Siswati 1996 (SWA96)
14

Jesu uyindlela leya kuBabe

141

14:1
Hla. 42:5
Mak. 11:22
“Inhlitiyo yenu ingakhatsateki, kholwani nguNkulunkulu nikholwe nangimi. 2Ekhaya laBabe kunetindlu letinyenti; ngisaya kunilungisela indzawo. Ngabe anginitjeli loko kube akunjalo. 3
14:3
Joh. 12:26
17:24
Fil. 1:23
Nase ngiyile nganilungisela indzawo, ngiyawubuya nginilandze, nite kimi, kuze kutsi lapho ngikhona nibe khona nani. 4Niyayati indlela leya lapho ngiya khona.”

5Tomase watsi kuye: “Nkhosi, asati lapho uya khona. Indlela singayati njani?”

6

14:6
Joh. 10:9
11:25
Heb. 10:19
Jesu watsi kuye: “Mine ngiyindlela, neliciniso, nekuphila. Kute longeta kuBabe nakangeti ngami.

7“Kube beningati mine ngabe niyamati naBabe. Kepha kusukela manje niyamati, nimbonile.”

8Filiphu watsi kuye: “Nkhosi, sibonise uYihlo, sitakweneliseka.”

9

14:9
Joh. 12:45
17:21
Heb. 1:3
Jesu watsi kuye: “Senginesikhatsi lesidze nginani, kodvwa nanyalo awukangati, Filiphu? Lowo losabone mine, umbonile naBabe. Usho kanjani kutsi: ‘Sibonise uYihlo’? 10
14:10
Joh. 5:19
Filiphu, awukholwa yini kutsi ngikuBabe, naBabe ukimi? Lamavi lengiwakhulume kini, angitikhulumeli mine, kodvwa Babe lohlala kimi nguye lowenta umsebenti wakhe ngami. 11
14:11
Joh. 10:38
Ngikholweni kutsi ngikuBabe, naBabe ukimi. Nakungenjalo ngikholweni ngenca yalemisebenti.

12

14:12
Mak. 16:17
Imis. 1:8
5:12
“Ngicinisile, ngicinisile, ngitsi kini: Lowo lokholwa ngimi uyawuyenta lemisebenti lengiyentako; yebo, uyakwenta nalengetulu kwalena, ngobe mine ngiya kuBabe. 13
14:13
Mat. 7:7
Mak. 11:24
Joh. 15:7,16
16:23
Jak. 1:5
1 Joh. 5:14
Ngiyakwenta nome ngabe yini leniyicelako egameni lami, kuze inkhatimulo yaBabe ibonakaliswe eNdvodzaneni. 14Nanicela nome yini kimi egameni lami, ngiyawunentela yona.”

Setsembiso lesinguMoya Longcwele

15

14:15
1 Joh. 5:3
“Naningitsandza, nitawugcina imiyalo yami. 16
14:16
Joh. 15:26
16:7
Imis. 2:1
Ngiyawucela kuBabe kutsi aniphe lomunye uMdvudvuti kutsi abe kanye nani kuze kube phakadze, 17
14:17
Joh. 7:39
16:13
Rom. 8:26
yena unguMoya weliciniso, live lelingeke limemukele, ngobe lingamboni futsi lingamati. Kodvwa nine niyamati, ngobe uhlala nani, futsi uyawuhlala kini.

18

14:18
Mat. 28:20
“Ngingeke nginishiye nitintsandzane, ngitawubuya ngite kini. 19
14:19
Joh. 16:16
Kodvwa sekusele sikhashana live lingabe lisangibona, noko nine niyawungibona, ngobe mine ngiphila, nani futsi niyawuphila. 20
14:20
Joh. 17:21
Ngalelo langa nine niyakwati kutsi ngikuBabe nekutsi nine nikimi, njengobe nami ngikini.

21“Lowo lonemiyalo yami futsi ayigcine, nguye-ke longitsandzako. Lowo lotsandza mine uyawutsandvwa nguBabe, nami ngiyawumtsandza ngitibonakalise kuye.”

22Judasi, kungesiye Judasi Skariyothi, watsi kuye: “Nkhosi, utatibonakaliselani kitsi? Yini ungatibonakalisi eveni?”

23

14:23
Taga 8:17
Joh. 15:10
1 Khor. 3:16
Ef. 3:17
Jesu wamphendvula watsi: “Umuntfu nakangitsandza, uyawugcina emavi ami. Babe uyawumtsandza. Tsine-ke naBabe siyawuta kuye, sihlale naye. 24
14:24
Joh. 7:16
1 Joh. 2:4
Umuntfu longangitsandzi mine, akawagcini emavi ami. Lamavi leniwevile akasiwo emavi ami, kodvwa ngaBabe longitfumile.

