Siswati 1996 (SWA96)
5

Jesu uphilisa sigulane eBhethesda

51Emvakwaloko kwaba khona umkhosi wemaJuda, naJesu wakhuphukela eJerusalema. 2Lapha eJerusalema, eceleni kweliSango Letimvu, bekunelichibi lebekutsiwa ngesiHebheru yiBhethesda, belinemihubhe lesihlanu. 3Bekulele kuyo ticumbi tetigulane, timphumphutse, netinyonga, nalababefe tinhlangotsi, [bonkhe bebalindzele kutanyatanyiswa kwemanti. 4Bekuvame njalo kutsi kwehle ingilosi yeNkhosi, ifike iwatamatamise lamanti. Bekutsi lowo longene kucala emuva kwekutanyatanyiswa kwemanti, aphile esifeni sakhe, nome ngabe saluphi luhlobo.]Letinye tincwadzi tekucala tite lenkhulumo 5Bekunendvodza lapho leyase igule iminyaka lengema-38. 6Jesu watsi kube ayibone ilele lapho, ati nekutsi sekuphele sikhatsi lesingakanani igula, watsi kuyo: “Uyatsandza yini kuphiliswa?”

7Lendvodza yaphendvula yatsi: “Nkhosi, ngite umuntfu longangifaka echibini, nakutanyatanyiswa emanti. Ngiyaye ngitsi ngetama kungena, kusuke lomunye umuntfu angengcelele.”

8Jesu watsi kuye: “Sukuma, utsatse licansi lakho uhambe.” 9

5:9
Joh. 9:14
Ngekucwabita kweliso lendvodza yaphila. Yasukuma yatsatsa licansi layo yahamba.

BekuliSabatha ngalelo langa. 10

5:10
Eks. 20:10
Neh. 13:19
Jer. 17:21
Ngako emaJuda atjela lendvodza lebeyiphilisiwe atsi: “Phela lamuhla liSabatha, awukavumeleki kwetfwala lelicansi.”

11Yona yaphendvula yatsi: “Lona longiphilisile, nguye lotsite kimi: ‘Tsatsa licansi lakho uhambe.’ ”

12Ambuta atsi: “Ngubani yena lowo muntfu lotsite kuwe: ‘Tsatsa licansi lakho uhambe’?”

13Kodvwa lendvodza lebeyiphilisiwe beyingamati kutsi ngubani, ngobe bekunesicumbi sebantfu kuleyo ndzawo, futsi naJesu abesahambile.

14

5:14
Joh. 8:11
Ngemvakwaloko, Jesu wahlangana nayo seyisethempelini watsi kuyo: “Uyabona kambe kutsi sewuphilile? Ungaphindzi-ke wone, funa wehlelwe ngulokukhulu kakhulu kunaloku.”

15Lendvodza yesuka lapho, yahamba yayawutjela emaJuda kutsi nguJesu lona labeyiphilisile. 16

5:16
Mat. 12:14
Ngaloko-ke emaJuda amtingela Jesu, ngobe loko abekwente ngeliSabatha. 17Kodvwa Jesu wabaphendvula watsi: “Babe wami seloku usasebenta kuze kube manje; nami-ke ngenta njalo.”

18

5:18
Joh. 7:30
10:33
Kwaba shangatsi uwabangile emaJuda ngaloko kusho njalo kwakhe, afuna kumbulala kakhulu kunakucala, ngobe abengakephuli liSabatha kuphela, kodvwa waphindze watsi Nkulunkulu nguYise, watenta lolingana naNkulunkulu.

Emandla eNdvodzana

19

5:19
Joh. 3:11
Ngako Jesu wabaphendvula watsi: “Ngicinisile, ngicinisile, ngitsi kini: INdvodzana ingeke itentele lutfo ngekwayo, kuphela yenta loko lebona uYise akwenta, ngobe loko lakwentako yena, neNdvodzana iyakwenta. 20
5:20
Joh. 3:35
Ngobe uYise uyayitsandza iNdvodzana, uyikhombisa konkhe lakwentako yena. Utayikhombisa imisebenti lemikhulu kunalena, nize nimangale. 21Njengobe uYise avusa labafile baphile, nayo-ke iNdvodzana iyabaphilisa labo letsandza kutsi baphile. 22
5:22
Mat. 28:18
UYise akehluleli muntfu, konkhe kwehlulela ukunike iNdvodzana, 23
5:23
Fil. 2:10
kuze bonkhe bahloniphe iNdvodzana njengobe bahlonipha uYise. Lowo longayihloniphi iNdvodzana, akahloniphi neYise loyitfumile.

