akangishiyi ngedvwa, ngobe sonkhe sikhatsi ngenta lokutsandzekako kuye.”

30Labanyenti labamuva Jesu akhuluma letintfo bakholwa kuye.

Tigcili nalabakhululekile

31

8:31
Joh. 7:17
15:10,14
Ngako Jesu wakhuluma kulamaJuda labesakholwe nguye watsi: “Nanime emavini ami, nibafundzi bami sibili; 32
8:32
Rom. 6:18
Gal. 5:1
niyawulati liciniso, neliciniso liyawunikhulula.”

33

8:33
Mat. 3:9
Luk. 3:8
Baphendvula batsi: “Tsine siyintalelwane ya-Abrahama. Asizange sesibe tigcili temuntfu. Usho kutsini-ke nawutsi: ‘Nitawuba ngulabakhululekile’?”

34

8:34
Rom. 6:16,20
2 Phet. 2:19
Jesu watsi kubo: “Ngicinisile, ngicinisile, ngitsi kini: Wonkhe umuntfu lowenta sono, usigcili sesono. 35
8:35
Gen. 21:10
Angitsi kambe sigcili asihlali endlini siphelane, kepha indvodzana ihlala siphelane ngobe yakhona. 36Ngako-ke nangabe iNdvodzana inikhulula, nitawuba ngulabakhululekile sibili. 37Ngiyati kutsi niyintalelwane ya-Abrahama. Kepha nifuna kungibulala, ngobe livi lami aliyitfoli indzawo etinhlitiyweni tenu. 38Mine ngikhuluma ngaloko lengikubone kuBabe, nani-ke nenta loko lenikutjelwe nguyihlo.”

“Nine nibeyihlo Sathane”

39

8:39
Rom. 2:28
Bamphendvula batsi: “Babe wetfu ngu-Abrahama.”

Jesu wabaphendvula watsi: “Kube benibantfwana ba-Abrahama ngempela, ngabe nenta imisebenti ya-Abrahama. 40Kodvwa manje nifuna kungibulala mine lenginitjela liciniso lengilive kuNkulunkulu: Abrahama akazange asakwente loko.

41“Nine nenta imisebenti yeyihlo.”

Batsi kuye: “Tsine asisibo bekuphingwa, sinaBabe munye, nguNkulunkulu lucobo.”

42

8:42
Joh. 16:27
Jesu watsi kubo: “Kube Nkulunkulu abenguYihlo, ngabe niyangitsandza mine, ngobe ngefika ngiphuma kuNkulunkulu. Angikamane ngatitela nje, kepha ngitfunywe nguye. 43
8:43
Joh. 6:60
7:17
Nentiwa yini kutsi ningete nayivisisa lenkhulumo yami? Kungobe niyehluleka kuliva livi lami. 44
8:44
Gen. 3:4
1 Joh. 3:8
Nine nibeyihlo Sathane. Nitsandza kwenta tinkhanuko teyihlo. Yena abevele angumbulali webantfu kusukela ekucaleni, akemi ecinisweni, ngobe liciniso kute kuye. Nakakhuluma emanga, ukhuluma intfo yakhe, ngobe ungumcambimanga neyise wawo onkhe emanga.

45

8:45
Luk. 22:67
“Kepha anikholwa ngimi, ngobe mine nginitjela liciniso. 46
8:46
Isa. 53:9
2 Khor. 5:21
1 Phet. 2:22
1 Joh. 3:5
Ngubani nje emkhatsini wenu longangilahla ngesono? Pho, aningikholwa ngani, nanginitjela liciniso?

47

8:47
Joh. 10:26
18:37
1 Joh. 4:6
“Umuntfu lowaNkulunkulu uyaweva emavi aNkulunkulu, ngiko nje nine ningeva, ngobe anisibo baNkulunkulu.”

Jesu na-Abrahama

48

8:48
Mak. 3:22
Joh. 7:20
10:20
EmaJuda amphendvula atsi: “Sicala emanga yini, nasitsi ungumSamariya, nekutsi unelidimoni?”

49Jesu wabaphendvula watsi: “Anginadimoni mine, ngidvumisa Babe, nine-ke seniyangetfuka. 50Mine-ke angifuni lwami ludvumo. Ukhona lolufunako nalowehlulelako. 51

8:51
Joh. 5:24
6:40
11:25
Ngicinisile, ngicinisile, ngitsi kini: Nangabe umuntfu agcina livi lami, angeke akubone kufa nini nanini.”

