Siswati 1996 (SWA96)
2

Sibonakaliso sekucala Jesu lasenta emshadweni waseKhana

21Kwatsi ngelilanga lesitsatfu kwaba nemshado eKhana laseGalile. Unina waJesu abekhona naye. 2Kulowo mshado Jesu abemenywe kanye nebafundzi bakhe. 3Kwatsi kube linatfwe liphele liwayini, unina waJesu weta kuye watsi: “Sebate liwayini.”

4Jesu watsi kuye: “Make, ungena ngani emsebentini wami? Sikhatsi sami sisengakefiki.”

5Unina watsi etincekwini: “Nibokwenta konkhe latanitjela kona.”

6Bekunetimbita tematje letatisitfupha khona lapho, tihlelenjiswe kahle, ngelisiko lekugeza kwemaJuda. Leyo naleyo mbita beyingagcwatjiswa ngemalitha labengacishe abe likhulu.

7Jesu watsi kuletinceku: “Gcwalisani letimbita ngemanti.” Batigcwalisa tatsi nswi. 8Wase utsi kuto: “Khanini niyewuvisa lona lophetse lomshado.” Bammikisela-ke. 9Wawanambitsisisa lamanti labesagucuke aba liwayini; abengati noko kutsi lelo wayini-ndzini laliphumephi, kodvwa letisebenti tona betati, ngako-ke wase ubita umkhwenyane.

10Wefike watsi kuye: “Wonkhe umuntfu ucala ngekukhipha liwayini lelimnandzi kucala, bese-ke kutsi nase banatse kakhulu, benela, kube ngukhona akhipha lelingemnandzi kunelakucala; kodvwa wena usuka ubeka leli lelimnandzi kuze kube ngunyalo!”

11

2:11
Joh. 1:14
Jesu wenta lesibonakaliso sakhe sekucala eKhana laseGalile, wabonakalisa bukhosi bakhe, bafundzi bakhe bakholwa nguye.

12

2:12
Mat. 4:13
Emvakwaloko, Jesu nenina, nabomnakabo, nebafundzi bakhe behlela eKhaphanawume, befika bahlala khona emalangana.

Jesu ungena ethempelini

(Mat. 21:12-13; Mak. 11:15-17; Luk. 19:45-46)

13

2:13
Eks. 12:1-27
Besekusondzele sikhatsi seMkhosi weliPhasika lemaJuda, ngako Jesu wakhuphukela eJerusalema.

14Wakhandza bantfu ethempelini batsengiselana tinkhomo, netimvu, nematuba; labanye bebantjintja timali bahleti ematafuleni. 15Wesuka weluka siswebhu ngetintsambo, wabacosha bonkhe ethempelini, kanye netimvu netinkhomo; wacitsa timali tebantjintji, wagenula ematafula. 16Watsi kulabo labebatsengisa ngematuba: “Susani loku lapha! Ningayenti lendlu yaBabe ibe yindlu yekutsengiselana.” 17

2:17
Hla. 69:9
Bafundzi bakhe base bayakhumbula kutsi umBhalo utsi: “Yebo, Nkulunkulu, kushisekela indlu yakho kuvutsa njengemlilo ngekhatsi kwami.”

18

2:18
Joh. 6:30
Ngako-ke emaJuda ambuta atsi: “Usikhombisa sibonakaliso sini-ke nawenta nje?”

19

2:19
Mat. 26:61
27:40
Mak. 14:58
15:29
Jesu waphendvula watsi: “Bhidlitani lelithempeli, mine ngitalivusa, ngilakhe ngemalanga lamatsatfu.”

20Ngako bambuta batsi: “Utsi utalakha ngemalanga lamatsatfu? Utsi uyati nje kutsi latsatsa iminyaka lengema-46 lakhiwa lelithempeli?”

21Kodvwa lelithempeli labekhuluma ngalo Jesu bekulithempeli lelingumtimba wakhe. 22

2:22
Hla. 16:10
Watsi nase avukile ekufeni, bafundzi bakhe base bayakhumbula kutsi watsini. Bakholwa ngumBhalo nangemavi akhe labewakhulumile.

