Siswati 1996 (SWA96)
16

161“Loku-ke nginitjelele kutsi ningalahlekelwa kukholwa kwenu. 2

16:2
Joh. 9:22
15:20
Bayakunincuma emasinagogeni. Yebo, sikhatsi siyeta, lapho bayawunibulala, bacabange kutsi basebentela Nkulunkulu. 3
16:3
1 Khor. 2:8
Bayawukwenta konkhe loku, ngobe bangamati Babe, nami bangangati. 4
16:4
Joh. 13:19
Kodvwa nginitjela loku kuze kutsi, nase kufika sikhatsi sekutsi bakwente, nikhumbule kutsi nganitjela ngako.”

Umsebenti waMoya Longcwele

“Bengisengakanitjeli letintfo ekucaleni, ngobe bengisenani. 5

16:5
Joh. 7:33
Manje sengibuyela kulowo lowangitfuma; kodvwa kute lapha emkhatsini wenu longibutako kutsi: ‘Uyaphi?’ 6Kodvwa njengobe senginitjelile nje, tinhlitiyo tenu setilusizi. 7
16:7
Joh. 14:16
Kodvwa noko nginitjela liciniso: Kuncono kini kutsi ngihambe, ngobe nangingahambi, angeke ete kini uMeluleki. Kodvwa nangihamba, ngitamtfumela kini. 8Nakefika yena, uyawukhanyisela bantfu balelive kutsi yini sono, nekulunga, nekwehlulela:

9“Sono, kutsi abakakholwa ngimi;

10

16:10
Imis. 5:31
kulunga, kutsi mine ngiya kuBabe,

ningeke niphindze ningibone;

11

16:11
Joh. 12:31
kwehlulela, kutsi umbusi walelive

sewehlulelwe.

12

16:12
1 Khor. 3:1
“Ngisenalokunyenti lenginganitjela kona. Kodvwa kwanyalo ningeke nikwati kukwetfwala. 13
16:13
Joh. 14:26
15:26
Kodvwa Moya weliciniso nakefika, uyawuniholela kulo lonkhe liciniso. Angeke atikhulumele kwakhe, kodvwa uyawukhuluma lakuvako, anitjele nangetintfo letisetakwenteka. 14Uyawubonakalisa bukhosi bami, njengobe ayawutsatsa loko lengiyawumtjela kona kutsi anitjele. 15
16:15
Joh. 17:10
Konkhe lanako Babe kwami, ngiko nje ngitsi: Moya uyakutsatsa loko lengiyakumnika kona anitjele.”

Lusizi luyawuguculwa lube yinjabulo

16

16:16
Joh. 13:33
“Kusetawuba sikhashana nje ningabe nisangibona; kantsi futsi emvakwesikhashana nitawuphindze ningibone.”

17

16:17
Joh. 14:28
Labanye kubafundzi bakhe bakhuluma bodvwa batsi: “Kusho kutsini loko? Usho kutsini nakatsi: ‘Kusetawuba sikhashana nje ningabe nisangibona; kantsi futsi emvakwesikhashana nitawuphindze ningibone,’ nalokutsi: ‘Ngobe kwanyalo ngisaya kuBabe’?” 18Babutana batsi: “Usho kutsini nakatsi: ‘Sikhashana’? Asati nje tsine kutsi ukhuluma ngani!”

19Jesu bekati kutsi bafuna kumbuta, ngako-ke watsi kubo: “Senibutana ngaloku lengikushoko yini kwekutsi: ‘Kusetawuba sikhashana nje ningabe nisangibona; kantsi emvakwesikhashana nitawuphindze ningibone futsi’? 20

16:20
Mat. 5:4
Ngicinisile, ngicinisile, ngitsi kini: Nitawukhala, nilile, kodvwa live litawujabula. Niyawuba nelusizi, noko lusizi lwenu luyawugucuka lube yinjabulo. 21Nangabe umfati asatawubeleka, ubaselusizini, ngobe sikhatsi sebuhlungu sesifikile. Kodvwa nasambelekile umntfwana, ubukhohlwa bonkhe lobo buhlungu, ngobe ujatjuliswa kutalwa kwemntfwana. 22
16:22
Isa. 35:10
Kunjalo-ke nakini, kwamanje niselusizini, kodvwa ngitawuphindze nginibone futsi, tinhlitiyo tenu tiyawujabula kakhulu. Kute futsi umuntfu loyakunemuka loko kujabula kwenu.