52EmaJuda atsi kuye: “Cha, sesibonile ngempela kutsi unelidimoni. Abrahama wafa, nebaphrofethi futsi bafa. Kepha wena utsi: ‘Lowo lowenta livi lami, angeke afe.’ 53

8:53
Joh. 4:12
Wena umkhulu yini kunababe wetfu Abrahama losewafa kanye nebaphrofethi lasebafa? Wena-ke ucabanga kutsi ungubani?”

54Jesu wabaphendvula watsi: “Nangitidvumisa mine, ludvumo lwami lulite. NguBabe longidvumisako, lona lenitsi nani unguNkulunkulu wenu.

55

8:55
Joh. 7:28
“Kodvwa nine anikamati, mine ngiyamati. Kube bengitsite angimati, bengitawube ngicala emanga njengani. Kepha mine ngiyamati. Livi lakhe ngiyaligcina. 56
8:56
Mat. 13:17
Heb. 11:13
Uyihlo Abrahama wajabulela kubona lilanga lami. Walubona, wajabula.”

57EmaJuda ase atsi kuye: “Usete neminyaka lengema-50 budzala, kepha sewusitjela kutsi sewubonane na-Abrahama?”

58

8:58
Joh. 1:15
Jesu watsi kubo: “Ngicinisile, ngicinisile, ngitsi kini: Asengakabikho Abrahama, solo ngikhona mine.”

59

8:59
Joh. 10:31
Batsi basatsatsa ematje kutsi batemgcoba ngawo, Jesu watsi phicephice waphuma ethempelini, wahamba.

9

Kuphiliswa kwemuntfu labetelwe ayimphumphutse

91Jesu watsi endlula nje, wabona umuntfu labeyimphumphutse seloku atalwa. 2

9:2
Eks. 20:5
Bafundzi bakhe bambuta batsi: “Mfundzisi, kwabangelwa sono sabani lokutsi lomuntfu atalwe ayimphumphutse? Sono sakhe yini nome sebatali bakhe?”

3

9:3
Luk. 13:2
Joh. 11:4
Jesu wabaphendvula watsi: “Kute lowona; yena nome batali bakhe, abazange sebente sono lesabangela lobumphumphutse, kepha loku kwenteka khona kutawubonakaliswa imisebenti yaNkulunkulu kuye. 4
9:4
Joh. 5:17
11:9
Kufanele sisebente imisebenti yalowo longitfumile, kusesemini; buyeta busuku, lapho kuyawubate loyawuba nemandla ekusebenta. 5
9:5
Mat. 5:14
Joh. 1:4
8:12
12:35,46
Ngisesekhona lapha emhlabeni ngikukhanya kwemhlaba.”

6

9:6
Mak. 8:23
Watsi nasakushito loko Jesu, wakhafulela ematse emhlabatsini, wenta ludzaka ngawo, wase ulunindza emehlweni alemphumphutse. 7
9:7
Isa. 8:6
Watsi kuyo: “Hamba uyewugeza echibini laseSilowama!” (Lelibito lisho kutsi: “Utfunyiwe”.) Lendvodza yavele yahamba yayawugeza, yabuya seyibona.

8Ngako bomakhelwane bayo kanye nebantfu nje lababeyibona ihleti icela kuphiwa, babutana batsi: “Lendvodza akusiyo yini lena beyihlalela kucela kuphiwa?”

9Labanye batsi: “Ngiyo.” Labanye batsi: “Cha, akusiyo, kodvwa ufanana nayo.” Yena watsi: “Nginguye.”

10Bambuta batsi: “Pho, emehlo akho avuleke kanjani?”

11Wabaphendvula watsi: “Lomuntfu lokutsiwa nguJesu, wente ludzaka walunindza emehlweni ami, wase utsi kimi: ‘Hamba uyewugeza eSilowama!’ Ngako-ke ngaya, ngageza, ngase ngiyabona.”

12Bambuta batsi: “Uphi yena?” Watsi: “Angimati.”

BaFarisi baphenyisisa ngekuphiliswa kwemphumphutse

13Base bayimikisa kubaFarisi lendvodza lebeyiyimphumphutse. 14

9:14
Joh. 5:9
BekuliSabatha mhlazana Jesu enta loludzaka, avula emehlo alemphumphutse. 15BaFarisi-ke bayibuta futsi lendvodza kutsi emehlo ayo avuleke kanjani. Yabatjela yatsi: “Unindze ngeludzaka emehlweni ami, ngageza, ngase ngiyabona.”

