Siswati 1996 (SWA96)
19

191

19:1
Mat. 27:25
Mak. 15:15
Philatu-ke wanikela Jesu ekubhanjabulweni. 2Emasotja eluka umchele lonemanyeva, awugigela enhloko yaJesu, amembatsisa umjiva lobovu webukhosi, 3amphukuta, eta kuye afike atsi: “Bayethe! Nkhosi yemaJuda!” Ammukula ngetimphama.

4

19:4
Luk. 23:13
Philatu waphindze waphuma, wafike watsi kulawo maJuda: “Bukani la, ngimkhiphele kini kuze nitekwati kutsi: Mine angilitfoli licala kulomuntfu.” 5Ngako-ke Jesu waphuma asatfwele umchele wemanyeva, embetse umjiva lobovu webukhosi. Philatu watsi kubo: “Bukani! Nangu lomuntfu!”

6Batsi kube bambone baphristi labakhulu nabogadzi, bamemeta batsi: “Mbetsele esiphambanweni! Mbetsele esiphambanweni!”

Philatu watsi kubo: “Mtsatseni nine nimbetsele esiphambanweni, mine angilitfoli licala kulomuntfu!”

7

19:7
Lev. 24:15
Joh. 5:18
10:13
EmaJuda amphendvula atsi: “Tsine sinemtsetfo: Ngalowo mtsetfo lomuntfu kufanele afe, ngobe utenta iNdvodzana yaNkulunkulu.”

8Philatu nakabeva basho njalo, wesaba kakhulu. 9Wancandzeka futsi wangena endlini, watsi kuJesu: “Wena uphumaphi?”

Kodvwa Jesu akazange amphendvule. 10Philatu watsi kuye: “Awutikhulumeli kimi? Utsi uyati nje kwekutsi ngimi lenginemandla ekukukhulula newekukubetsela esiphambanweni?”

11Jesu wamphendvula watsi: “Ngabe kawunamandla etikwami kube bewungakawabelwa ngetulu. Kepha lona longinikele kuwe nguye lonelicala lelikhulu.”

12

19:12
Dan. 4:22,31
Joh. 10:18
Philatu nakayiva lenkhulumo, wafisa kakhulu kumkhulula, kodvwa emaJuda amemeta atsi: “Nawumkhulula lowo muntfu, kusho kutsi awusiso sihlobo saKhesari! Ngobe wonkhe lotenta inkhosi, usitsa saKhesari!”

13Nakeva loko Philatu, wamkhiphela ngephandle loJesu, wahlala esihlalweni sekwehlulela, endzaweni lekwakutsiwa: Yindzawo Leyilwe Ngematje. (NgesiHebheru yiGabhatha). 14Lelo langa bekulemalungiselelo eliPhasika. Ngeli-awa leli-12 emini Philatu wakhuluma kumaJuda watsi: “Nanso inkhosi yenu!”

15Bamemeta kakhulu batsi: “Msuse! Msuse! Mbetsele esiphambanweni!”

Philatu wababuta watsi: “Ngibetsele inkhosi yenu esiphambanweni?”

Baphristi labakhulu bamphendvula batsi: “Site tsine lenye inkhosi ngaphandle kwaKhesari!”

16

19:16
Mat. 27:31
Mak. 15:20
Imis. 3:13
Philatu-ke wase umniketela kubo kutsi bayewumbetsela esiphambanweni.

Jesu ubetselwa esiphambanweni

(Mat. 27:32-44; Mak. 15:21-32; Luk. 23:26-43)

Ngako base bayamtsatsa-ke Jesu. 17

19:17
Mat. 27:33
Mak. 15:22
Luk. 23:32
Waphuma etfwele siphambano sakhe, waze wefika endzaweni lekutsiwa yiNdzawo yeSikobho, ngesiHebheru kutsiwa yiGolkotha. 18Bafike bambetsela esiphambanweni, khona kuleyo ndzawo. Base babetsela lamanye emadvodza lamabili etiphambanweni, lenye ngesekudla nalenye ngesancele, Jesu asemkhatsini wawo. 19Philathu wabhala satiso lesashayelwa esiphambanweni sitsi: “JESU, WASENAZARETHA, INKHOSI YEMAJUDA.”

20EmaJuda lamanyenti akufundza loko, ngobe lendzawo labebetselwe kuyo Jesu beyisedvutane kakhulu nelidolobha. Lesatiso sasibhalwe ngelulwimi lwesiHebheru nesiLatini kanye nesiGriki. 21Baphristi labakhulu bemaJuda batsi kuPhilatu: “Awusikubhala utsi: ‘Inkhosi yemaJuda’; kodvwa tsani: ‘Lendvodza yatsi: “Ngiyinkhosi yemaJuda.” ’ ”

22Philatu wabaphendvula watsi: “Loko lesengikubhalile, ngikubhalile.”