23

16:23
Mat. 7:7
Mak. 11:24
Luk. 11:9
Joh. 14:13
15:7
Jak. 1:5
“Ngalelo langa aniyiwubuta lutfo kimi. Ngicinisile, ngicinisile, ngitsi kini: Nome ngabe yini leniyicela kuBabe, uyawuninika yona egameni lami. 24
16:24
Joh. 15:11
Sekuze ngunyalo anikaceli lutfo egameni lami. Celani nitawuphiwa, kuze kutfokota kwenu kuphelele.”

“Ngilincobile live”

25

16:25
Joh. 10:6
“Tonkhe letintfo senginitjele ngemifanekiso. Siyeta sikhatsi lapho ngingaseyiwukhuluma kini ngemifanekiso, kodvwa ngiyawuvele nginitjele ngaBabe ngalokukhanyako. 26Ngalelo langa niyawucela ngelibito lami; angisho nekutsi ngiyawunicelela mine kuBabe. 27
16:27
Joh. 14:21
17:8
Ngobe phela Babe ngekwakhe uyanitsandza, unitsandza ngobe niyangitsandza; futsi senikholiwe nekutsi ngiphuma kuNkulunkulu. 28Ngaphuma kuBabe ngeta emhlabeni; manje sengiyawushiya futsi lomhlaba, sengibuyela kuBabe.”

29Bafundzi bakhe batsi kuye: “Buka-ke manje, ngukhona ukhuluma kahle, sekuyacaca nje ngaphandle kwekukhuluma ngemifanekiso! 30

16:30
Joh. 17:25
21:17
Manje sesiyati-ke kutsi wati konkhe; awudzingi kutsi umuntfu akubute imibuzo. Ngako-ke siyakholwa kutsi uphuma kuNkulunkulu.”

31Jesu wabaphendvula watsi: “Seniyakholwa kambe nyalo? 32

16:32
Mat. 26:31
Mak. 14:27
Joh. 8:29
Siyeta sikhatsi, nanyalo sesifikile, lapho nonkhe nitawusakateka, ngulowo nalowo abuyele ekhaya lakhe. Nitangishiya ngedvwa; kodvwa noko angingedvwa, ngobe Babe unami. 33
16:33
Joh. 14:27
Ef. 2:14
1 Joh. 5:4
Senginitjele loku, kuze nitewuba nekuthula kimi. Eveni niyawuhlupheka nibe nelusizi. Kodvwa manini sibindzi, ngobe mine ngilincobile live.”

17

Jesu uthandazela bafundzi bakhe

171

17:1
Joh. 12:23
Jesu watsi kube acedze kukhuluma lamavi, wabheka etulu watsi: “Babe, sikhatsi sesifikile. Khatimulisa iNdvodzana yakho, kuze iNdvodzana itekukhatimulisa. 2
17:2
Mat. 28:18
Joh. 6:37
Ngobe uyiphe emandla ngetulu kwabo bonkhe bantfu, kuze itebapha kuphila lokuphakadze bonkhe labo loyiphe bona. 3
17:3
1 Joh. 5:20
Kuphila lokuphakadze nguloku: kutsi bakwati wena, Nkulunkulu longuye yedvwa weliciniso, bamati naJesu Khristu lomtfumile. 4
17:4
Joh. 19:30
Babe, ngikudvumisile eveni ngekucedzela umsebenti lowanginika wona kutsi ngiwente. 5
17:5
Imis. 3:13
Fil. 2:6
Manje-ke, Babe, ngikhatimulise kuwe ngaleyo nkhatimulo lenganginayo ngisenawe, umhlaba ungakasekelwa.

6“Ligama lakho ngilatisile kulabo longiphe bona. Babevele babakho, wangipha bona. Baligcinile livi lakho. 7Manje-ke sebayati kutsi konkhe longinike kona kuphuma kuwe, 8

17:8
Joh. 16:27
ngobe ngibanikile lamavi lowanginika wona, nabo bawemukela. Bayati kutsi kuliciniso kutsi ngaphuma kuwe. Bayakholwa futsi kutsi ngitfunywe nguwe.