16

9:16
Joh. 3:2
7:12
10:19
Labanye baFarisi batsi: “Lomuntfu lowente loku akaphumi khona kuNkulunkulu, ngobe naku akawuhloniphi umtsetfo weliSabatha.” Labanye batsi: “Umuntfu losoni angatenta kanjani tibonakaliso letinje?” Kwaba khona kwehlukana emkhatsini wabo.

17

9:17
Luk. 7:16
Joh. 4:19
Ngako baFarisi baphindza bayibuta lendvodza batsi: “Wena utsini ngaye, njengaloku avule emehlo akho nje?” Yona yaphendvula yatsi: “Ungumphrofethi.”

18Noko emaJuda akazange ayikholwe kutsi beyiyimphumphutse, nekutsi seyitfole kubona. Badzimate babita batali bayo. 19Bababuta batsi: “Lena yindvodzana yenu yini? Nisho kutsi seloku yatalwa beyingaboni? Pho, seyibona kanjani nyalo?”

20Batali bayo baphendvula batsi: “Siyati kutsi lona uyindvodzana yetfu, nekutsi watalwa ayimphumphutse. 21Kepha kutsi sewubona njani nyalo, nekutsi ngubani lovule emehlo akhe, asati. Butani yena, sewukhulile utatiphendvulela.” 22

9:22
Joh. 7:13
12:42
16:2
Batali bakhe bakusho loko ngobe bebesaba emaJuda. Phela abesavumelene ngekutsi lotawufakaza kutsi Jesu unguKhristu, abeyawuncunywa esinagogeni. 23Ngiko nje batali bakhe batsi: “Sewukhulile. Butani yena.”

24

9:24
Josh. 7:19
Ezra 10:16
Baphindza futsi kwesibili bayibita lendvodza lebeyiyimphumphutse batsi kuyo: “Ase unike Nkulunkulu ludvumo, ukhulume liciniso. Tsine siyati kutsi lomuntfu lona usoni.”

25Yona yatsi: “Kwekutsi usoni nome akasiso, angikwati; kepha kunye lengikwatiko, kutsi mine bengiyimphumphutse, kodvwa nyalo sengiyabona.”

26Batsi kuye: “Wente njani kuwe? Uwavule njani emehlo akho?”

27Yaphendvula yatsi: “Kadze nginitjela solomane ningeva. Nifunelani kuphindze nive? Niyafuna yini nani kuba bafundzi bakhe?”

28Bametfuka batsi: “Nguwe umfundzi wakhe. Tsine sibafundzi baMosi. 29

9:29
Joh. 7:27
8:14
Siyati kutsi Nkulunkulu wakhuluma kuMosi, kepha lona asimati nekutsi uphumaphi.”

30Lendvodza yaphendvula yatsi: “Simangaliso-ke lesi, nine anati kutsi uphumaphi! Ingani emehlo ami uwavulile! 31

9:31
Jobe 27:9
35:13
Hla. 66:18
Taga 15:29
28:9
Isa. 1:15
Siyati kutsi Nkulunkulu akativa toni; kodvwa nangabe umuntfu amesaba Nkulunkulu, ente intsandvo yakhe, lowo uyamuva. 32Seloku kwadalwa umhlaba, akuzange sekuvakale kutsi ukhona lowake wavula emehlo emuntfu lowatalwa ayimphumphutse. 33Kube lomuntfu abengaveli kuNkulunkulu, abengeke ente lutfo.”

34Bayiphendvula batsi: “Wena watalelwa esonweni; wena futsi sewufundzisa tsine?” Base bayincuma esinagogeni labo.

Bumphumphutse emoyeni

35Jesu weva kutsi bayincumile. Wahlangana nayo watsi kuyo: “Uyakholwa yini eNdvodzaneni yeMuntfu?”

36Yaphendvula yatsi: “Nkhosi, ngitjele kutsi ingubani, kuze ngitewukholwa kuyo.”

37

9:37
Joh. 4:26
Jesu watsi kuyo: “Sewuyibonile, ngiyo lena lokhuluma nayo.”

38Lendvodza yaguca embikwaJesu, yatsi: “Nkhosi, ngiyakholwa.”

39

9:39
Mat. 13:13
15:14
23:26
Joh. 3:17
12:47
Jesu watsi: “Mine ngitele kwehlulela kulelive, kuze labangaboni babone, nalababonako babe timphumphutse.”

40Labo baFarisi lababelapho bamuva nakasho njalo, batsi kuye: “Pho, tsine sitimphumphutse yini?”

41

9:41
Taga 26:12
Joh. 15:22
Jesu watsi kubo: “Kube benitimphumphutse, ngabe nite sono, kepha ngobe nitsi: ‘Siyabona,’ licala lenu lisanihlalele.”