Jesu wati bonkhe bantfu

23Kwatsi ngesikhatsi aseJerusalema ngeMkhosi weliPhasika, bantfu labanyenti bakholwa nguye ngekubona tibonakaliso takhe latenta. 24Kepha Jesu akazange atsembane nabo, ngobe abebati kahle bonkhe. 25

2:25
Joh. 6:64
Semb. 2:23
Futsi-ke sasingekho nesidzingo sekutsi angachazelwa ngulomunye ngebantfu, ngobe yena bekati lingekhatsi lemuntfu.

3

Jesu naNikhodemu

31

3:1
Joh. 7:50
19:39
Kwase kwaba khona umuntfu wakubaFarisi, libito lakhe bekunguNikhodemu; abeyindvuna yemaJuda. 2
3:2
Joh. 9:16,33
Weta kuJesu ngalobunye busuku, wefike watsi: “Mfundzisi, siyati kutsi wena ungumfundzisi lophuma kuNkulunkulu. Ngobe kute umuntfu longenta timangaliso letingaka, nakate Nkulunkulu.”

3

3:3
Thit. 3:5
1 Phet. 1:23
Jesu watsi kuye: “Ngicinisile, ngicinisile, ngitsi kuwe: Ngaphandle kwekutsi umuntfu atalwe kabusha ngekwasezulwini, angeke awubone umbuso waNkulunkulu!”

4Nikhodemu wabuta watsi: “Kodvwa umuntfu losamdzala angatalwa njani kabusha? Angangena yini ngekwesibili esiswini senina aphindze atalwe?”

5

3:5
Hez. 36:25
Ef. 5:26
Jesu wamphendvula watsi: “Ngicinisile, ngicinisile, ngitsi kuwe: Ngaphandle kwekutsi umuntfu atalwe ngemanti nangaMoya, angeke angene embusweni waNkulunkulu. 6
3:6
Joh. 1:13
Loko lokutelwe yinyama kuyinyama, naloko lokutelwe nguMoya kungumoya. 7Ungamangali, ngobe naku ngitsi kuwe: ‘Nifanele kutsi nitalwe kabusha.’ 8
3:8
Shu. 11:5
Umoya uhhusha lapho utsandza khona, uyakuva kuhhusha kwawo, kodvwa awati lapho uphuma khona nalapho uya khona. Loko-ke kufanana naye wonkhe umuntfu lotelwe nguMoya.”

9Nikhodemu wambuta watsi: “Loku kungenteka kanjani?”

10Jesu waphendvula watsi: “Wena, ungumfundzisi waka-Israyeli. Pho, awukucondzi ngani loku? 11

3:11
Joh. 7:16
Ngicinisile, ngicinisile, ngitsi kuwe: Sikhuluma lesikwatiko sifakaze ngalesikubonile, kepha anibemukeli bufakazi betfu. 12Nanginitjela ngetintfo talelive, aningikholwa; pho, ningangikholwa kanjani, nasenginitjela ngetintfo tasezulwini? 13
3:13
Ef. 4:9
Kute lowase wenyukela ezulwini ngaphandle kweNdvodzana yeMuntfu, leyehla ezulwini.

14

3:14
Num. 21:9
“Njengobe naMosi aphakamisa inyoka ehlane, kanjalo-ke neNdvodzana yeMuntfu ifanele kuphakanyiswa, 15
3:15
Joh. 6:40
kuze kutsi wonkhe umuntfu lokholwa ngiyo abe nekuphila lokuphakadze. 16
3:16
Rom. 5:8
1 Joh. 4:9
Nkulunkulu walitsandza live kakhulu kangangekutsi wadzimate wanikela ngeNdvodzana yakhe lekukuphela kwayo, kuze kutsi nome ngubani lokholwa ngiyo angabhubhi, kodvwa abe nekuphila lokuphakadze. 17Ngobe Nkulunkulu akazange atfumele iNdvodzana yakhe emhlabeni kutsi itewulahla live ngelicala, kodvwa kwekutsi live litewusindziswa ngayo.

18

3:18
Joh. 5:24
Imis. 4:12
“Lokholwa kuyo akalahlwa ngelicala, kodvwa longakholwa vele sewulahliwe, ngobe angakholwa egameni leNdvodzana yaNkulunkulu lekukuphela kwayo. 19Kwehlulelwa ngiko loko kutsi: Kukhanya kutsi sekufikile emhlabeni, kepha bantfu babe batsandza bumnyama kunekukhanya, ngenca yemisebenti yabo lemibi. 20
3:20
Ef. 5:13
Umuntfu lowenta lokubi uyakutondza kukhanya; aketi ekukhanyeni, funa imisebenti yakhe ibonakale ebaleni. 21Kepha lowenta liciniso uyeta ekukhanyeni, kuze kubonakale imisebenti yakhe, kutsi yentiwe kuNkulunkulu.”