9“Ngiyabathandazela, Babe; angithandazeli lona live, kodvwa labo longiphe bona, ngobe babakho. 10

17:10
Joh. 16:15
Bonkhe lababami bakho, nabo bonkhe lababakho bami; mine ngidvunyisiwe kubo. 11
17:11
Joh. 10:30
Manje mine sengita kuwe; angisekho eveni, kodvwa bona baseseveni. Babe Longcwele, bagcine egameni lakho longiphe lona,Letinye tincwadzi tekucala titsi “labo longiphe bona” kuze nabo babe munye, njengobe wena nami simunye. 12
17:12
Hla. 41:9
109:8
Joh. 6:39
13:18
18:9
Ngisesenabo, ngabalondvolota egameni lakho lowangipha lona.Letinye tincwadzi tekucala titsi “labo longiphe bona” Ngabalondvolota, kwabate ngisho namunye emkhatsini wabo lowalahleka, ngaphandle kwalowo labesafanele kulahlwa, kuze kugcwaliseke imiBhalo.

13

17:13
Joh. 15:11
“Kodvwa manje sengita kuwe, letintfo ngitikhuluma ngiselapha emhlabeni, khona batewuba nekutfokota lokuphelele etinhlitiyweni tabo. 14
17:14
Joh. 15:18
Ngibanikile livi lakho; live labatondza ngobe bangesibo belive, njengobe nami ngingesiye walelive. 15
17:15
Mat. 6:13
Luk. 22:32
1 Khor. 5:10
2 Thes. 3:3
Angiceli kutsi ubasuse eveni, kodvwa ngicela kutsi ubalondvolote bangatfunjwa nguLomubi.Nome “ngulokubi” 16Njengobe nami ngingesiye walelive, nabo abasibo balelive. 17Tehlukanisele bona ngeliciniso babe bakho, livi lakho liliciniso. 18
17:18
Joh. 20:21
Njengobe nawe wangitfumela eveni, nami ngibatfumela eveni. 19
17:19
1 Khor. 1:2,30
6:11
Ef. 5:2
Heb. 2:11
10:10
Ngitinikela kuwe ngenca yabo, kuze nabo futsi babe bakho ngeliciniso.

20“Angithandazeli laba bodvwa, kodvwa ngithandazela nalabo labayawukholwa kimi ngelivi labo. 21

17:21
Joh. 10:38
14:10
Gal. 3:28
Ngithandazela kutsi babe munye bonkhe, njengaloku wena, Babe, ukimi, nami ngikuwe, kuze kutsi nabo babe kitsi, khona live litawukholwa kutsi ngitfunywe nguwe. 22
17:22
Imis. 4:32
Ngibanike kona loko kukhatimula lowanginika kona, kuze babe munye, njengobe tsine nawe simunye; 23
17:23
Gal. 2:20
1 Joh. 1:3
3:24
mine ngikubo, nawe ukimi, bapheleliswe ebunyeni, kuze live lati kutsi wangitfuma nekutsi nabo uyabatsandza, njengobe nami wangitsandza.

24

17:24
Joh. 12:26
14:3
Ef. 1:4
Semb. 3:21
“Babe, ngifisa kutsi labo longiphe bona nabo babe khona lapho nami ngikhona, kuze batewubona inkhatimulo yami lowangipha yona, ngobe wangitsandza, umhlaba ungakasekelwa. 25
17:25
Joh. 7:29
15:21
Babe lolungile, live alikwati wena, kodvwa mine ngiyakwati; nalaba bayati kutsi ngitfunywe nguwe. 26
17:26
Joh. 15:9
Ngibatisile libito lakho, futsi ngisetawuchubeka ngente njalo, kuze kutsi lutsandvo longitsandze ngalo lube khona nakubo, nami ngibe kubo.”

18

Kuboshwa kwaJesu

(Mat. 26:47-56; Mak. 14:43-50; Luk. 22:47-53)

181

18:1
Mat. 26:36
Mak. 14:32
Luk. 22:39
Jesu watsi kube acedze kuthandaza, wahamba kanye nebafundzi bakhe, bewelela ngesheya kwemfudlana lokwakutsiwa yiKhidroni. Bekunengadze langena kuyo Jesu kanye nebafundzi bakhe. 2Judasi, lowamtsengisa, naye bekayati leyo ndzawo. Phela Jesu abevamise kuhlanganela khona nebafundzi bakhe. 3
18:3
Mat. 26:47
Mak. 14:32
Luk. 22:47
Ngako-ke Judasi wavele wacondza khona kuleyo ndzawo, ahamba nesicuku lesikhulu semasotja, nalabanye bogadzi belithempeli lababetfunywe baphristi labakhulu bakanye nebaFarisi. Babehlome tikhali, baphetse emalambu netidlwane. 4
18:4
Joh. 19:28
Ngako Jesu, akwati konkhe lokwakutamehlela, wasondzela embikwabo watsi: “Nifuna bani?”

