Siswati 1996 (SWA96)
15

Jesu ngumvini longuwo sibili

151“Mine ngingumvini longuwo sibili. Babe ungumlimi. 2

15:2
Mat. 15:13
Onkhe emagala lakimi langatseli titselo uyawajuba. Onkhe emagala latsela titselo uyawatsena, kuze atewutsela kakhulu. 3
15:3
Joh. 13:10
Imis. 15:9
Nine-ke senigezekile ngalelivi lesengilikhulume kini. 4
15:4
Joh. 6:56
Hlalani kimi nami kini. Njengobe ligala lingeke likwati kutsela titselo ngekwalo, kuphela nalihleti esicwini, kanjalo-ke nani kuphela nanihlala kimi.

5

15:5
1 Khor. 12:12,27
2 Khor. 3:5
Fil. 2:13
“Mine ngingumvini, nine ningemagala. Lowo lohlala kimi nami kuye, uyawutsela titselo letinyenti, ngobe kute leningakwenta ngaphandle kwami. 6
15:6
Mat. 3:10
7:19
Umuntfu longahlali kimi, uyawulahlwa ngephandle njengeligala, abune, ome, kufike bantfu batfote lamagala bayekuwabasa emlilweni, lapho afike ashe khona. 7
15:7
Joh. 14:13
16:23
1 Joh. 3:22
Nanihlala kimi nemavi ami ahlala kini, niyawucela lenikutsandzako, nikuphiwe. 8
15:8
Mat. 5:16
Fil. 1:11
1 Phet. 2:12
Ludvumo lwaBabe lubonakaliswa ngaloko kutsi nitsele titselo letinyenti, nibe bafundzi bami. 9Njengaloku Babe angitsandzile, nami nginitsandzile. Hlalani elutsandvweni lwami. 10
15:10
Joh. 8:29
Nanigcina imiyalo yami, niyawuhlala elutsandvweni lwami, njengobe nami ngigcina imiyalo yaBabe, ngihlala elutsandvweni lwakhe.

11

15:11
Joh. 16:24
1 Joh. 1:4
“Senginitjele konkhe loku, kuze kutsi kujabula kwami kuhlale kini, nekutsi kujabula kwenu kupheleliswe. 12
15:12
Joh. 13:34
15:17
Ef. 5:2
1 Thes. 4:9
1 Joh. 3:11
2 Joh. 5
Nankhu umyalo wami: ‘Tsandzanani, ngengobe nami nginitsandzile.’ 13
15:13
Joh. 10:11
Rom. 5:8
Kute umuntfu lonelutsandvo lolukhulu kunalolu kwekutsi adzele kuphila kwakhe ngenca yetihlobo takhe. 14
15:14
Mat. 12:50
Joh. 8:31
Nine nitihlobo tami, nanenta loku lenginiyale ngako. 15Kusukela manje angisete nganibita ngekutsi nitisebenti, ngobe phela sisebenti asati kutsi umphatsi waso wentani. Esikhundleni saloko nginibita ngekutsi nitihlobo tami, ngobe senginitjele konkhe lengikuve kuBabe. 16
15:16
Mat. 28:19
Akusini lenangikhetsa, kodvwa ngimi lenganikhetsa nganitfuma kutsi nihambe nitsele titselo letinyenti, leto titselo time futsi, kuze kutsi nobe yini leniyakuyicela kuBabe egameni lami aniphe yona. 17Ngaloko ngiyaniyala ngitsi: ‘Tsandzanani!’ ”

Kutondvwa ngumhlaba

18

15:18
Joh. 7:7
1 Joh. 3:13
“Nangabe live liyanitondza, nibokhumbula kutsi lacala latondza mine. 19
15:19
Joh. 17:14
1 Joh. 4:5
Kube benibelive, live belitanitsandza. Kodvwa anisibo belive, ngobe nganikhetsa eveni. Ngako-ke live liyanitondza. 20
15:20
Mat. 10:24
Luk. 6:40
Joh. 13:16
Khumbulani livi lenganitjela lona kutsi: ‘Kute sisebenti lesikhulu kunemcashi waso.’ Nangabe mine bangihlupha, nani futsi bayawunihlupha; nangabe bawagcina emavi ami, newenu bayakuwagcina. 21
15:21
Mat. 5:11
24:9
Kodvwa konkhe loku bayawukwenta ngobe nilivuma ligama lami, ngobe futsi bangamati nalona longitfumile. 22
15:22
Luk. 12:47
Joh. 9:41
Ngobe bebangeke babe nelicala lekona, kube angikefiki ngakhuluma kubo. Kodvwa nyalo sebate taba ngetono tabo. 23
15:23
Joh. 10:16
Joh. 5:23
Umuntfu lotondza mine, utondza naBabe. 24
15:24
Joh. 10:37
14:11
Kube bengingakenti imisebenti lemikhulu lengazange seyentiwe ngumuntfu emkhatsini wabo, ngabe bate licala lesono, kodvwa manje sebangibonile base batondza naBabe. 25
15:25
Hla. 35:19
69:14
Kodvwa noko, loko bekufanele kwenteke, kuze kutewugcwaliseka loko lokwabhalwa emtsetfweni wabo kwekutsi: ‘Bangitondza ngaphandle kwesizatfu.’