Bufakazi bekugcina baJohane

22Emvakwaloko Jesu wahamba nebafundzi bakhe baya eveni laseJudiya, befika bahlala khona, kwabhajatiswa bantfu. 23NaJohane-ke abebhabhatisa, yena-ke ase-Enoni madvutane nje neSalimi, ngobe emanti abemanyenti kuleyo ndzawo, bantfu beta lapho befike babhajatiswa. 24

3:24
Mat. 14:3
Mak. 6:17
Luk. 3:19-20
Phela ngaleso sikhatsi Johane abesengakafakwa ejele.

25Kwabe sekuvela kuphikisana kubafundzi baJohane neliJuda lelitsite mayelana nekuhlambuluka ngekugeza tandla. 26Ngako-ke base beta kuJohane, befika batsi: “Mfundzisi, uyayikhumbula yini lendvodza bewunayo uyifakazela ngesheya kweJordane? Seyiyabhabhatisa nyalo, bonkhe bantfu sebaya kuyo!”

27

3:27
1 Khor. 4:7
Jak. 1:17
Wabaphendvula Johane watsi: “Kute umuntfu longaba nelutfo angakaluphiwa luvela ezulwini. 28
3:28
Mal. 3:1
Joh. 1:20
Nani ngekwenu ningangifakazela kutsi ngake ngasho ngatsi: ‘Angisiye mine Khristu, kodvwa ngitfunyelwe kumvulela indlela.’ 29
3:29
Khu. 14:20
Lowo lonamakoti ungumyeni; kepha umngani wemyeni nakaliva livi lemyeni, ujabula kakhulu. Ngako-ke lenjabulo yami seyiphelele. 30Kufanele akhule yena, nginciphe mine.”

Lowo lophuma ezulwini

31

3:31
Joh. 8:23
“Lowo lophuma etulu, ungetulu kwako konkhe; lowo lophuma emhlabeni wemhlaba, futsi ukhuluma tintfo temhlaba. Lophuma ezulwini ungetulu kwako konkhe. 32Ufakaza ngaloko lakubonile nalakuvile, kodvwa kute umuntfu lowemukela bufakazi bakhe. 33
3:33
1 Joh. 5:10
Lowemukela bufakazi bakhe ulubekile luphawu lwekutsi: Nkulunkulu ucinisile. 34
3:34
Isa. 11:2
Ngobe lowo lotfunywe nguNkulunkulu ukhuluma emavi aNkulunkulu; ngobe Moya akaniki ngekwesilinganiso. 35
3:35
Mat. 11:27
28:18
Luk. 10:22
UYise uyayitsandza iNdvodzana, waniketa konkhe etandleni tayo. 36
3:36
Dut. 29:20
32:22
Lokholwa yiNdvodzana, unekuphila lokuphakadze; kodvwa longakholwa yiNdvodzana, ute kuphila lokuphakadze; kodvwa lulaka lwaNkulunkulu lulengela etikwakhe.”

4

Jesu nemfati waseSamariya

41BaFarisi beva kutsi Jesu abetfola, futsi abhabhatisa bafundzi labanyenti kunaJohane. 2Empeleni, Jesu ngekwakhe abengazange asabhabhatise namunye umuntfu, kodvwa bekubafundzi bakhe kuphela labebabhabhatisa bantfu. 3Ngako-ke kwatsi Jesu nakakuva lokwase kukhulunywa, wesuka eJudiya wancandzeka wabuyela eGalile. 4Bekudzingekile kutsi ahambe ngendlela ledzabula eSamariya.

5

4:5
Gen. 33:19
Josh. 24:32
Jesu wangena edolobheni laseSikhari lelaliseSamariya edvutane nensimi yaJosefa, layinikwa nguJakobe.

6Umtfombo waJakobe bewukhona lapho. Jesu asadziniwe ngenca yeluhambo, wahlala phansi eceleni kwawo waphumula. Bekungacishe kube li-awa lelishumi nambili emini.

7Kwase kuchamuka umfati waseSamariya atekukha emanti. Jesu watsi kuye: “Ase unginatsise tsine.” 8Bafundzi bakhe babesengekho bayewutsenga kudla edolobheni.