5Bamphendvula batsi: “Jesu waseNazaretha.”

Jesu watsi kubo: “Ngimi.”

Judasi, lowamtsengisa, bekeme nabo. 6Kwatsi Jesu nakabaphendvula atsi: “Ngimi,” bakhwesha nyova, baze bawela phansi. 7Jesu waphindza wababuta watsi: “Kantsi nifuna bani?”

Bamphendvula batsi: “Jesu waseNazaretha.”

8Jesu watsi kubo: “Ingani nginitjelile ngatsi ngimi. Ngako-ke nangabe nifuna mine, bayekeleni bahambe laba!”

9

18:9
Joh. 17:12
Loku wakusho kuze kutewugcwaliseka livi labesalikhulumile kuYise lekutsi: “Babe, kute ngisho namunye lowalahleka kulaba lowangipha bona.”

10

18:10
Mat. 26:51
Mak. 14:47
Luk. 22:50
Simoni Phetro abenenkemba, wayihoshula wagalela ngayo esigcilini semPhristi Lomkhulu, wasihhumbula indlebe yangesekudla. Libito lalesigcili kwakunguMalkhusi. 11
18:11
Mat. 26:39
Mak. 14:36
Luk. 22:42
Jesu watsi kuPhetro: “Buyisela inkemba yakho esikhwameni sayo! Kantsi angisete ngayinatsa yini lendzebe yelusizi lengiyinikwe nguBabe?”

Jesu embikwa-Anasi

(Mat. 26:57-58; Mak. 14:53-54; Luk. 22:54)

12

18:12
Mat. 26:57
Mak. 14:53
Luk. 22:54
Ngako-ke lesicumbi semasotja nendvuna yawo kanye nabogadzi bemaJuda bambamba Jesu bambopha.

13Kwekucala bammikisa ku-Anasi, ngobe abenguyisetala waKhayafase, labengumPhristi Lomkhulu kulowo mnyaka. 14

18:14
Joh. 11:49-50
Bekunguye, yena loKhayafase, lowayala emaJuda kutsi bekufanele kufe umuntfu munye, afele bonkhe bantfu.

Phetro uphika Jesu

(Mat. 26:69-70; Mak. 14:66-68; Luk. 22:55-57)

15Simoni Phetro nalomunye umfundzi babeloku balandzela Jesu. UmPhristi Lomkhulu abemati kahle lona lomunye umfundzi. Ngako-ke wangena naJesu ngekhatsi esibuyeni sendlu yemPhristi Lomkhulu. 16Phetro yena bekeme ngephandle nje eyeme umnyango. Ngako lomfundzi lomunye labatiwa ngumPhristi Lomkhulu, wancandzeka waphuma wakhuluma nentfombatana leyayingasemnyango ingugonsa, yase iyamngenisa-ke naPhetro. 17

18:17
Mat. 26:69
Mak. 14:66
Luk. 22:56
Lentfombatana yabuta Phetro yatsi: “Awusiye yini lomunye webafundzi balomuntfu?”

Phetro watsi: “Cha, angisiye.”

18Kwakumakhata, ngako-ke tisebenti kanye nabogadzi bese babase umlilo wemalahle bawutungeletile botsa, naPhetro wema kanye nabo, wotsa umlilo.

UmPhristi Lomkhulu ubuta Jesu

(Mat. 26:59-66; Mak. 14:55-64; Luk. 22:66-71)

19UmPhristi Lomkhulu wabuta Jesu ngebafundzi bakhe nangetimfundziso takhe. 20

18:20
Joh. 7:14
Jesu wamphendvula watsi: “Ngikhulume ebaleni ngikhuluma nemhlaba wonkhe. Ngato tonkhe tikhatsi bengifundzisa emasinagogeni nasethempelini, lapho kubutsana khona onkhe emaJuda. Angizange sengikhulume lutfo emasitseleni. 21Manje, ungibutelani-ke? Buta kulabantfu bebangiva. Ubabute kutsi bengibatjela kutsini, ngobe bayakwati konkhe loku bengibafundzisa kona.”