26

15:26
Luk. 24:49
Joh. 14:26
“Kodvwa nasefikile uMcondzisi, Moya weliciniso, lengiyawumtfumela kini avela kuBabe, yena uyawufakaza ngami; 27
15:27
Imis. 1:8
5:32
nani futsi nibofakazi bami, ngobe benisolo ninami kusukela ekucaleni.

16

161“Loku-ke nginitjelele kutsi ningalahlekelwa kukholwa kwenu. 2

16:2
Joh. 9:22
15:20
Bayakunincuma emasinagogeni. Yebo, sikhatsi siyeta, lapho bayawunibulala, bacabange kutsi basebentela Nkulunkulu. 3
16:3
1 Khor. 2:8
Bayawukwenta konkhe loku, ngobe bangamati Babe, nami bangangati. 4
16:4
Joh. 13:19
Kodvwa nginitjela loku kuze kutsi, nase kufika sikhatsi sekutsi bakwente, nikhumbule kutsi nganitjela ngako.”

Umsebenti waMoya Longcwele

“Bengisengakanitjeli letintfo ekucaleni, ngobe bengisenani. 5

16:5
Joh. 7:33
Manje sengibuyela kulowo lowangitfuma; kodvwa kute lapha emkhatsini wenu longibutako kutsi: ‘Uyaphi?’ 6Kodvwa njengobe senginitjelile nje, tinhlitiyo tenu setilusizi. 7
16:7
Joh. 14:16
Kodvwa noko nginitjela liciniso: Kuncono kini kutsi ngihambe, ngobe nangingahambi, angeke ete kini uMeluleki. Kodvwa nangihamba, ngitamtfumela kini. 8Nakefika yena, uyawukhanyisela bantfu balelive kutsi yini sono, nekulunga, nekwehlulela:

9“Sono, kutsi abakakholwa ngimi;

10

16:10
Imis. 5:31
kulunga, kutsi mine ngiya kuBabe,

ningeke niphindze ningibone;

11

16:11
Joh. 12:31
kwehlulela, kutsi umbusi walelive

sewehlulelwe.

12

16:12
1 Khor. 3:1
“Ngisenalokunyenti lenginganitjela kona. Kodvwa kwanyalo ningeke nikwati kukwetfwala. 13
16:13
Joh. 14:26
15:26
Kodvwa Moya weliciniso nakefika, uyawuniholela kulo lonkhe liciniso. Angeke atikhulumele kwakhe, kodvwa uyawukhuluma lakuvako, anitjele nangetintfo letisetakwenteka. 14Uyawubonakalisa bukhosi bami, njengobe ayawutsatsa loko lengiyawumtjela kona kutsi anitjele. 15
16:15
Joh. 17:10
Konkhe lanako Babe kwami, ngiko nje ngitsi: Moya uyakutsatsa loko lengiyakumnika kona anitjele.”

Lusizi luyawuguculwa lube yinjabulo

16

16:16
Joh. 13:33
“Kusetawuba sikhashana nje ningabe nisangibona; kantsi futsi emvakwesikhashana nitawuphindze ningibone.”

17

16:17
Joh. 14:28
Labanye kubafundzi bakhe bakhuluma bodvwa batsi: “Kusho kutsini loko? Usho kutsini nakatsi: ‘Kusetawuba sikhashana nje ningabe nisangibona; kantsi futsi emvakwesikhashana nitawuphindze ningibone,’ nalokutsi: ‘Ngobe kwanyalo ngisaya kuBabe’?” 18Babutana batsi: “Usho kutsini nakatsi: ‘Sikhashana’? Asati nje tsine kutsi ukhuluma ngani!”