9

4:9
2 Khos. 17:24
Ezra 4:1-5
Neh. 4:1-2
Joh. 8:48
Imis. 10:28
Lomfati wemSamariya waphendvula watsi: “Kodvwa njengobe wena ungumJuda mine ngingumSamariya, ungicelelani kutsi ngikunatsise?” Ngobe phela emaJuda akadlelani nemaSamariya.

10

4:10
Hla. 23:2
Isa. 12:3
Jer. 2:13
Jesu waphendvula watsi: “Kube mane bewusati sipho saNkulunkulu nekutsi ngubani lona lotsi: ‘Nginatsise,’ ngabe ucele kuye, yena abetakunika emanti laphilako.”

11Lomfati watsi: “Nkhosi, awunalutfo lwekukha, kantsi nalomtfombo uyashona; pho, utawatsatsaphi lawo manti laphilako? 12

4:12
Joh. 8:53
Kantsi wena umkhulu yini kunababe wetfu Jakobe lowasinika lomtfombo? Yena wanatsa kuwo kanye nemadvodzana akhe nemihlambi yakhe.”

13

4:13
Joh. 6:58
Jesu wamphendvula watsi: “Wonkhe lonatsa lamanti lawa, uphindze ome futsi. 14
4:14
Isa. 55:1
Kepha lowo loyawunatsa emanti lengiyawumnika wona, angeke aphindze ome naphakadze; ngobe emanti lengiyawumnika wona, ekhatsi kuye ayawuba ngumtfombo wemanti laphuphumako, kube kuphila lokuphakadze.”

15Umfati waphendvula watsi: “Nkhosi, ngiphe lawo manti, khona ngingaseyiwuphindze ngome; ngingetiwuphindza ngite lapha kutewukha emanti.”

16Jesu watsi kuye: “Hamba ubite indvodza yakho, nite lapha.”

17Umfati wamphendvula watsi: “Ngite indvodza.”

Jesu waphendvula watsi: “Usho sibili nawutsi: ‘Ngite indvodza.’ 18Ngobe sewuke waba nemadvodza lasihlanu, nalena lonayo nyalo akusiyo yakho. Ukhulume liciniso.”

19

4:19
Luk. 7:16
Umfati watsi: “Nkhosi, sengiyabona kutsi ungumphrofethi. 20
4:20
Dut. 12:5,11
1 Khos. 9:3
Bokhokho betfu bemaSamariya bebakhonta Nkulunkulu kuyo lentsaba, nine maJuda-ke nitsi iseJerusalema indzawo lapho kufanele kukhontelwe Nkulunkulu khona.”

21Jesu watsi kuye: “Mfati, kholwa nguloku lengikushoko. Sikhatsi siyeta lapho ningetimkhonta Babe etikwalentsaba nome eJerusalema. 22

4:22
Isa. 2:3
Luk. 24:47
Nine maSamariya nikhonta leningakwati, tsine maJuda sikhonta lesikwatiko, ngobe insindziso ivela kumaJuda. 23Kodvwa sikhatsi siyeta, nanyalo sesifikile, lapho labo labakhonta ngeliciniso bayawukhonta Babe ngaMoya nangeliciniso. Ngobe Babe ufuna labamkhonta kanjalo. 24
4:24
2 Khor. 3:17
Nkulunkulu unguMoya, nalabo labamkhontako bafanele kumkhonta ngaMoya nangeliciniso.”

25Umfati watsi kuye: “Ngiyati kutsi Mesiya, lokutsiwa nguKhristu, utawufika. Nasefikile yena utakusitjela konkhe.”

26

4:26
Joh. 9:37
Jesu watsi: “Nginguye mine lengikhuluma nawe.”

27Kwatsi kusenjalo kwefika bafundzi bakhe. Bamangala kakhulu nabamkhandza akhuluma nalomfati. Kodvwa kute namunye lowase watsi kuye: “Ufunani?” nome ambute atsi: “Ukhulumelani nalomfati?”

28Lomfati washiya imbita yakhe yemanti, wabuyela edolobheni, wafike watsi kubantfu: 29“Wotani nitewungibonisa umuntfu longitjele konkhe lengake ngakwenta. Kungete kwaba nguye yini Khristu?” 30Bantfu baphuma edolobheni beta kuJesu.