25“Letintfo ngitikhulumile kini ngesikhatsi ngisenani. 26

14:26
Mat. 10:18
Luk. 24:49
Joh. 15:26
Kepha uMeluleki, Moya Longcwele, Babe latamtfumela egameni lami, utanifundzisa konkhe, anikhumbute konkhe lenginitjele kona.

27

14:27
Joh. 16:33
Rom. 5:1
Fil. 4:7
“Nginishiya nekuthula. Lokuthula lenginipha kona akufanani nesipho selive. Tinhlitiyo tenu tingabokhatsateka futsi tingesabi. 28
14:28
Joh. 10:29
6:10
Ningivile ngitsi kini: ‘Ngiyahamba, kodvwa ngitawubuya ngite kini.’ Kube beningitsandza, ngabe niyajabula kutsi ngiya kuBabe, ngobe Babe mkhulu kunami. 29
14:29
Joh. 13:19
Manje senginitjele loku ngaphambili kwekutsi kwenteke, kuze kutsi nakwenteka, nikholwe. 30
14:30
Joh. 10:18
16:11
Ef. 2:2
Angisenakukhuluma kabanti nani, ngobe nangu umbusi walelive aseta, akanamandla etikwami. 31
14:31
Mat. 26:46
Kodvwa konkhe loku kwentekela kutsi live lati kutsi Babe ngiyamtsandza, nekutsi ngenta njengobe yena angiyalile.

“Sukumani, sambe!”

15

Jesu ngumvini longuwo sibili

151“Mine ngingumvini longuwo sibili. Babe ungumlimi. 2

15:2
Mat. 15:13
Onkhe emagala lakimi langatseli titselo uyawajuba. Onkhe emagala latsela titselo uyawatsena, kuze atewutsela kakhulu. 3
15:3
Joh. 13:10
Imis. 15:9
Nine-ke senigezekile ngalelivi lesengilikhulume kini. 4
15:4
Joh. 6:56
Hlalani kimi nami kini. Njengobe ligala lingeke likwati kutsela titselo ngekwalo, kuphela nalihleti esicwini, kanjalo-ke nani kuphela nanihlala kimi.

5

15:5
1 Khor. 12:12,27
2 Khor. 3:5
Fil. 2:13
“Mine ngingumvini, nine ningemagala. Lowo lohlala kimi nami kuye, uyawutsela titselo letinyenti, ngobe kute leningakwenta ngaphandle kwami. 6
15:6
Mat. 3:10
7:19
Umuntfu longahlali kimi, uyawulahlwa ngephandle njengeligala, abune, ome, kufike bantfu batfote lamagala bayekuwabasa emlilweni, lapho afike ashe khona. 7
15:7
Joh. 14:13
16:23
1 Joh. 3:22
Nanihlala kimi nemavi ami ahlala kini, niyawucela lenikutsandzako, nikuphiwe. 8
15:8
Mat. 5:16
Fil. 1:11
1 Phet. 2:12
Ludvumo lwaBabe lubonakaliswa ngaloko kutsi nitsele titselo letinyenti, nibe bafundzi bami. 9Njengaloku Babe angitsandzile, nami nginitsandzile. Hlalani elutsandvweni lwami. 10
15:10
Joh. 8:29
Nanigcina imiyalo yami, niyawuhlala elutsandvweni lwami, njengobe nami ngigcina imiyalo yaBabe, ngihlala elutsandvweni lwakhe.

11

15:11
Joh. 16:24
1 Joh. 1:4
“Senginitjele konkhe loku, kuze kutsi kujabula kwami kuhlale kini, nekutsi kujabula kwenu kupheleliswe. 12
15:12
Joh. 13:34
15:17
Ef. 5:2
1 Thes. 4:9
1 Joh. 3:11
2 Joh. 5
Nankhu umyalo wami: ‘Tsandzanani, ngengobe nami nginitsandzile.’ 13
15:13
Joh. 10:11
Rom. 5:8
Kute umuntfu lonelutsandvo lolukhulu kunalolu kwekutsi adzele kuphila kwakhe ngenca yetihlobo takhe. 14
15:14
Mat. 12:50
Joh. 8:31
Nine nitihlobo tami, nanenta loku lenginiyale ngako. 15Kusukela manje angisete nganibita ngekutsi nitisebenti, ngobe phela sisebenti asati kutsi umphatsi waso wentani. Esikhundleni saloko nginibita ngekutsi nitihlobo tami, ngobe senginitjele konkhe lengikuve kuBabe. 16
15:16
Mat. 28:19
Akusini lenangikhetsa, kodvwa ngimi lenganikhetsa nganitfuma kutsi nihambe nitsele titselo letinyenti, leto titselo time futsi, kuze kutsi nobe yini leniyakuyicela kuBabe egameni lami aniphe yona. 17Ngaloko ngiyaniyala ngitsi: ‘Tsandzanani!’ ”

