Siswati 1996 (SWA96)
20

Lithuna selite sidvumbu

(Mat. 28:1-8; Mak. 16:1-8; Luk. 24:1-12)

201

20:1
Mat. 28:1
Mak. 16:1
Luk. 24:1
NgeliSontfo ekuseni ngeluvivi, Mariya waseMagdala wahamba waya ethuneni, wakhandza kutsi litje selisusiwe emnyango welithuna. 2Masinyane waya kuSimoni Phetro, wamkhandza analomfundzi labetsandvwa nguJesu, wafike wabatjela watsi: “Sebayitsatsile iNkhosi ethuneni; asati kutsi bayibeke kuphi!”

3Phetro nalomfundzi lomunye besuka, baya ethuneni. 4Bobabili bagijima, kodvwa lona lomunye umfundzi wagijima kakhulu kunaPhetro, wafika kucala ethuneni. 5Wagobondzela, wahlola, ekhatsi wabona tindvwangu telineni, noko akangenanga ekhatsi. 6Emvakwakhe wefika naSimoni Phetro, yena wangena ekhatsi ethuneni. Watibona tindvwangu telineni tifutjatwe phansi, 7kanye nalena leyayigigelwe enhloko yaJesu. Yona beyingekho kanye naleti letinye; yayigocotwe yodvwana. 8Lona lomunye umfundzi labefike kucala, wase uyangena naye ethuneni, wabona, wakholwa. 9Noko babenguloku bangawucondzisisi kahle umBhalo lowawutsi kufanele avuswe ekufeni. 10Base bayancandzeka babuyela ekhaya.

Jesu utibonakalisa kuMariya waseMagdala

(Mat. 28:9-10; Mak. 16:9-11)

11Kepha Mariya wema edvute nelithuna akhala; asachubeka akhala wahlola ngekhatsi ethuneni. 12Wabona tingilosi letimbili tembetse lokumhlophe tihleti lapho bekunesidvumbu saJesu khona, lenye ingasenhloko, lenye ingasetinyaweni. 13Tambuta tatsi: “Make, ukhalelani?”

Watiphendvula watsi: “Sebatsetse iNkhosi yami, angati nekutsi bayibeke kuphi!”

14

20:14
Mak. 16:9
Emvakwekusho njalo, watsi uyagucuka, wabona Jesu emile, kodvwa akatanga kutsi nguJesu. 15Jesu wambuta watsi: “Make, ukhalelani? Ufuna bani?”

Masinyane acabanga kutsi ngumlindzi wengadze, watsi kuye: “Nkhosi, nangabe utsetfwe nguwe, ngilayele lapho umbeke khona, ngitakuya ngimlandze.”

16Jesu watsi kuye: “Mariya!”

Wagucuka wasabela ngesiHebheru watsi: “Rabhuni,” lokusho kutsi: “Mfundzisi.”

17

20:17
Rom. 8:29
Heb. 2:11
Jesu watsi: “Ungangitsintsi, ngobe ngisengakenyukeli kuBabe, kodvwa hamba uye kubazalwane bami ubatjele kutsi sengiyenyuka ngibuyela kuye longuBabe wami neYihlo, Nkulunkulu wami naNkulunkulu wenu.”

18Ngako Mariya waseMagdala wahamba wayawutjela bafundzi baJesu watsi: “Ngiyibonile iNkhosi;” washo nekutsi imtjele loko.

Jesu utibonakalisa kubafundzi bakhe

(Mat. 28:16-20; Mak. 16:14-18; Luk. 24:36-49)

19

20:19
Mak. 16:14
Luk. 24:36
1 Khor. 15:5
Kwatsi kusihlwa kwangalelo Sontfo bafundzi bakhe batikhiyele endlini ngekwesaba emaJuda, Jesu wefika kubo, bambona aseme emkhatsini wabo watsi: “Kuthula akube kini!”

20Asababingelele wabakhombisa tandla takhe nemhlubulo wakhe. Bafundzi bakhe bajabula kakhulu, nabayibona iNkhosi. 21

20:21
Joh. 17:18
Jesu waphindza futsi watsi kubo: “Kuthula akube kini! Njengaloku Babe angitfumile mine, nami ngiyanitfuma.” 22Watsi kube asho njalo, wabaphefumulela watsi: “Yemukelani Moya Longcwele. 23
20:23
Mat. 16:19
18:18
Nome ngubani lenimtsetselela tono, utsetselelwe; kantsi futsi nome ngubani leningamtsetseleli tono, akatsetselelwa.”

Jesu naTomase

24

20:24
Joh. 11:16
14:5
Lomunye webafundzi bakhe labali-12, Tomase, lekwakutsiwa liPhahla, abengekho emkhatsini wabo nakufika Jesu kubo. 25Ngako-ke laba labanye bafundzi base bayamtjela batsi: “Siyibonile iNkhosi.”

Kodvwa yena watsi kubo: “Ngaphandle kwekutsi ngibone emanceba etipikili etandleni takhe, ngifake umuno wami lapho bekunetipikili khona, ngifake nesandla sami emhlubulweni wakhe, ngeke ngikholwe.”

26Kwatsi sekwendlule liviki bafundzi bakhe bandzawonye futsi kuyona leyondlu, naTomase akhona, iminyango ikhiyiwe, Jesu wefika wema emkhatsini wabo, watsi: “Kuthula akube kini!” 27Jesu watsi kuTomase: “Faka umuno wakho la, ubone tandla tami; welule nesandla sakho, usifake emhlubulweni wami. Khawula kungakholwa, kodvwa bani ngulokholwako!”

28Tomase waphendvula watsi: “Nkhosi yami, Nkulunkulu wami!”

29

20:29
1 Phet. 1:8
Jesu watsi kuye: “Uyakholwa ngobe sewungibonile? Maye, babusisiwe labo labakholwa bangakaboni!”

Injongo yalencwadzi

30

20:30
Joh. 21:15
Jesu wenta tibonakaliso letinyenti, embikwebafundzi bakhe, letingakabhalwa kulencwadzi. 31
20:31
Hab. 2:4
Rom. 1:17
1 Joh. 5:13
Leti tibhalelwe kutsi nitewukholwa kutsi Jesu unguKhristu, iNdvodzana yaNkulunkulu, nekutsi ngekukholwa kwenu nibe nekuphila ngelibito lakhe.