31Bafundzi bakhe base bayamncenga batsi: “Mfundzisi, asewudle phela.”

32Kodvwa Jesu wabaphendvula watsi: “Nginekudla lengikudlako, leningakwati nine.”

33Ngako bafundzi bacala babutana bodvwa, batsi: “Ngabe kukhona yini loke wamletsela kudla?”

34

4:34
Joh. 6:38
Jesu waphendvula watsi: “Kudla kwami kukwenta intsandvo yalongitfumile, nekucedzela umsebenti wakhe langinike wona. 35Nine niyaye ningete nasho yini kutsi: ‘Sekusele tinyanga letine sivune’? Lalelani la, phakamisani emehlo enu nibone kutsi emasimi asamhlophe, asalungele kuvunwa. 36Lovunako uyaholelwa, abutse sivuno kube kuphila lokuphakadze, kuze lohlanyelako ajabule kanye nalowo lovunako. 37Ngobe kuloko licinisile lelivi lelitsi: ‘Lomunye uyahlanyela, lomunye avune.’ 38Mine nganitfumela kutsi niyekuvuna loko leningakusebentanga. Labanye basebentile, nine-ke ningene emsebentini wabo.”

39EmaSamariya lamanyenti akulelo dolobha akholwa kuJesu ngelivi lalowo mfati, lowafakaza ngekutsi: “Ungitjele konkhe lengake ngakwenta.” 40Atsi kube ete kuye emaSamariya, ase ayamncenga kutsi ase ahlalahlale nawo. Ngako-ke, wahlala khona emalanga lamabili.

41Labanyenti futsi bakholwa ngenca yelivi lakhe. 42

4:42
Joh. 17:8
1 Joh. 4:14
Base batsi kulomfati: “Manje asisakholwa ngobe kushito wena, kodvwa ngobe natsi nje, matfupha, sesitivele futsi sesitibonele kutsi nguye ngempela uMsindzisi welive.”

Jesu uphilisa indvodzana yesiphatsimandla

43Ngemvakwemalanga lamabili Jesu wesuka lapho waya eGalile. 44

4:44
Mat. 13:57
Mak. 6:4
Luk. 4:24
Ngobe Jesu matfupha wafakaza ngekutsi: “Umphrofethi akahlonishwa eveni lakubo.” 45
4:45
Joh. 2:23
Bantfu baseGalile bamemukela ngemoya lomuhle, ngobe bebake baya eMkhosini weliPhasika eJerusalema, bafike bakubona konkhe loko labekwenta ngalawo malanga.

46

4:46
Joh. 2:1-11
Jesu wesuka lapho wancandzeka waya eKhana laseGalile, lapho agucula khona emanti aba liwayini. Bekunesiphatsimandla sakahulumende eKhaphanawume. Sasigulelwa ngumsa waso. 47Satsi kube sive kutsi Jesu sewusukile eJudiya sewuseGalile, saya kuye. Samcela kutsi ehle aye eKhaphanawume, ayewusiphilisela lendvodzana yaso leyase igulela kufa. 48
4:48
Joh. 2:18
1 Khor. 1:22
Ngako-ke Jesu watsi kuso: “Naningaboni tibonakaliso netimangaliso, ngeke nikholwe.”

49Siphatsimandla satsi: “Nkhosi, yehla ingakafi indvodzana yami!”

50Jesu watsi kuye: “Hamba, indvodzana yakho seyiphilile.”

Lendvodza yakholwa ngemavi aJesu, yavele yahamba.

51Watsi asehla nje, tisebenti takhe tamhlangabeta ngembiko wekutsi: “Indvodzana yakho seyiyaphila.”

52Wababuta watsi: “Bekusikhatsi sini nayicala kuba ncono indvodzana yami?” Baphendvula batsi: “Bekungusemini, ngensimbi yekucala, itolo, nakusuka lomkhuhlane kuye.” 53

4:53
Imis. 16:15
Uyise wakhumbula kutsi bekunguleso sikhatsi Jesu lasho ngaso kutsi indvodzana yakhe seyiphilile. Ngako-ke yena kanye nemuti wakhe wonkhe bakholwa.

54

4:54
Joh. 2:11
Leso-ke kwaba sibonakaliso sesibili lasenta Jesu ngemvakwekubuyela kwakhe eGalile, nase aphuma eJudiya.