Siswati 1996 (SWA96)
4

Jesu nemfati waseSamariya

41BaFarisi beva kutsi Jesu abetfola, futsi abhabhatisa bafundzi labanyenti kunaJohane. 2Empeleni, Jesu ngekwakhe abengazange asabhabhatise namunye umuntfu, kodvwa bekubafundzi bakhe kuphela labebabhabhatisa bantfu. 3Ngako-ke kwatsi Jesu nakakuva lokwase kukhulunywa, wesuka eJudiya wancandzeka wabuyela eGalile. 4Bekudzingekile kutsi ahambe ngendlela ledzabula eSamariya.

5

4:5
Gen. 33:19
Josh. 24:32
Jesu wangena edolobheni laseSikhari lelaliseSamariya edvutane nensimi yaJosefa, layinikwa nguJakobe.

6Umtfombo waJakobe bewukhona lapho. Jesu asadziniwe ngenca yeluhambo, wahlala phansi eceleni kwawo waphumula. Bekungacishe kube li-awa lelishumi nambili emini.

7Kwase kuchamuka umfati waseSamariya atekukha emanti. Jesu watsi kuye: “Ase unginatsise tsine.” 8Bafundzi bakhe babesengekho bayewutsenga kudla edolobheni.

9

4:9
2 Khos. 17:24
Ezra 4:1-5
Neh. 4:1-2
Joh. 8:48
Imis. 10:28
Lomfati wemSamariya waphendvula watsi: “Kodvwa njengobe wena ungumJuda mine ngingumSamariya, ungicelelani kutsi ngikunatsise?” Ngobe phela emaJuda akadlelani nemaSamariya.

10

4:10
Hla. 23:2
Isa. 12:3
Jer. 2:13
Jesu waphendvula watsi: “Kube mane bewusati sipho saNkulunkulu nekutsi ngubani lona lotsi: ‘Nginatsise,’ ngabe ucele kuye, yena abetakunika emanti laphilako.”

11Lomfati watsi: “Nkhosi, awunalutfo lwekukha, kantsi nalomtfombo uyashona; pho, utawatsatsaphi lawo manti laphilako? 12

4:12
Joh. 8:53
Kantsi wena umkhulu yini kunababe wetfu Jakobe lowasinika lomtfombo? Yena wanatsa kuwo kanye nemadvodzana akhe nemihlambi yakhe.”

13

4:13
Joh. 6:58
Jesu wamphendvula watsi: “Wonkhe lonatsa lamanti lawa, uphindze ome futsi. 14
4:14
Isa. 55:1
Kepha lowo loyawunatsa emanti lengiyawumnika wona, angeke aphindze ome naphakadze; ngobe emanti lengiyawumnika wona, ekhatsi kuye ayawuba ngumtfombo wemanti laphuphumako, kube kuphila lokuphakadze.”

15Umfati waphendvula watsi: “Nkhosi, ngiphe lawo manti, khona ngingaseyiwuphindze ngome; ngingetiwuphindza ngite lapha kutewukha emanti.”

16Jesu watsi kuye: “Hamba ubite indvodza yakho, nite lapha.”

17Umfati wamphendvula watsi: “Ngite indvodza.”

Jesu waphendvula watsi: “Usho sibili nawutsi: ‘Ngite indvodza.’ 18Ngobe sewuke waba nemadvodza lasihlanu, nalena lonayo nyalo akusiyo yakho. Ukhulume liciniso.”

19

4:19
Luk. 7:16
Umfati watsi: “Nkhosi, sengiyabona kutsi ungumphrofethi. 20
4:20
Dut. 12:5,11
1 Khos. 9:3
Bokhokho betfu bemaSamariya bebakhonta Nkulunkulu kuyo lentsaba, nine maJuda-ke nitsi iseJerusalema indzawo lapho kufanele kukhontelwe Nkulunkulu khona.”

21Jesu watsi kuye: “Mfati, kholwa nguloku lengikushoko. Sikhatsi siyeta lapho ningetimkhonta Babe etikwalentsaba nome eJerusalema. 22

4:22
Isa. 2:3
Luk. 24:47
Nine maSamariya nikhonta leningakwati, tsine maJuda sikhonta lesikwatiko, ngobe insindziso ivela kumaJuda. 23Kodvwa sikhatsi siyeta, nanyalo sesifikile, lapho labo labakhonta ngeliciniso bayawukhonta Babe ngaMoya nangeliciniso. Ngobe Babe ufuna labamkhonta kanjalo. 24
4:24
2 Khor. 3:17
Nkulunkulu unguMoya, nalabo labamkhontako bafanele kumkhonta ngaMoya nangeliciniso.”

25Umfati watsi kuye: “Ngiyati kutsi Mesiya, lokutsiwa nguKhristu, utawufika. Nasefikile yena utakusitjela konkhe.”

26

4:26
Joh. 9:37
Jesu watsi: “Nginguye mine lengikhuluma nawe.”