19Jesu bekati kutsi bafuna kumbuta, ngako-ke watsi kubo: “Senibutana ngaloku lengikushoko yini kwekutsi: ‘Kusetawuba sikhashana nje ningabe nisangibona; kantsi emvakwesikhashana nitawuphindze ningibone futsi’? 20

16:20
Mat. 5:4
Ngicinisile, ngicinisile, ngitsi kini: Nitawukhala, nilile, kodvwa live litawujabula. Niyawuba nelusizi, noko lusizi lwenu luyawugucuka lube yinjabulo. 21Nangabe umfati asatawubeleka, ubaselusizini, ngobe sikhatsi sebuhlungu sesifikile. Kodvwa nasambelekile umntfwana, ubukhohlwa bonkhe lobo buhlungu, ngobe ujatjuliswa kutalwa kwemntfwana. 22
16:22
Isa. 35:10
Kunjalo-ke nakini, kwamanje niselusizini, kodvwa ngitawuphindze nginibone futsi, tinhlitiyo tenu tiyawujabula kakhulu. Kute futsi umuntfu loyakunemuka loko kujabula kwenu.

23

16:23
Mat. 7:7
Mak. 11:24
Luk. 11:9
Joh. 14:13
15:7
Jak. 1:5
“Ngalelo langa aniyiwubuta lutfo kimi. Ngicinisile, ngicinisile, ngitsi kini: Nome ngabe yini leniyicela kuBabe, uyawuninika yona egameni lami. 24
16:24
Joh. 15:11
Sekuze ngunyalo anikaceli lutfo egameni lami. Celani nitawuphiwa, kuze kutfokota kwenu kuphelele.”

“Ngilincobile live”

25

16:25
Joh. 10:6
“Tonkhe letintfo senginitjele ngemifanekiso. Siyeta sikhatsi lapho ngingaseyiwukhuluma kini ngemifanekiso, kodvwa ngiyawuvele nginitjele ngaBabe ngalokukhanyako. 26Ngalelo langa niyawucela ngelibito lami; angisho nekutsi ngiyawunicelela mine kuBabe. 27
16:27
Joh. 14:21
17:8
Ngobe phela Babe ngekwakhe uyanitsandza, unitsandza ngobe niyangitsandza; futsi senikholiwe nekutsi ngiphuma kuNkulunkulu. 28Ngaphuma kuBabe ngeta emhlabeni; manje sengiyawushiya futsi lomhlaba, sengibuyela kuBabe.”

29Bafundzi bakhe batsi kuye: “Buka-ke manje, ngukhona ukhuluma kahle, sekuyacaca nje ngaphandle kwekukhuluma ngemifanekiso! 30

16:30
Joh. 17:25
21:17
Manje sesiyati-ke kutsi wati konkhe; awudzingi kutsi umuntfu akubute imibuzo. Ngako-ke siyakholwa kutsi uphuma kuNkulunkulu.”

31Jesu wabaphendvula watsi: “Seniyakholwa kambe nyalo? 32

16:32
Mat. 26:31
Mak. 14:27
Joh. 8:29
Siyeta sikhatsi, nanyalo sesifikile, lapho nonkhe nitawusakateka, ngulowo nalowo abuyele ekhaya lakhe. Nitangishiya ngedvwa; kodvwa noko angingedvwa, ngobe Babe unami. 33
16:33
Joh. 14:27
Ef. 2:14
1 Joh. 5:4
Senginitjele loku, kuze nitewuba nekuthula kimi. Eveni niyawuhlupheka nibe nelusizi. Kodvwa manini sibindzi, ngobe mine ngilincobile live.”

17

Jesu uthandazela bafundzi bakhe

171

17:1
Joh. 12:23
Jesu watsi kube acedze kukhuluma lamavi, wabheka etulu watsi: “Babe, sikhatsi sesifikile. Khatimulisa iNdvodzana yakho, kuze iNdvodzana itekukhatimulisa. 2
17:2
Mat. 28:18
Joh. 6:37
Ngobe uyiphe emandla ngetulu kwabo bonkhe bantfu, kuze itebapha kuphila lokuphakadze bonkhe labo loyiphe bona. 3
17:3
1 Joh. 5:20
Kuphila lokuphakadze nguloku: kutsi bakwati wena, Nkulunkulu longuye yedvwa weliciniso, bamati naJesu Khristu lomtfumile. 4
17:4
Joh. 19:30
Babe, ngikudvumisile eveni ngekucedzela umsebenti lowanginika wona kutsi ngiwente. 5
17:5
Imis. 3:13
Fil. 2:6
Manje-ke, Babe, ngikhatimulise kuwe ngaleyo nkhatimulo lenganginayo ngisenawe, umhlaba ungakasekelwa.