24“Ngicinisile, ngicinisile, ngitsi kini: Lowo lova livi lami akholwe ngulongitfumile, unekuphila lokuphakadze. Akayi ekwehlulelweni, kodvwa sewuphumile ekufeni, wangena ekuphileni. 25

5:25
Rom. 6:4
Gal. 2:20
Ngicinisile, ngicinisile, ngitsi kini: Sikhatsi siyeta, nanyalo sesifikile lapho labafile bayawuliva livi leNdvodzana yaNkulunkulu, nalabo labalivako bayawuphila. 26
5:26
Joh. 1:4
Njengobe uYise anekuphila ngekwakhe, kanjalo uyiphile neNdvodzana kutsi ibe nekuphila ngekwayo. 27
5:27
Dan. 7:13
Uyiphile emandla ekwehlulela, ngobe iyiNdvodzana yemuntfu. 28
5:28
Dan. 12:2
1 Khor. 15:52
1 Thes. 4:16
Kunganimangalisi loko, ngobe sikhatsi siyeta lapho bonkhe bantfu labasemathuneni bayawuliva livi layo. 29
5:29
Dan. 12:2
Mat. 16:27
Labo labente kulunga bayawuvukela ekuphileni, labente lokubi bayawuvukela ekulahlweni.”

Bufakazi ngaJesu

30“Mine ngingeke ngitentele lutfo ngekwami; ngehlulela njengaloko lengikuvako, kwehlulela kwami kulungile, ngobe angifuni yona intsandvo yami, kepha intsandvo yalowo longitfumile.

31“Nangitifakazela mine, bufakazi bami abusilo liciniso. 32Kodvwa kukhona longifakazelako, futsi ngiyati nekutsi bufakazi labufakazako ngami buliciniso. 33

5:33
Joh. 1:19-27
3:27-30
Nine nitfumele titfunywa tenu kuJohane, wafike walifakazela liciniso. 34Kepha mine angikasimi ebufakazini bemuntfu, kodvwa loko nginitjelela kutsi nitewusindziswa. 35
5:35
Luk. 1:17
Yena-ke abesibane lesivutsako nalesikhanyako, nine-ke benitimisele kujabula kwesikhashana ekukhanyeni kwakhe. 36
5:36
Joh. 10:25
Kepha nginebufakazi lobukhulu kunebaJohane, ngobe imisebenti Babe langinike yona kutsi ngiyente, yona lemisebenti lengiyentako iyangifakazela kutsi ngitfunywe nguBabe. 37
5:37
Eks. 33:20
Dut. 4:12
Mat. 3:17
Mak. 1:11
Luk. 3:22
Joh. 6:27
1 Thim. 6:16
2 Phet. 1:17
1 Joh. 4:12
NaBabe longitfumile ufakazile ngami. Anizange nilive livi lakhe, anizange nisibone nesimo sakhe; 38kunjalo nje aniligcini nelivi lakhe etinhlitiyweni tenu, ngobe yena lowo lamtfumile anikholwa kuye. 39
5:39
Dut. 18:15
Jer. 23:5
Luk. 24:27
Joh. 1:45
Imis. 17:11
2 Thim. 3:15
Niphenya imiBhalo, ngobe nicabanga kutsi nitawutfola kuphila lokuphakadze kuyo, kantsi ngiyo lucobo lefakaza ngami. 40Kepha anivumi kuta kimi kuze phela nitewuba nekuphila.

41“Mine angilwemukeli ludvumo kubantfu. 42Kepha ngiyanati kutsi nine nite lutsandvo lwaNkulunkulu etinhlitiyweni tenu. 43

5:43
Mat. 24:5
Mine ngite egameni laBabe, kodvwa aningemukeli; kepha nakuta lomunye atitela egameni lakhe, yena nitamemukela. 44
5:44
Mat. 23:5
Rom. 2:29
Ningakholwa kanjani nine nidvumisana nodvwana nje, ningalufuni ludvumo loluvela kuNkulunkulu, lokunguye yedvwa?

45“Ningacabangi-ke kutsi ngitanimangalela kuBabe. Ukhona lonimangalelako, yena loMosi lenetsembele kuye. 46

5:46
Gen. 3:15
22:18
49:10
Dut. 18:18
Kube benikholwa nguMosi, ngabe niyakholwa nangimi, ngobe yena wabhala ngami. 47
5:47
Luk. 16:31
Kodvwa naningakholwa ngulokubhalwe nguye, pho, emavi ami nitawakholwa njani?”