27Kwatsi kusenjalo kwefika bafundzi bakhe. Bamangala kakhulu nabamkhandza akhuluma nalomfati. Kodvwa kute namunye lowase watsi kuye: “Ufunani?” nome ambute atsi: “Ukhulumelani nalomfati?”

28Lomfati washiya imbita yakhe yemanti, wabuyela edolobheni, wafike watsi kubantfu: 29“Wotani nitewungibonisa umuntfu longitjele konkhe lengake ngakwenta. Kungete kwaba nguye yini Khristu?” 30Bantfu baphuma edolobheni beta kuJesu.

31Bafundzi bakhe base bayamncenga batsi: “Mfundzisi, asewudle phela.”

32Kodvwa Jesu wabaphendvula watsi: “Nginekudla lengikudlako, leningakwati nine.”

33Ngako bafundzi bacala babutana bodvwa, batsi: “Ngabe kukhona yini loke wamletsela kudla?”

34

4:34
Joh. 6:38
Jesu waphendvula watsi: “Kudla kwami kukwenta intsandvo yalongitfumile, nekucedzela umsebenti wakhe langinike wona. 35Nine niyaye ningete nasho yini kutsi: ‘Sekusele tinyanga letine sivune’? Lalelani la, phakamisani emehlo enu nibone kutsi emasimi asamhlophe, asalungele kuvunwa. 36Lovunako uyaholelwa, abutse sivuno kube kuphila lokuphakadze, kuze lohlanyelako ajabule kanye nalowo lovunako. 37Ngobe kuloko licinisile lelivi lelitsi: ‘Lomunye uyahlanyela, lomunye avune.’ 38Mine nganitfumela kutsi niyekuvuna loko leningakusebentanga. Labanye basebentile, nine-ke ningene emsebentini wabo.”

39EmaSamariya lamanyenti akulelo dolobha akholwa kuJesu ngelivi lalowo mfati, lowafakaza ngekutsi: “Ungitjele konkhe lengake ngakwenta.” 40Atsi kube ete kuye emaSamariya, ase ayamncenga kutsi ase ahlalahlale nawo. Ngako-ke, wahlala khona emalanga lamabili.

41Labanyenti futsi bakholwa ngenca yelivi lakhe. 42

4:42
Joh. 17:8
1 Joh. 4:14
Base batsi kulomfati: “Manje asisakholwa ngobe kushito wena, kodvwa ngobe natsi nje, matfupha, sesitivele futsi sesitibonele kutsi nguye ngempela uMsindzisi welive.”

Jesu uphilisa indvodzana yesiphatsimandla

43Ngemvakwemalanga lamabili Jesu wesuka lapho waya eGalile. 44

4:44
Mat. 13:57
Mak. 6:4
Luk. 4:24
Ngobe Jesu matfupha wafakaza ngekutsi: “Umphrofethi akahlonishwa eveni lakubo.” 45
4:45
Joh. 2:23
Bantfu baseGalile bamemukela ngemoya lomuhle, ngobe bebake baya eMkhosini weliPhasika eJerusalema, bafike bakubona konkhe loko labekwenta ngalawo malanga.

46

4:46
Joh. 2:1-11
Jesu wesuka lapho wancandzeka waya eKhana laseGalile, lapho agucula khona emanti aba liwayini. Bekunesiphatsimandla sakahulumende eKhaphanawume. Sasigulelwa ngumsa waso. 47Satsi kube sive kutsi Jesu sewusukile eJudiya sewuseGalile, saya kuye. Samcela kutsi ehle aye eKhaphanawume, ayewusiphilisela lendvodzana yaso leyase igulela kufa. 48
4:48
Joh. 2:18
1 Khor. 1:22
Ngako-ke Jesu watsi kuso: “Naningaboni tibonakaliso netimangaliso, ngeke nikholwe.”

49Siphatsimandla satsi: “Nkhosi, yehla ingakafi indvodzana yami!”

50Jesu watsi kuye: “Hamba, indvodzana yakho seyiphilile.”

Lendvodza yakholwa ngemavi aJesu, yavele yahamba.

51Watsi asehla nje, tisebenti takhe tamhlangabeta ngembiko wekutsi: “Indvodzana yakho seyiyaphila.”

52Wababuta watsi: “Bekusikhatsi sini nayicala kuba ncono indvodzana yami?” Baphendvula batsi: “Bekungusemini, ngensimbi yekucala, itolo, nakusuka lomkhuhlane kuye.” 53

4:53
Imis. 16:15
Uyise wakhumbula kutsi bekunguleso sikhatsi Jesu lasho ngaso kutsi indvodzana yakhe seyiphilile. Ngako-ke yena kanye nemuti wakhe wonkhe bakholwa.

54

4:54
Joh. 2:11
Leso-ke kwaba sibonakaliso sesibili lasenta Jesu ngemvakwekubuyela kwakhe eGalile, nase aphuma eJudiya.