6“Ligama lakho ngilatisile kulabo longiphe bona. Babevele babakho, wangipha bona. Baligcinile livi lakho. 7Manje-ke sebayati kutsi konkhe longinike kona kuphuma kuwe, 8

17:8
Joh. 16:27
ngobe ngibanikile lamavi lowanginika wona, nabo bawemukela. Bayati kutsi kuliciniso kutsi ngaphuma kuwe. Bayakholwa futsi kutsi ngitfunywe nguwe.

9“Ngiyabathandazela, Babe; angithandazeli lona live, kodvwa labo longiphe bona, ngobe babakho. 10

17:10
Joh. 16:15
Bonkhe lababami bakho, nabo bonkhe lababakho bami; mine ngidvunyisiwe kubo. 11
17:11
Joh. 10:30
Manje mine sengita kuwe; angisekho eveni, kodvwa bona baseseveni. Babe Longcwele, bagcine egameni lakho longiphe lona,Letinye tincwadzi tekucala titsi “labo longiphe bona” kuze nabo babe munye, njengobe wena nami simunye. 12
17:12
Hla. 41:9
109:8
Joh. 6:39
13:18
18:9
Ngisesenabo, ngabalondvolota egameni lakho lowangipha lona.Letinye tincwadzi tekucala titsi “labo longiphe bona” Ngabalondvolota, kwabate ngisho namunye emkhatsini wabo lowalahleka, ngaphandle kwalowo labesafanele kulahlwa, kuze kugcwaliseke imiBhalo.

13

17:13
Joh. 15:11
“Kodvwa manje sengita kuwe, letintfo ngitikhuluma ngiselapha emhlabeni, khona batewuba nekutfokota lokuphelele etinhlitiyweni tabo. 14
17:14
Joh. 15:18
Ngibanikile livi lakho; live labatondza ngobe bangesibo belive, njengobe nami ngingesiye walelive. 15
17:15
Mat. 6:13
Luk. 22:32
1 Khor. 5:10
2 Thes. 3:3
Angiceli kutsi ubasuse eveni, kodvwa ngicela kutsi ubalondvolote bangatfunjwa nguLomubi.Nome “ngulokubi” 16Njengobe nami ngingesiye walelive, nabo abasibo balelive. 17Tehlukanisele bona ngeliciniso babe bakho, livi lakho liliciniso. 18
17:18
Joh. 20:21
Njengobe nawe wangitfumela eveni, nami ngibatfumela eveni. 19
17:19
1 Khor. 1:2,30
6:11
Ef. 5:2
Heb. 2:11
10:10
Ngitinikela kuwe ngenca yabo, kuze nabo futsi babe bakho ngeliciniso.

20“Angithandazeli laba bodvwa, kodvwa ngithandazela nalabo labayawukholwa kimi ngelivi labo. 21

17:21
Joh. 10:38
14:10
Gal. 3:28
Ngithandazela kutsi babe munye bonkhe, njengaloku wena, Babe, ukimi, nami ngikuwe, kuze kutsi nabo babe kitsi, khona live litawukholwa kutsi ngitfunywe nguwe. 22
17:22
Imis. 4:32
Ngibanike kona loko kukhatimula lowanginika kona, kuze babe munye, njengobe tsine nawe simunye; 23
17:23
Gal. 2:20
1 Joh. 1:3
3:24
mine ngikubo, nawe ukimi, bapheleliswe ebunyeni, kuze live lati kutsi wangitfuma nekutsi nabo uyabatsandza, njengobe nami wangitsandza.

24

17:24
Joh. 12:26
14:3
Ef. 1:4
Semb. 3:21
“Babe, ngifisa kutsi labo longiphe bona nabo babe khona lapho nami ngikhona, kuze batewubona inkhatimulo yami lowangipha yona, ngobe wangitsandza, umhlaba ungakasekelwa. 25
17:25
Joh. 7:29
15:21
Babe lolungile, live alikwati wena, kodvwa mine ngiyakwati; nalaba bayati kutsi ngitfunywe nguwe. 26
17:26
Joh. 15:9
Ngibatisile libito lakho, futsi ngisetawuchubeka ngente njalo, kuze kutsi lutsandvo longitsandze ngalo lube khona nakubo, nami ngibe kubo.”