23

19:23
Mat. 27:35
Mak. 15:24
Luk. 23:34
Lamasotja atsi kube ambetsele esiphambanweni, ase atsatsa timphahla takhe, ehlukaniselana ngato ngetigaba letine, lilinye lisotja latfola sinye. Baphindze batsatsa ingubo yakhe leyayentiwe ngendvwangu yinye kusukela etulu kuya phansi, ite umtfungo. 24
19:24
Hla. 22:18
Emasotja akhuluma odvwana atsi: “Asingayisiki, kodvwa asente inkatho sitewubona kutsi itawuba yabani.” Loko kwenteka kuze kutewugcwaliseka umBhalo lotsi:

“Behlukaniselana ngetimphahla tami,

bentelana inkatho ngengubo yami.”

Ngako emasotja akwenta loko.

25

19:25
Mat. 27:55
Mak. 15:40
Lapha eceleni kwesiphambano saJesu bekume unina wakhe nadzadzewabonina, naMariya umkaKlophase, naMariya waseMagdala. 26Jesu wabona unina nemfundzi labekamtsandza beme khona lapho, ngako wase utsi kunina: “Make, nanso indvodzana yakho!”

27Watsi kulomfundzi: “Buka la, nango unyoko!” Kusukela ngaleso sikhatsi lomfundzi watsatsa lonina waJesu wayawuhlala naye ekhaya kakhe.

Kufa kwaJesu

(Mat. 27:45-56; Mak. 15:33-41; Luk. 23:44-49)

28

19:28
Hla. 22:15
69:21
Ngaleso sikhatsi Jesu besati kutsi konkhe sekuphelele, kuze kugcwaliseke umBhalo, watsi: “Ngomile.”

29

19:29
Hla. 69:21
Mat. 27:48
Mak. 15:36
Bekunendishi leyayigcwele liwayini lelimunyu, benya khona siponji, basihloma endvukwini yehisophu, bayiphakamisa, bayibeka etindzebeni temlomo wakhe. 30Watsi kube alemukele leliwayini Jesu, wase utsi: “Kuphelele.”

Wagebisa inhloko yakhe, wakhulula umoya wakhe, wafa.

Jesu ugwazwa emhlubulweni

31

19:31
Dut. 21:22
EmaJuda ase acela Philatu kutsi awavumele ephule imilente yalamadvodza labebulewe, atewehlisa etiphambanweni. Phela besekunguLesihlanu kungakafaneli kuse kulenga tidvumbu etiphambanweni ngelilanga leliSabatha, ikakhulu ngobe lelo Sabatha bekulilanga lelikhulu. 32Ngako-ke emasotja afike ephula imilente yendvodza yekucala, neyalena lenye futsi leyayibetselwe kanye naJesu. 33Kodvwa batsi nabefika kuJesu, babona kutsi sewuvele ufile, ngako-ke bangabe basayephula imilente yakhe. 34Lomunye wemasotja wagwaza Jesu emhlubulweni, masinyane nje kwageleta emanti nengati. 35
19:35
Joh. 21:24
Lona lowakubona loko wafakaza ngako. Siyati futsi kutsi loko labekusho kuliciniso, futsi naye uyati kutsi ukhuluma liciniso, kuze nani nitewukholwa. 36
19:36
Eks. 12:46
Num. 9:12
Hla. 34:20
Ngobe loko kwenteka kuze kugcwaliseke umBhalo lotsi:

“Kute nobe linye litsambo lakhe

leliyakwephulwa.”

37

19:37
Zak. 12:10
Semb. 1:7
Kukhona nalomunye umBhalo lotsi:

“Bayawumbuka lowo labamgwaza.”

Kungcwatjwa kwaJesu

(Mat. 27:57-61; Mak. 15:42-47; Luk. 23:50-56)

38

19:38
Mat. 27:57
Mak. 15:42
Luk. 23:50
Joh. 12:42
Emvakwaloko Josefa, labewase-Arimathiya, wacela sidvumbu saJesu kuPhilatu. Josefa phela abengumfundzi waJesu, kodvwa abetifihla ngenca yekwesaba emaJuda. Philatu wamvumela, ngako wasitsatsa sidvumbu saJesu. 39
19:39
Joh. 3:1-2
Nikhodemu, lona loweta kutawubonana naJesu ebusuku, wahamba kanye naJosefa. Nikhodemu abephetse emakha, labeyinhlanganisela yemure nenhlaba, labenesisindvo lesasingaba ngemakhilogremu langema-32. 40Basitsatsa-ke sidvumbu saJesu, basigocotela ngetindvwangu telineni, basifaka nemakha njengelisiko lemaJuda lekungcwaba. 41Kuleyo ndzawo lapho abebetselwe ngakhona Jesu bekunengadze. Kulengadze bekunelithuna lelisha, lebekungazange sekungcwatjwe umuntfu kulo. 42Ngako-ke Jesu bamngcwaba kulelithuna lelalisedvute, ngobe kwakulilanga lekulungiselela liSabatha.