22Asakhuluma loko Jesu, lomunye wabogadzi labesedvutane naye wammukula ngemphama watsi: “Uphendvula umPhristi Lomkhulu nawusho nje?”

23Jesu wamphendvula watsi: “Nangikhulume kabi, shano phela kutsi ngitsiteni; kodvwa nangikhulume liciniso, ungishayelani?”

24Ngako Anasi watfumela Jesu asaboshiwe kuKhayafase, umPhristi Lomkhulu.

Phetro uchubeka nekuphika Jesu

(Mat. 26:71-75; Mak. 14:69-72; Luk. 22:58-62)

25

18:25
Mat. 26:71
Mak. 14:69
Luk. 22:58
Phetro abeseloku emile lapho otsa umlilo, base batsi kuye: “Awusiye yini lomunye webalandzeli balomuntfu?”

Kodvwa Phetro wakuphika loko watsi: “Cha, angisiye.”

26Lomunye wetigcili temPhristi Lomkhulu, labesinini salona lowahhunjulwa nguPhetro indlebe, wambuta watsi: “Angikubonanga yini unaye engadzeni?”

27Waphindza waphika Phetro. Masinyane nje lichudze lakhala.

Jesu embikwaPhilatu

(Mat. 27:1-2,11-14; Mak. 15:1-5; Luk. 23:1-5)

28

18:28
Num. 28:16
Mat. 27:1
Mak. 15:1
Luk. 23:1
Base bayamtsatsa Jesu ekhaya laKhayafase bamyisa ekwehlulelweni, kwakungusekuseni ngeluvivi. EmaJuda wona akazange angene kuleyondlu, ngobe abentela kutigcina angangcoli ngekwemtsetfo, kuze phela alungele kudla Sidlo seliPhasika. 29Ngako-ke Philatu waphuma, waya kubo, wababuta watsi: “Cala lini lalentile lomuntfu?”

30Bamphendvula batsi: “Kube lomuntfu abete licala, ngabe asikamletsi lapha kuwe.”

31

18:31
Joh. 19:6
Philatu watsi kubo: “Mtsatseni nine niteke lelo cala lakhe ngekwemtsetfo wenu!” EmaJuda aphendvula atsi: “Site lilungelo lekubulala umuntfu.” 32
18:32
Mat. 20:18
Mak. 10:32
Luk. 18:31
Joh. 3:14
12:32
Loku kwenteka kuze kutewugcwaliseka livi laJesu lalisho, nakachaza indlela labetawufa ngayo.

33

18:33
Mat. 27:11
Mak. 15:2
Luk. 23:3
Philatu wancandzeka wabuyela endlini, wabuta Jesu watsi: “Ye Jesu, wena ungiyo yini inkhosi yemaJuda?”

34Jesu wamphendvula watsi: “Ngekwakho lombuzo usuka kuwe yini, nome kukhona labakutjele kona ngami?”

35Philatu waphendvula watsi: “NgingumJuda yini mine? Sive sakini nebaphristi bakini labakhulu labakuletse la kimi. Wenteni wena?”

36

18:36
Joh. 6:15
17:14
Jesu wamphendvula watsi: “Umbuso wami awusiwo wakulelive. Kube bewuwakulelive, ngabe balandzeli bami bangilwele, kuze ngingetiwuniketwa kumaJuda. Kepha noko umbuso wami awusiwo wakulelive.”

37

18:37
Joh. 8:47
10:27
Ngako Philatu watsi: “Ngempela ungiyo yini inkhosi?”

Jesu waphendvula watsi: “Uyasho wena kutsi ngiyiNkhosi. Mine ngatalelwa kona loko, futsi ngetela kona loko kulomhlaba kuze ngifakazele liciniso. Lowo loweliciniso uyaliva livi lami.”

38Philatu wabuta watsi: “Yini-ke liciniso?”

Jesu ugwetjwa intsambo

(Mat. 27:15-31; Mak. 15:6-20; Luk. 23:13-25)

Emvakwekusho njalo Philatu waphindze waphuma, waya kumaJuda, watsi kuwo: “Angilitfoli licala kulomuntfu. 39

18:39
Mat. 27:15
Mak. 15:6
Luk. 23:16
Kodvwa ngelisiko lenu kufanele nginikhululele siboshwa sinye njalo ngeliPhasika. Nginganikhululela yini inkhosi yemaJuda?”

40Bamphendvula bamemeta batsi: “Hhayi lowo! Sifuna Bharaba!”

Bharaba abesigelekece.