Kutondvwa ngumhlaba

18

15:18
Joh. 7:7
1 Joh. 3:13
“Nangabe live liyanitondza, nibokhumbula kutsi lacala latondza mine. 19
15:19
Joh. 17:14
1 Joh. 4:5
Kube benibelive, live belitanitsandza. Kodvwa anisibo belive, ngobe nganikhetsa eveni. Ngako-ke live liyanitondza. 20
15:20
Mat. 10:24
Luk. 6:40
Joh. 13:16
Khumbulani livi lenganitjela lona kutsi: ‘Kute sisebenti lesikhulu kunemcashi waso.’ Nangabe mine bangihlupha, nani futsi bayawunihlupha; nangabe bawagcina emavi ami, newenu bayakuwagcina. 21
15:21
Mat. 5:11
24:9
Kodvwa konkhe loku bayawukwenta ngobe nilivuma ligama lami, ngobe futsi bangamati nalona longitfumile. 22
15:22
Luk. 12:47
Joh. 9:41
Ngobe bebangeke babe nelicala lekona, kube angikefiki ngakhuluma kubo. Kodvwa nyalo sebate taba ngetono tabo. 23
15:23
Joh. 10:16
Joh. 5:23
Umuntfu lotondza mine, utondza naBabe. 24
15:24
Joh. 10:37
14:11
Kube bengingakenti imisebenti lemikhulu lengazange seyentiwe ngumuntfu emkhatsini wabo, ngabe bate licala lesono, kodvwa manje sebangibonile base batondza naBabe. 25
15:25
Hla. 35:19
69:14
Kodvwa noko, loko bekufanele kwenteke, kuze kutewugcwaliseka loko lokwabhalwa emtsetfweni wabo kwekutsi: ‘Bangitondza ngaphandle kwesizatfu.’

26

15:26
Luk. 24:49
Joh. 14:26
“Kodvwa nasefikile uMcondzisi, Moya weliciniso, lengiyawumtfumela kini avela kuBabe, yena uyawufakaza ngami; 27
15:27
Imis. 1:8
5:32
nani futsi nibofakazi bami, ngobe benisolo ninami kusukela ekucaleni.

16

161“Loku-ke nginitjelele kutsi ningalahlekelwa kukholwa kwenu. 2

16:2
Joh. 9:22
15:20
Bayakunincuma emasinagogeni. Yebo, sikhatsi siyeta, lapho bayawunibulala, bacabange kutsi basebentela Nkulunkulu. 3
16:3
1 Khor. 2:8
Bayawukwenta konkhe loku, ngobe bangamati Babe, nami bangangati. 4
16:4
Joh. 13:19
Kodvwa nginitjela loku kuze kutsi, nase kufika sikhatsi sekutsi bakwente, nikhumbule kutsi nganitjela ngako.”

Umsebenti waMoya Longcwele

“Bengisengakanitjeli letintfo ekucaleni, ngobe bengisenani. 5

16:5
Joh. 7:33
Manje sengibuyela kulowo lowangitfuma; kodvwa kute lapha emkhatsini wenu longibutako kutsi: ‘Uyaphi?’ 6Kodvwa njengobe senginitjelile nje, tinhlitiyo tenu setilusizi. 7
16:7
Joh. 14:16
Kodvwa noko nginitjela liciniso: Kuncono kini kutsi ngihambe, ngobe nangingahambi, angeke ete kini uMeluleki. Kodvwa nangihamba, ngitamtfumela kini. 8Nakefika yena, uyawukhanyisela bantfu balelive kutsi yini sono, nekulunga, nekwehlulela:

9“Sono, kutsi abakakholwa ngimi;

10

16:10
Imis. 5:31
kulunga, kutsi mine ngiya kuBabe,

ningeke niphindze ningibone;

11

16:11
Joh. 12:31
kwehlulela, kutsi umbusi walelive

sewehlulelwe.

12

16:12
1 Khor. 3:1
“Ngisenalokunyenti lenginganitjela kona. Kodvwa kwanyalo ningeke nikwati kukwetfwala. 13
16:13
Joh. 14:26
15:26
Kodvwa Moya weliciniso nakefika, uyawuniholela kulo lonkhe liciniso. Angeke atikhulumele kwakhe, kodvwa uyawukhuluma lakuvako, anitjele nangetintfo letisetakwenteka. 14Uyawubonakalisa bukhosi bami, njengobe ayawutsatsa loko lengiyawumtjela kona kutsi anitjele. 15
16:15
Joh. 17:10
Konkhe lanako Babe kwami, ngiko nje ngitsi: Moya uyakutsatsa loko lengiyakumnika kona anitjele.”

