Siswati 1996 (SWA96)
2

Sibonakaliso sekucala Jesu lasenta emshadweni waseKhana

21Kwatsi ngelilanga lesitsatfu kwaba nemshado eKhana laseGalile. Unina waJesu abekhona naye. 2Kulowo mshado Jesu abemenywe kanye nebafundzi bakhe. 3Kwatsi kube linatfwe liphele liwayini, unina waJesu weta kuye watsi: “Sebate liwayini.”

4Jesu watsi kuye: “Make, ungena ngani emsebentini wami? Sikhatsi sami sisengakefiki.”

5Unina watsi etincekwini: “Nibokwenta konkhe latanitjela kona.”

6Bekunetimbita tematje letatisitfupha khona lapho, tihlelenjiswe kahle, ngelisiko lekugeza kwemaJuda. Leyo naleyo mbita beyingagcwatjiswa ngemalitha labengacishe abe likhulu.

7Jesu watsi kuletinceku: “Gcwalisani letimbita ngemanti.” Batigcwalisa tatsi nswi. 8Wase utsi kuto: “Khanini niyewuvisa lona lophetse lomshado.” Bammikisela-ke. 9Wawanambitsisisa lamanti labesagucuke aba liwayini; abengati noko kutsi lelo wayini-ndzini laliphumephi, kodvwa letisebenti tona betati, ngako-ke wase ubita umkhwenyane.

10Wefike watsi kuye: “Wonkhe umuntfu ucala ngekukhipha liwayini lelimnandzi kucala, bese-ke kutsi nase banatse kakhulu, benela, kube ngukhona akhipha lelingemnandzi kunelakucala; kodvwa wena usuka ubeka leli lelimnandzi kuze kube ngunyalo!”

11

2:11
Joh. 1:14
Jesu wenta lesibonakaliso sakhe sekucala eKhana laseGalile, wabonakalisa bukhosi bakhe, bafundzi bakhe bakholwa nguye.

12

2:12
Mat. 4:13
Emvakwaloko, Jesu nenina, nabomnakabo, nebafundzi bakhe behlela eKhaphanawume, befika bahlala khona emalangana.

Jesu ungena ethempelini

(Mat. 21:12-13; Mak. 11:15-17; Luk. 19:45-46)

13

2:13
Eks. 12:1-27
Besekusondzele sikhatsi seMkhosi weliPhasika lemaJuda, ngako Jesu wakhuphukela eJerusalema.

14Wakhandza bantfu ethempelini batsengiselana tinkhomo, netimvu, nematuba; labanye bebantjintja timali bahleti ematafuleni. 15Wesuka weluka siswebhu ngetintsambo, wabacosha bonkhe ethempelini, kanye netimvu netinkhomo; wacitsa timali tebantjintji, wagenula ematafula. 16Watsi kulabo labebatsengisa ngematuba: “Susani loku lapha! Ningayenti lendlu yaBabe ibe yindlu yekutsengiselana.” 17

2:17
Hla. 69:9
Bafundzi bakhe base bayakhumbula kutsi umBhalo utsi: “Yebo, Nkulunkulu, kushisekela indlu yakho kuvutsa njengemlilo ngekhatsi kwami.”

18

2:18
Joh. 6:30
Ngako-ke emaJuda ambuta atsi: “Usikhombisa sibonakaliso sini-ke nawenta nje?”

19

2:19
Mat. 26:61
27:40
Mak. 14:58
15:29
Jesu waphendvula watsi: “Bhidlitani lelithempeli, mine ngitalivusa, ngilakhe ngemalanga lamatsatfu.”

20Ngako bambuta batsi: “Utsi utalakha ngemalanga lamatsatfu? Utsi uyati nje kutsi latsatsa iminyaka lengema-46 lakhiwa lelithempeli?”

21Kodvwa lelithempeli labekhuluma ngalo Jesu bekulithempeli lelingumtimba wakhe. 22

2:22
Hla. 16:10
Watsi nase avukile ekufeni, bafundzi bakhe base bayakhumbula kutsi watsini. Bakholwa ngumBhalo nangemavi akhe labewakhulumile.

Jesu wati bonkhe bantfu

23Kwatsi ngesikhatsi aseJerusalema ngeMkhosi weliPhasika, bantfu labanyenti bakholwa nguye ngekubona tibonakaliso takhe latenta. 24Kepha Jesu akazange atsembane nabo, ngobe abebati kahle bonkhe. 25

2:25
Joh. 6:64
Semb. 2:23
Futsi-ke sasingekho nesidzingo sekutsi angachazelwa ngulomunye ngebantfu, ngobe yena bekati lingekhatsi lemuntfu.