Siswati 1996 (SWA96)
21

Jesu utibonakalisa kubafundzi labasikhombisa

211Emvakwaloko Jesu waphindza watibonakalisa futsi kubafundzi bakhe ngaseLwandle lwaseThibheriyase. Loko wakwenta kanje: 2Simoni Phetro, naTomase, lotsiwa liPhahla, naNathanayeli waseKhana laseGalile, nemadvodzana aZebedi, nalabanye bafundzi baJesu lababili, bonkhe laba babendzawonye. 3

21:3
Luk. 5:5
Simoni Phetro watsi kulaba labanye: “Ngisayawudweba.”

Nabo batsi: “Sitawuhamba nawe.”

Ngako bahamba bekhwela esikebheni; kodvwa ngabo bonkhe lobo busuku abazange sebabambe lutfo. 4

21:4
Luk. 24:16
Joh. 20:14
Latsi naliphuma lilanga, Jesu wema elusentseni lwemanti; kodvwa bafundzi abatanga kutsi nguJesu. 5Jesu watsi kubo: “Bantfwana, kute yini tinhlanti lenitibambile?”

Bamphendvula batsi: “Kute.”

6

21:6
Luk. 5:4-6
Watsi kubo: “Jikani linetha lenu ngesekudla kwesikebhe, nitawutitfola khona.” Ngako base bayalijika linetha labo; babe sebehluleka nekulidvonsa, ngobe babebambe tinhlanti letinyenti kakhulu.

7

21:7
Joh. 13:23
Lomfundzi labetsandvwa nguJesu watsi kuPhetro: “YiNkhosi!” Simoni Phetro neva kutsi yiNkhosi, waphutfuma timphahla takhe, wembatsa, (phela abekhumulele kusebenta angcunu,) wase ugcumkela emantini. 8Labanye bafundzi beta ngesikebhe, babesedvutane nesihlabatsi, kwakungacishe kube tinyatselo letilikhulu. Badvonsa linetha ligcwele tinhlanti letinyenti. 9Batsi nabefika esihlabatsini, babona umlilo wemalahle ubasiwe etikwawo kunenhlanti kanye nesinkhwa. 10Jesu watsi kubo: “Letsani letinye tinhlanti kuleto lenitibambile!”

11Simoni Phetro waya esikebheni, wadvonsa linetha lekudweba, lelaligcwele tinhlanti letinkhulu, tatili-153. Nome-ke tatitinyenti kangako, kodvwa linetha alizange lidzabuke. 12Jesu watsi kubo: “Wotani nitewudla.” Emkhatsini wabo bafundzi kwabate ngisho namunye lowaba nesibindzi sekumbuta kutsi: “Wena kambe ungubani?” Bavele batatela nje kutsi yiNkhosi. 13Jesu waya kubo, wafika watsatsa sinkhwa, wabanika, wachubeka wenta njalo futsi nasetinhlantini.

14

21:14
Joh. 20:19,26
Loku-ke bese kukwesitsatfu Jesu atibonakalisa kubafundzi bakhe emvakwekuvuka kwakhe kulabafile.

Jesu ubuta Phetro

15

21:15
Mat. 26:33
Joh. 13:37
18:17
Batsi sebacedzile kudla, Jesu watsi kuPhetro: “Simoni, msa waJohane, ungitsandza ngetulu kwalaba yini?”Nome “Simoni, msa waJohane, ungitsandza ngelutsandvo lolungetulu yini kunelwabo laba?”

Waphendvula watsi: “Yebo, Nkhosi, uyati kutsi ngiyakutsandza.”

Jesu watsi kuye: “Yondla emawundlu ami.” 16

21:16
Jer. 3:15
Joh. 10:1
1 Phet. 5:2
Waphindza Jesu watsi kuye: “Simoni, msa waJohane, uyangitsandza yini?”

Watsi kuye: “Yebo, Nkhosi, uyati kutsi ngiyakutsandza.”

Jesu watsi kuye: “Yelusa timvu tami.” 17Waphindza futsi kwesitsatfu wambuta watsi: “Simoni, msa waJohane, uyangitsandza yini?”

Phetro wadzabuka enhlitiyweni yakhe, ngobe Jesu abesambute katsatfu atsi: “Uyangitsandza yini?” Phetro wamphendvula watsi: “Nkhosi, wati konkhe nje wena, uyati kutsi ngiyakutsandza.”

Jesu watsi kuye: “Yondla timvu tami. 18

21:18
2 Phet. 1:14
Ngicinisile, ngicinisile, ngitsi kuwe: Ngesikhatsi usemusha, wawuvele ubophe libhande lakho uye lapho utsandza khona, kodvwa nase umdzala uyakwelula tandla, lomunye akubophe, akutsatse, akuyise lapho ungatsandzi khona.”

19

21:19
Joh. 13:36
Loko wakusho akhombisa kufa Phetro labetawudvumisa Nkulunkulu ngako. Emvakwaloko Jesu watsi kuye: “Ngilandzele!”

Jesu nemfundzi labetsandvwa nguye

20

21:20
Joh. 13:23
Phetro wagucuka wabona umfundzi labekatsandvwa nguJesu abalandzela, ngulona labehleti edvute naJesu ekudleni, nguye yena lowo lowabuta watsi: “Nkhosi, ngubani lona lotakutsengisa?” 21Phetro nakabona lomfundzi, watsi kuJesu: “Nkhosi, lomuntfu lona-ke?”

22Jesu wamphendvula watsi: “Nangifuna kutsi aphile, ngidzimate ngibuye, kukuhlupha ngani wena loko? Wena landzela mine!”

23Ngako kwabe sekwandza inkhulumo emkhatsini webafundzi baJesu kutsi lomfundzi angeke afe. Kodvwa Jesu abengazange asasho kutsi lomfundzi angeke afe; watsi: “Nangifuna kutsi aphile, ngidzimate ngibuye, kukuhlupha ngani wena loko?”

24

21:24
Joh. 19:35
Lona nguye-ke lomfundzi lofakaza ngako konkhe loku; nguye futsi lowabuye wakubhala phansi; futsi siyati kutsi bufakazi bakhe buliciniso.

Siphetfo

25

21:25
Joh. 20:30
Kodvwa kukhona letinye tintfo letinyenti Jesu latenta. Kube tonkhe tabhalwa phansi, ngabe nemhlaba lucobo ngeke ukhone kutigcina leto tincwadzi letingabe tabhalwa.