Lusizi luyawuguculwa lube yinjabulo

16

16:16
Joh. 13:33
“Kusetawuba sikhashana nje ningabe nisangibona; kantsi futsi emvakwesikhashana nitawuphindze ningibone.”

17

16:17
Joh. 14:28
Labanye kubafundzi bakhe bakhuluma bodvwa batsi: “Kusho kutsini loko? Usho kutsini nakatsi: ‘Kusetawuba sikhashana nje ningabe nisangibona; kantsi futsi emvakwesikhashana nitawuphindze ningibone,’ nalokutsi: ‘Ngobe kwanyalo ngisaya kuBabe’?” 18Babutana batsi: “Usho kutsini nakatsi: ‘Sikhashana’? Asati nje tsine kutsi ukhuluma ngani!”

19Jesu bekati kutsi bafuna kumbuta, ngako-ke watsi kubo: “Senibutana ngaloku lengikushoko yini kwekutsi: ‘Kusetawuba sikhashana nje ningabe nisangibona; kantsi emvakwesikhashana nitawuphindze ningibone futsi’? 20

16:20
Mat. 5:4
Ngicinisile, ngicinisile, ngitsi kini: Nitawukhala, nilile, kodvwa live litawujabula. Niyawuba nelusizi, noko lusizi lwenu luyawugucuka lube yinjabulo. 21Nangabe umfati asatawubeleka, ubaselusizini, ngobe sikhatsi sebuhlungu sesifikile. Kodvwa nasambelekile umntfwana, ubukhohlwa bonkhe lobo buhlungu, ngobe ujatjuliswa kutalwa kwemntfwana. 22
16:22
Isa. 35:10
Kunjalo-ke nakini, kwamanje niselusizini, kodvwa ngitawuphindze nginibone futsi, tinhlitiyo tenu tiyawujabula kakhulu. Kute futsi umuntfu loyakunemuka loko kujabula kwenu.

23

16:23
Mat. 7:7
Mak. 11:24
Luk. 11:9
Joh. 14:13
15:7
Jak. 1:5
“Ngalelo langa aniyiwubuta lutfo kimi. Ngicinisile, ngicinisile, ngitsi kini: Nome ngabe yini leniyicela kuBabe, uyawuninika yona egameni lami. 24
16:24
Joh. 15:11
Sekuze ngunyalo anikaceli lutfo egameni lami. Celani nitawuphiwa, kuze kutfokota kwenu kuphelele.”

“Ngilincobile live”

25

16:25
Joh. 10:6
“Tonkhe letintfo senginitjele ngemifanekiso. Siyeta sikhatsi lapho ngingaseyiwukhuluma kini ngemifanekiso, kodvwa ngiyawuvele nginitjele ngaBabe ngalokukhanyako. 26Ngalelo langa niyawucela ngelibito lami; angisho nekutsi ngiyawunicelela mine kuBabe. 27
16:27
Joh. 14:21
17:8
Ngobe phela Babe ngekwakhe uyanitsandza, unitsandza ngobe niyangitsandza; futsi senikholiwe nekutsi ngiphuma kuNkulunkulu. 28Ngaphuma kuBabe ngeta emhlabeni; manje sengiyawushiya futsi lomhlaba, sengibuyela kuBabe.”

29Bafundzi bakhe batsi kuye: “Buka-ke manje, ngukhona ukhuluma kahle, sekuyacaca nje ngaphandle kwekukhuluma ngemifanekiso! 30

16:30
Joh. 17:25
21:17
Manje sesiyati-ke kutsi wati konkhe; awudzingi kutsi umuntfu akubute imibuzo. Ngako-ke siyakholwa kutsi uphuma kuNkulunkulu.”

31Jesu wabaphendvula watsi: “Seniyakholwa kambe nyalo? 32

16:32
Mat. 26:31
Mak. 14:27
Joh. 8:29
Siyeta sikhatsi, nanyalo sesifikile, lapho nonkhe nitawusakateka, ngulowo nalowo abuyele ekhaya lakhe. Nitangishiya ngedvwa; kodvwa noko angingedvwa, ngobe Babe unami. 33
16:33
Joh. 14:27
Ef. 2:14
1 Joh. 5:4
Senginitjele loku, kuze nitewuba nekuthula kimi. Eveni niyawuhlupheka nibe nelusizi. Kodvwa manini sibindzi, ngobe mine ngilincobile live.”